Please wait a minute...
物理化学学报  2018, Vol. 34 Issue (5): 447-448    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201710123
亮点     
芘二酰亚胺:兼具高电子迁移率和双光子荧光性能的有机半导体
刘忠范()
4, 5, 9, 10-Pyrene Diimides: A Family of Aromatic Diimides Exhibiting High Electron Mobility and Two-Photon Excited Emission
Zhongfan LIU()
 全文: PDF(446 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-10-12
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
刘忠范

引用本文:

刘忠范. 芘二酰亚胺:兼具高电子迁移率和双光子荧光性能的有机半导体[J]. 物理化学学报, 2018, 34(5): 447-448, 10.3866/PKU.WHXB201710123

Zhongfan LIU. 4, 5, 9, 10-Pyrene Diimides: A Family of Aromatic Diimides Exhibiting High Electron Mobility and Two-Photon Excited Emission. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(5): 447-448, 10.3866/PKU.WHXB201710123.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201710123        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2018/V34/I5/447

图  (a)新型有机半导体材料PyDI与传统芳香二酰亚胺类分子的结构对比;(b)中间产物的能级调控
1 Someya T. ; Bao Z. ; Malliaras G. G. Nature 2016, 540, 379.
doi: 10.1038/nature21004
2 Niazi M. R. ; Li R. ; Abdelsamie M. ; Zhao K. ; Anjum D. H. ; Payne M. M. ; Anthony J. ; Smilgies D. M. ; Amassian A. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2371.
doi: 10.1002/adfm.201502428
3 Wang C. ; Dong H. ; Hu W. ; Liu Y. ; Zhu D. Chem. Rev. 2012, 112, 2208.
doi: 10.1021/cr100380z
4 He T. ; Stolte M. ; Burschka C. ; Hansen N. H. ; Musiol T. ; Kä lblein D. ; Pflaum J. ; Tao X. ; Brill J. ; Würthner F. Nat. Commun. 2015, 6, 5954.
doi: 10.1038/ncomms6954
5 Minder N. A. ; Ono S. ; Chen Z. ; Facchetti A. ; Morpurgo A. F. Adv. Mater. 2012, 24, 503.
doi: 10.1002/adma.201103960
6 Wu Z. H. ; Huang Z. T. ; Guo R. X. ; Sun C. L. ; Chen L. C. ; Sun B. ; Shi Z. F. ; Shao X. ; Li H. ; Zhang H. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2017.
doi: 10.1002/anie.201707529
No related articles found!