Please wait a minute...
物理化学学报  2018, Vol. 34 Issue (4): 348-360    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201708311
所属专题: 高被引科学家特刊
综述     
核酸适体-纳米材料复合物用于癌症的诊断与靶向治疗研究进展
白华荣, 范换换, 张晓兵, 陈卓, 谭蔚泓
湖南大学化学化工学院, 湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室, 分子科学与生物医学实验室, 生命科学学院, 核酸适体湖南省工程实验室, 长沙 410082
Aptamer-Conjugated Nanomaterials for Specific Cancer Diagnosis and Targeted Therapy
BAI Huarong, FAN Huanhuan, ZHANG Xiaobing, CHEN Zhuo, TAN Weihong
Molecular Science and Biomedicine Laboratory, State Key Laboratory of Chemo/Bio-Sensing and Chemometrics, College of Chemistry and Chemical Engineering, College of Life Sciences, Aptamer Engineering Center of Hunan Province, Hunan University, Changsha 410082, P. R. China
 全文: PDF(1830 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

因具有独特的光、电、磁、热等优异性能,纳米材料已被广泛应用于生物分析与生物医学领域。核酸适体是一类能够高亲和力和高特异性地与靶标结合的寡核苷酸序列。将核酸适体作为识别单元与纳米材料相结合,可以构建核酸适体-纳米材料复合物。近年来,在肿瘤靶向治疗方面,核酸适体-纳米材料复合物受到了人们的广泛关注。通过纳米材料与具有特异性识别能力的核酸适体的结合,核酸适体-纳米材料复合物可以为癌症治疗提供一种更有效的、低毒副作用的新策略。本文综述了核酸适体-纳米材料复合物作为药物输送载体在癌症的特异性识别与诊断及靶向治疗方面的应用。除此之外,本文还总结了核酸适体-纳米材料复合物与其他新兴技术的有效结合从而提高选择性和癌症治疗效率的相关研究进展。

关键词: 核酸适体纳米材料特异性识别癌症诊断靶向治疗    
Abstract:

Owing to their unique optical, electronic, magnetic, and surface plasmon resonance properties, nanomaterials have attracted significant attention for potential bioanalysis and biomedical applications. Aptamers are single-stranded oligonucleotides, which are generated by a procedure termed as SELEX (Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment) and typically demonstrate high affinity and selectivity toward their target molecules. As a result of their unique characteristics, aptamers are promising recognition units that can be conjugated with nanomaterials for cancer cell imaging, diagnosis, and cancer therapy. By integrating the recognition abilities of aptamers with the properties of nanomaterials, aptamer-conjugated nanomaterials can serve as extraordinary tools for bioimaging and cancer therapy. Recently, aptamer-conjugated nanomaterials have attracted significant attention in the field of specific cancer cell targeted therapy owing to their improved efficacy and lower toxicity. In this review, we summarize the progress achieved of aptamer-conjugated nanomaterials as nanocarriers for specific cancer cell diagnosis and targeted therapy. In addition to drug delivery for cancer therapy, the various achievements of the aptamer-conjugated nanomaterials in combination with other emerging technologies to improve the efficiency and selectivity of cancer therapy have also been reviewed.

Key words: Aptamer    Nanomaterial    Specific recognition    Cancer diagnosis    Targeted therapy
收稿日期: 2017-07-10 出版日期: 2017-08-31
中图分类号:  O644  
基金资助:

国家自然科学基金(21221003,21327009)资助项目

通讯作者: 谭蔚泓     E-mail: tan@chem.ufl.edu
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
白华荣
范换换
张晓兵
陈卓
谭蔚泓

引用本文:

白华荣, 范换换, 张晓兵, 陈卓, 谭蔚泓. 核酸适体-纳米材料复合物用于癌症的诊断与靶向治疗研究进展[J]. 物理化学学报, 2018, 34(4): 348-360.

BAI Huarong, FAN Huanhuan, ZHANG Xiaobing, CHEN Zhuo, TAN Weihong. Aptamer-Conjugated Nanomaterials for Specific Cancer Diagnosis and Targeted Therapy. Acta Physico-Chimica Sinca, 2018, 34(4): 348-360.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201708311        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2018/V34/I4/348

(1) Mukerjee, A.; Ranjan, A. P.; Vishwanatha, J. K. Curr. Med. Chem. 2012, 19, 3714. doi: 10.2174/092986712801661176
(2) Barbas, A. S.; Mi, J.; Clary, B. M.; White, R. R. FutureOncol. 2010, 6, 1117. doi: 10.2217/fon.10.67
(3) Li, J.; Li, D. X.; Yuan, R.; Xiang, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5717. doi: 10.1021/acsami.6b13073
(4) Lu, Q.; Ericson, D.; Song, Y.; Zhu, C. Z.; Ye, R. F.; Liu, S. Q.; Spernyak, J. A.; Du, D.; Li, H.; Wu, Y.; Lin, Y.H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 23325. doi: 10.1021/acsami.6b15387
(5) Wei, R. Y.; Wei, Z. W.; Sun, L. N.; Zhang, J. Z.; Liu, J. L.; Ge, X. Q.; Shi, L. Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 400. doi:10.1027/acsami.5b09132
(6) Venkateswarlu, S.; Lee, D.; Yoon, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 23876. doi: 10.1021/acsami.6b03583
(7) Wang, P. F.; Wu, S. Y.; Tian, C.; Yu, G. M.; Jiang, W.; Wang, G. S.; Mao, C. D. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13579. doi:10.1021/jacs.6b06074
(8) Zhou, W. J.; Li, D. X.; Xiong, C. Y.; Yuan, R.; Xiang, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 13303. doi: 10.1021/acsami.6b03165
(9) Tian, C.; Kim, H.; Sun, W.; Kim, Y.; Yin, P.; Liu, H. T. ACS Nano 2017, 11, 227. doi: 10.1021/acsnano.6b04777
(10) Bamrungsap, S.; Zhao, Z.; Chen, T.; Wang, L.; Li, C.; Fu, T.; Tan, W. Nanomedicine 2012, 7, 1253. doi:10.2217/nnm.12.87
(11) Gu, F. X.; Karnik, R.; Wang, A. Z.; Alexis, F.; Levynissenbaum, E.; Hong, S.; Langer, R.; Farokhzad, O. C. NanoToday 2007, 2, 14. doi: 10.5772/51382
(12) Tian, J. W.; Ding, L.; Ju, H. X.; Yang, Y. C.; Li, X. L.; Shen, Z.; Zhu, Z.; Yu, J. S.; Yang, C. J. Angew. Chem.-Int. Edit. 2014, 53, 9544. doi: 10.1002/anie.201405490
(13) Ni, X.; Castanares, M.; Mukherjee, A.; Lupold, S. E. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4206. doi:10.2174/092986711797189600
(14) Chang, Y. M.; Donovan, M. J.; Tan, W. J. Nucleic Acids 2013, 2013, 817350. doi: 10.1155/2013/817350
(15) Ellington, A. D.; Szostak, J. W. Nature 1990, 346, 818. doi:10.1038/346818a0
(16) Huizenga, D. E.; Szostak, J. W. Biochemistry 1995, 34, 656. doi: 10.1021/bi00002a033
(17) Duan, M.; Long, Y.; Yang, C.; Wu, X.; Sun, Y.; Li, J.; Hu, X.; Lin, W.; Han, D.; Zhao, Y. Oncotarget 2016, 7, 36436. doi:10.18632/oncotarget.9262
(18) Long, Y.; Qin, Z.; Duan, M.; Li, S.; Wu, X.; Lin, W.; Li, J.; Zhao, Z.; Liu, J.; Xiong, D. Sci. Rep. 2016, 6, 24986. doi:10.1038/srep24986
(19) Wu, X.; Zhao, Z.; Bai, H.; Fu, T.; Yang, C.; Hu, X.; Liu, Q.; Champanhac, C.; Teng, I.; Ye, M. Theranostics 2015, 5, 985. doi: 10.7150/thno.11938
(20) Hermann, T.; Patel, D. J. Science 2000, 287, 820. doi: 10.1126/science.287.5454.820
(21) Zhang, Y.; Hong, H.; Cai, W. Curr. Med. Chem. 2011, 18, 4185. doi: 10.2174/092986711797189547
(22) Li, X.; Zhao, Q.; Qiu, L.J. Control Release 2013, 171, 152. doi: 10.1016/j.jconrel.2013.06.006
(23) Wang, H.; Yang, R.; Yang, L.; Tan, W. ACS Nano 2009, 3, 2451. doi: 10.1021/nn9006303
(24) Stadler, A.; Chi, C.; Der Lelie, D. V.; Gang, O. Nanomedicine 2010, 5, 319. doi: 10.2217/nnm.10.2
(25) Lee, J. H.; Yigit, M. V.; Mazumdar, D.; Lu, Y. Adv. Drug Deliv. Rev. 2010, 62, 592. doi: 10.1016/j.addr.2010.03.003
(26) Chen, T.; Shukoor, M. I.; Chen, Y.; Yuan, Q.; Zhu, Z.; Zhao, Z.; Gulbakan, B.; Tan, W. Nanoscale 2011, 3, 546. doi:10.1039/C0NR00646G
(27) Zhu, G.; Zhang, S.; Song, E.; Zheng, J.; Hu, R.; Fang, X.; Tan, W. Angew. Chem. 2013, 52, 5490. doi:10.1002/anie.201301439
(28) Wang, Y. M.; Wu, Z.; Liu, S. J.; Chu, X. Anal. Chem. 2015, 87, 6470. doi: 10.1021/acs.analchem.5b01634
(29) Ding, C. F.; Ge, Y.; Zhang, S. S. Chem.-Eur. J. 2010, 16, doi: 10707.10.1002/chem.201001173
(30) Wu, M. S.; Yuan, D. J.; Xu, J. J.; Chen, H. Y. Anal. Chem. 2013, 85, 11960. doi: 10.1021/ac402889z
(31) Yan, M.; Sun, G. Q.; Liu, F.; Lu, J. J.; Yu, J. H.; Song, X. R. Anal. Chim. Acta 2013, 798, 33. doi:10.1016/j.aca.2013.08.046
(32) Liu, H. Y.; Xu, S. M.; He, Z. M.; Deng, A. P.; Zhu, J. J. Anal. Chem. 2013, 85, 3385. doi: 10.1021/ac303789x
(33) Zhao, J. J.; Zhang, L. L.; Chen, C. F.; Jiang, J. H.; Yu, R. Q. Anal. Chim. Acta 2012, 745, 106. doi:10.1016/j.aca.2012.07.030
(34) Terreno, E.; DelliCastelli, D.; Viale, A.; Aime, S. Chem. Rev. 2010, 110, 3019. doi: 10.1021/cr100025t
(35) van Dam, G. M.; Themelis, G.; Crane, L. M. A.; Harlaar, N. J.; Pleijhuis, R. G.; Kelder, W.; Sarantopoulos, A.; de Jong, J. S.; Arts, H. J. G.; van der Zee, A. G. J.; Bart, J.; Low, P. S.; Ntziachristos, V. Nat. Med. 2011, 17, 1315. doi:10.1038/nm.2472
(36) Louie, A. Y. Chem. Rev. 2010, 110, 3146. doi:10.1021/cr9003538
(37) Zhao, Z. L.; Fan, H. H.; Zhou, G. F.; Bai, H. R.; Liang, H.; Wang, R. W.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 11220. doi: 10.1021/ja5029364
(38) Ding, K.; Alemdaroglu, F. E.; Boersch, M.; Berger, R.; Herrmann, A. Angew. Chem.-Int. Edit. 2007, 46, 1172. doi: 10.1002/anie.200603064
(39) Alemdaroglu, F. E.; Alemdaroglu, N. C.; Langguth, P.; Herrmann, A. Macromol. Rapid Commun. 2008, 29, 326. doi:10.1002/marc.200700779
(40) Zhao, Y. Q.; Duan, S. F.; Zeng, X.; Liu, C. J.; Davies, N. M.; Li, B. Y.; Forrest, M. L. Mol. Pharm. 2012, 9, 1705. doi:10.1021/mp3000309
(41) Wu, Y. R.; Sefah, K.; Liu, H. P.; Wang, R. W.; Tan, W. H. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2010, 107, 5. doi:10.1073/pnas.0909611107
(42) Mallikaratchy, P.; Tang, Z. W.; Kwame, S.; Meng, L.; Shangguan, D. H.; Tan, W. H. Mol. Cell. Proteomics 2007, 6, 2230. doi: 10.1074/mcp.M700026-MCP200
(43) Meng, H. M.; Fu, T.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. Natl. Sci. Rev. 2015, 2, 71. doi: 10.1093/nsr/nwv001
(44) Kang, H. Z.; O'Donoghue, M. B.; Liu, H. P.; Tan, W. H. Chem. Commun. 2010, 46, 249. doi: 10.1039/b916911c
(45) Mann, A. P.; Bhavane, R. C.; Somasunderam, A.; Montalvo-Ortiz, B. L.; Ghaghada, K. B.; Volk, D.; Nieves-Alicea, R.; Suh, K. S.; Ferrari, M.; Annapragada, A.; Gorenstein, D. G.; Tanaka, T. Oncotarget 2011, 2, 298. doi:10.18632/oncotarget.261
(46) Drmanac, R.; Sparks, A. B.; Callow, M. J.; Halpern, A. L.; Burns, N. L.; Kermani, B. G.; Carnevali, P.; Nazarenko, I.; Nilsen, G. B.; Yeung, G.; et al.Science 2010, 327, 78. doi: 10.1126/science.1181498
(47) Zhang, H. M.; Ma, Y. L.; Xie, Y.; An, Y.; Huang, Y. S.; Zhu, Z.; Yang, C. Y. J. Sci. Rep. 2015, 5, 10099. doi:10.1038/srep10099
(48) Wu, C. C.; Han, D.; Chen, T.; Peng, L.; Zhu, G. Z.; You, M. X.; Qiu, L. P.; Sefah, K.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 18644. doi: 10.1021/ja4094617
(49) Zhu, G. Z.; Hu, R.; Zhao, Z. L.; Chen, Z.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 16438. doi:10.1021/ja406115e
(50) Hu, R.; Zhang, X. B.; Zhao, Z. L.; Zhu, G. Z.; Chen, T.; Fu, T.; Tan, W. H. Angew. Chem.-Int. Edit. 2014, 53, 5821. doi:10.1002/anie.201400323
(51) Liu, Z.; Robinson, J. T.; Tabakman, S. M.; Yang, K.; Dai, H. J. Mater. Today 2011, 14, 316. doi: 10.1016/S1369-7021(11)70161-4
(52) Yang, L.; Zhang, X. B.; Ye, M.; Jiang, J. H.; Yang, R. H.; Fu, T.; Chen, Y.; Wang, K. M.; Liu, C.; Tan, W. H. Adv. Drug Deliv. Rev. 2011, 63, 1361. doi: 10.1016/j.addr.2011.10.002
(53) Dobson, J. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, & Medicine 2006, 1, 31. doi: 10.2217/17435889.1.1.31
(54) Wang, A. Z.; Bagalkot, V.; Vasilliou, C. C.; Gu, F.; Alexis, F.; Zhang, L.; Shaikh, M.; Yuet, K.; Cima, M. J.; Langer, R.; Kantoff, P. W.; Bander, N. H.; Jon, S. Y.; Farokhzad, O. C. Chem. Med. Chem. 2008, 3, 1311. doi:10.1002/cmdc.200800091
(55) Yu, M. K.; Kim, D.; Lee, I. H.; So, J. S.; Jeong, Y. Y.; Jon, S. Small 2011, 7, 2241. doi: 10.1002/smll.201100472
(56) Chen, T.; Shukoor, M. I.; Wang, R. W.; Zhao, Z. L.; Yuan, Q.; Bamrungsap, S.; Xiong, X. L.; Tan, W. H. ACS Nano 2011, 5, 7866. doi: 10.1021/nn202073m
(57) Zheng, J.; Zhu, G. Z.; Li, Y. H.; Li, C. M.; You, M. X.; Chen, T.; Song, E. Q.; Yang, R. H.; Tan, W. H. ACS Nano 2013, 7, 6545. doi: 10.1021/nn402344v
(58) Wijaya, A.; Schaffer, S. B.; Pallares, I. G.; Hamad-Schifferli, K. ACS Nano 2009, 3, 80. doi: 10.1021/nn800702n
(59) Yang, X. J.; Liu, X.; Liu, Z.; Pu, F.; Ren, J. S.; Qu, X. G. Adv. Mater. 2012, 24, 2890. doi: 10.1002/adma.201104797
(60) Chen, C. C.; Lin, Y. P.; Wang, C. W.; Tzeng, H. C.; Wu, C. H.; Chen, Y. C.; Chen, C. P.; Chen, L. C.; Wu, Y. C. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3709. doi: 10.1021/ja0570180
(61) You, J.; Zhang, G. D.; Li, C. ACS Nano 2010, 4, 1033. doi:10.1021/nn901181c
(62) Yang, X.; Yang, M. X.; Pang, B.; Vara, M.; Xia, Y. N. Chem. Rev. 2015, 115, 10410. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00193
(63) Kim, D.; Jeong, Y. Y.; Jon, S. ACS Nano 2010, 4, 3689. doi:10.1021/nn901877h
(64) Kang, H. Z.; Trondoli, A. C.; Zhu, G. Z.; Chen, Y.; Chang, Y. J.; Liu, H. P.; Huang, Y. F.; Zhang, X. L.; Tan, W. H. ACS Nano 2011, 5, 5094. doi: 10.1021/nn201171r
(65) Qiu, L. P.; Chen, T.; Ocsoy, I.; Yasun, E.; Wu, C. C.; Zhu, G. Z.; You, M. X.; Han, D.; Jiang, J. H.; Yu, R. Q.; Tan, W. H. Nano Lett. 2015, 15, 457. doi: 10.1021/nl503777s
(66) Park, H.; Yang, J.; Lee, J.; Haam, S.; Choi, I. H.; Yoo, K. H. ACS Nano 2009, 3, 2919. doi: 10.1021/nn900215k
(67) Park, J. H.; von Maltzahn, G.; Xu, M. J.; Fogal, V.; Kotamraju, V. R.; Ruoslahti, E.; Bhatia, S. N.; Sailor, M. J. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2010, 107, 981. doi:10.1073/pnas.0909565107
(68) Dolmans, D.; Fukumura, D.; Jain, R. K. Nat. Rev. Cancer 2003, 3, 380. doi: 10.1038/nrc1071
(69) Bugaj, A. M. Photochem. Photobiol. Sci. 2011, 10, 1097. doi:10.1039/c0pp00147c
(70) Vrouenraets, M. B.; Visser, G. W. M.; Snow, G. B.; van Dongen, G. Anticancer Res. 2003, 23, 505.
(71) Ferreira, C. S. M.; Cheung, M. C.; Missailidis, S.; Bisland, S.; Gariepy, J. Nucleic Acids Res. 2009, 37, 866. doi:10.1093/nar/gkn967
(72) Mallikaratchy, P.; Tang, Z. W.; Tan, W. H. Chem. Med. Chem. 2008, 3, 425. doi: 10.1002/cmdc.200700260
(73) Wang, K. L.; You, M. X.; Chen, Y.; Han, D.; Zhu, Z.; Huang, J.; Williams, K.; Yang, C. J.; Tan, W. H. Angew. Chem.-Int. Edit. 2011, 50, 6098. doi: 10.1002/anie.201008053
(74) Shieh, Y. A.; Yang, S. J.; Wei, M. F.; Shieh, M. J. ACS Nano 2010, 4, 1433. doi: 10.1021/nn901374b
(75) Han, D.; Zhu, G. Z.; Wu, C. C.; Zhu, Z.; Chen, T.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. ACS Nano 2013, 7, 2312. doi:10.1021/nn305484p
(76) Shiao, Y.S.; Chiu, H.H.; Wu, P.H.; Huang, Y.F. ACS Appl Mater Interfaces 2014, 6, 21832. doi: 10.1021/am5026243
(77) Yuan, Q.; Wu, Y.; Wang, J.; Lu, D. Q.; Zhao, Z. L.; Liu, T.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 13965. doi: 10.1002/anie.201305707
(78) Li, L. L.; Zhang, R. B.; Yin, L. L.; Zheng, K. Z.; Qin, W. P.; Selvin, P. R.; Lu, Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2012, 51, 6121. doi: 10.1002/anie.201109156
(79) Wang, M.; Mi, C. C.; Wang, W. X.; Liu, C. H.; Wu, Y. F.; Xu, Z. R.; Mao, C. B.; Xu, S. K. ACS Nano 2009, 3, 1580. doi:10.1021/nn900491j
(80) Li, H.; Wang, L. Y. Chem.-Asian J. 2014, 9, 153. doi:10.1002/asia.201300897
(81) Yuan, Q.; Wu, Y.; Wang, J.; Lu, D. Q.; Zhao, Z. L.; Liu, T.; Zhang, X. B.; Tan, W. H. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 13965. doi: 10.1002/anie.201305707
(82) Fisher, J. W.; Sarkar, S.; Buchanan, C. F.; Szot, C. S.; Whitney, J.; Hatcher, H. C.; Torti, S. V.; Rylander, C. G.; Rylander, M. N. Cancer Res. 2010, 70, 9855. doi:10.1158/0008-5472.can-10-0250
(83) Yang, H. W.; Lu, Y. J.; Lin, K. J.; Hsu, S. C.; Huang, C. Y.; She, S. H.; Liu, H. L.; Lin, C. W.; Xiao, M. C.; Wey, S. P.; Chen, P. Y.; Yen, T. C.; Wei, K. C.; Ma, C. C. M. Biomaterials 2013, 34, 7204. doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.06.007
(84) Xiao, Q. F.; Zheng, X. P.; Bu, W. B.; Ge, W. Q.; Zhang, S. J.; Chen, F.; Xing, H. Y.; Ren, Q. G.; Fan, W. P.; Zhao, K. L.; Hua, Y. Q.; Shi, J. L. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13041. doi: 10.1021/ja404985w
(85) Jain, P. K.; Huang, X. H.; El-Sayed, I. H.; El-Sayed, M. A. Accounts Chem. Res. 2008, 41, 1578. doi: 10.1021/ar7002804
(86) Peer, D.; Karp, J. M.; Hong, S.; FaroKhzad, O. C.; Margalit, R.; Langer, R. Nat. Nanotechnol. 2007, 2, 751. doi:10.1038/nnano.2007.387
(87) Huang, Y. F.; Sefah, K.; Bamrungsap, S.; Chang, H. T.; Tan, W. Langmuir 2008, 24, 11860. doi: 10.1021/la801969c
(88) Kuo, W. S.; Chang, C. N.; Chang, Y. T.; Yang, M. H.; Chien, Y. H.; Chen, S. J.; Yeh, C. S. Angew. Chem. Int. Edit. 2010, 49, 2711. doi: 10.1002/anie.200906927
(89) Wang, J.; Zhu, G. Z.; You, M. X.; Song, E. Q.; Shukoor, M. I.; Zhang, K. J.; Altman, M. B.; Chen, Y.; Zhu, Z.; Huang, C. Z.; Tan, W. H. ACS Nano 2012, 6, 5070. doi:10.1021/nn300694v
(90) Robinson, J. T.; Tabakman, S. M.; Liang, Y. Y.; Wang, H. L.; Casalongue, H. S.; Vinh, D.; Dai, H. J. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 6825. doi: 10.1021/ja2010175
(91) Su, S. H.; Wang, J. L.; Wei, J. H.; Martinez-Zaguilan, R.; Qiu, J. J.; Wang, S. R. New J. Chem. 2015, 39, 5743. doi:10.1039/c5nj00122f
(92) Li, Q.; Hong, L.; Li, H.; Liu, C. BiosensBioelectron 2017, 89, Part 1, 477. doi: 10.1016/j.bios.2016.03.072
(93) Khan, S. A.; Kanchanapally, R.; Fan, Z.; Beqa, L.; Singh, A. K.; Senapati, D.; Ray, P. C. Chem. Commun. 2012, 48, 6711. doi: 10.1039/c2cc32313c
(94) Parak, W. J.; Gerion, D.; Pellegrino, T.; Zanchet, D.; Micheel, C.; Williams, S. C.; Boudreau, R.; Le Gros, M. A.; Larabell, C. A.; Alivisatos, A. P. Nanotechnology 2003, 14, R15. doi: 10.1088/0957-4484/14/7/201
(95) Wang, J. Analyst 2005, 130, 421. doi: 10.1039/b414248a
(96) Pankhurst, Q.; Jones, S.; Dobson, J. J. Phys. D-Appl. Phys. 2016, 49, R167. doi: 10.1088/0022-3727/49/50/501002
(97) Cuenot, S.; Fretigny, C.; Demoustier-Champagne, S.; Nysten, B. Phys. Rev. B 2004, 69, 165410. doi: 10.1103/PhysRevB.69.165410
(98) Murray, C. B.; Kagan, C. R.; Bawendi, M. G. Annu. Rev. Mater. Sci. 2000, 30, 545. doi: 10.1146/annurev.matsci.30.1.545
(99) Albert, K.; Hsu, H.Y. Molecules 2016, 21, 1585. doi: 10.3390/molecules21111585
(100) Liang, C.; Guo, B. S.; Wu, H.; Shao, N. S.; Li, D. F.; Liu, J.; Dang, L.; Wang, C.; Li, H.; Li, S. H.; et al. Nat. Med. 2015, 21, 288. doi: 10.1038/nm.37

[1] 谷泽宇, 高嵩, 黄昊, 靳晓哲, 吴爱民, 曹国忠. 多壁纳米碳管约束二硫化锡作为锂离子电池负极的电化学行为[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1197-1204.
[2] 甄绪, 郭雪静. 三维介孔钴酸锌立方体的制备及其优异的储锂性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 845-852.
[3] 黄浩, 龙冉, 熊宇杰. 应用于有机加氢反应的等离激元催化材料设计[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 661-669.
[4] 侯静菲, 杨延莲, 王琛. 纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 63-79.
[5] 徐逸婷, 陈龙, 陈卓. 石墨碳纳米材料光学性质在生化传感领域的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 28-39.
[6] 刘珊珊, 徐征, 赵谡玲, 梁志琴, 朱薇. 氟离子浓度对稀土掺杂上转换发光纳米材料形貌及荧光寿命的影响[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 2108-2112.
[7] 孙梦婷, 黄碧纯, 马杰文, 李时卉, 董立夫. 二氧化锰在低温NH3-SCR催化反应上的形貌效应[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1501-1510.
[8] 汤焕丰, 黄在银, 肖明, 梁敏, 陈栎莹. 立方体纳米氧化亚铜反应动力学的理论及实验研究[J]. 物理化学学报, 2016, 32(12): 2891-2897.
[9] 冯磊, 郝京诚. LA/C14DMAO/H2O体系多结构自组装体及其模板金纳米材料制备与性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(1): 380-390.
[10] 丁朋, 徐友龙, 孙孝飞. 纳米MnO锂离子电池负极材料的制备与性能[J]. 物理化学学报, 2013, 29(02): 293-297.
[11] 张华, 胡耀娟, 吴萍, 张卉, 蔡称心. 大长径比有序多孔阳极氧化铝模板的制备及用于镍纳米线阵列[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1545-1550.
[12] 陈鹏鹏, 王兢, 姚朋军, 杜海英, 李晓干. In2O3/CdO复合材料的制备及气敏特性[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1539-1544.
[13] 张晓, 杨蓉, 王琛, 衡成林. 功能化氧化石墨烯的细胞相容性[J]. 物理化学学报, 2012, 28(06): 1520-1524.
[14] 李雪飞, 赵芸, 矫庆泽, 黎汉生, 吴洪雨, 刘洪博, 崔文甲. 不同TiO2原料制备一维钛酸盐纳米材料[J]. 物理化学学报, 2011, 27(08): 1996-2000.
[15] 麦立强, 杨霜, 韩春华, 徐林, 许絮, 皮玉强. 纳米材料的化学锂化与电活性[J]. 物理化学学报, 2011, 27(07): 1551-1559.