Please wait a minute...
物理化学学报  2011, Vol. 27 Issue (06): 1273-1286    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110604
综述     
形貌可控贵金属纳米颗粒的合成、光学性质及生长机制
曹艳丽1, 丁孝龙1, 李红臣1, 伊兆广1, 王祥夫1, 朱杰君2, 阚彩侠1
1. 南京航空航天大学理学院应用物理系, 南京 211100;
2. 南京大学物理系, 固体微结构物理国家重点实验室, 南京 210093
Morphology-Controllable Noble Metal Nanoparticles: Synthesis, Optical Property and Growth Mechanism
CAO Yan-Li1, DING Xiao-Long1, LI Hong-Chen1, YI Zhao-Guang1, WANG Xiang-Fu1, ZHU Jie-Jun2, KAN Cai-Xia1
1. Department of Applied Physics, College of Science, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211100, P. R. China;
2. National Laboratory of Solid State Microstructures, Department of Physics, Nanjing University, Nanjing 210093, P. R. China
 全文: PDF(1067 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

近二十年来, 贵金属纳米颗粒由于其独特的性质, 已成为人们广泛研究的课题. 研究人员应用多种方法来合成纳米尺度的贵金属材料并且探讨了纳米材料的性质与尺寸和形状的关系. 本文简单回顾贵金属纳米颗粒的合成方法, 主要讨论纳米颗粒的形状对其光学性质的影响和颗粒的生长机制, 最后简述贵金属纳米材料的应用前景.

关键词: 贵金属纳米颗粒形貌可控光学性质生长机制    
Abstract:

In the past two decades, noble metal nanoparticles have been the focus of intensive research due to their unique properties. Researchers have made many efforts to synthesize noble metals with sizes in the nanometer scale and investigated their size- and shape-dependent properties. In this article, we firstly give a brief review on recent synthesis of noble metal particles. Then we mainly discuss their growth mechanism and the relationship between the shape and optical properties. Finally, we highlight a number of potential applications of noble metal materials in some fields.

Key words: Noble metal    Nanoparticle    Morphology control    Optical property    Growth mechanism
收稿日期: 2010-12-06 出版日期: 2011-04-19
中图分类号:  O647  
基金资助:

国家自然科学基金(10704038, 51032002)资助项目

通讯作者: 阚彩侠     E-mail: cxkan@nuaa.edu.cn
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
曹艳丽
丁孝龙
李红臣
伊兆广
王祥夫
朱杰君
阚彩侠

引用本文:

曹艳丽, 丁孝龙, 李红臣, 伊兆广, 王祥夫, 朱杰君, 阚彩侠. 形貌可控贵金属纳米颗粒的合成、光学性质及生长机制[J]. 物理化学学报, 2011, 27(06): 1273-1286, 10.3866/PKU.WHXB20110604

CAO Yan-Li, DING Xiao-Long, LI Hong-Chen, YI Zhao-Guang, WANG Xiang-Fu, ZHU Jie-Jun, KAN Cai-Xia. Morphology-Controllable Noble Metal Nanoparticles: Synthesis, Optical Property and Growth Mechanism. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011, 27(06): 1273-1286, 10.3866/PKU.WHXB20110604.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB20110604        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2011/V27/I06/1273

(1) Wang, F.; Li, C. H.; Sun, L. D.;Wu, H. S.; Ming, T.;Wang, J. F.; Yu, J. C.; Yan, C. H. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 1106.
(2) Zhou, B. P.; Yu, G.; Ouyang, Y. J.; Si,W.W.; Qiao, L. J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 237.
[周保平, 余刚, 欧阳跃军, 司薇薇, 乔利杰. 物理化学学报, 2010, 26, 237.]
(3) Sanvicens, N.; Marco, M. P. Trends in Biotechnology 2008, 26, 425.
(4) Zijlstra, P.; Chon, J.W. M.; Gu, N. Nature 2009, 459, 410.
(5) Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G.; Ding, Y.;Wang, Z. L. Science 2007, 316, 732.
(6) Anker, J. N.; Hall,W. P.; Lyandres, O.; Shah, N. C.; Zhao, J.; Van Duyne, R. P. Nature Materials 2008, 7, 442.
(7) Millstone, J. E.; Hurst, S. J.; Métraux, G. S.; Cutler, J. I.; Mirkin, C. A. Small 2009, 5, 646.
(8) Liz-Marzán, L. M. Mater. Today 2004, 7, 26.
(9) Naumov, I. I.; Li, Z.; Bratkovsky, A. M. Appl. Phys. Lett. 2010, 96, 033105.
(10) Li, C.; Sato, R.; Kanehara, M.; Zeng, H.; Bando, Y.; Teranishi, T. Angew. Chem. Int. Edit. 2009, 48, 6883.
(11) Kan, C. X.; Zhu, X. G.;Wang, G. H. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 4651.
(12) Tao, A. R.; Habas, S.; Yang, P. Small 2008, 4, 310.
(13) Mayer, K. M.; Hao, F.; Lee, S.; Nordlander, P.; Hafner, J. H. Nanotechnology 2010, 21, 255503.
(14) Xiong, Y.; Chen, J.;Wiley, B.; Xia, Y.; Yin, Y.; Li, Z. Y. Nano Lett. 2005, 5, 1237.
(15) Larsson, E. M.; Langhammer, C.; Zoric, I.; Kasemo, B. Science 2009, 326, 1091.
(16) Okamoto, H.; Imura, K. Progress in Surface Science 2009, 84, 199.
(17) Tirtha, S.; Basudeb, K. Solid State Sciences 2009, 11, 1044.
(18) Du, S. Y.; Li, Z. Y. Optics Letters 2010, 35, 3402.
(19) Pérez-Juste, J.; Pastoriza-Santos, I.; Liz-Marzán, L. M.; Mulvaney, P. Coord. Chem. Rev. 2005, 249, 1870.
(20) Ma, Z. F.; Si, G. L.; Chu, Y. M.; Chen, Y. Progress in Chemistry 2009, 21 (9), 1847.
[马占芳, 司国丽, 初一鸣, 陈颖. 化学进展, 2009, 21 (9), 1847.]
(21) Sau, T. K.; Rogach, A. L. Adv. Mater. 2010, 22, 1781.
(22) Yener, D. O.; Sindel, J.; Randall, C. A.; Adair, J. H. Langmuir 2002, 18, 8692.
(23) Wei, G.; Zhou, H.; Liu, Z.; Song, Y.;Wang, L.; Sun, L.; Li, Z. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 8738.
(24) Zhang, J.; Liu, H.;Wang, Z.; Ming, N. Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 3295.
(25) Kim, F.; Song, J. H.; Yang, P. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 14316.
(26) Jana, N. R.; Gearheart, L.; Murphy, C. Adv. Mater. 2001, 13, 1389.
(27) Wang, X. L.; Zeng, Y. F.; Bu, X. H. Chemistry 2005, NO. 10, 723.
[王秀丽, 曾永飞, 卜显和. 化学通报, 2005, NO. 10, 723.]
(28) Han, Y. J.; Kim, J. M.; Stucky, G. D. Chem. Mater. 2000, 12, 2068.
(29) Martin, C. R. Chem. Mater. 1996, 8, 1739.
(30) Smith, D. K.; Korgel, B. A. Langmuir 2008, 24 (3), 644.
(31) Yu, Y. Y.; Chang, S. S.; Lee, C. L.;Wang, C. R. C. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 6661.
(32) Chang, S. S.; Shih, C.W.; Chen, C. D.; Lai,W. C.;Wang, C. R. C. Langmuir 1999, 15, 701.
(33) Wirtz, M. ; Martin, C. R. Adv. Mater. 2003, 15, 455.
(34) Payne, E. K.; Shuford, K. L.; Park, S.; Schatz, G. C.; Mirkin, C. A. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 2150.
(35) Wang, J. G.; Tian, M. L.; Mallouk, T. E.; Chan, M. H.W. Nano Lett. 2004, 4, 1313.
(36) Liu, X.; Huang, R.; Zhu, J. Chem. Mater. 2008, 20, 192.
(37) Kan, C. X.;Wang, C. S.; Zhu, J. J.; Li, H. C. J. Solid State Chem. 2010, 183, 858.
(38) Pastoriza-Santos, I.; Liz-Marzan, L. M. Nano Lett. 2002, 2, 903.
(39) Tsuji, T.; Higuchi, T. ; Tsuji, M. Chem. Lett. 2005, 34, 476.
(40) Zhang, J.; Li, S. Z.;Wu, J. S.; Schatz, G. C.; Mirkin, C. A. Angew .Chem. Int. Edit. 2009, 48, 1.
(41) Tang, B.; Xu, S. P.; An, J.; Zhao, B.; Xu,W. Q. J. Phys. Chem. C 2009, 113 (17), 7025.
(42) Yang, S.; Zhang, T.; Zhang, L.;Wang, Q.; Zhang, R.; Ding, B. Nanotechnology 2006, 17, 5639.
(43) Zhang, Q.; Ge, J. P.; Pham, T.; Goebl, J.; Hu, Y. X.; Lu, Z. D.; Yin, Y. D. Angew. Chem. 2009, 121, 3568.
(44) Jia, H.; Xu,W.; An, J.; Li, D; Zhao, B. Spectrochim. Acta Part A 2006, 64, 956.
(45) Jin, R. C.; Cao, Y.W.; Mirkin, C. A.; Kelly, K. L.; Schatz, G. C.; Zheng, J. G. Science 2001, 294, 1901.
(46) He, Z. Y.; Zhao, Y. F. Fundamentals of Acoustics Theory. 1st ed.; National Defence Industry Press: Beijing, 1981; pp 436-448.
[何祚镛, 赵玉芳. 声学理论基础. 第一版. 北京: 国防工业出版社, 1981: 436-448.]
(47) Nagata, Y.; Mizukoshi, Y.; Okitsu, K.; Maeda, Y. Radiat. Res. 1996, 146, 333.
(48) Ma, J.; Tai, G. A.; Guo,W. L. Ultrasonics Sonochemistry 2010, 17, 534.
(49) Chen, H. J.; Kern, E.; Ziegler, C.; EychmüllerA. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 19258.
(50) Li, C. C.; Cai,W. P.; Li, Y.; Hu, J. L.; Liu, P. S. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 1546.
(51) Xia, Y.; Halas, N. J. MRS Bull. 2005, 30, 338.
(52) Mie, G. Ann. Physik 1908, 25, 377.
(53) Gans, R. Ann. Physik 1912, 37, 881.
(54) Liu, H. Y.; Chen, D.; Gao, J. N.; Tang, F. Q.; Ren, X. L. Progress in Chemistry 2006, 18, 889.
[刘惠玉, 陈东, 高继宁, 唐芳琼, 任湘菱. 化学进展, 2006, 18, 889.]
(55) Portale?s, H.; Pinna, N.; Pileni, M. P. J. Phys. Chem. A 2009, 113 (16), 4094.
(56) Ungureanu, C.; Rayavarapu, R. G.; Manohar, S.; Van Leeuwen, T. G. J. Appl. Phys. 2009, 105, 102032.
(57) Wiley, B. J.; Im, S. H.; Li, Z. Y.; McLellan, J. M.; Siekkinen, A.; Xia, Y. N. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 15666.
(58) Busbee, B. D.; Obare, S. O.; Murphy, C. J. Adv. Mater. 2003, 15, 414.
(59) Niu,W. X.; Li, Z. Y.; Shi, L. H.; Liu, X. Q.; Li, H. J.; Han, S.; Chen, J. A.; Xu, G. B. Cryst. Growth Des. 2008, 8 (12), 4442.
(60) Wiley, B.; Sun, Y.; Mayers, B.; Xia, Y. Chem. Eur. J. 2005, 11, 454.
(61) Kelly, K. L.; Coronado, E.; Zhao, L. L.; Schatz, G. C. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 668.
(62) Sun, Y.; Xia, Y. Adv. Mater. 2003, 15, 695.
(63) Wiley, B. J.; Chen, Y.; McLellan, J.; Xiong, Y.; Li, Z. Y.; Ginger, D.; Xia, Y. Nano Lett. 2007, 7, 1032.
(64) Kottmann, J. P.; Martin, O. J. F.; Smith, D. R.; Schultz, S. Phys. Rev. B 2001, 64, 235402.
(65) Ge, D. B.; Yan, Y. B. Finite-Difference Time-Domain Method for Electromagnetic Waves; Xidian University Publishing House: Xi′an, 2005.
[葛德彪, 闫玉波. 电磁波时域有限差分方法. 西安: 西安电子科技大学出版社, 2005.]
(66) Li, H. C.; Kan, C. X.; Yi, Z. G.; Ding, X. L.; Cao, Y. L.; Zhu, J. J. Journal of Nanomaterials 2010, 2010, 4.
(67) Cao, C.; Park, S.; Sim, S. J. J. Colloid Interface Sci. 2008, 322, 152.
(68) Marks, L. D. Rep. Prog. Phys. 1994, 57, 603.
(69) Tao, A. R.; Sinsermsuksakul, P.; Yang, P. Angew. Chem. Int. Edit. 2006, 45, 4597.
(70) Xiong, Y. J.; Xia, Y. N. Adv. Mater. 2007, 19, 3385.
(71) Wang, Z. L. J. Phys. Chem. B 2000, 104, 1153.
(72) Kan, C. X.; Zhu, J. J.; Zhu, X. G. J. Phys. D: Appl. Phys. 2008, 41, 155304.
(73) Aherne, D.; Ledwith, D. M.; Gara, M.; Kelly, J. M. Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 2005.
(74) Millstone, J. E.;Wei,W.; Jones, M. R.; Yoo, H.; Mirkin, C. A. Nano Lett. 2008, 8, 2526.
(75) Pastoriza-Santos, I.; Liz-Marzan, L. M. J. Mater. Chem. 2008, 18, 1724.
(76) Jiang, X.; Zeng, Q.; Yu, A. Langmuir 2007, 23, 2218.
(77) Zeng, Q.; Jiang, X.; Yu, A.; Lu, G. M. Nanotechnology 2007, 18, 035708.
(78) Lofton, C.; Sigmund,W. Adv. Funct. Mater. 2005, 15, 1197.
(79) Kan, C. X.;Wang, C. S.; Li, H. C.; Qi, J. S.; Shi, D. N. Small 2010, 16, 1768.
(80) Sun, Z. H.; Ni,W. H.; Yang, Z.; Kou, X. S.; Li, L.;Wang, J. F. Small 2008, 4, 1287.
(81) Murphy, C. J.; Sau, T. K.; Gole, A. M.; Orendorff, C. J.; Gao, J.; Gou, L.; Hunyadi, S. E.; Li, T. J. Phys. Chem. B 2005, 109, 13857.
(82) Chen, J. Y.;Wiley, B. J.; Xia, Y. N. Langmuir 2007, 23, 4120.
(83) Johnson, C. J.; Dujardin, E.; Davis, S. A.; Murphy, C. J.; Mann, S. J. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1765.
(84) Hvolb?k, B.; Janssens, T. V.W.; Clausen, B. S.; Falsig, H.; Christensen, C. H.; N?rskov, J. K. Nano Today 2007, 2, 14.
(85) Xu, Y. P.; Tian, Z. J.; Lin, L.W. Chinese Journal of Catalysis 2004, 25, 331.
[徐云鹏, 田志坚, 林励吾. 催化学报, 2004, 25, 331.]
(86) Peng, S.; Lee, Y.;Wang, C.; Yin, H. F.; Dai, S.; Sun, S. H. Nano Research 2008, 1, 229.
(87) Chen, M. S.; Goodman, D.W. Chem. Soc. Rev. 2008, 37, 1860.
(88) Gorin, D. J.; Toste, F. D. Nature 2007, 446, 395.
(89) Yi, L. L.; Guo, H. G.; Tang, H. D. Industrial Catalysis 2003, 12, 44.
[易丽丽, 国海光, 唐浩东. 工业催化, 2003, 12, 44.]
(90) Kung, M. C.; Davis, R. J.; Kung, H. H. J. Phys. Chem. C 2007, 111 (32), 11767.
(91) Dahan, A.; Portnoy, M. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (18), 5860.
(92) Chen, M. S.; Kumar, D.; Yi, C.W.; Goodman, D.W. Science 2005, 310, 291.
(93) Lu, L. H.; Sun, G. Y.; Zhang, H. J.;Wang, H. S.; Xi, S. Q.; Hu, J. Q.; Tian, Z. Q.; Chen, R. J. Mater. Chem. 2004, 14, 1005.
(94) Wang, C.; Daimon, H.; Lee, Y.; Kim, J.; Sun, S. H. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (22), 6974.
(95) Huang, X.; El-Sayed, I. H.; Qian,W.; El-Sayed, M. A. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 2115.
(96) Wijaya, A.; Hamad-Schifferli, K. Langmuir 2008, 24, 9966. (97) De, M.; Ghosh, P. S.; Rotello, V. M. Adv. Mater. 2008, 20, 4225.
(98) Park, J. H.; Von Maltzahn, G.; Xu, M. J.; Fogal, V.; Kotamraju, V. R.; Ruoslahti, E.; Bhatia, S. N.; Sailor, M. J. PNAS 2010, 107, 981.
(99) Liu, H.; Chen, D.; Tang, F.; Du, G.; Li, L.; Meng, X.; Liang, W.; Zhang, Y.; Teng, X.; Li, Y. Nanotechnology 2008, 19, 455101.
(100) Xu, R.; Ma, J.; Sun, X.; Chen, Z.; Jiang, X.; Guo, Z.; Huang, L.; Li, Y.;Wang, M.;Wang, C.; Liu, J.; Fan, X.; Gu, J.; Chen, X.; Zhang, Y.; Gu, N. Cell Res. 2009, 19, 1031.
(101) Bao, F.; Li, J. F.; Ren, B.; Yao, J. L.; Gu, R. A.; Tian, Z. Q. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 345.
(102) An, J.;Wang, D. S.; Luo, Q. Z.; Li, X. Y.; Li, M. N.; Yuan, X. Y. Progress in Chemistry 2008, 20, 859.
[安静, 王德松, 罗青枝, 李雪艳, 李敏娜, 袁晓燕. 化学进展, 2008, 20, 859.]
(103) Zhang,W. Z.;Wang, G.W. New Chemical Materials 2003, 31 (2), 42.
[张文钲, 王广文. 化工新型材料, 2003, 31 (2), 42.]
(104) Han, X. X.; He,W.; Tian, X. Y.; Sun, X. N.; Han, S. S. Journal of Shandong Institute of Light Industry 2010, 24, 25.
[韩秀秀, 何文, 田修营, 孙夏囡, 韩姗姗. 山东轻工业学院学报, 2010, 24, 25.]
(105) Zhou, Z. Chinese Bulletin of Life Sciences 2009, 21, 461.
[周政. 生命科学, 2009, 21, 461.]
(106) Wang, N.; Xu, S. K.;Wang,W. X.; Progress in Chemistry 2007, 19 (2/3), 408.
[王楠, 徐淑坤, 王文星. 化学进展, 2007, 19 (2/3), 408. ]
(107) Sun, S. J.; Jiang, Z. L. Precious Metals 2005, 26 (3), 1.
[孙双娇, 将治良. 贵金属, 2005, 26 (3), 1.]
(108) Cheng, J. K. Analytical Chemistry in Single Cell; Science Press: Beijing, 2005.
(109) Xiao, G. N.; Cai, J. Y. Progress in Chemistry 2010, 22, 194.
[肖桂娜, 蔡继业. 化学进展, 2010, 22, 194.]
(110) Zhang, J. J.; Liu, Y. G.; Jiang, L. P.; Zhu, J. J. Electrochem. Commun. 2008, 10, 355.
(111) Zhu,W. L.; Zhou, Y.; Zhang, J. R. Talanta 2009, 80, 224.
(112) Shao, L.;Woo, K. C.; Chen, H. J.; Jin, Z.;Wang, J. F.; Lin, H. Q. ACS Nano 2010, 4, 3053.
(113) Ming, T.; Zhao, L.; Xiao, M.;Wang, J. F. Small 2010, 6, 2514.

[1] 谢安,王芝,吴荞宇,程丽萍,骆耿耿,孙頔. 夹心三明治结构的二十五核银硫簇合物[Ag25(SC6H4Pri)18 (dppp)6](CF3SO3)7·CH3CN:结构表征及光学性能[J]. 物理化学学报, 2018, 34(7): 776-780.
[2] 杜新华,李阳,殷辉,向全军. Au/TiO2/MoS2等离子体复合光催化剂的制备及其增强光催化产氢活性[J]. 物理化学学报, 2018, 34(4): 414-423.
[3] 方磊,孙铭骏,曹昕睿,曹泽星. 类单晶硅结构Si(C≡C-C6H4-C≡C)4新材料的力学与光学性质:第一性原理研究[J]. 物理化学学报, 2018, 34(3): 296-302.
[4] 雷刚,何彦. 单个等离子体纳米颗粒在生化分析和生物成像中的应用[J]. 物理化学学报, 2018, 34(1): 11-21.
[5] 陈驰,张雪,周志有,张新胜,孙世刚. S掺杂促进Fe/N/C催化剂氧还原活性的实验与理论研究[J]. 物理化学学报, 2017, 33(9): 1875-1883.
[6] 胡凌霄,王莲,王飞,张长斌,贺泓. Pd/γ-Al2O3催化剂催化氧化邻-二甲苯[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1681-1688.
[7] 陈凡,王中跃,张艳艳,余柯涵,翁丽星,韦玮. 聚丙烯酸功能化高效发光的La1-xEuxF3纳米晶合成及细胞成像[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1446-1452.
[8] 王美淞,邹培培,黄艳丽,王媛媛,戴立益. 高活性、可循环的Pt-Cu@3D石墨烯复合催化剂的制备和催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1230-1235.
[9] 王俊,魏子栋. 非贵金属氧还原催化剂的研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 886-902.
[10] 周晓琴,张辉,张泽,陈新,金传洪. 用原位液体池透射电镜技术表征金属钯在球形金纳米颗粒表面的异质沉积[J]. 物理化学学报, 2017, 33(3): 458-463.
[11] 陈晓宇,王经东,于安池. 金纳米颗粒在不同包裹介质中的超快等离子体动力学[J]. 物理化学学报, 2017, 33(11): 2184-2190.
[12] 陈阳,杨晓燕,张鹏,刘道胜,桂建舟,彭海龙,刘丹. 贵金属负载的棒状ZnO复合光催化剂的制备及其提升的光催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(10): 2082-2091.
[13] 刘为燕,李亚东,刘甜,干林. 单分散铁氧体纳米颗粒的生长机制与成分偏聚的透射电子显微研究[J]. 物理化学学报, 2017, 33(10): 2106-2112.
[14] 赵菲,时林其,崔佳宝,林艳红. Au纳米粒子负载的ZnO空心球复合材料的光生电荷转移行为及光催化活性[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 2069-2076.
[15] 苗竹,张海,杨海瑞. 升温烧结过程中TiO2纳米颗粒的原子分类分析(Ⅰ):表面原子识别[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 2113-2118.