Please wait a minute...
物理化学学报
最新录用     
双金属纳米团簇内核的调控及对光学/电化学能隙的影响
金荣超
Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA
Kernel Tuning and the Resulting Influence on Optical/Electrochemical Gaps of Bimetal Nanoclusters
JIN Rongchao
Department of Chemistry, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania 15213, USA
 全文: PDF(376 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2018-03-21
作者简介: 金荣超,Email:rongchao@andrew.cum.edu
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  

引用本文:

金荣超. 双金属纳米团簇内核的调控及对光学/电化学能隙的影响[J]. 物理化学学报, 10.3866/PKU.WHXB201803213.

JIN Rongchao. Kernel Tuning and the Resulting Influence on Optical/Electrochemical Gaps of Bimetal Nanoclusters. Acta Physico-Chimica Sinca, 10.3866/PKU.WHXB201803213.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201803213        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y0/V/I/0

(1) Tian, S.; Li, Y. Z.; Li, M. B.; Yuan, J.; Yang, J.; Wu, Z.; Jin, R. Nat. Commun. 2015, 6, 8667. doi: 10.1038/ncomms9667
(2) Gan, Z.; Chen, J.; Wang, J.; Wang, C.; Li, M. B.; Yao, C.; Zhuang, S.; Xu, A.; Li, L.; Wu, Z. Nat. Commun. 2017, 8, 14739. doi: 10.1038/ncomms14739
(3) Dong, H.; Liao, L.; Wu, Z. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 5338. doi: 10.1021/acs.jpclett.7b02459
(4) Liao, L.; Zhuang, S.; Wang, P.; Xu, Y.; Yan, N.; Dong, H.; Wang, C.; Zhao, Y.; Xia, N.; Li, J.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 129, 12818. doi: 10.1002/anie.201707582
(5) Zhuang, S.; Liao, L.; Zhao, Y.; Yuan, J.; Yao, C.; Liu, X.; Li, J.; Deng, H.; Yang, J.; Wu, Z. Chem. Sci. 2018, 9 (9), 2437. doi: 10.1039/c7sc05019d
(6) Li, M. B.; Tian, S. K.; Wu, Z.; Jin, R. Chem. Mater. 2016, 28 (4), 1022. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04907
(7) Li, M. B.; Tian, S. K.; Wu, Z. Chin. J. Chem. 2017, 35 (5), 567. doi: 10.1002/cjoc.201600526
(8) Zhu, M.; Li, M.; Yao, C.; Xia, N.; Zhao, Y.; Nan, Y.; Liao, L.; Wu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, [祝敏, 李漫波, 姚传好, 夏楠, 赵燕, 闫楠, 廖玲文, 伍志鲲. 物理化学学报, 2018, ]doi: 10.3866/PKU.WHXB201710091
(9) Li, Q.; Luo, T. Y.; Taylor, M. G.; Wang, S. X.; Zhu, X. F.; Song, Y.B.; Mpourmpakis, G.; Rosi, N. L.; Jin, R. C. Sci. Adv. 2017, 3 (5), e1603193. doi: 10.1126/sciadv.1603193
(10) WU, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1930. [伍志鲲. 物理化学学报, 2017, 33, 1930.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201706026
(11) He, L.; Yuan, J.; Xia, N.; Liao, L.; Liu, X.; Gan, Z.; Wang, C.; Yang, J.; Wu, Z. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3487. doi: 10.1021/jacs.7b12083
No related articles found!