Please wait a minute...
物理化学学报  2018, Vol. 34 Issue (4): 348-360    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201708311
所属专题: 高被引科学家特刊
综述     
核酸适体-纳米材料复合物用于癌症的诊断与靶向治疗研究进展
白华荣,范换换,张晓兵,陈卓,谭蔚泓*()
Aptamer-Conjugated Nanomaterials for Specific Cancer Diagnosis and Targeted Therapy
Huarong BAI,Huanhuan FAN,Xiaobing ZHANG,Zhuo CHEN,Weihong TAN*()
 全文: PDF(1830 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

因具有独特的光、电、磁、热等优异性能,纳米材料已被广泛应用于生物分析与生物医学领域。核酸适体是一类能够高亲和力和高特异性地与靶标结合的寡核苷酸序列。将核酸适体作为识别单元与纳米材料相结合,可以构建核酸适体-纳米材料复合物。近年来,在肿瘤靶向治疗方面,核酸适体-纳米材料复合物受到了人们的广泛关注。通过纳米材料与具有特异性识别能力的核酸适体的结合,核酸适体-纳米材料复合物可以为癌症治疗提供一种更有效的、低毒副作用的新策略。本文综述了核酸适体-纳米材料复合物作为药物输送载体在癌症的特异性识别与诊断及靶向治疗方面的应用。除此之外,本文还总结了核酸适体-纳米材料复合物与其他新兴技术的有效结合从而提高选择性和癌症治疗效率的相关研究进展。

关键词: 核酸适体纳米材料特异性识别癌症诊断靶向治疗    
Abstract:

Owing to their unique optical, electronic, magnetic, and surface plasmon resonance properties, nanomaterials have attracted significant attention for potential bioanalysis and biomedical applications. Aptamers are single-stranded oligonucleotides, which are generated by a procedure termed as SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment) and typically demonstrate high affinity and selectivity toward their target molecules. As a result of their unique characteristics, aptamers are promising recognition units that can be conjugated with nanomaterials for cancer cell imaging, diagnosis, and cancer therapy. By integrating the recognition abilities of aptamers with the properties of nanomaterials, aptamer-conjugated nanomaterials can serve as extraordinary tools for bioimaging and cancer therapy. Recently, aptamer-conjugated nanomaterials have attracted significant attention in the field of specific cancer cell targeted therapy owing to their improved efficacy and lower toxicity. In this review, we summarize the progress achieved of aptamer-conjugated nanomaterials as nanocarriers for specific cancer cell diagnosis and targeted therapy. In addition to drug delivery for cancer therapy, the various achievements of the aptamer-conjugated nanomaterials in combination with other emerging technologies to improve the efficiency and selectivity of cancer therapy have also been reviewed.

Key words: Aptamer    Nanomaterial    Specific recognition    Cancer diagnosis    Targeted therapy
收稿日期: 2017-07-10 出版日期: 2017-08-31
中图分类号:  O644  
基金资助: 国家自然科学基金(21221003);国家自然科学基金(21327009)
通讯作者: 谭蔚泓     E-mail: tan@chem.ufl.edu
作者简介: 谭蔚泓,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,现任湖南大学化学化工学院教授,博士生导师,国家“千人计划”入选者,长江学者特聘教授,化学生物传感与计量学国家重点实验室主任。主要研究方向为生物分析化学、化学生物学、纳米生物技术和生物医学工程
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
白华荣
范换换
张晓兵
陈卓
谭蔚泓

引用本文:

白华荣,范换换,张晓兵,陈卓,谭蔚泓. 核酸适体-纳米材料复合物用于癌症的诊断与靶向治疗研究进展[J]. 物理化学学报, 2018, 34(4): 348-360, 10.3866/PKU.WHXB201708311

Huarong BAI,Huanhuan FAN,Xiaobing ZHANG,Zhuo CHEN,Weihong TAN. Aptamer-Conjugated Nanomaterials for Specific Cancer Diagnosis and Targeted Therapy. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(4): 348-360, 10.3866/PKU.WHXB201708311.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201708311        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2018/V34/I4/348

图1  在细胞膜表面原位自组装形成核酸适配体修饰的DNA纳米器件用于特异性识别靶细胞的示意图27
图2  核酸适配体-二氧化锰纳米探针用于荧光/核磁共振双模成像的激活机制37
Aptamer Nanomaterial Application Ref.
sgc8 liposome targeted drug delivery 41
aptamer-based DNA nanoassembly targeted therapy 48
DNAnanoflowers targeted therapy 49, 50
porous hollowmagnetite nanoparticle pH-triggered, targeted therapy 56
Au-Ag nanorod light-triggered, targeted therapy 64
upconversion nanoparticle photodynamic therapy 77
gold nanorod photothermal and photodynamic therapy 89
AS1411 gold nanoparticle photodynamic therapy 76
xPSM-A9 gold nanoparticle targeted therapy 63
TDO5 aptamer-based DNA nanocircuit photodynamic therapy 75
CSC1, CSC13 gold nanorod photothermal therapy 86
表1  核酸适体-纳米材料复合物用于肿瘤靶向治疗
图3  多功能自组装纳米单元光交联形成纳米组装载体的示意图48
图4  DNA纳米花的形成原理图49
图5  多功能智能纳米颗粒的形成原理图56
图6  构建装载有DOX的核酸适配体-金纳米颗粒复合物的原理图63
图7  形成核酸适配体功能化的核-壳纳米凝胶原理图64
图8  细胞膜表面核酸适配体回路形成原理图75
图9  构建负载不同药物的核酸适配体-金纳米颗粒复合物的原理图76
图10  核酸适配体开关探针-光敏剂-金纳米棒的作用原理图89
1 Mukerjee A. ; Ranjan A. P. ; Vishwanatha J. K. Curr. Med. Chem. 2012, 19, 3714.
doi: 10.2174/092986712801661176
2 Barbas A. S. ; Mi J. ; Clary B. M. ; White R. R. FutureOncol. 2010, 6, 1117.
doi: 10.2217/fon.10.67
3 Li J. ; Li D. X. ; Yuan R. ; Xiang Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5717.
doi: 10.1021/acsami.6b13073
4 Lu Q. ; Ericson D. ; Song Y. ; Zhu C. Z. ; Ye R. F. ; Liu S. Q. ; Spernyak J. A. ; Du D. ; Li H. ; Wu Y. ; Lin Y.H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 23325.
doi: 10.1021/acsami.6b15387
5 Wei R. Y. ; Wei Z. W. ; Sun L. N. ; Zhang J. Z. ; Liu J. L. ; Ge X. Q. ; Shi L. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 400.
doi: 10.1027/acsami.5b09132
6 Venkateswarlu S. ; Lee D. ; Yoon M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 23876.
doi: 10.1021/acsami.6b03583
7 Wang P. F. ; Wu S. Y. ; Tian C. ; Yu G. M. ; Jiang W. ; Wang G. S. ; Mao C. D. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13579.
doi: 10.1021/jacs.6b06074
8 Zhou W. J. ; Li D. X. ; Xiong C. Y. ; Yuan R. ; Xiang Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 13303.
doi: 10.1021/acsami.6b03165
9 Tian C. ; Kim H. ; Sun W. ; Kim Y. ; Yin P. ; Liu H. T. ACS Nano 2017, 11, 227.
doi: 10.1021/acsnano.6b04777
10 Bamrungsap S. ; Zhao Z. ; Chen T. ; Wang L. ; Li C. ; Fu T. ; Tan W. Nanomedicine 2012, 7, 1253.
doi: 10.2217/nnm.12.87
11 Gu F. X. ; Karnik R. ; Wang A. Z. ; Alexis F. ; Levynissenbaum E. ; Hong S. ; Langer R. ; Farokhzad O. C. NanoToday 2007, 2, 14.
doi: 10.5772/51382
12 Tian J. W. ; Ding L. ; Ju H. X. ; Yang Y. C. ; Li X. L. ; Shen Z. ; Zhu Z. ; Yu J. S. ; Yang C. J. Angew. Chem.-Int. Edit. 2014, 53, 9544.
doi: 10.1002/anie.201405490
13 Ni X. ; Castanares M. ; Mukherjee A. ; Lupold S. E. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4206.
doi: 10.2174/092986711797189600
14 Chang Y. M. ; Donovan M. J. ; Tan W. J. Nucleic Acids 2013, 2013, 817350.
doi: 10.1155/2013/817350
15 Ellington A. D. ; Szostak J. W. Nature 1990, 346, 818.
doi: 10.1038/346818a0
16 Huizenga D. E. ; Szostak J. W. Biochemistry 1995, 34, 656.
doi: 10.1021/bi00002a033
17 Duan M. ; Long Y. ; Yang C. ; Wu X. ; Sun Y. ; Li J. ; Hu X. ; Lin W. ; Han D. ; Zhao Y. Oncotarget 2016, 7, 36436.
doi: 10.18632/oncotarget.9262
18 Long Y. ; Qin Z. ; Duan M. ; Li S. ; Wu X. ; Lin W. ; Li J. ; Zhao Z. ; Liu J. ; Xiong D. Sci. Rep. 2016, 6, 24986.
doi: 10.1038/srep24986
19 Wu X. ; Zhao Z. ; Bai H. ; Fu T. ; Yang C. ; Hu X. ; Liu Q. ; Champanhac C. ; Teng I. ; Ye M. Theranostics 2015, 5, 985.
doi: 10.7150/thno.11938
20 Hermann T. ; Patel D. J. Science 2000, 287, 820.
doi: 10.1126/science.287.5454.820
21 Zhang Y. ; Hong H. ; Cai W. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4185.
doi: 10.2174/092986711797189547
22 Li X. ; Zhao Q. ; Qiu L.J. Control Release 2013, 171, 152.
doi: 10.1016/j.jconrel.2013.06.006
23 Wang H. ; Yang R. ; Yang L. ; Tan W. ACS Nano 2009, 3, 2451.
doi: 10.1021/nn9006303
24 Stadler A. ; Chi C. ; Der Lelie D. V. ; Gang O. Nanomedicine 2010, 5, 319.
doi: 10.2217/nnm.10.2
25 Lee J. H. ; Yigit M. V. ; Mazumdar D. ; Lu Y. Adv. Drug Deliv. Rev. 2010, 62, 592.
doi: 10.1016/j.addr.2010.03.003
26 Chen T. ; Shukoor M. I. ; Chen Y. ; Yuan Q. ; Zhu Z. ; Zhao Z. ; Gulbakan B. ; Tan W. Nanoscale 2011, 3, 546.
doi: 10.1039/C0NR00646G
27 Zhu G. ; Zhang S. ; Song E. ; Zheng J. ; Hu R. ; Fang X. ; Tan W. Angew. Chem. 2013, 52, 5490.
doi: 10.1002/anie.201301439
28 Wang Y. M. ; Wu Z. ; Liu S. J. ; Chu X. Anal. Chem. 2015, 87, 6470.
doi: 10.1021/acs.analchem.5b01634
29 Ding C. F. ; Ge Y. ; Zhang S. S. Chem.-Eur. J. 2010, 16
30 Wu M. S. ; Yuan D. J. ; Xu J. J. ; Chen H. Y. Anal. Chem. 2013, 85, 11960.
doi: 10.1021/ac402889z
31 Yan M. ; Sun G. Q. ; Liu F. ; Lu J. J. ; Yu J. H. ; Song X. R. Anal. Chim. Acta 2013, 798, 33.
doi: 10.1016/j.aca.2013.08.046
32 Liu H. Y. ; Xu S. M. ; He Z. M. ; Deng A. P. ; Zhu J. J. Anal. Chem. 2013, 85, 3385.
doi: 10.1021/ac303789x
33 Zhao J. J. ; Zhang L. L. ; Chen C. F. ; Jiang J. H. ; Yu R. Q. Anal. Chim. Acta 2012, 745, 106.
doi: 10.1016/j.aca.2012.07.030
34 Terreno E. ; DelliCastelli D. ; Viale A. ; Aime S. Chem. Rev. 2010, 110, 3019.
doi: 10.1021/cr100025t
35 van Dam G. M. ; Themelis G. ; Crane L. M. A. ; Harlaar N. J. ; Pleijhuis R. G. ; Kelder W. ; Sarantopoulos A. ; de Jong J. S. ; Arts H. J. G. ; van der Zee A. G. J. ; Bart J. ; Low P. S. ; Ntziachristos V. Nat. Med. 2011, 17, 1315.
doi: 10.1038/nm.2472
36 Louie A. Y. Chem. Rev. 2010, 110, 3146.
doi: 10.1021/cr9003538
37 Zhao Z. L. ; Fan H. H. ; Zhou G. F. ; Bai H. R. ; Liang H. ; Wang R. W. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11220.
doi: 10.1021/ja5029364
38 Ding K. ; Alemdaroglu F. E. ; Boersch M. ; Berger R. ; Herrmann A. Angew. Chem.-Int. Edit. 2007, 46, 1172.
doi: 10.1002/anie.200603064
39 Alemdaroglu F. E. ; Alemdaroglu N. C. ; Langguth P. ; Herrmann A. Macromol. Rapid Commun. 2008, 29, 326.
doi: 10.1002/marc.200700779
40 Zhao Y. Q. ; Duan S. F. ; Zeng X. ; Liu C. J. ; Davies N. M. ; Li B. Y. ; Forrest M. L. Mol. Pharm. 2012, 9, 1705.
doi: 10.1021/mp3000309
41 Wu Y. R. ; Sefah K. ; Liu H. P. ; Wang R. W. ; Tan W. H. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2010, 107, 5.
doi: 10.1073/pnas.0909611107
42 Mallikaratchy P. ; Tang Z. W. ; Kwame S. ; Meng L. ; Shangguan D. H. ; Tan W. H. Mol. Cell. Proteomics 2007, 6, 2230.
doi: 10.1074/mcp.M700026-MCP200
43 Meng H. M. ; Fu T. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. Natl. Sci. Rev. 2015, 2, 71.
doi: 10.1093/nsr/nwv001
44 Kang H. Z. ; O'Donoghue M. B. ; Liu H. P. ; Tan W. H. Chem. Commun. 2010, 46, 249.
doi: 10.1039/b916911c
45 Mann A. P. ; Bhavane R. C. ; Somasunderam A. ; Montalvo-Ortiz B. L. ; Ghaghada K. B. ; Volk D. ; Nieves-Alicea R. ; Suh K. S. ; Ferrari M. ; Annapragada A. ; Gorenstein D. G. ; Tanaka T. Oncotarget 2011, 2, 298.
doi: 10.18632/oncotarget.261
46 Drmanac R. ; Sparks A. B. ; Callow M. J. ; Halpern A. L. ; Burns N. L. ; Kermani B. G. ; Carnevali P. ; Nazarenko I. ; Nilsen G. B. ; Yeung G. ; et al Science 2010, 327, 78.
doi: 10.1126/science.1181498
47 Zhang H. M. ; Ma Y. L. ; Xie Y. ; An Y. ; Huang Y. S. ; Zhu Z. ; Yang C. Y. J. Sci. Rep. 2015, 5, 10099.
doi: 10.1038/srep10099
48 Wu C. C. ; Han D. ; Chen T. ; Peng L. ; Zhu G. Z. ; You M. X. ; Qiu L. P. ; Sefah K. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 18644.
doi: 10.1021/ja4094617
49 Zhu G. Z. ; Hu R. ; Zhao Z. L. ; Chen Z. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16438.
doi: 10.1021/ja406115e
50 Hu R. ; Zhang X. B. ; Zhao Z. L. ; Zhu G. Z. ; Chen T. ; Fu T. ; Tan W. H. Angew. Chem.-Int. Edit. 2014, 53, 5821.
doi: 10.1002/anie.201400323
51 Liu Z. ; Robinson J. T. ; Tabakman S. M. ; Yang K. ; Dai H. J. Mater. Today 2011, 14, 316.
doi: 10.1016/S1369-7021(11)70161-4
52 Yang L. ; Zhang X. B. ; Ye M. ; Jiang J. H. ; Yang R. H. ; Fu T. ; Chen Y. ; Wang K. M. ; Liu C. ; Tan W. H. Adv. Drug Deliv. Rev. 2011, 63, 1361.
doi: 10.1016/j.addr.2011.10.002
53 Dobson J. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, & Medicine 2006, 1, 31.
doi: 10.2217/17435889.1.1.31
54 Wang A. Z. ; Bagalkot V. ; Vasilliou C. C. ; Gu F. ; Alexis F. ; Zhang L. ; Shaikh M. ; Yuet K. ; Cima M. J. ; Langer R. ; Kantoff P. W. ; Bander N. H. ; Jon S. Y. ; Farokhzad O. C. Chem. Med. Chem. 2008, 3, 1311.
doi: 10.1002/cmdc.200800091
55 Yu M. K. ; Kim D. ; Lee I. H. ; So J. S. ; Jeong Y. Y. ; Jon S. Small 2011, 7, 2241.
doi: 10.1002/smll.201100472
56 Chen T. ; Shukoor M. I. ; Wang R. W. ; Zhao Z. L. ; Yuan Q. ; Bamrungsap S. ; Xiong X. L. ; Tan W. H. ACS Nano 2011, 5, 7866.
doi: 10.1021/nn202073m
57 Zheng J. ; Zhu G. Z. ; Li Y. H. ; Li C. M. ; You M. X. ; Chen T. ; Song E. Q. ; Yang R. H. ; Tan W. H. ACS Nano 2013, 7, 6545.
doi: 10.1021/nn402344v
58 Wijaya A. ; Schaffer S. B. ; Pallares I. G. ; Hamad-Schifferli K. ACS Nano 2009, 3, 80.
doi: 10.1021/nn800702n
59 Yang X. J. ; Liu X. ; Liu Z. ; Pu F. ; Ren J. S. ; Qu X. G. Adv. Mater. 2012, 24, 2890.
doi: 10.1002/adma.201104797
60 Chen C. C. ; Lin Y. P. ; Wang C. W. ; Tzeng H. C. ; Wu C. H. ; Chen Y. C. ; Chen C. P. ; Chen L. C. ; Wu Y. C. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3709.
doi: 10.1021/ja0570180
61 You J. ; Zhang G. D. ; Li C. ACS Nano 2010, 4, 1033.
doi: 10.1021/nn901181c
62 Yang X. ; Yang M. X. ; Pang B. ; Vara M. ; Xia Y. N. Chem. Rev. 2015, 115, 10410.
doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00193
63 Kim D. ; Jeong Y. Y. ; Jon S. ACS Nano 2010, 4, 3689.
doi: 10.1021/nn901877h
64 Kang H. Z. ; Trondoli A. C. ; Zhu G. Z. ; Chen Y. ; Chang Y. J. ; Liu H. P. ; Huang Y. F. ; Zhang X. L. ; Tan W. H. ACS Nano 2011, 5, 5094.
doi: 10.1021/nn201171r
65 Qiu L. P. ; Chen T. ; Ocsoy I. ; Yasun E. ; Wu C. C. ; Zhu G. Z. ; You M. X. ; Han D. ; Jiang J. H. ; Yu R. Q. ; Tan W. H. Nano Lett. 2015, 15, 457.
doi: 10.1021/nl503777s
66 Park H. ; Yang J. ; Lee J. ; Haam S. ; Choi I. H. ; Yoo K. H. ACS Nano 2009, 3, 2919.
doi: 10.1021/nn900215k
67 Park J. H. ; von Maltzahn G. ; Xu M. J. ; Fogal V. ; Kotamraju V. R. ; Ruoslahti E. ; Bhatia S. N. ; Sailor M. J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2010, 107, 981.
doi: 10.1073/pnas.0909565107
68 Dolmans D. ; Fukumura D. ; Jain R. K. Nat. Rev. Cancer 2003, 3, 380.
doi: 10.1038/nrc1071
69 Bugaj A. M. Photochem. Photobiol. Sci. 2011, 10, 1097.
doi: 10.1039/c0pp00147c
70 Vrouenraets M. B. ; Visser G. W. M. ; Snow G. B. ; van Dongen G. Anticancer Res. 2003, 23, 505.
71 Ferreira C. S. M. ; Cheung M. C. ; Missailidis S. ; Bisland S. ; Gariepy J. Nucleic Acids Res. 2009, 37, 866.
doi: 10.1093/nar/gkn967
72 Mallikaratchy P. ; Tang Z. W. ; Tan W. H. Chem. Med. Chem. 2008, 3, 425.
doi: 10.1002/cmdc.200700260
73 Wang K. L. ; You M. X. ; Chen Y. ; Han D. ; Zhu Z. ; Huang J. ; Williams K. ; Yang C. J. ; Tan W. H. Angew. Chem.-Int. Edit. 2011, 50, 6098.
doi: 10.1002/anie.201008053
74 Shieh Y. A. ; Yang S. J. ; Wei M. F. ; Shieh M. J. ACS Nano 2010, 4, 1433.
doi: 10.1021/nn901374b
75 Han D. ; Zhu G. Z. ; Wu C. C. ; Zhu Z. ; Chen T. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. ACS Nano 2013, 7, 2312.
doi: 10.1021/nn305484p
76 Shiao Y.S. ; Chiu H.H. ; Wu P.H. ; Huang Y.F. ACS Appl Mater Interfaces 2014, 6, 21832.
doi: 10.1021/am5026243
77 Yuan Q. ; Wu Y. ; Wang J. ; Lu D. Q. ; Zhao Z. L. ; Liu T. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 13965.
doi: 10.1002/anie.201305707
78 Li L. L. ; Zhang R. B. ; Yin L. L. ; Zheng K. Z. ; Qin W. P. ; Selvin P. R. ; Lu Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2012, 51, 6121.
doi: 10.1002/anie.201109156
79 Wang M. ; Mi C. C. ; Wang W. X. ; Liu C. H. ; Wu Y. F. ; Xu Z. R. ; Mao C. B. ; Xu S. K. ACS Nano 2009, 3, 1580.
doi: 10.1021/nn900491j
80 Li H. ; Wang L. Y. Chem.-Asian J. 2014, 9, 153.
doi: 10.1002/asia.201300897
81 Yuan Q. ; Wu Y. ; Wang J. ; Lu D. Q. ; Zhao Z. L. ; Liu T. ; Zhang X. B. ; Tan W. H. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 13965.
doi: 10.1002/anie.201305707
82 Fisher J. W. ; Sarkar S. ; Buchanan C. F. ; Szot C. S. ; Whitney J. ; Hatcher H. C. ; Torti S. V. ; Rylander C. G. ; Rylander M. N. Cancer Res. 2010, 70, 9855.
doi: 10.1158/0008-5472.can-10-0250
83 Yang H. W. ; Lu Y. J. ; Lin K. J. ; Hsu S. C. ; Huang C. Y. ; She S. H. ; Liu H. L. ; Lin C. W. ; Xiao M. C. ; Wey S. P. ; Chen P. Y. ; Yen T. C. ; Wei K. C. ; Ma C. C. M. Biomaterials 2013, 34, 7204.
doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.06.007
84 Xiao Q. F. ; Zheng X. P. ; Bu W. B. ; Ge W. Q. ; Zhang S. J. ; Chen F. ; Xing H. Y. ; Ren Q. G. ; Fan W. P. ; Zhao K. L. ; Hua Y. Q. ; Shi J. L. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13041.
doi: 10.1021/ja404985w
85 Jain P. K. ; Huang X. H. ; El-Sayed I. H. ; El-Sayed M. A. Accounts Chem. Res. 2008, 41, 1578.
doi: 10.1021/ar7002804
86 Peer D. ; Karp J. M. ; Hong S. ; FaroKhzad O. C. ; Margalit R. ; Langer R. Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 751.
doi: 10.1038/nnano.2007.387
87 Huang Y. F. ; Sefah K. ; Bamrungsap S. ; Chang H. T. ; Tan W. Langmuir 2008, 24, 11860.
doi: 10.1021/la801969c
88 Kuo W. S. ; Chang C. N. ; Chang Y. T. ; Yang M. H. ; Chien Y. H. ; Chen S. J. ; Yeh C. S. Angew. Chem. Int. Edit. 2010, 49, 2711.
doi: 10.1002/anie.200906927
89 Wang J. ; Zhu G. Z. ; You M. X. ; Song E. Q. ; Shukoor M. I. ; Zhang K. J. ; Altman M. B. ; Chen Y. ; Zhu Z. ; Huang C. Z. ; Tan W. H. ACS Nano 2012, 6, 5070.
doi: 10.1021/nn300694v
90 Robinson J. T. ; Tabakman S. M. ; Liang Y. Y. ; Wang H. L. ; Casalongue H. S. ; Vinh D. ; Dai H. J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6825.
doi: 10.1021/ja2010175
91 Su S. H. ; Wang J. L. ; Wei J. H. ; Martinez-Zaguilan R. ; Qiu J. J. ; Wang S. R. New J. Chem. 2015, 39, 5743.
doi: 10.1039/c5nj00122f
92 Li Q. ; Hong L. ; Li H. ; Liu C. BiosensBioelectron 2017, 89, Part 1.
doi: 10.1016/j.bios.2016.03.072
93 Khan S. A. ; Kanchanapally R. ; Fan Z. ; Beqa L. ; Singh A. K. ; Senapati D. ; Ray P. C. Chem. Commun. 2012, 48, 6711.
doi: 10.1039/c2cc32313c
94 Parak W. J. ; Gerion D. ; Pellegrino T. ; Zanchet D. ; Micheel C. ; Williams S. C. ; Boudreau R. ; Le Gros M. A. ; Larabell C. A. ; Alivisatos A. P. Nanotechnology 2003, 14, R15.
doi: 10.1088/0957-4484/14/7/201
95 Wang J. Analyst 2005, 130, 421.
doi: 10.1039/b414248a
96 Pankhurst Q. ; Jones S. ; Dobson J. J. Phys. D-Appl. Phys. 2016, 49, R167.
doi: 10.1088/0022-3727/49/50/501002
97 Cuenot S. ; Fretigny C. ; Demoustier-Champagne S. ; Nysten B. Phys. Rev. B 2004, 69, 165410.
doi: 10.1103/PhysRevB.69.165410
98 Murray C. B. ; Kagan C. R. ; Bawendi M. G. Annu. Rev. Mater. Sci. 2000, 30, 545.
doi: 10.1146/annurev.matsci.30.1.545
99 Albert K. ; Hsu H.Y. Molecules 2016, 21, 1585.
doi: 10.3390/molecules21111585
100 Liang C. ; Guo B. S. ; Wu H. ; Shao N. S. ; Li D. F. ; Liu J. ; Dang L. ; Wang C. ; Li H. ; Li S. H. ; et al Nat. Med. 2015, 21, 288.
doi: 10.1038/nm.37
[1] 于泽,李晓宏,李运超,叶明富. 钾离子浓度依赖的铅离子稳定G-四链体构型转化[J]. 物理化学学报, 2018, 34(11): 1293-1298.
[2] 陆腾,周永祥,郭洪霞. 聚合物接枝Janus纳米片形变的耗散粒子动力学研究[J]. 物理化学学报, 2018, 34(10): 1144-1150.
[3] 谷泽宇,高嵩,黄昊,靳晓哲,吴爱民,曹国忠. 多壁纳米碳管约束二硫化锡作为锂离子电池负极的电化学行为[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1197-1204.
[4] 甄绪,郭雪静. 三维介孔钴酸锌立方体的制备及其优异的储锂性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 845-852.
[5] 黄浩,龙冉,熊宇杰. 应用于有机加氢反应的等离激元催化材料设计[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 661-669.
[6] 侯静菲,杨延莲,王琛. 纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 63-79.
[7] 徐逸婷,陈龙,陈卓. 石墨碳纳米材料光学性质在生化传感领域的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 28-39.
[8] 刘珊珊,徐征,赵谡玲,梁志琴,朱薇. 氟离子浓度对稀土掺杂上转换发光纳米材料形貌及荧光寿命的影响[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 2108-2112.
[9] 孙梦婷,黄碧纯,马杰文,李时卉,董立夫. 二氧化锰在低温NH3-SCR催化反应上的形貌效应[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1501-1510.
[10] 汤焕丰,黄在银,肖明,梁敏,陈栎莹. 立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究[J]. 物理化学学报, 2016, 32(12): 2891-2897.
[11] 冯磊,郝京诚. LA/C14DMAO/H2O体系多结构自组装体及其模板金纳米材料制备与性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(1): 380-390.
[12] 丁朋, 徐友龙, 孙孝飞. 纳米MnO锂离子电池负极材料的制备与性能[J]. 物理化学学报, 2013, 29(02): 293-297.
[13] 陈鹏鹏, 王兢, 姚朋军, 杜海英, 李晓干. In2O3/CdO复合材料的制备及气敏特性[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1539-1544.
[14] 张晓, 杨蓉, 王琛, 衡成林. 功能化氧化石墨烯的细胞相容性[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1520-1524.
[15] 张华, 胡耀娟, 吴萍, 张卉, 蔡称心. 大长径比有序多孔阳极氧化铝模板的制备及用于镍纳米线阵列[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1545-1550.