Please wait a minute...
物理化学学报  2016, Vol. 32 Issue (7): 1553-1553    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201606241
亮点     
石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构
刘忠范
石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构
忠范 刘
 全文: PDF(947 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2016-06-24
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
刘忠范

引用本文:

刘忠范. 石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构[J]. 物理化学学报, 2016, 32(7): 1553-1553.

忠范 刘. 石墨烯单晶的自组装:第一个二维超有序结构. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32(7): 1553-1553.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201606241        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2016/V32/I7/1553

1 Parviz B. A. ; Ryan D. ; Whitesides G. M. ; IEEE T. Adv. Packaging 2001, 26, 233.
2 Zeng M. Q. ; Tan L. F. ; Wang J. ; Chen L. F. ; Rümmeli M. H. ; Fu L. Chem. Mater. 2014, 26, 3637.
doi: 10.1021/cm501571h
3 Zeng M. Q. ; Wang L. X. ; Liu J. X. ; Zhang T. ; Xue H. F. ; Yao X. ; Qin Z. H. ; Fu L. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138
doi: 10.1021/jacs.6b03208
No related articles found!