Please wait a minute...
物理化学学报  2010, Vol. 26 Issue (08): 2073-2086    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100812
综述     
石墨烯的制备、功能化及在化学中的应用
胡耀娟, 金娟, 张卉, 吴萍, 蔡称心
南京师范大学化学与环境科学学院, 江苏省生物功能材料重点实验室, 电化学实验室, 南京 210097
Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry
HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin
Laboratory of Electrochemistry, Jiangsu Key Laboratory of Biofunctional Materials, College of Chemistry and Environmental Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210097, P. R. China
 全文: PDF(2092 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

石墨烯是最近发现的一种具有二维平面结构的碳纳米材料, 它的特殊单原子层结构使其具有许多独特的物理化学性质. 有关石墨烯的基础和应用研究已成为当前的前沿和热点课题之一. 本文仅就目前石墨烯的制备方法、功能化方法以及在化学领域中的应用作一综述, 重点阐述石墨烯应用于化学修饰电极、化学电源、催化剂和药物载体以及气体传感器等方面的研究进展, 并对石墨烯在相关领域的应用前景作了展望.

关键词: 石墨烯碳材料石墨烯氧化物石墨烯功能化石墨烯应用    
Abstract:

Graphene, a recently discovered carbon nanomaterial with carbon atoms tightly packed into a two dimensional honeycomb lattice, possesses many novel and unique physical and chemical properties because of its unusual monolayer atomic structure. Graphene has received a great deal of attention in fundamental and applied research. This review presents the current status of graphene synthesis, functionalization, and applications in chemistry. Specifically, the use of graphene for the fabrication of chemically modified electrodes, the preparation of chemical power sources, catalyst and medicinal matrices, and in gas sensors are summarized. Finally, further applications based on graphene are briefly introduced.

Key words: Graphene    Carbon material    Graphene oxide    Functionalization of graphene    Application of
收稿日期: 2009-12-28 出版日期: 2010-06-11
中图分类号:  O646  
基金资助:

 国家自然科学基金(20673057, 20773067, 20833006, 20905036), “新世纪优秀人才支持计划”(NET-06-0508), 江苏省高校自然科学研究项目 (09KJA150001, 09KJB150006)资助

通讯作者: 蔡称心     E-mail: cxcai@njnu.edu.cn
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
胡耀娟
金娟
张卉
吴萍
蔡称心

引用本文:

胡耀娟, 金娟, 张卉, 吴萍, 蔡称心. 石墨烯的制备、功能化及在化学中的应用[J]. 物理化学学报, 2010, 26(08): 2073-2086, 10.3866/PKU.WHXB20100812

HU Yao-Juan, JIN Juan, ZHANG Hui, WU Ping, CAI Chen-Xin. Graphene: Synthesis, Functionalization and Applications in Chemistry. Acta Phys. -Chim. Sin., 2010, 26(08): 2073-2086, 10.3866/PKU.WHXB20100812.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB20100812        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2010/V26/I08/2073

[1]. Kroto, H. W.; Heath, J. R.; O′Brien, S. C.; Curl, R. F.; Smalley, R. E. Nature, 1985, 318: 162
[2]. Iijima, S. Nature, 1991, 354: 56
[3]. Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A. Science, 2004, 306(5696): 666
[4]. Shioyama, H.; Akita, T. Carbon, 2003, 41(1): 179
[5]. Viculis, L. M.; Mack, J. J.; Kaner, R. B. Science, 2003, 299(5611): 1361
[6]. Lee, C. G.; Wei, X. D.; Kysar, J. W.; Hone, J. Science, 2008, 321 (5887): 385
[7]. Chen, J. H.; Jang, C.; Xiao, S. D.; Ishigami, M.; Fuhrer, M. S. Nat. Nanotechnol., 2008, 3: 206
[8]. Service, R. F. Science, 2009, 324(5929): 875
[9]. Balandin, A. A.; Ghosh, S.; Bao, W. Z.; Calizo, I.; Teweldebrhan, D.; Miao, F.; Lau, C. N. Nano Lett., 2008, 8(3): 902
[10]. Novoselov, K. S.; Jiang, Z.; Zhang, Y.; Morozov, S. V.; Stormer, H. L.; Zeitler, U.; Maan, J. C.; Boebinger, G. S.; Kim, P.; Geim, A. K. Science, 2007, 315(5817): 1379
[11]. Wang, Y.; Huang, Y.; Song, Y.; Zhang, X. Y.; Ma, Y. F.; Liang, J. J.; Chen, Y. S. Nano Lett., 2009, 9(1): 220
[12]. Park, S. J.; Ruoff, R. S. Nat. Nanotechnol., 2009, 4: 217
[13]. Allen, M. J.; Tung, V. C.; Kaner, R. B. Chem. Rev., 2010, 110(1): 132
[14]. Huang, Y.; Chen, Y. S. Science in China Series B: Chemistry, 2009, 39(9):[887]. [黄 毅, 陈永胜. 中国科学B辑: 化学, 2009, 39(9): 887]
[15]. Fu, Q.; Bao, X. H. Chin. Sci. Bull., 2009, 54(18):2657. 傅 强, 包信和. 科学通报, 2009, 54(18): 2657
[16]. Li, X.; Zhao, W. F.; Chen, G. H. Materials Review, 2008, 22(8):[48]. [李 旭, 赵卫峰, 陈国华. 材料导报, 2008, 22(8): 48]
[17]. Wu, J.; Pisula, W.; Müllen, K. Chem. Rev., 2007, 107(3): 718
[18]. Loh, K. P.; Bao, Q.; Ang, P. K.; Yang, J. J. Mater. Chem., 2010, 20(12): 2277
[19]. Novoselov, K. S.; Jiang, D.; Schedin, F.; Booth, T. J.; Khotkevich, V. V.; Morozov, S. V.; Geim, A. K. Proc. Natl. Acad. Sci., 2005, 102(30): 10451
[20]. Meyer, J. C.; Geim, A. K.; Katsnelson, M. I.; Novoselov, K. S.; Booth, T. J.; Roth, S. Nature, 2007, 446: 60
[21]. Akcõltekin, S.; Kharrazi, M. E.; Kõhler, B.; Lorke, A.; Schleberger, M. Nanotechnology, 2009, 20(15): 155601
[22]. Hummers, W. S.; Offeman, R. E. J. Am. Chem. Soc., 1958, 80(6): 1339
[23]. Brodie, B. C. Phil. Trans. R. Soc. Lond., 1859, 149: 249
[24]. Staudenmaier, L. Ber. Dtsch. Chem. Ges., 1898, 31(2): 1481
[25]. Zhang, L.; Liang, J. J.; Huang, Y.; Ma, Y. F.; Wang, Y.; Chen, Y. S. Carbon, 2009, 47(14): 3365
[26]. Yang, Y. G.; Chen, C. M.; Wen, Y. F.; Yang, Q. H.; Wang, M. Z. New Carbon Materials, 2008, 23(3):[193]. [杨永岗, 陈成猛, 温月芳, 杨全红, 王茂章. 新型炭材料, 2008, 23(3): 193]
[27]. Cote, L. J.; Kim, F.; Huang, J. X. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(3): 1043
[28]. Shin, H. J.; Kim, K. K.; Benayad, A.; Yoon, S. M.; Park, H. K.; Jung, I. S.; Jin, M. H.; Jeong, H. K.; Kim, J. M.; Choi, J. Y.; Lee, Y. H. Adv. Funct. Mater., 2009, 19(12): 1987
[29]. Zhou, M.; Wang, Y. L.; Zhai, Y. M.; Zhai, J. F.; Ren, W.; Wang, F.; Dong, S. J. Chem. Eur. J., 2009, 15(25): 6116
[30]. Steurer, P.; Wissert, R.; Thomann, R.; Mulhaupt, R. Macromol. Rapid Commun., 2009, 30(4): 316
[31]. Hannes, C. S.; Li, J. L.; Michael, J. M.; Hiroaki, S.; Margarita, H. A.; Douglas, H. A.; Robert, K. P.; Roberto, C.; Dudley, A. S.; Ilhan, A. A. J. Phys. Chem. B, 2006, 110(17): 8535
[32]. Michael, J. M.; Li, J. L.; Adamson, D. H.; Schniepp, H. C.; Abdala, A. A.; Liu, J.; Margarita, H. A.; David, L. M.; Roberto, C.; Robert, K. P.; Ilhan, A. A. Chem. Mater., 2007, 19(18): 4396
[33]. Graeme, W.; Brian, S.; Prashant, V. K. Nano Lett., 2008, 8(5): 1487
[34]. Cote, L. J.; Cruz-Silva, R.; Huang, J. X. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(31): 11027
[35]. Obraztsov, A. N. Nat. Nanotechnol., 2009, 4: 212
[36]. de Parga, A. L. V.; Calleja, F.; Borca, B.; Passeggi Jr., M. C. G.; Hinarejos, J. J.; Guinea, F.; Miranda, R. Phys. Rev. Lett., 2008, 100(5): 056807
[37]. Land, T. A.; Michely, T.; Behm, R. J.; Hemminger, J. C.; Comsa, G. Surf. Sci., 1992, 264(3): 261
[38]. Coraux, J.; N′Diaye, A. T.; Busse, C.; Michely, T. Nano Lett., 2008, 8(2): 565
[39]. Reina, A.; Jia, X. T.; Ho, J.; Nezich, D.; Son, H.; Bulovic, V.; Dresselhaus, M. S.; Kong, J. Nano Lett., 2009, 9(1): 30
[40]. Kim, K. S.; Zhao, Y.; Jang, H.; Lee, S. Y.; Kim, J. M.; Kim, K. S.; Ahn, J. H.; Kim, P.; Choi, J. Y.; Hong, B. H. Nature, 2009, 457: 706
[41]. Li, X. S.; Cai, W. W.; An, J. H.; Kim, S. Y.; Nah, J.; Yang, D. X.; Piner, R.; Velamakanni, A.; Jung, I.; Tutuc, E.; Banerjee, S. K.; Colombo, L.; Ruoff, R. S. Science, 2009, 324(5932): 1312
[42]. Forbeaux, I.; Themlin, J. M.; Charrier,A.; Thibaudau, F.; Debever, J. M. Appl. Surf. Sci., 2000, 162-163(1): 406
[43]. Borovikov, V.; Zangwill, A. Phys. Rev. B, 2009, 80(12): 121406
[44]. Charrier, A.; Coati, A.; Argunova, T.; Thibaudau, F.; Garreau, Y.; Pinchaux, R.; Forbeaux, I.; Debever, J. M.; Sauvage-Simkin, M.; Themlin, J. M. J. Appl. Phys., 2002, 92(5): 2479
[45]. de Heer, W. A.; Berger, C.; Wu, X.; First, P. N.; Conrad, E. H.; Li, X.; Li, T.; Sprinkle, M.; Hass, J.; Sadowski, M. L.; Potemski, M.; Martinez, G. Solid State Commun., 2007,143(1-2): 92
[46]. Sprinkle, M.; Soukiassian, P.; de Heer, W. A.; Berger, C.; Conrad, E. H. Phys. Status Solidi RRL, 2009, 3(6): A91
[47]. Hannon, J. B.; Tromp, R. M. Phys. Rev. B, 2008, 77(24): 241404
[48]. Berger, C.; Song, Z.; Li, T.; Li, X.; Ogbazghi, A. Y.; Feng, R.; Dai, Z. T.; Marchenkov, A. N.; Conrad, E. H.; First, P. N.; de Heer, W. A. J. Phys. Chem. B, 2004, 108(52): 19912
[49]. Berger, C.; Song, Z.; Li, X.; Wu, X.; Brown, N.; Naud, C.; Mayou, D.; Li, T.; Hass, J.; Marchenkov, A. N.; Conrad, E. H.; First, P. N.; de Heer, W. A. Science, 2006, 312(5777): 1191
[50]. Liu, N.; Luo, F.; Wu, H. X.; Liu, Y. H.; Zhang, C.; Chen, J. Adv. Funct. Mater., 2008, 18(10): 1518
[51]. Subrahmanyam, K. S.; Panchakarla, L. S.; Govindaraj, A.; Rao, C. N. R. J. Phys. Chem. C, 2009, 113(11): 4257
[52]. Qian, H. L.; Negri, F.; Wang, C. R.; Wang, Z. H. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(52): 17970
[53]. Hamilton, C. E.; Lomeda, J. R.; Sun, Z.; Tour, J. M.; Barron, A. R. Nano Lett., 2009, 9(10): 3460
[54]. Jiao, L. Y.; Zhang, L.; Wang, X. R.; Diankov, G.; Dai. H. J. Nature, 2009, 458: 877
[55]. Zhang, W. X.; Cui, J. C.; Tao, C. A.; Wu, Y. G.; Li, Z. P.; Ma, L.; Wen, Y. Q.; Li, G. T. Angew. Chem. Int. Edit., 2009, 48(32): 5864
[56]. Du, P.; Shi, Y. M.; Wu, P.; Zhou, Y. M.; Cai, C. X. Acta Chim. Sin., 2007, 65(1):1
[57] Du, P.; Shi, Y. M.; Wu, P.; Lu, T. H.; Cai, C. X. Chin. J. Anal. Chem., 2006, 34(12): 1688 [杜 攀, 石彦茂, 吴 萍, 陆天虹, 蔡称心. 分析化学, 2006, 34(12): 1688]
[58] Liu, S. N.; Yin, Y. J.; Cai, C. X. Chin. J. Chem., 2007, 25(4): 439
[59] Liu, S. N.; Cai, C. X. J. Electroanal. Chem., 2007, 602(1): 103
[60] Meng, L.; Wu, P.; Chen, G. X.; Cai, C. X.; Sun, Y. M.; Yuan, Z. H. Biosens. Bioelectron., 2009, 24(6): 1751
[61] Meng, L.; Wu, P.; Chen, G. X.; Cai, C. X. J. Electrochem. Soc., 2008, 155(11): F231
[62] Du, P.; Liu, S. N.; Wu, P.; Cai, C. X. Electrochim. Acta, 2007, 53 (4): 1811
[63] Du, P.; Wu, P.; Cai, C. X. J. Electroanal. Chem., 2008, 624(1-2): 21
[64] Du, P.; Zhou, B.; Cai, C. X. J. Electroanal. Chem., 2008, 614(1- 2): 149
[65] Meng, L.; Jin, J.; Yang, G. X.; Lu, T. H.; Zhang, H.; Cai, C. X. Anal. Chem., 2009, 81(17): 7271
[66] He, H.; Riedl, T.; Lerf, A.; Klinowski, J. J. Phys. Chem., 1996, 100(51): 19954
[67] He, H.; Klinowski, J.; Forster, M.; Lerf, A. Chem. Phys. Lett., 1998, 287(1-2): 53
[68] Lerf, A.; He, H.; Forster, M.; Klinowski, J. J. Phys. Chem. B, 1998, 102(23): 4477
[69] Cai, W. W.; Piner, R. D.; Stadermann, F. J.; Park, S. J.; Shaibat, M. A.; Ishii, Y.; Yang, D. X.; Velamakanni, A.; An, S. J.; Stoller, M.; An, J.; Chen, D. M.; Ruoff, R. S. Science, 2008, 321(5897): 1815
[70] Veca, L. M.; Lu, F. S.; Meziani, M. J.; Cao, L.; Zhang, P. Y.; Qi, G.; Qu, L. W.; Shrestha, M.; Sun, Y. P. Chem. Commun., 2009: 2565
[71] Lin, Y.; Zhou, B.; Fernando, K. A. S.; Liu, P.; Allard, L. F.; Sun, Y. P. Macromolecules, 2003, 36(19): 7199
[72] Yang, H. F.; Shan, C. S.; Li, F. H.; Han, D. X.; Zhang, Q. X.; Niu, L. Chem. Commun., 2009: 3880
[73] Si, Y. C.; Samulski, E. T. Nano Lett., 2008, 8(6): 1679
[74] O′Connell, M. J.; Boul, P.; Ericson, L. M.; Huffman, C.; Wang, Y.; Haroz, E.; Kuper, C.; Tour, J.; Ausman, K. D.; Smalley, R. E. Chem. Phys. Lett., 2001, 342(3-4): 265
[75] Stankovich, S.; Piner, R. D.; Chen, X. Q.; Wu, N. Q.; Nguyen, S. T.; Ruoff, R. S. J. Mater. Chem., 2006, 16(5): 155
[76] Katz, E. J. Electroanal. Chem., 1994, 365(1-2): 157
[77] Xu, Y. X.; Bai, H.; Lu, G. W.; Li, C.; Shi, G. Q. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(18): 5856
[78] Su, Q.; Pang, S. P.; Alijani, V.; Li, C.; Feng, X. L.; Mullen, K. Adv. Mater., 2009, 21(31): 3191
[79] Lu, J.; Nagase, S.; Zhang, X. W.; Wang, D.; Ni, M.; Maeda, Y.; Wakahara, T.; Nakahodo, T.; Tsuchiya, T.; Akasaka, T.; Gao, Z. X.; Yu, D. P.; Ye, H. Q.; Mei, W. N.; Zhou, Y. S. J. Am. Chem. Soc., 2006, 128(15): 5114
[80] Hao, R.; Qian, W.; Zhang, L. H.; Hou, Y. L. Chem. Commun., 2008: 6576
[81] Chen, W.; Chen, S.; Qi, D. C.; Gao, X. Y.; Wee, A. T. S. J. Am. Chem. Soc., 2007, 129(34): 10418
[82] Wei, D. C.; Liu, Y. Q.; Wang, Y.; Zhang, H. L.; Huang, L. P.; Yu, G. Nano Lett., 2009, 9(5): 1752
[83] Li, X. L.; Wang, H. L.; Robinson, J. T.; Sanchez, H.; Diankov, G.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(43): 15939
[84] Li, N.; Wang, Z. Y.; Zhao, K. K.; Shi, Z. J.; Gu Z. N.; Xu, S. K. Carbon, 2010, 48(1): 255
[85] McCreery, R. L. Chem. Rev., 2008, 108(7): 2646
[86] McCreery, R. L.; Cline, K. K. Carbon electrodes.//Kissinger, P. T.; Heineman, W. R. Laboratory techniques in electroanalytical chemistry. 2nd ed. New York: Marcel Dekker, 1996: 293-332
[87] Banks, C. E.; Davies, T. J.; Wildgoose, G. G.; Compton, R. G. Chem. Commun., 2005: 829
[88] Musameh, M.; Wang, J.; Merkoci, A.; Lin, Y. Electrochem. Commun., 2002, 4(10): 743
[89] Zhang, X. Z.; Jiao, K. Acta Phys. -Chim. Sin., 2008, 24(8): 1439 [张旭志, 焦 奎. 物理化学学报, 2008, 24(8): 1439]
[90] Lü, Y. F.; Yin, Y. J.; Wu, P.; Cai, C. X. Acta Phys.-Chim. Sin., 2007, 23(1): [5] [吕亚芬, 印亚静, 吴 萍, 蔡称心. 物理化学学报, 2007, 23(1): 5]
[91] Wu, L. N.; Zhang, X. J.; Ju, H. X. Anal. Chem., 2007, 79(2): 453
[92] Zhou, M.; Ding, J.; Guo, L. P.; Shang, Q. K. Anal. Chem., 2007, 79(14): 5328
[93] Zhou, M.; Guo, J. D.; Guo, L. P.; Bai, J. Anal. Chem., 2008, 80 (12): 4642
[94] Ramesh, P.; Bhagyalakshmi, S.; Sampath, S. J. Colloid Interface Sci., 2004, 274(1): 95
[95] Shang, N. G.; Papakonstantinou, P.; McMullan, M.; Chu, M.; Stamboulis, A.; Potenza, A.; Dhesi, S. S.; Marchetto, H. Adv. Funct. Mater., 2008, 18(21): 3506
[96] Tang, L. H.; Wang, Y.; Li, Y. M.; Feng, H. B.; Lu, J.; Li, J. H. Adv. Funct. Mater., 2009, 19(17): 2782
[97] Zhou, M.; Zhai, Y. M.; Dong, S. J. Anal. Chem., 2009, 81(14): 5603
[98] Lin, W. J.; Liao, C. S.; Jhang, J. H.; Tsai, Y. C. Electrochem. Commun., 2009, 11(11): 2153
[99] Wang, J. F.; Yang, S. L.; Guo, D. Y.; Yu, P.; Li, D.; Ye, J. S.; Mao, L. Q. Electrochem. Commun., 2009, 11(10): 1892
[100] Yang, S. L.; Guo, D. Y.; Su, L.; Yu, P.; Li, D.; Ye, J. S.; Mao, L. Q. Electrochem. Commun., 2009, 11(10): 1912
[101] Shan, C. S.; Yang, H. F.; Song, J. F.; Han, D. X.; Ivaska, A.; Niu, L. Anal. Chem., 2009, 81(6): 2378
[102] Shan, C. S.; Yang, H. F.; Han, D. X.; Zhang, Q. X.; Iraska, A.; Niu, L. Biosens. Bioelectron., 2010, 25(5): 1070
[103] Wang, Y.; Li, Y. M.; Tang, L. H.; Lu, J.; Li, J. H. Electrochem. Commun., 2009, 11(4): 889
[104] Wu, X. M.; Hu, Y. J.; Jin, J.; Zhou, N. L.; Wu, P.; Zhang, H.; Cai, C. X. Anal. Chem., 2010, 82(9): 3588
[105] Wu, P.; Shao, Q.; Hu, Y. J.; Jin, J.; Yin, Y. J.; Zhang, H.; Cai, C. X. Electrochim. Acta, (Revised)
[106] Endo, M.; Kim, C.; Nishimura, K.; Fujino, T.; Miyashita, K. Carbon, 2000, 38(2): 183
[107] Gnanaraj, J. S.; Levi, M. D.; Levi, E.; Salitra, G.; Aurbach, D.; Fischer, J. E.; Claye, A. J. Electrochem. Soc., 2001, 148(6): A525
[108] Hu, Y. S.; Adelhelm, P.; Smarsley, B.M.; Hore, S.; Antonietti, M.; Maier, J. Adv. Funct. Mater., 2007, 17(12): 1873
[109] Wu, Y. P.; Jiang, C.; Wan, C.; Holze, R. Solid State Ionics, 2003, 156(3): 283
[110] Arico, A. S.; Bruce, P.; Scrosati, B.; Tarascon, J. M.; Schalkwijk, W. V. Nat. Mater., 2005, 4: 366
[111] Frackowiak, E.; Beguin, F. Carbon, 2002, 40(10): 1775
[112] Frackowiak, E.; Gautier, S.; Gaucher, H.; Bonnamy, S.; Beguin, F. Carbon, 1999, 37(1): 61
[113] Zou, X. L.; He, S. J.; Li, D.; Peng, C.; Huang, Q.; Song, S. P.; Fan, C. H. Langmuir, 2010, 26(3): 1936
[114] Wang, C. Y.; Li, D.; Too, C. O.; Wallace, G. G. Chem. Mater., 2009, 21(13): 2604
[115] Yoo, E. J.; Kim, J.; Hosono, E.; Zhou, H. S.; Kudo, T.; Honma, I. Nano Lett., 2008, 8(8): 2277
[116] Paek, S. M.; Yoo, E. J.; Honma, I. Nano Lett., 2009, 9(1): 72
[117] Wang, D.; Choi, D.; Li, J.; Yang, Z.; Nie, Z.; Kou, R.; Hu, D.; Wang, C.; Saraf, L. V.; Zhang, J.; Aksay, I. A.; Liu, J. ACS Nano, 2009, 3(4): 907
[118] Simon, P.; Gogotsi, Y. Nat. Mater., 2008, 7: 845
[119] Stoller, M. D.; Park, S.; Zhu, Y.; An, J.; Ruoff, R. S. Nano Lett., 2008, 8(10): 3498
[120] Vivekchand, S. R. C.; Rout, C. S.; Subrahmanyam, K. S.; Govindaraj, A.; Rao, C. N. R. J. Chem. Sci., 2008, 120(1): 9
[121] Xu, C.; Wang, X.; Zhu, J. W. J. Phys. Chem. C, 2008, 112(50): 19841
[122] Yoo, E. J.; Okata, T.; Akita, T.; Kohyama, M.; Nakamura, J.; Honma, I. Nano Lett., 2009, 9(6): 2255
[123] Li, Y. M.; Tang, L. H.; Li, J. H. Electrochem. Commun., 2009, 11 (4): 846
[124] Kou, R.; Shao, Y. Y.; Wang, D. H.; Engelhard, M. H.; Kwak, J. H.; Wang, J.; Viswanathan, V. V.; Wang, C. M.; Lin, Y. H.; Wang, Y.; Aksay, I. A.; Liu, J. Electrochem. Commun., 2009, 11 (5): 954
[125] Seger, B.; Kamat, P. V. J. Phys. Chem. C, 2009, 113(19): 7990
[126] Schlatmann, A. R.; Floet, D. W.; Hillberer, A.; Garten, F.; Smulders, P. J. M.; Klapwijk, T. M.; Hadziioannou, G. Appl. Phys. Lett., 1996, 69(12): 1764
[127] Scott, J. C.; Kaufman, J. H.; Brock, P. J.; Dipietro, R.; Salem, J.; Goitia, J. A. J. Appl. Phys., 1996, 79(5): 2745
[128] Becerril, H. A.; Mao, J.; Liu, Z. F.; Stoltenberg, R. M.; Bao, Z. N.; Chen, Y. S. ACS Nano, 2008, 2(3): 463
[129] Wang, X.; Zhi, L. J.; Mullen, K. Nano Lett., 2008, 8(1): 323
[130] Liu, Q.; Liu, Z. F.; Zhang, X. Y.; Zhang, N.; Yang, L. Y.; Yin, S. G.; Chen, Y. S. Appl. Phys. Lett., 2008, 92(22): 223303
[131] Wu, J. B.; Becerril, H. A.; Bao, Z. N.; Liu, Z. F.; Chen, Y. S.; Peumans, P. Appl. Phys. Lett., 2008, 92(26): 263302
[132] Li, X. L.; Zhang, G. Y.; Bai, X. D.; Sun, X. M.; Wang, X. R.; Wang, E. G.; Dai, H. J. Nat. Nanotechnol., 2008, 3: 538
[133] Nhut, J. M.; Pesant, L.; Tessonnier, J. P.; Wine, G.; Guille, J.; Pham, H. C.; Ledoux, M. J. Appl. Catal. A: General, 2003, 254 (2): 345
[134] Serp, P.; Corrias, M.; Kalck, P. Appl. Catal. A: General, 2003, 253(2): 337
[135] Pan, X. L.; Bao, X. H. Chem. Commun., 2008: 6271
[136] Yao, Y. X.; Fu, Q.; Zhang, Z.; Ma, T.; Tan, D. L.; Bao, X. H. Appl. Surf. Sci., 2008, 254(13): 3808
[137] Zhang, H.; Fu, Q.; Yao, Y. X.; Zhang, Z.; Ma, T.; Tan, D.; Bao, X. H. Langmuir, 2008, 24(19): 10874
[138] Cao, Y. M.; Wang, Z. Y.; Shi, Z. J.; Gu, Z. N. Acta Phys. -Chim. Sin., 2009, 25(5): [825] [曹优明, 王志永, 施祖进, 顾镇南. 物理化学学报, 2009, 25(5): 825]
[139] Zhang, H.; Fu, Q.; Cui, Y.; Tan, D. L.; Bao, X. H. Chin. Sci. Bull., 2009, 54(13): [1860] [张 辉, 傅 强, 崔 义, 谭大力, 包信和. 科学通报, 2009, 54(13): 1860]
[140] Pan, X. L.; Fan, Z. L.; Chen, W.; Ding, Y. J.; Luo, H. Y.; Bao, X. H. Nat. Mater., 2007, 6: 507
[141] Chen, W.; Fan, Z. L.; Pan, X. L.; Bao, X. H. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(29): 9414
[142] Mastalir, A.; Kiraly, Z.; Patzko, A.; Dekany, I.; L′Argentiere, P. Carbon, 2008, 46(13): 1631
[143] Mastalir, A.; Kiraly, Z.; Benko, M.; Dekany, I. Catal. Lett., 2008, 124(1-2): 34
[144] Scheuermann, G. M.; Rumi, L.; Steurer, P.; Bannwarth, W.; Mulhaupt, R. J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(23): 8262
[145] Liu, Z.; Robinson, J. T.; Sun, X. M.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc., 2008, 130(33): 10876
[146] Yang, X. Y.; Zhang, X. Y.; Liu, Z. F.; Ma, Y. F.; Huang, Y.; Chen, Y. S. J. Phys. Chem. C, 2008, 112(45): 17554
[147] Wehling, T. O.; Novoselov, K. S.; Morozov, S. V.; Vdovin, E. E.; Katsnelson, M. I.; Geim, A. K.; Lichtenstein, A. I. Nano Lett., 2008, 8(1): 173
[148] Schedin, F.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Hill, E. W.; Blake, P.; Katsnelson, M. I.; Novoselov, K. S. Nat. Mater., 2007, 6: 652
[149] Alivisatos, P. Nat. Biotechnol., 2004, 22: 47
[150] Chen, R. J.; Bangsaruntip, S.; Drouvalakis, K. A.; Kam, N. W. S.; Shim, M.; Li, Y.; Kim, W.; Utz, P. J.; Dai, H. Proc. Natl. Acad. Sci., 2003, 100(9): 4984
[151] Chen, R. J.; Zhang, Y.; Wang, D. W.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc., 2001, 123(16): 3838
[152] Wang, J. Electroanalysis, 2005, 17(1): 7

[1] 谷雨星, 杨娟, 汪的华. CO2熔盐电化学转化碳材料的电化学特性[J]. 物理化学学报, 2019, 35(2): 208-214.
[2] 胡奇,金传洪. 透射电子显微镜下原位观察石墨烯液体池中水的辐解和凝结[J]. 物理化学学报, 2019, 35(1): 101-107.
[3] 陈克,孙振华,方若翩,李峰,成会明. 锂硫电池用石墨烯基材料的研究进展[J]. 物理化学学报, 2018, 34(4): 377-390.
[4] 孙成珍,白博峰. 气体分子在二维石墨烯纳米孔中的选择性渗透特性[J]. 物理化学学报, 2018, 34(10): 1136-1143.
[5] 王海燕,石高全. 层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料及其在电化学能量存储与转换中的应用[J]. 物理化学学报, 2018, 34(1): 22-35.
[6] 钱慧慧,韩潇,肇研,苏玉芹. 柔性Pd@PANI/rGO纸阳极在甲醇燃料电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(9): 1822-1827.
[7] 杜惟实,吕耀康,蔡志威,张诚. 基于三维多孔石墨烯/含钛共轭聚合物复合多孔薄膜的柔性全固态超级电容器[J]. 物理化学学报, 2017, 33(9): 1828-1837.
[8] 田爱华,魏伟,瞿鹏,夏修萍,申琦. SnS2纳米花/石墨烯纳米复合物的一步法合成及其增强的锂离子存储性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1621-1627.
[9] 杨翼,罗来明,陈迪,刘洪鸣,张荣华,代忠旭,周新文. 石墨烯负载PtPd纳米催化剂的合成及其电催化氧化甲醇性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1628-1634.
[10] 王雷,于飞,马杰. 石墨烯基电极材料的设计和构建及其在电容去离子中的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1338-1353.
[11] 王美淞,邹培培,黄艳丽,王媛媛,戴立益. 高活性、可循环的Pt-Cu@3D石墨烯复合催化剂的制备和催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1230-1235.
[12] 夏锐,王时茂,董伟伟,方晓东. 量子点敏化太阳能电池对电极研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 670-690.
[13] 李一鸣,陈肖,刘晓军,李文有,贺蕴秋. 氧化石墨烯在氧化锌衬底上的电化学还原及其光电性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(3): 554-562.
[14] 杨绍斌,李思南,沈丁,唐树伟,孙闻,陈跃辉. 双空位缺陷双层石墨烯储钠性能的第一性原理研究[J]. 物理化学学报, 2017, 33(3): 520-529.
[15] 白雪君,侯敏,刘婵,王彪,曹辉,王东. 锂离子电池用三维氧化锡/石墨烯水凝胶负极材料[J]. 物理化学学报, 2017, 33(2): 377-385.