Please wait a minute...
物理化学学报  2019, Vol. 35 Issue (6): 563-564    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201809054
推荐     
展望硼烯的化学合成
杨金龙()
An Outlook of Chemical Synthesis of Borophenes
Jinlong YANG()
 全文: PDF(251 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2018-10-08
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
杨金龙

引用本文:

杨金龙. 展望硼烯的化学合成[J]. 物理化学学报, 2019, 35(6): 563-564, 10.3866/PKU.WHXB201809054

Jinlong YANG. An Outlook of Chemical Synthesis of Borophenes. Acta Phys. -Chim. Sin., 2019, 35(6): 563-564, 10.3866/PKU.WHXB201809054.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201809054        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2019/V35/I6/563

1 Mannix A. J. ; Zhou X. F. ; Kiraly B. ; Wood J. D. ; Alducin D. ; Myers B. D. ; Liu X. L. ; Fisher B. L. ; Santiago U. ; Guest J. R. ; et al Science 2015, 350, 1513.
doi: 10.1126/science.aad1080
2 Feng B. J. ; Zhang J. ; Zhong Q. ; Li W. B. ; Li S. ; Li H. ; Cheng P. ; Meng S. ; Chen L. ; Wu K. H. Nat. Chem. 2016, 8, 563.
doi: 10.1038/NCHEM.2491
3 Boustani I. ; Quandt A. ; Hernandez E. ; Rubio A. J. Chem. Phys. 1999, 110, 3176.
doi: 10.1063/1.477976
4 Zhang Z. H. ; Yang Y. ; Penev E. S. ; Yakobson B. I. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 6746.
doi: 10.1039/c7cs00261k
5 Zhang Z. H. ; Yang Y. ; Gao G. Y. ; Yakobson B. I. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13022.
doi: 10.1002/anie.201505425
6 Tang H. ; Ismail-Beigi S. Phys. Rev. Lett. 2007, 99, 115501.
doi: 10.1103/PhysRevLett.99.115501
7 Zhang Z. H. ; Yang Y. ; Penev E. S. ; Yakobson B. I. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1605059.
doi: 10.1002/adfm.201605059
8 Wang Q. ; Xue M. ; Zhang Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35 (6), 565.
9 王琴; 薛敏珉; 张助华. 物理化学学报, 2019, 35 (6), 565.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201805080
No related articles found!