Please wait a minute...
物理化学学报  2011, Vol. 27 Issue (10): 2255-2268    DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110901
综述     
染料敏化太阳能电池对电极
李靖, 孙明轩, 张晓艳, 崔晓莉
复旦大学材料科学系, 上海 200433
Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells
LI Jing, SUN Ming-Xuan, ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li
Department of Materials Science, Fudan University, Shanghai 200433, P. R. China
 全文: PDF(2977 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要: 对电极是染料敏化太阳能电池的重要组成部分, 改进对电极是提高其能量转换效率及降低成本的有效手段之一. 本文重点综述了2008 年以来染料敏化太阳能电池对电极的研究成果, 详细介绍了各类对电极包括金属Pt、Au、Ni, 纳米炭材料和导电聚合物等对电极的优点和制备工艺. Pt 对电极性能最好, 但是高成本限制了它在染料敏化太阳能电池产业化中的应用; 新型的价格低廉、活性较高的纳米炭材料和导电聚合物及其复合材料等对电极在染料敏化太阳能电池的研究中逐渐引起人们的重视.
关键词: 染料敏化太阳能电池对电极纳米Pt纳米炭材料导电聚合物    
Abstract: Counter electrode is one of the important parts of dye-sensitized solar cells (DSSC). Improving the performance of a counter electrode is an effective approach to enhance the energy conversion efficiency and reduce the cost of DSSC. In this paper, recent progresses in the study of various counter electrodes for use in DSSC are reviewed. We present researches about different counter electrodes including metals such as platinum, gold and nickel, various nanostructured carbon materials, and conductive polymers. Platinum counter electrodes give the best performance but their high cost restricts the industrialization of DSSC. More attention is being paid to novel materials such as different nanostructured carbon materials, conductive polymers and their composite counter electrodes because of their low cost and high activity.
Key words: Dye-sensitized solar cells    Counter electrode    Platinum nanoparticle    Nanostructured carbon materials    Conductive polymer
收稿日期: 2011-04-05 出版日期: 2011-07-01
中图分类号:  O646  
基金资助:

国家重点基础研究发展规划(973)(2010CB933703,2011CB933300)及上海市科学技术委员会纳米专项(1052nm01800)资助项目

通讯作者: 崔晓莉     E-mail: xiaolicui@fudan.edu.cn
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
李靖
孙明轩
张晓艳
崔晓莉

引用本文:

李靖, 孙明轩, 张晓艳, 崔晓莉. 染料敏化太阳能电池对电极[J]. 物理化学学报, 2011, 27(10): 2255-2268, 10.3866/PKU.WHXB20110901

LI Jing, SUN Ming-Xuan, ZHANG Xiao-Yan, CUI Xiao-Li. Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells. Acta Phys. -Chim. Sin., 2011, 27(10): 2255-2268, 10.3866/PKU.WHXB20110901.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB20110901        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2011/V27/I10/2255

(1) O'Regan, B.; Grätzel, M. Nature 1991, 353 (6346), 737.  
(2) Bach, U.; Lupo, D.; Comte, P.; Moser, J. E.;Weissortel, F.;Salbeck, J.; Spreitzer, H.; Grätzel, M. Nature 1998, 395 (6702),583.  
(3) Kong, F. T.; Dai, S. Y. Prog. Chem. 2006, 18 (11), 1409.[孔凡太, 戴松元. 化学进展, 2006, 18 (11), 1409.]
(4) Zhao, Y.; Sheng, X. L.; Zhai, J. Prog. Chem. 2006, 18 (11),1452. [赵勇, 盛显良, 翟锦. 化学进展, 2006, 18 (11),1452.]
(5) Sheng, X. L.; Zhao, Y.; Zhai, J.; Zhu, D. B.; Prog. Chem. 2007,19 (1), 59. [盛显良, 赵勇, 翟锦, 朱道本. 化学进展,2007, 19 (1), 59.]
(6) Zheng, Q.; Zhou, B. X.; Bai, J.; Cai,W. M.; Liao, J. S. Prog. Chem. 2009, 19 (1), 117. [郑青, 周保学, 白晶, 蔡伟民,廖俊生. 化学进展, 2009, 19 (1), 117.]
(7) Zheng, B.; Niu, H. J.; Bai, X. D. Prog. Chem. 2008, 20 (6),828. [郑冰, 牛海军, 白续铎. 化学进展, 2008, 20 (6), 828.]
(8) Jiang, H. J.; Deng, X. Y.; Huang,W. Prog. Chem. 2008, 20 (9),1361. [姜鸿基, 邓先宇, 黄维. 化学进展, 2008, 20 (9),1361.]
(9) Song, X. R.;Wang, X. S.; Zhang, B.W. Prog. Chem. 2008, 20 (10), 1524. [宋晓睿, 王雪松, 张宝文. 化学进展, 2008, 20 (10), 1524.]
(10) Guo, L.; Pan, X.; Dai, S. Y. Prog. Chem. 2008, 20 (10), 1595.[郭磊, 潘旭, 戴松元. 化学进展, 2008, 20 (10), 1595.]
(11) Li, G.; Hu, Z. Q.; Gao, Y.; Liu, J. X.; Liu, G. S. Mater. Rev.2007, 21 (12), 16. [李国, 胡志强, 高岩, 刘敬肖, 刘贵山.材料导报, 2007, 21 (12), 16.]
(12) Yin, Y. H.; Xu, Z. H.; Feng, L. S.; Yang, S. T.; Li, C. B. Mater. Rev. 2009, 23 (5), 109. [尹艳红, 许泽辉, 冯磊硕, 杨书廷,李承斌. 材料导报, 2009, 23 (5), 109.]
(13) Ashi, O.; Larisa, G.; Arie, Z. J. Phys. Chem. C. 2008, 112 (7),2779.  
(14) Ma, T. L.; Fang, X. M.; Akiyama, M.; Inoue, K.; Noma, H.;Abe, E. J. Electroanal. Chem. 2004, 574 (1), 77.
(15) Chen,J. M.; Ma,Y. T.;Wang,G. Q. Chinese Science Bulletin2005, 50 (1), 473. [陈今茂, 马玉涛, 王桂强. 科学通报, 2005,50 (1) , 473.]
(16) Lin, C. Y.; Lin, J. Y.; Lan, J. L. Electrochem. Solid-State Lett.2010, 13 (11), D77.
(17) Yan, S. L.; Moriyama, T.; Uchida, H.;Watanabe, M. Chem. Commun. 2000, No. 22, 2279.
(18) Lee, Y. L.; Chen, C. L.; Chong, L.W.; Chen, C. H.; Liu, Y. F.;Chi, C. F. Electrochem. Commun. 2010, 12 (11), 1662.  
(19) Lin, L. Y.; Nien, P. C.; Lee, C. P.; Tsai, K.W.; Yeh, M. H.; Vittal,R.; Ho, K. C. J. Phys. Chem. C 2010, 114 (49), 21808.  
(20) Wang, Y. Q.;Wei, Z. D.; Cai, H. Y.; Zhang, J.; Zhao, Q. L. Acta Phys.-Chim. Sin. 2010, 26 (11), 2957. [王耀琼, 魏子栋, 蔡洪英, 张骞, 赵巧玲. 物理化学学报, 2010, 26 (11), 2957.]
(21) Allongue, P.; Souteyrand, E. J. Electroanal. Chem. 1990, 286 (1-2), 217.  
(22) Allongue, P.; Souteyrand, E. J. Electroanal. Chem. 1993, 362 (1-2), 79.  
(23) Basirun,W. J.; Pletcher, D.; Saraby-Reintjes, A. J. Appl. Electrochem. 1996, 26 (8), 873.  
(24) Farndon, E. E.; Pletcher, D.; Saraby-Reintjes, A. Electrochim. Acta 1997, 42 (8), 1269.  
(25) Kelaidopoulou, A.; Kokkinidis, G.; Milchev, A. J. Electroanal. Chem. 1998, 444 (2), 195.  
(26) Gloaguen, F.; Leger, J. M.; Lamy, C.; Marmann, A.; Stimming,U.; Vogel, R. Electrochim. Acta 1999, 44 (11), 1805.  
(27) Lin, C. Y.; Lin, J. Y.;Wan, C. C.;Wei, T. C. Electrochim. Acta2011, 56 (5), 1941.  
(28) Yang, C. C.; Zhang, H. Q.; Zheng, Y. R. Curr. Appl. Phys. 2011,11 (Sp. Iss. SI Suppl. 1), S147.
(29) Yoon, C. H.; Vittal, R.; Lee, J.; Chae,W. S.; Kim, K. J.Electrochim. Acta 2008, 53 (6), 2890.  
(30) Chen, L. L.; Tan,W.W.; Zhang, J. B.; Zhou, X.W.; Zhang, X.L.; Lin, Y. Electrochim. Acta 2010, 55 (11), 3721.  
(31) Chen, C. M.; Chen, C. H.;Wei, T. C. Electrochim. Acta 2010, 55 (5), 1687.  
(32) Lan, J. L.;Wang, Y. Y.;Wan, C. C.;Wei, T. C.; Feng, H. P.;Peng, C.; Cheng, H. P.; Chang, Y. H.; Hsu,W. C. Curr. Appl. Phys. 2010, 10 (Sp. Iss. SI Suppl. 2) , S168.
(33) Wang, G. Q.; Gu, J. F.; Zhuo, S. P. Chinese Chemical Letters2010, 21 (12), 1513.  
(34) Li, P. J.;Wu, J. H.; Lin, J. M.; Huang, M. L.; Huang, Y. F.; Li,Q. G. Sol. Energy 2009, 83 (69) , 845.  
(35) Huang, K. C.;Wang, Y. C.; Dong, R. X. Tsai,W. C. Tsai, K.W.;Wang, C. C.; Chen, Y. H.; Vittal, R.; Lin, J. J.; Ho, K. C.J. Mater. Chem. 2010, 20 (20), 4067.  
(36) Kay, A.; Grätzel, M. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 1996, 44 (1),99.  
(37) Olsen, E.; Hagen, G.; Lindquist, S. E. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2000, 63 (3), 267.  
(38) Sapp, S. A.; Elliott, C. M.; Contado, C. Caramori, S.; Bignozzi,C. A. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124 (37), 11215.  
(39) Fan, L. Q.;Wu, J. H.; Huang, Y. F.; Lin, J. M. Electronic Components and Materials 2003, 22 (5), 1. [范乐庆, 吴季怀,黄昀昉, 林建明. 电子元件与材料, 2003, 22 (5), 1.]
(40) Ma, T. L.; Fang, X. M.; Akiyama, M.; Inoue, K.; Noma, H.;Abe, E.; J. Electroanal. Chem. 2004, 574 (1), 77.  
(41) Fang, X. M.; Ma T. L.; Akiyama, M.; Guan, G. Q.; Tsunematsu,S.; Abe, E. Thin Solid Films, 2005, 472 (1-2), 242.  
(42) Chen, J. K.; Li, K. X.; Luo, Y. H.; Guo, X. Z.; Li, D. M.; Deng,M. H.; Huang, S. Q.; Meng, Q. B. Carbon 2009, 47 (11), 2704.  
(43) Wang, G. Q.;Wang, L.; Xing,W.; Zhuo, S. Q. Mater. Chem. Phys. 2010, 123 (2-3), 690.  
(44) Lei, B. X.; Fang,W. J.; Hou, Y. F.; Liao, J. Y.; Kuang, D. B.; Su,C. Y. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2010, 216 (1), 8.  
(45) Acharya, K. P.; Khatri, H.; Marsillac, S.; Ullrich, B.;Anzenbacher, P.; Zamkov, M. Appl. Phys. Lett. 2010, 97, 201108
(46) Denaro, T.; Baglio, V.; Girolamo, M.; Antonucci, V.; Aricó, A.S.; Matteucci, F.; Ornelas, R. J. Appl. Electrochem. 2009, 39 (11), 2173.  
(47) Li, P.; Hu, Z. Q.; Su, Y.; Gong, C. C. Journal of Dalian Polytechnic University 2009, 29 (4), 274. [李璞, 胡志强,苏岩, 巩翠翠. 大连工业大学学报, 2009, 29 (4), 274.]
(48) Yang, D. Y.; Zhang, H. Y.; Xie,W.; Ge, Y.; Chen, T. L. Materials Research and Application 2008, 2 (4), 447. [杨大勇, 张海燕,谢慰, 葛鹰, 陈天立. 材料研究与应用, 2008, 4 (2), 447.]
(49) Ramasamy, E.; Lee, J. Cabon 2010, 48 (13), 3715.
(50) Jiang, Q.W.; Li, G. R.;Wang, F.; Gao, X. P. Electrochem. Commun. 2010, 12 (7) , 924.  
(51) Peng, S. J.; Cheng, F. Y.; Shi, J. F.; Liang, .Y.; Tao, Z. L.; Chen,J. Solid State Sci. 2009, 11 (12) , 2051.  
(52) Ramasamy, E.; Chun, J.; Lee, J. Carbon 2010, 48 (15), 4563.  
(53) Fan, S. Q.; Fang, B.; Kim, J. H.; Jeong, B.; Kim, C.; Yu J. S.;Ko, J. Langmuir 2010, 26 (16), 13644.  
(54) Wang, G. Q.; Gao, J. P. Journal of Functional Materials 2011,42 (1), 14. [王桂强, 禚淑萍. 功能材料, 2011, 42 (1), 14.]
(55) Dresselhaus, M. S.; Dai, H. MRS Bull. 2004, 29 (4), 237.  
(56) Nam, J. G.; Park, Y. J.; Kim, B. S.; Lee, J. S. Scripta Mater.2010, 62 (3), 148.  
(57) Aitola, K.; Kaskela, A.; Halme, J. Ruiz, V.; Nasibulin, A. G.;Kauppinen, E. I.; Lunda, P. D. J. Electrochem. Soc. 2010, 157 (12), B1831.
(58) Zhang, D.W.; Li, X. D.; Chen, S.; Tao, F.; Sun, Z.; Yin, X. J.;Huang, S. M. J. Solid State Electrochem. 2010, 14 (9), 1541.  
(59) Han, J.; Kim, H.; Kim, D. Y.; Jo, S. M.; Jang, S. Y. ACS Nano2010, 4 (6), 3503.  
(60) Sayer, R. A.; Hodson, S. L.; Fisher, T. S. J. Sol. Energy Eng.2010, 132 (2), 021007.  
(61) Lee, S. U.; Choi,W. S.; Hong, B. Sol. Energy Mater. Sol. Cells2010, 94 (4), 680.  
(62) Calogero, G.; Bonaccorso, F.; Marago, O. M.; Gucciardi, P. G.;Di Marco, G. Dalton Trans. 2010, 39 (11), 2903.  
(63) Chou, C. S.; Yang, R. Y.;Weng, M. H.; Huang, C. I. Adv. Powder Technol. 2009, 20 (4), 310.  
(64) Gagliardi, S.; Giorgi, L.; Giorgi, R.; Lisi, N.; Makris, T. D.;Salernitano, E.; Rufoloni, A. Superlattices Microstruct. 2009,46 (1-2), 205.  
(65) Lee,W. J.; Ramasamy, E.; Lee, D. Y.; Song, J. S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2009, 1 (6), 1145.  
(66) Lin, J. P.; Zhang, H. Y.; Chen, Y. M.;Wei, A. X.; Liu, C. B.;Chen, Y. T. Transactions of Nonferrous Metals Society of China2010, 20 (9), 1753. [林嘉鹏, 张海燕, 陈易明, 魏爱香, 刘传标, 陈雨婷. 中国有色金属学报, 2010, 20 (9), 1753.]
(67) Liu, G. S.; Zhang,W.W.; Hu, Z. Q.; Feng, J. Journal of Dalian Polytechnic University 2010, 1 (30), 50. [刘贵山, 张娓娓,胡志强, 冯俊. 大连工业大学学报, 2010, 1 (30), 50.]
(68) Tang, Y. B.; Lee, C. S.; Xu, J.; Liu, Z. T.; Chen, Z. H.; He, Z. B.;Cao, Y. L.; Yuan, G. D.; Song, H. S.; Chen, L. M.; Luo, L. B.;Cheng, H. M.; Zhang,W. J.; Bello, I.; Lee, S. T. ACS Nano2010, 4 (6), 3482.  
(69) Choi, H.; Kim, H.; Hwang, S.; Choi,W.; Jeon, M. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2011, 95 (1), 323.  
(70) Choi, H.; Kim, H.; Hwang, S.; Kang, M.; Jung, D.W.; Jeon, M.Scripta Mater. 2011, 64 (7), 601.  
(71) Roy-Mayhew, J. D.; Bozym, D. J.; Punckt, C.; Aksay, I. A. ACS Nano 2010, 4 (1), 6203.  
(72) Zhang, D.W.; Li, X. D.; Chen, S.; Li, H. B.; Sun, Z.; Yin, X. J.;Huang, S. M. Graphene nanosheet counter-electrodes for dyesensitizedsolar cells. In IEEE CONFERENCES, Nanoelectronics Conference (INEC), 2010 3rd International,Hong Kong, China, Jan. 3-8, 2010.
(73) Wan, L.;Wang, S. M.;Wang, X. B.; Dong, B. H.; Xu, Z. X.;Zhang, X. H.; Yang, B.; Peng, S. M.;Wang, J. C.; Xu, C. H.Solid State Sci. 2011, 13 (2), 468.  
(74) Kavan, L.; Yum, J. H.; Grätzel, M. ACS Nano 2011, 5 (1), 165.  
(75) Yohannes, T.; Inganäs, O. Sol. Energy Mater. Sol. Cells 1998, 51 (2) , 193.  
(76) Hong,W. J.; Xu, Y. X.; Lu, G.W.; Li, C.; Shi, G. Q.Electrochem. Commun. 2008, 10 (10), 1555.  
(77) Lee, K. M.; Chiu,W. H.;Wei, H. Y.; Hu, C.W.;Suryanarayanan, V.; Hsieh,W. F.; Ho, K. C. Thin Solid Films2010, 518 (6) ,1716.  
(78) Lee, K. M.; Chen, P. Y.; Hsu, C. Y. Huang, J. H.; Ho,W. H.;Chen, H. C.; Ho, K. C. J. Power Sources 2009, 188 (1), 313.  
(79) Sakaguchi, S.; Ueki, H.; Kato, T.; Kado, T.; Shiratuchi, R.;Takashima,W.; Kaneto, K.; Hayase, S. J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2004, 164 (1-3), 117.  
(80) Balraju, P.; Kumar, M.; Roy, M. S.; Sharma, G. D. Synth. Met.2009, 159 (13), 1325.  
(81) Balraju, P.; Suresh, P.; Kumar, M.; Roy, M. S.; Sharma, G. D.J. Photochem. Photobiol. A-Chem. 2009, 206 (1), 53.  
(82) Gong, C. C.; Hu, Z. Q.; Su, Y.; Li, P.; Zhou, H. R.; Kang,J.Microfabrication Technology, 2008, 6, 58. [巩翠翠, 胡志强,苏岩, 李璞, 周红茹, 康姣. 微细加工技术, 2008, 6, 58.]
(83) Lee, K. M.; Hsu, C. Y.; Chen, P. Y. Ikegami, M.; Miyasaka, T.;Ho, K. C. Phys. Chem. Chem. Phys. 2009, 11 (18) , 3375.
(84) Makris, T.; Dracopoulos, V.; Stergiopoulos, T.; Lianos, P.Electrochim. Acta 2011, 56 (5), 2004.  
(85) Zhang, J.; Hreid, T.; Li, X. X.; Guo,W.;Wang, L. P.; Shi, X. T.;Su, H. Q.; Yuan, Z. B. Electrochim. Acta 2010, 55 (11), 3664.  
(86) Ameen, S.; Akhtar, M. S.; Kim, Y. S.; Yang, O. B.; Shin, H. S.J. Phys. Chem. C 2010, 114 (10), 4760.
(87) Tu, B. X. Electrochemical Fabrication of NanostructuredPolyaniline Film Counter Electrode for Dye-Sensitized SolarCells. Master Dissertation. University Of The Inner Mongol,Inner Mongol, 2010. [图布新. 电化学法制备染料敏化太阳能电池中的纳米结构聚苯胺薄膜对电极[M]. 内蒙古: 内蒙古大学, 2010.]
(88) Ye, B. X. Dye-Sensitized Solar Cells with Ionic LiquidsElectrolyte and Electropolymerized-PANI Count Electrode.Master Dissertation. Lanzhou University, Gansu, 2009. [叶报喜, 基于电聚合聚苯胺对电极的离子液体型染料敏化太阳能电池[M] 甘肃: 兰州大学, 2009.]
(89) Xia, J. B.; Yuan, C. C. Yanagida, S. ACS Appl. Mater. Interfaces2010, 2 (7), 2136.  
(90) Jiang, Q.W.; Li, G. R.; Gao, X. P. Chem. Commun. 2009, No.44, 6720.
(91) Chou, C. S.; Hsiung, C. M.;Wang, C. P. Int. J. Photoenergy2010, 902385.
(92) Liu, J.; Yang, H. T.; Zhang, J. B.; Zhou, X.W.; Lin, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27 (2), 408. [刘佳, 杨浩田, 张敬波, 周晓文, 林原. 物理化学学报, 2011, 27 (27), 408.]
(93) Lao, C. F.; Chu, Z. Z.; Zou, D. C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011,27 (2), 419. [劳春峰, 初增泽, 邹德春. 物理化学学报, 2011,27 (2), 419.]
(94) Chen, D. P.; Zhang, X. D.;Wei, C. C.; Liu, C. C.; Zhao, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27 (2), 425. [陈东坡, 张晓丹, 魏长春, 刘彩池, 赵颖. 物理化学学报, 2011, 27 (2), 425.]
(95) Qian, D. F.; Zhang, Q. H.;Wan, J.; Li, Y. G.;Wang, H. Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26 (10), 2745. [钱迪峰, 张青红,万钧, 李耀刚, 王宏志. 物理化学学报, 2010, 26 (10), 2745.]
(96) Wang, H. Y.; Peng, B.;Wei,W. Prog. Chem. 2008, 20 (11),1751. [王洪宇, 彭波, 韦玮. 化学进展, 2008, 20 (11),1751.]
(97) Sheng, X. L.; Liu, N. R.; Zhai, J.; An, L. P. Prog. Chem. 2009,21 (9), 1969. [盛显良, 刘娜仁, 翟锦,安丽平. 化学进展,2009, 21 (9), 1969.]
(98) Wang, D. A.; Liu, Y.;Wang, C.W.; Zhou,W. Prog. Chem. 2010,22 (6), 1035. [王道爱, 刘盈, 王成伟, 周峰. 化学进展,2010, 22 (6), 1035.]
(99) Li, H. H.; Chen, R. F.; Ma, C.; Zhang, S. L.; An, Z. F.; Hang,W.Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27 (5), 1017. [李欢欢, 陈润锋,马琮, 张胜兰, 安众福, 黄维. 物理化学学报, 2011, 27 (5),1017.]
(100) Wang,W. J.; Yang, Y.; Guo, X. Y.; Tian, Q. H. Chemistry 2011,No. 2, 144. [王惟嘉, 杨英, 郭学益, 田庆华. 化学通报,2011, No. 2, 144.]
(101) Chen, Z. N.; Zhao, K.;Wu, X. H.;Wang, Y. P. Materials Science and Technology 2011, No. 1, 95. [陈振宁, 赵慨,吴晓宏, 王艳萍. 材料科学与工艺, 2011, No. 1, 95.]
(102) Qin, D.; Guo, X. Z.; Sun, H. C.; Luo, Y. H.; Meng, Q. B.; Li,D. M. Prog. Chem. 2011, 23 (Z1), 557. [秦达; 郭晓枝; 孙惠成, 罗艳红, 孟庆波, 李冬梅. 化学进展, 2011, 23 (Z1),557.]
(103) Hu, Z. Q.; Xu, F. Y.; Zhou, H. R.;Wang, R. B.; Gao, H. New Chemical Materials 2010, No. S1, 42. [胡志强, 许芳怡,周红茹, 王仁博, 高宏. 化工新型材料, 2010, No. S1, 42.]
(104) Zan,W. S.; Pan, S.; Li, Y. Z.; Chen, M. D. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26 (5), 1408. [詹卫伸, 潘石, 李源作, 陈茂笃.物理化学学报, 2010, 26 (5), 1408.]
(105) Wang, Z. S.; Cui, Y.; Dan-Oh, Y.; Kasada, C.; Shinpo, A.; HaraK. J. Phys. Chem. C 2008, 112 (43), 17011.  
(106) Zhou, G.; Pschirer, N.; Schoneboom, J. C.; Eickemeyer, F.;Baumgarten, M.; Mullen, K. Chem. Mater. 2008, 20 (5), 1808.  
(107) Wang, Z. S.; Koumura, N.; Cui, Y.; Takahashi, M.; Sekiguchi,H.; Mori, A.; Kubo, T.; Furube A.; Hara K. Chem. Mater.2008, 20 (12), 3993.  
(108) Liu,W. Q.; Hu, L. H.; Huo, Z. P.; Dai, S. Y. Prog. Chem. 2009,21 (6), 1085. [刘伟庆, 胡林华, 霍志鹏, 戴松元. 化学进展,2009, 21 (6), 1085.]
(109) Yang, L.; Xin, G.;Wu, L. Q.; Ma, T. L. Prog. Chem. 2009, 21 (10), 2242. [杨丽, 辛钢, 吴丽琼, 马廷丽. 化学进展,2009, 21 (10), 2242.]
(110) Zhu, J.; Dai, S. Y.; Zhang, Y. H. Prog. Chem. 2010, 22 (5), 822.[朱俊, 戴松元, 张耀红. 化学进展, 2010, 22 (5), 822.]
(111) Lan, Z.;Wu, J. H. Prog. Chem. 2010, 22 (11), 2248. [兰章,吴季怀. 化学进展, 2010, 22 (11), 2248.]
(112) Esquivel, K.; Arriaga, L. G.; Rodriguez, F. J.; Martinez, L.;Godinez, L. A. Water Res. 2009, 43 (14), 3593.  
(113) Toivola, M.; Ferenets, M.; Lund, P.; Harlin, A. Thin Solid Films 2009, 517 (8), 2799.  
(114) Fan, X.; Chu, Z. Z.;Wang, F. Z.; Zhang, C.; Chen, L.; Tang, Y.W.; Zou, D. C. Adv. Mater. 2008, 20 (3), 592.  
(115) Zou, D. C.;Wang, D.; Chu, Z. Z.; Lv, Z. B.; Fan X. Coord. Chem. Rev. 2010, 254 (9-10), 1169.  
(116) Liu, Y.;Wang, H.; Shen, H.; Chen,W. Appl. Energy 2010, 87 (2), 436.  
(117) Wang, Y. H.; Liu, Y.; Yang, H. X.;Wang, H.; Shen, H.; Li, M.;Yan, J. Curr. Appl. Phys. 2010, 10 (1), 119.  
(118) Weintraub, B.;Wei, Y. G.;Wang, Z. L. Angew. Chem.-Int. Edit.2009, 48 (47), 8981.  
(119) Wang, H.; Li, M.; Huang, H.; Zhong, M. Y.; Shen, H. Appl. Phys. A-Mater. Sci. Process. 2009, 97 (1), 25.  
[1] 李重杲,卢天,高恒,张庆,李敏杰,任伟,陆文聪. 苯并噻二唑衍生物作为铆接基团提高染料敏化太阳能电池效率[J]. 物理化学学报, 2017, 33(9): 1789-1795.
[2] 夏锐,王时茂,董伟伟,方晓东. 量子点敏化太阳能电池对电极研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 670-690.
[3] 廖春荣,熊峰,李贤军,吴义强,罗勇锋. 导电聚合物在纤维状能源器件中的应用进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(2): 329-343.
[4] 翁小龙,王艳,贾春阳,万中全,陈喜明,姚小军. 新型四硫富瓦烯-三苯胺类光敏染料理论研究[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 1990-1998.
[5] 侯丽梅,温智,李银祥,胡华友,阚玉和,苏忠民. 含中氮茚有机太阳能电池染料敏化剂的分子设计[J]. 物理化学学报, 2015, 31(8): 1504-1512.
[6] 王育乔, 王盼盼, 卢静, 白一超, 顾云良, 孙岳明. 基于MWCNT/TiO2对电极和硫醇盐/二硫化物非碘氧化还原电对的染料敏化太阳能电池性能[J]. 物理化学学报, 2015, 31(3): 448-456.
[7] 苏佳, 芦姗, 王莎莎, 张雪华, 付玉彬, 贺涛. 聚合溶液pH值对染料敏化太阳电池中聚吡咯对电极结构和性能的影响[J]. 物理化学学报, 2014, 30(8): 1487-1494.
[8] 高素雯, 兰章, 吴晚霞, 阙兰芳, 吴季怀, 林建明, 黄妙良. 基于TiO2纳米管阵列的高效正面透光型染料敏化太阳能电池的制备及其光电性能[J]. 物理化学学报, 2014, 30(3): 446-452.
[9] 陈喜明, 贾春阳, 万中全, 姚小军. 四硫富瓦烯作为染料敏化太阳能电池有机染料电子给体的理论研究[J]. 物理化学学报, 2014, 30(2): 273-280.
[10] 朱磊, 强颖怀, 赵宇龙, 顾修全, 宋端鸣, 宋昌斌. 简易合成Cu2SnSe3作染料敏化太阳能电池对电极[J]. 物理化学学报, 2013, 29(11): 2339-2344.
[11] 朱俊, 余学超, 王时茂, 董伟伟, 胡林华, 方晓东, 戴松元. 硫化亚铜对电极在量子点敏化太阳电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2013, 29(03): 533-538.
[12] 杨桂军, 王棽睿, 张永昌, 王刚, 陈慧媛, 南辉, 申何萍, 林红. pH值对金莲花染料敏化太阳能电池性能的影响[J]. 物理化学学报, 2013, 29(03): 539-545.
[13] 王海, 徐雪青, 史继富, 徐刚. 阴离子为羧酸根和芳环共轭的离子液体在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2013, 29(03): 525-532.
[14] 王莎莎, 芦姗, 苏佳, 郭正凯, 李学敏, 张雪华, 何声太, 贺涛. 聚合时间对染料敏化太阳能电池中聚苯胺对电极结构和性能的影响[J]. 物理化学学报, 2013, 29(03): 516-524.
[15] 詹卫伸, 李睿, 潘石, 郭英楠, 张毅. 染料敏化太阳能电池中染料分子共轭π桥的扩展[J]. 物理化学学报, 2013, 29(02): 255-262.