Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (1): 211-241    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201610111
综述     
钠离子电池正极材料研究进展
方永进1, 陈重学2, 艾新平1, 杨汉西1, 曹余良1
1 武汉大学化学与分子科学学院, 武汉 430072;
2 武汉大学动力与机械学院, 武汉 430072
Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
FANG Yong-Jin1, CHEN Zhong-Xue2, AI Xin-Ping1, YANG Han-Xi1, CAO Yu-Liang1
1 College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China;
2 School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China
 全文: PDF(4164 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

近年来,钠离子电池由于资源丰富、价格低廉等特点,逐渐成为储能领域的研究热点。然而,钠离子具有较大的离子半径和较慢的动力学速率,成为制约储钠材料发展的主要因素,而发展高性能的嵌钠正极材料是提高钠离子电池比能量和推进其应用的关键。本文详细综述了目前钠离子电池研究的正极材料体系,包括过渡金属氧化物、聚阴离子类材料、普鲁士蓝类化合物、有机分子和聚合物、非晶材料等,并结合这几年我们课题组在正极方面的研究工作,探讨了材料的结构和电化学性能的关系,分析了提高正极材料可逆容量、电压、结构稳定性的可能途径,为钠离子电池电极材料的发展提供参考。

关键词: 钠离子电池正极材料研究进展储钠反应电化学反应机理    
Abstract:

Sodium ion batteries (SIBs) have attracted increasing attention for energy storage systems because of abundant and low cost sodium resources. However, the large ionic radius of sodium and its slow electrochemical kinetics are the main obstacles for the development of suitable electrodes for high-performance SIBs. The development of high-performance cathode materials is the key to improving the energy density of SIBs and facilitating their commercialization. Herein, we review the latest advances and progress of cathode materials for SIBs, including transition metal oxides, polyanions, ferrocyanides, organic materials and polymers, and amorphous materials. Additionally, we have summarized our previous works in this area, explore the relationship between structure and electrochemical performance, and discuss effective ways to improve the reversibility, working potential and structural stability of these cathode materials.

Key words: Sodium ion battery    Cathode material    Development    Sodium storage reaction    Electrochemical reaction mechanism
收稿日期: 2016-08-09 出版日期: 2016-10-11
中图分类号:  O647  
基金资助:

国家重点研发计划(2016YFB0901501)和国家自然科学基金(21373155,21333007,21273090)资助项目

通讯作者: 曹余良     E-mail: ylcao@whu.edu.cn
作者简介: 方永进,2011年本科毕业于湖北大学化学工程与工艺专业,2016年博士毕业于武汉大学物理化学专业。主要研究方向为新型钠离子电池电极材料;陈重学,2006年、2011年分别获武汉大学理学硕士、博士学位。现任武汉大学动力与机械学院讲师。主要研究方向为锂/钠离子电池电极材料、能源存储与转化;艾新平,现为武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师、国家863节能与新能源汽车重大专项立项评审与监理专家。主要研究领域为电化学能源材料及技术,如锂硫电池、硅负极材料等;杨汉西,现为武汉大学化学与分子科学学院教授,博士生导师,从事电化学能源转换领域新材料、新技术和新体系的应用基础研究,在锂/钠离子电池等化学电源方面有重要影响;曹余良,2003年获得武汉大学博士学位,2009-2011年,美国西北太平洋国家实验室访问学者。现为武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师、教育部新世纪优秀人才。主要研究领域为钠离子电池电极材料和电解液相关研究。
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
方永进
陈重学
艾新平
杨汉西
曹余良

引用本文:

方永进, 陈重学, 艾新平, 杨汉西, 曹余良. 钠离子电池正极材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 211-241.

FANG Yong-Jin, CHEN Zhong-Xue, AI Xin-Ping, YANG Han-Xi, CAO Yu-Liang. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(1): 211-241.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/CN/10.3866/PKU.WHXB201610111        http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/CN/Y2017/V33/I1/211

(1) Tarascon, J. M. Nat. Chem. 2010, 2, 510. doi: 10.1038nchem.680
(2) Fang, Z.; Cao, Y. L.; Hu, Y. S.; Chen, L. Q.; Huang, X. J.Energy Storage Sci. Technol. 2016, 5, 149. [方铮, 曹余良, 胡勇胜, 陈立泉, 黄学杰. 储能科学与技术, 2016, 5, 149.] doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2016.02.005
(3) Mizushima, K.; Jones, P. C.; Wiseman, P. J.; Goodenough, J.B. Mater. Res. Bull. 1980, 15, 783. doi: 10.1016/0025-5408(80)90012-4
(4) (a) Braconnier, J. J.; Delmas, C.; Fouassier, C.; Hagenmuller, P. Mater. Res. Bull. 1980, 15, 1797. doi: 10.1016/0025-5408(80)90199-3
(b) Delmas, C.; Braconnier, J. J.; Fouassier, C.; Hagenmuller, P. Solid State Ionics 1981, 3-4, 165. doi: 10.1016/0167-2738(81)90076-X
(5) Abraham, K. M. Solid State Ionics 1982, 7, 199. doi: 10.10160167-2738(82)90051-0
(6) Braconnier, J. J.; Delmas, C.; Hagenmuller, P. Mater. Res. Bull. 1982, 17, 993. doi: 10.1016/0025-5408(82)90124-6
(7) Mendiboure, A.; Delmas, C.; Hagenmuller, P. J. Solid State Chem. 1985, 57, 323. doi: 10.1016/0022-4596(85)90194-X
(8) Yabuuchi, N.; Kubota, K.; Dahbi, M.; Komaba, S. Chem. Rev. 2014, 114, 11636. doi: 10.1021/cr500192f
(9) Delmas, C.; Fouassier, C.; Hagenmuller, P. Physica B+C 1980, 99, 81. doi: 10.1016/0378-4363(80)90214-4
(10) Blangero, M.; Carlier, D.; Pollet, M.; Darriet, J.; Delmas, C.; Doumerc, J. P. Phys. Rev. B 2008, 77, 184116. doi: 10.1103PhysRevB.77.184116
(11) Doeff, M. M.; Peng, M. Y.; Ma, Y.; De Jonghe, L. C. J. Electrochem. Soc. 1994, 141, L145. doi: 10.1149/1.2059323
(12) Sauvage, F.; Laffont, L.; Tarascon, J. M.; Baudrin, E. Inorg. Chem. 2007, 46, 3289. doi: 10.1021/ic0700250
(13) Cao, Y.; Xiao, L.; Wang, W.; Choi, D.; Nie, Z.; Yu, J.; Saraf, L.V.; Yang, Z.; Liu, J. Adv. Mater. 2011, 23, 3155. doi: 10.1002adma.201100904
(14) Kim, H.; Kim, D. J.; Seo, D. H.; Yeom, M. S.; Kang, K.; Kim, D. K.; Jung, Y. Chem. Mater. 2012, 24, 1205. doi: 10.1021cm300065y
(15) (a) Hosono, E.; Saito, T.; Hoshino, J.; Okubo, M.; Saito, Y.; Nishio-Hamane, D.; Kudo, T.; Zhou, H. J. Power Sources 2012, 217, 43. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.05.100
(b) Qiao, R.; Dai, K.; Mao, J.; Weng, T. C.; Sokaras, D.; Nordlund, D.; Song, X.; Battaglia, V. S.; Hussain, Z.; Liu, G.; Yang, W. Nano Energy 2015, 16, 186. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.06.024
(c)Wang, C. H.; Yeh, Y.W.; Wongittharom, N.; Wang, Y. C.; Tseng, C. J.; Lee, S.W.; Chang, W. S.; Chang, J. K. J. Power Sources 2015, 274, 1016. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.10.143
(d) Demirel, S.; Oz, E.; Altin, E.; Altin, S.; Bayri, A.; Kaya, P.; Turan, S.; Avci, S. Mater. Charact. 2015, 105, 104. doi: 10.1016/j.matchar.2015.05.005
(16) Guo, S.; Yu, H.; Liu, D.; Tian, W.; Liu, X.; Hanada, N.; Ishida, M.; Zhou, H. Chem. Commun. 2014, 50, 7998. doi: 10.1039c4cc02362e
(17) Jiang, X.; Liu, S.; Xu, H.; Chen, L.; Yang, J.; Qian, Y. Chem. Commun. 2015, 51, 8480. doi: 10.1039/c5cc02233a
(18) (a)Wang, Y.; Liu, J.; Lee, B.; Qiao, R.; Yang, Z.; Xu, S.; Yu, X.; Gu, L.; Hu, Y. S.; Yang, W.; Kang, K.; Li, H.; Yang, X. Q.; Chen, L.; Huang, X. Nat. Commun. 2015, 6. doi: 10.1038ncomms7401
(b)Wang, Y.; Mu, L.; Liu, J.; Yang, Z.; Yu, X.; Gu, L.; Hu, Y.S.; Li, H.; Yang, X. Q.; Chen, L.; Huang, X. Adv. Energy Mater. 2015, doi: 10.1002/aenm.201501005
(19) Xu, S.; Wang, Y.; Ben, L.; Lyu, Y.; Song, N.; Yang, Z.; Li, Y.; Mu, L.; Yang, H. T.; Gu, L.; Hu, Y. S.; Li, H.; Cheng, Z. H.; Chen, L.; Huang, X. Adv. Energy Mater. 2015, doi: 10.1002aenm.201501156
(20) Ma, X.; Chen, H.; Ceder, G. J. Electrochem. Soc. 2011, 158, A1307. doi: 10.1149/2.035112jes
(21) Abakumov, A. M.; Tsirlin, A. A.; Bakaimi, I.; Van Tendeloo, G.; Lappas, A. Chem. Mater. 2014, 26, 3306. doi: 10.1021cm5011696
(22) Caballero, A.; Hernan, L.; Morales, J.; Sanchez, L.; SantosPena, J.; Aranda, M. A. G. J. Mater. Chem. 2002, 12, 1142. doi: 10.1039/b108830k
(23) Paulsen, J. M.; Dahn, J. R. Solid State Ionics 1999, 126, 3. doi: 10.1016/S0167-2738(99)00147-2
(24) Yuan, D.; He, W.; Pei, F.; Wu, F.; Wu, Y.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 3895. doi: 10.1039c3ta01430d
(25) Yabuuchi, N.; Hara, R.; Kajiyama, M.; Kubota, K.; Ishigaki, T.; Hoshikawa, A.; Komaba, S. Adv. Energy Mater. 2014, doi: 10.1002/aenm.201301453
(26) Billaud, J.; Singh, G.; Armstrong, A. R.; Gonzalo, E.; Roddatis, V.; Armand, M.; Rojo, T.; Bruce, P. G. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1387. doi: 10.1039/c4ee00465e
(27) Yabuuchi, N.; Hara, R.; Kubota, K.; Paulsen, J.; Kumakura, S.; Komaba, S. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 16851. doi: 10.1039c4ta04351k
(28) Billaud, J.; Clément, R. J.; Armstrong, A. R.; Canales-Vázquez, J.; Rozier, P.; Grey, C. P.; Bruce, P. G. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17243. doi: 10.1021/ja509704t
(29) Yabuuchi, N.; Yoshida, H.; Komaba, S. Electrochemistry 2012, 80, 716. doi: 10.5796/electrochemistry.80.716
(30) Zhao, J.; Zhao, L.; Dimov, N.; Okada, S.; Nishida, T. J. Electrochem. Soc. 2013, 160, A3077. doi: 10.1149/2.007305jes
(31) Lee, E.; Brown, D. E.; Alp, E. E.; Ren, Y.; Lu, J.; Woo, J. J.; Johnson, C. S. Chem. Mater. 2015, 27, 6755. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b02918
(32) Yabuuchi, N.; Kajiyama, M.; Iwatate, J.; Nishikawa, H.; Hitomi, S.; Okuyama, R.; Usui, R.; Yamada, Y.; Komaba, S.Nat. Mater. 2012, 11, 512. doi: 10.1038/nmat3309
(33) Yuan, D.; Hu, X.; Qian, J.; Pei, F.; Wu, F.; Mao, R.; Ai, X.; Yang, H.; Cao, Y. Electrochim. Acta 2014, 116, 300. doi: 10.1016/j.electacta.2013.10.211
(34) Thorne, J. S.; Dunlap, R. A.; Obrovac, M. N. J. Electrochem. Soc. 2013, 160, A361. doi: 10.1149/2.058302jes
(35) Singh, G.; Acebedo, B.; Cabanas, M. C.; Shanmukaraj, D.; Armand, M.; Rojo, T. Electrochem. Commun. 2013, 37, 61. doi: 10.1016/j.elecom.2013.10.008
(36) Wang, X.; Liu, G.; Iwao, T.; Okubo, M.; Yamada, A. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 2970. doi: 10.1021/jp411382r
(37) Singh, G.; Aguesse, F.; Otaegui, L.; Goikolea, E.; Gonzalo, E.; Segalini, J.; Rojo, T. J. Power Sources 2015, 273, 333. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.09.050
(38) (a) Miyazaki, S.; Kikkawa, S.; Koizumi, M. Synth. Met. 1983, 6, 211. doi: 10.1016/0379-6779(83)90156-X
(b) Molenda, J.; Stok?losa, A. Solid State Ionics 1990, 38, 1. doi: 10.1016/0167-2738(90)90438-W
(39) Vassilaras, P.; Ma, X.; Li, X.; Ceder, G. J. Electrochem. Soc. 2013, 160, A207. doi: 10.1149/2.023302jes
(40) Han, M. H.; Gonzalo, E.; Casas-Cabanas, M.; Rojo, T. J. Power Sources 2014, 258, 266. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.048
(41) (a) Komaba, S.; Yabuuchi, N.; Nakayama, T.; Ogata, A.; Ishikawa, T.; Nakai, I. Inorg. Chem. 2012, 51, 6211. doi: 10.1021/ic300357d
(b)Wang, H.; Yang, B.; Liao, X. Z.; Xu, J.; Yang, D.; He, Y. S.; Ma, Z.F. Electrochim. Acta 2013, 113, 200. doi: 10.1016/j.electacta.2013.09.098
(42) Yuan, D. D.; Wang, Y. X.; Cao, Y. L.; Ai, X. P.; Yang, H. X.ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 8585. doi: 10.1021acsami.5b00594
(43) Yoshida, H.; Yabuuchi, N.; Kubota, K.; Ikeuchi, I.; Garsuch, A.; Schulz-Dobrick, M.; Komaba, S. Chem. Commun. 2014, 50, 3677. doi: 10.1039/c3cc49856e
(44) Yu, H.; Guo, S.; Zhu, Y.; Ishida, M.; Zhou, H. Chem. Commun. 2014, 50, 457. doi: 10.1039/c3cc47351a
(45) Shanmugam, R.; Lai, W. ECS Electrochem. Lett. 2014, 3, A23. doi: 10.1149/2.007404eel
(46) Gupta, A.; Buddie Mullins, C.; Goodenough, J. B. J. Power Sources 2013, 243, 817. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.06.073
(47) Saadoune, I.; Maazaz, A.; Ménétrier, M.; Delmas, C. J. Solid State Chem. 1996, 122, 111. doi: 10.1006/jssc.1996.0090
(48) Kim, D.; Kang, S. H.; Slater, M.; Rood, S.; Vaughey, J. T.; Karan, N.; Balasubramanian, M.; Johnson, C. S. Adv. Energy Mater. 2011, 1, 333. doi: 10.1002/aenm.201000061
(49) (a) Guo, S.; Liu, P.; Yu, H.; Zhu, Y.; Chen, M.; Ishida, M.; Zhou, H. Angew. Chem. 2015, 127, 5992. doi: 10.1002ange.201411788
(b) Lee, E.; Lu, J.; Ren, Y.; Luo, X.; Zhang, X.; Wen, J.; Miller, D.; DeWahl, A.; Hackney, S.; Key, B.; Kim, D.; Slater, M. D.; Johnson, C. S. Adv. Energy Mater. 2014, doi: 10.1002aenm.201400458
(50) Yuan, D.; Liang, X.; Wu, L.; Cao, Y.; Ai, X.; Feng, J.; Yang, H.Adv. Mater. 2014, 26, 6301. doi: 10.1002/adma.201401946
(51) Ma, J.; Bo, S. H.; Wu, L.; Zhu, Y.; Grey, C. P.; Khalifah, P. G.Chem. Mater. 2015, 27, 2387. doi: 10.1021/cm504339y
(52) (a) Mu, L.; Xu, S.; Li, Y.; Hu, Y. S.; Li, H.; Chen, L.; Huang, X. Adv. Mater. 2015, 27, 6928. doi: 10.1002/adma.201502449
(b) Xu, S. Y.; Wu, X. Y.; Li, Y. M.; Hu, Y. S.; Chen, L. Q. Chin. Phys. B 2014, 23, 118202. doi;
(c) Li, Y.; Yang, Z.; Xu, S.; Mu, L.; Gu, L.; Hu, Y. S.; Li, H.; Chen, L. Adv. Sci. 2015, doi: 10.1002/advs.201500031
(d) Li, Y.; Hu, Y. S.; Qi, X.; Rong, X.; Li, H.; Huang, X.; Chen, L. Energy Storage Materials 2016, 5, 191. doi: 10.1016/j.ensm.2016.07.006
(53) Berthelot, R.; Carlier, D.; Delmas, C. Nat. Mater. 2011, 10, 74. doi: 10.1038/nmat2920
(54) Ding, J. J.; Zhou, Y. N.; Sun, Q.; Yu, X. Q.; Yang, X. Q.; Fu, Z.W. Electrochim. Acta 2013, 87, 388. doi: 10.1016/j.electacta.2012.09.058
(55) Ma, Y.; Doeff, M. M.; Visco, S. J.; De Jonghe, L. C. J. Electrochem. Soc. 1993, 140, 2726. doi: 10.1149/1.2220900
(56) Yoshida, H.; Yabuuchi, N.; Komaba, S. Electrochem. Commun. 2013, 34, 60. doi: 10.1016/j.elecom.2013.05.012
(57) Carlier, D.; Cheng, J. H.; Berthelot, R.; Guignard, M.; Yoncheva, M.; Stoyanova, R.; Hwang, B. J.; Delmas, C.Dalton Trans. 2011, 40, 9306. doi: 10.1039/c1dt10798d
(58) (a) Chagas, L.; Buchholz, D.; Vaalma, C.; Wu, L.; Passerini, S.J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20263. doi: 10.1039/C4TA03946G
(b) Chen, X.; Zhou, X.; Hu, M.; Liang, J.; Wu, D.; Wei, J.; Zhou, Z., J. Mater. Chem. A 2015, 3, 20708. doi: 10.1039C5TA05205J
(59) Komaba, S.; Takei, C.; Nakayama, T.; Ogata, A.; Yabuuchi, N.Electrochem. Commun. 2010, 12, 355. doi: 10.1016/j.elecom.2009.12.033
(60) Ding, J. J.; Zhou, Y. N.; Sun, Q.; Fu, Z.W. Electrochem. Commun. 2012, 22, 85. doi: 10.1016/j.elecom.2012.06.001
(61) (a) Nohira, T.; Ishibashi, T.; Hagiwara, R. J. Power Sources 2012, 205, 506. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.11.086
(b) Chen, C. Y.; Matsumoto, K.; Nohira, T.; Hagiwara, R.; Fukunaga, A.; Sakai, S.; Nitta, K.; Inazawa, S. J. Power Sources 2013, 237, 52. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.03.006
(62) (a) Zhou, Y. N.; Ding, J. J.; Nam, K.W.; Yu, X.; Bak, S. M.; Hu, E.; Liu, J.; Bai, J.; Li, H.; Fu, Z.W.; Yang, X. Q. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 11130. doi: 10.1039/c3ta12282d
(b) Kubota, K.; Ikeuchi, I.; Nakayama, T.; Takei, C.; Yabuuchi, N.; Shiiba, H.; Nakayama, M.; Komaba, S. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 166. doi: 10.1021/jp5105888
(c) Bo, S. H.; Li, X.; Toumar, A. J.; Ceder, G. Chem. Mater. 2016, doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04626
(63) Yu, C. Y.; Park, J. S.; Jung, H. G.; Chung, K.Y.; Aurbach, D.; Sun, Y. K.; Myung, S. T. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 2019. doi: 10.1039/c5ee00695c
(64) Wang, Y.; Xiao, R.; Hu, Y. S.; Avdeev, M.; Chen, L. Nat. Commun. 2015, 6. doi: 10.1038/ncomms7954
(65) (a) Masashige, O. J. Phys.: Condens. Matter 2008, 20, 145205. doi: 10.1088/0953-8984/20/14/145205
(b) McQueen, T. M.; Stephens, P.W.; Huang, Q.; Klimczuk, T.; Ronning, F.; Cava, R. J. Phys. Rev. Lett. 2008, 101, 166402. doi: 10.1103/PhysRevLett.101.166402
(66) (a) Guignard, M.; Didier, C.; Darriet, J.; Bordet, P.; Elkaïm, E.; Delmas, C. Nat. Mater. 2013, 12, 74. doi: 10.1038/nmat3478
(b) Didier, C.; Guignard, M.; Darriet, J.; Delmas, C. Inorg. Chem. 2012, 51, 11007. doi: 10.1021/ic301505e
(67) Hamani, D.; Ati, M.; Tarascon, J. M.; Rozier, P. Electrochem. Commun. 2011, 13, 938. doi: 10.1016/j.elecom.2011.06.005
(68) Masquelier, C.; Croguennec, L. Chem. Rev. 2013, 113, 6552. doi: 10.1021/cr3001862
(69) (a) Zaghib, K.; Trottier, J.; Hovington, P.; Brochu, F.; Guerfi, A.; Mauger, A.; Julien, C. M. J. Power Sources 2011, 196, 9612. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.061
(b) Sun, A.; Manivannan, A. ECS Trans. 2011, 35, 3. doi: 10.1149/1.3655683
(c) Oh, S. M.; Myung, S. T.; Hassoun, J.; Scrosati, B.; Sun, Y.K. Electrochem. Commun. 2012, 22, 149. doi: 10.1016/j.elecom.2012.06.014
(70) Le Poul, N.; Baudrin, E.; Morcrette, M.; Gwizdala, S.; Masquelier, C.; Tarascon, J. M. Solid State Ionics 2003, 159, 149. doi: 10.1016/S0167-2738(02)00921-9
(71) Zhu, Y.; Xu, Y.; Liu, Y.; Luo, C.; Wang, C. Nanoscale 2013, 5, 780. doi: 10.1039/c2nr32758a
(72) (a) Moreau, P.; Guyomard, D.; Gaubicher, J.; Boucher, F.Chem. Mater. 2010, 22, 4126. doi: 10.1021/cm101377h
(b) Galceran, M.; Saurel, D.; Acebedo, B.; Roddatis, V. V.; Martin, E.; Rojo, T.; Casas-Cabanas, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 8837. doi: 10.1039/c4cp01089b
(c) Casas-Cabanas, M.; Roddatis, V. V.; Saurel, D.; Kubiak, P.; Carretero-Gonzalez, J.; Palomares, V.; Serras, P.; Rojo, T. J. Mater. Chem. 2012, 22, 17421. doi: 10.1039/c2jm33639a
(73) Lu, J.; Chung, S. C.; Nishimura, S.I.; Yamada, A. Chem. Mater. 2013, 25, 4557. doi: 10.1021/cm402617b
(74) Boucher, F.; Gaubicher, J.; Cuisinier, M.; Guyomard, D.; Moreau, P. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 9144. doi: 10.1021ja503622y
(75) Fang, Y.; Liu, Q.; Xiao, L.; Ai, X.; Yang, H.; Cao, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 17977. doi: 10.1021acsami.5b04691
(76) Uebou, Y.; Kiyabu, T.; Okada, S.; Yamaki, J. I. Rep. Inst. Adv. Mater. Study Kyushu Univ. 2002, 16, 1. doi: 10.15017/7951
(77) Jian, Z.; Zhao, L.; Pan, H.; Hu, Y. S.; Li, H.; Chen, W.; Chen, L. Electrochem. Commun. 2012, 14, 86. doi: 10.1016/j.elecom.2011.11.009
(78) (a) Duan, W.; Zhu, Z.; Li, H.; Hu, Z.; Zhang, K.; Cheng, F.; Chen, J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 8668. doi: 10.1039c4ta00106k
(b) Jian, Z.; Han, W.; Lu, X.; Yang, H.; Hu, Y. S.; Zhou, J.; Zhou, Z.; Li, J.; Chen, W.; Chen, D.; Chen, L. Adv. Energy Mater. 2013, 3, 156. doi: 10.1002/aenm.201200558
(c) Li, S.; Dong, Y.; Xu, L.; Xu, X.; He, L.; Mai, L. Adv. Mater. 2014, 26, 3545. doi: 10.1002/adma.201305522
(d) Rui, X.; Sun, W.; Wu, C.; Yu, Y.; Yan, Q. Adv. Mater. 2015, 27, 6670. doi: 10.1002/adma.201502864
(e) Jiang, Y.; Yang, Z.; Li, W.; Zeng, L.; Pan, F.; Wang, M.; Wei, X.; Hu, G.; Gu, L.; Yu, Y. Adv. Energy Mater. 2015, doi: 10.1002/aenm.201402104
(f) Li, H.; Bai, Y.; Wu, F.; Li, Y.; Wu, C. J. Power Sources 2015, 273, 784. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.09.153
(79) (a) Jian, Z.; Yuan, C.; Han, W.; Lu, X.; Gu, L.; Xi, X.; Hu, Y.S.; Li, H.; Chen, W.; Chen, D.; Ikuhara, Y.; Chen, L. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4265. doi: 10.1002/adfm.201400173
(b) Lim, S. Y.; Kim, H.; Shakoor, R. A.; Jung, Y.; Choi, J.W. J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A1393. doi: 10.1149/2.015209jes
(80) Saravanan, K.; Mason, C.W.; Rudola, A.; Wong, K. H.; Balaya, P. Adv. Energy Mater. 2013, 3, 444. doi: 10.1002aenm.201200803
(81) Zhu, C.; Song, K.; van Aken, P. A.; Maier, J.; Yu, Y. Nano Lett. 2014, 14, 2175. doi: 10.1021/nl500548a
(82) (a) Zhu, C.; Kopold, P.; van Aken, P. A.; Maier, J.; Yu, Y. Adv. Mater. 2016, doi: 10.1002/adma.201505943
(b) Plashnitsa, L. S.; Kobayashi, E.; Noguchi, Y.; Okada, S.; Yamaki, J. I. J. Electrochem. Soc. 2010, 157, A536. doi: 10.1149/1.3298903
(83) Fang, Y.; Xiao, L.; Ai, X.; Cao, Y.; Yang, H. Adv. Mater. 2015, 27, 5895. doi: 10.1002/adma.201502018
(84) Fang, Y.; Xiao, L.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Huang, Y.; Yang, H. Adv. Energy Mater. 2016, doi: 10.1002/aenm.201502197
(85) Mason, C.W.; Gocheva, I.; Hoster, H. E.; Yu, D. Y.W. ECS Trans. 2014, 58, 41. doi: 10.1149/05812.0041ecst
(86) Lim, S. J.; Han, D.W.; Nam, D. H.; Hong, K. S.; Eom, J. Y.; Ryu, W. H.; Kwon, H. S. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 19623. doi: 10.1039/c4ta03948c
(87) Li, H.; Yu, X.; Bai, Y.; Wu, F.; Wu, C.; Liu, L.Y.; Yang, X. Q.J. Mater. Chem. A 2015, 3, 9578. doi: 10.1039/c5ta00277j
(88) Barpanda, P.; Ye, T.; Nishimura, S. I.; Chung, S. C.; Yamada, Y.; Okubo, M.; Zhou, H.; Yamada, A. Electrochem. Commun. 2012, 24, 116. doi: 10.1016/j.elecom.2012.08.028
(89) Barpanda, P.; Liu, G.; Ling, C. D.; Tamaru, M.; Avdeev, M.; Chung, S. C.; Yamada, Y.; Yamada, A. Chem. Mater. 2013, 25, 3480. doi: 10.1021/cm401657c
(90) Kim, H.; Shakoor, R. A.; Park, C.; Lim, S. Y.; Kim, J. S.; Jo, Y.N.; Cho, W.; Miyasaka, K.; Kahraman, R.; Jung, Y.; Choi, J.W. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 1147. doi: 10.1002adfm.201201589
(91) (a) Park, C. S.; Kim, H.; Shakoor, R. A.; Yang, E.; Lim, S. Y.; Kahraman, R.; Jung, Y.; Choi, J.W. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2787. doi: 10.1021/ja312044k
(b) Barpanda, P.; Ye, T.; Avdeev, M.; Chung, S. C.; Yamada, A. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 4194. doi: 10.1039/c3ta10210f
(92) (a) Barpanda, P.; Liu, G.; Mohamed, Z.; Ling, C. D.; Yamada, A. Solid State Ion. 2014, 268, Part B, 305. doi: 10.1016/j.ssi.2014.03.011
(b) Tealdi, C.; Ricci, M.; Ferrara, C.; Bruni, G.; Quartarone, E.; Mustarelli, P. Batteries 2016, 2, 1. doi: 10.3390batteries2010001
(c) Shakoor, R. A.; Park, C. S.; Raja, A. A.; Shin, J.; Kahraman, R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 3929. doi: 10.1039/c5cp06836c
(93) Barpanda, P.; Avdeev, M.; Ling, C. D.; Lu, J.; Yamada, A.Inorg. Chem. 2013, 52, 395. doi: 10.1021/ic302191d
(94) Barpanda, P.; Liu, G.; Avdeev, M.; Yamada, A.ChemElectroChem 2014, 1, 1488. doi: 10.1002celc.201402095
(95) Kim, J.; Park, I.; Kim, H.; Park, K. Y.; Park, Y. U.; Kang, K.Adv. Energy Mater. 2016, doi: 10.1002/aenm.201502147
(96) Barpanda, P.; Oyama, G.; Nishimura, S. I.; Chung, S. C.; Yamada, A. Nat. Commun. 2014, 5. doi: 10.1038/ncomms5358
(97) Oyama, G.; Nishimura, S. I.; Suzuki, Y.; Okubo, M.; Yamada, A. ChemElectroChem 2015, 2, 1019. doi: 10.1002celc.201500036
(98) Meng, Y.; Yu, T.; Zhang, S.; Deng, C. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 1624. doi: 10.1039/c5ta07696j
(99) Wei, S.; Mortemard de Boisse, B.; Oyama, G.; Nishimura, S.I.; Yamada, A. ChemElectroChem 2016, 3, 209. doi: 10.1002celc.201500455
(100) Singh, P.; Shiva, K.; Celio, H.; Goodenough, J. B. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 3000. doi: 10.1039/c5ee02274f
(101) (a) Dwibedi, D.; Araujo, R. B.; Chakraborty, S.; Shanbogh, P.P.; Sundaram, N. G.; Ahuja, R.; Barpanda, P. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 18564. doi: 10.1039/c5ta04527d
(b) Reynaud, M.; Rousse, G.; Abakumov, A. M.; Sougrati, M.T.; Van Tendeloo, G.; Chotard, J. N.; Tarascon, J. M. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 2671. doi: 10.1039/c3ta13648e
(c) Araujo, R. B.; Islam, M. S.; Chakraborty, S.; Ahuja, R. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 451. doi: 10.1039/c5ta08114a
(102) (a) Padhi, A. K.; Nanjundaswamy, K. S.; Masquelier, C.; Okada, S.; Goodenough, J. B. J. Electrochem. Soc. 1997, 144, 1609. doi: 10.1149/1.1837649
(b) Padhi, A. K.; Manivannan, V.; Goodenough, J. B. J. Electrochem. Soc. 1998, 145, 1518. doi: 10.1149/1.1838513
(103) Ellis, B. L.; Makahnouk, W. R. M.; Makimura, Y.; Toghill, K.; Nazar, L. F. Nat. Mater. 2007, 6, 749. doi: 10.1038/nmat2007
(104) Recham, N.; Chotard, J. N.; Dupont, L.; Djellab, K.; Armand, M.; Tarascon, J. M. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, A993. doi: 10.1149/1.3236480
(105) (a) Kawabe, Y.; Yabuuchi, N.; Kajiyama, M.; Fukuhara, N.; Inamasu, T.; Okuyama, R.; Nakai, I.; Komaba, S. Electrochem. Commun. 2011, 13, 1225. doi: 10.1016/j.elecom.2011.08.038
(b) Langrock, A.; Xu, Y.; Liu, Y.; Ehrman, S.; Manivannan, A.; Wang, C. J. Power Sources 2013, 223, 62. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.09.059
(106) Le Meins, J. M.; Crosnier-Lopez, M. P.; Hemon-Ribaud, A.; Courbion, G. J. Solid State Chem. 1999, 148, 260. doi: 10.1006jssc.1999.8447
(107) (a) Gover, R. K. B.; Bryan, A.; Burns, P.; Barker, J. Solid State Ion. 2006, 177, 1495. doi: 10.1016/j.ssi.2006.07.028
(b) Barker, J.; Gover, R. K. B.; Burns, P.; Bryan, A. J.Electrochem. Solid-State Lett. 2006, 9, A190. doi: 10.11491.2168288
(c) Song, W.; Liu, S. Solid State Sci. 2013, 15, 1. doi: 10.1016j.solidstatesciences.2012.09.012
(108) Shakoor, R. A.; Seo, D. H.; Kim, H.; Park, Y. U.; Kim, J.; Kim, S.W.; Gwon, H.; Lee, S.; Kang, K. J. Mater. Chem. 2012, 22, 20535. doi: 10.1039/c2jm33862a
(109) (a) Liu, Z.; Hu, Y. Y.; Dunstan, M. T.; Huo, H.; Hao, X.; Zou, H.; Zhong, G.; Yang, Y.; Grey, C. P. Chem. Mater. 2014, 26, 2513. doi: 10.1021/cm403728w
(b) Bianchini, M.; Fauth, F.; Brisset, N.; Weill, F.; Suard, E.; Masquelier, C.; Croguennec, L. Chem. Mater. 2015, 27, 3009. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00361
(110) Massa, W.; Yakubovich, O. V.; Dimitrova, O. V. Solid State Sci. 2002, 4, 495. doi: 10.1016/S1293-2558(02)01283-9
(111) Sauvage, F.; Quarez, E.; Tarascon, J. M.; Baudrin, E. Solid State Sci. 2006, 8, 1215. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2006.05.009
(112) Serras, P.; Palomares, V.; Goni, A.; Gil de Muro, I.; Kubiak, P.; Lezama, L.; Rojo, T. J. Mater. Chem. 2012, 22, 22301. doi: 10.1039/c2jm35293a
(113) Peng, M.; Li, B.; Yan, H.; Zhang, D.; Wang, X.; Xia, D.; Guo, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6452. doi: 10.1002anie.201411917
(114) Qi, Y.; Mu, L.; Zhao, J.; Hu, Y. S.; Liu, H.; Dai, S. Angew. Chem. 2015, 127, 10049. doi: 10.1002/ange.201503188
(115) (a) Park, Y. U.; Seo, D. H.; Kim, H.; Kim, J.; Lee, S.; Kim, B.; Kang, K. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4603. doi: 10.1002adfm.201400561
(b) Xu, M.; Xiao, P.; Stauffer, S.; Song, J.; Henkelman, G.; Goodenough, J. B. Chem. Mater. 2014, 26, 3089. doi: 10.1021cm500106w
(c) Park, Y. U.; Seo, D. H.; Kwon, H. S.; Kim, B.; Kim, J.; Kim, H.; Kim, I.; Yoo, H. I.; Kang, K. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13870. doi: 10.1021/ja406016j
(d) Serras, P.; Palomares, V.; Alonso, J.; Sharma, N.; López delAmo, J. M.; Kubiak, P.; Fdez-Gubieda, M. L.; Rojo, T. Chem. Mater. 2013, 25, 4917. doi: 10.1021/cm403679b
(e) Sharma, N.; Serras, P.; Palomares, V.; Brand, H. E. A.; Alonso, J.; Kubiak, P.; Fdez-Gubieda, M. L.; Rojo, T. Chem. Mater. 2014, 26, 3391. doi: 10.1021/cm5005104
(116) (a) Barpanda, P.; Chotard, J. N.; Recham, N.; Delacourt, C.; Ati, M.; Dupont, L.; Armand, M.; Tarascon, J. M. Inorg. Chem. 2010, 49, 7401. doi: 10.1021/ic100583f
(b) Tripathi, R.; Gardiner, G. R.; Islam, M. S.; Nazar, L. F.Chem. Mater. 2011, 23, 2278. doi: 10.1021/cm200683n
(c) Ellis, B. L.; Makahnouk, W. R. M.; Rowan-Weetaluktuk, W. N.; Ryan, D. H.; Nazar, L. F. Chem. Mater. 2010, 22, 1059. doi: 10.1021/cm902023h
(117) Kim, H.; Park, I.; Seo, D. H.; Lee, S.; Kim, S.W.; Kwon, W. J.; Park, Y. U.; Kim, C. S.; Jeon, S.; Kang, K. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10369. doi: 10.1021/ja3038646
(118) Kim, H.; Park, I.; Lee, S.; Kim, H.; Park, K. Y.; Park, Y. U.; Kim, H.; Kim, J.; Lim, H. D.; Yoon, W. S.; Kang, K. Chem. Mater. 2013, 25, 3614. doi: 10.1021/cm4013816
(119) Nose, M.; Nakayama, H.; Nobuhara, K.; Yamaguchi, H.; Nakanishi, S.; Iba, H. J. Power Sources 2013, 234, 175. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.01.162
(120) Nose, M.; Shiotani, S.; Nakayama, H.; Nobuhara, K.; Nakanishi, S.; Iba, H. Electrochem. Commun. 2013, 34, 266. doi: 10.1016/j.elecom.2013.07.004
(121) Wood, S. M.; Eames, C.; Kendrick, E.; Islam, M. S. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 15935. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b04648
(122) (a) Deng, C.; Zhang, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 9111. doi: 10.1021/am501072j
(b) Zhang, S.; Deng, C.; Meng, Y. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20538. doi: 10.1039/c4ta04499a
(123) (a) Hautier, G.; Jain, A.; Chen, H.; Moore, C.; Ong, S. P.; Ceder, G. J. Mater. Chem. 2011, 21, 17147. doi: 10.1039c1jm12216a
(b) Jain, A.; Hautier, G.; Moore, C.; Kang, B.; Lee, J.; Chen, H.; Twu, N.; Ceder, G. J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A622. doi: 10.1149/2.080205jes
(124) Chen, H.; Hao, Q.; Zivkovic, O.; Hautier, G.; Du, L. S.; Tang, Y.; Hu, Y. Y.; Ma, X.; Grey, C. P.; Ceder, G. Chem. Mater. 2013, 25, 2777. doi: 10.1021/cm400805q
(125) Huang, W.; Zhou, J.; Li, B.; Ma, J.; Tao, S.; Xia, D.; Chu, W.; Wu, Z. Sci. Rep. 2014, 4, 4188. doi: 10.1038/srep04188
(126) Qian, J.; Zhou, M.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 410. doi: 10.1002/aenm.201100655
(127) Qian, J.; Zhou, M.; Cao, Y. J. Electrochem 2012, 18, 108.
(128) Lu, Y.; Wang, L.; Cheng, J.; Goodenough, J. B. Chem. Commun. 2012, 48, 6544. doi: 10.1039/C2CC31777J
(129) Wu, X.; Deng, W.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 10130. doi: 10.1039/c3ta12036h
(130) Liu, Y.; Qiao, Y.; Zhang, W.; Li, Z.; Ji, X.; Miao, L.; Yuan, L.; Hu, X.; Huang, Y. Nano Energy 2015, 12, 386. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.012
(131) You, Y.; Wu, X. L.; Yin, Y. X.; Guo, Y. G. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1643. doi: 10.1039/c3ee44004d
(132) You, Y.; Yu, X.; Yin, Y.; Nam, K.W.; Guo, Y. G. Nano Res. 2014, 8, 117. doi: 10.1007/s12274-014-0588-7
(133) (a) Wessells, C. D.; Peddada, S. V.; Huggins, R. A.; Cui, Y.Nano Lett. 2011, 11, 5421. doi: 10.1021/nl203193q
(b) Wang, L.; Song, J.; Qiao, R.; Wray, L. A.; Hossain, M. A.; Chuang, Y. D.; Yang, W.; Lu, Y.; Evans, D.; Lee, J. J.; Vail, S.; Zhao, X.; Nishijima, M.; Kakimoto, S.; Goodenough, J. B. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2548. doi: 10.1021/ja510347s
(134) Wang, L.; Lu, Y.; Liu, J.; Xu, M.; Cheng, J.; Zhang, D.; Goodenough, J. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 1964. doi: 10.1002/anie.201206854
(135) Song, J.; Wang, L.; Lu, Y.; Liu, J.; Guo, B.; Xiao, P.; Lee, J. J.; Yang, X. Q.; Henkelman, G.; Goodenough, J. B. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2658. doi: 10.1021/ja512383b
(136) Yang, D.; Xu, J.; Liao, X. Z.; He, Y. S.; Liu, H.; Ma, Z. F.Chem. Commun. 2014, 50, 13377. doi: 10.1039/c4cc05830e
(137) Li, W. J.; Chou, S. L.; Wang, J. Z.; Wang, J. L.; Gu, Q. F.; Liu, H. K.; Dou, S. X. Nano Energy 2015, 13, 200. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.02.019
(138) Lee, E.; Kim, D. H.; Hwang, J.; Kang, J. S.; Van Minh, N.; Yang, I. S.; Ueno, T.; Sawada, M. J. Korean Phys. Soc. 2013, 62, 1910. doi: 10.3938/jkps.62.1910
(139) Masamitsu, T.; Tomoyuki, M.; Yutaka, M. Appl. Phys. Express 2013, 6, 025802. doi: 10.7567/APEX.6.025802
(140) Xie, M.; Xu, M.; Huang, Y.; Chen, R.; Zhang, X.; Li, L.; Wu, F. Electrochem. Commun. 2015, 59, 91. doi: 10.1016/j.elecom.2015.07.014
(141) Wu, X.; Wu, C.; Wei, C.; Hu, L.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Wang, J.; Yang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 5393. doi: 10.1021/acsami.5b12620
(142) You, Y.; Wu, X. L.; Yin, Y. X.; Guo, Y. G. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 14061. doi: 10.1039/c3ta13223d
(143) Yue, Y.; Binder, A. J.; Guo, B.; Zhang, Z.; Qiao, Z. A.; Tian, C.; Dai, S. Angew. Chem. 2014, 126, 3198. doi: 10.1002ange.201310679
(144) Okubo, M.; Li, C. H.; Talham, D. R. Chem. Commun. 2014, 50, 1353. doi: 10.1039/c3cc47607c
(145) Guo, C.; Zhang, K.; Zhao, Q.; Pei, L.; Chen, J. Chem. Commun. 2015, 51, 10244. doi: 10.1039/c5cc02251g
(146) Luo, W.; Allen, M.; Raju, V.; Ji, X. Adv. Energy Mater. 2014, doi: 10.1002/aenm.201400554
(147) Deng, W.; Shen, Y.; Qian, J.; Cao, Y.; Yang, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21095. doi: 10.1021acsami.5b04325
(148) Yao, M.; Kuratani, K.; Kojima, T.; Takeichi, N.; Senoh, H.; Kiyobayashi, T. Sci. Rep. 2014, 4, 3650. doi: 10.1038srep03650
(149) Chihara, K.; Chujo, N.; Kitajou, A.; Okada, S. Electrochim. Acta 2013, 110, 240. doi: 10.1016/j.electacta.2013.04.100
(150) Wang, S.; Wang, L.; Zhu, Z.; Hu, Z.; Zhao, Q.; Chen, J. Angew. Chem. In. Ed. 2014, 53, 5892. doi: 10.1002/anie.201400032
(151) Zhao, R.; Zhu, L.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. X. Electrochem. Commun. 2012, 21, 36. doi: 10.1016/j.elecom.2012.05.015
(152) Zhou, M.; Zhu, L.; Cao, Y.; Zhao, R.; Qian, J.; Ai, X.; Yang, H.RSC Adv. 2012, 2, 5495. doi: 10.1039/c2ra20666h
(153) Zhou, M.; Xiong, Y.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys. 2013, 51, 114. doi: 10.1002/polb.23184
(154) Zhu, L.; Shen, Y.; Sun, M.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Yang, H.Chem. Commun. 2013, 49, 11370. doi: 10.1039/c3cc46642f
(155) Wang, H. G.; Yuan, S.; Ma, D. L.; Huang, X. L.; Meng, F. L.; Zhang, X. B. Adv. Energy Mater. 2014, doi: 10.1002aenm.201301651
(156) Xu, F.; Xia, J.; Shi, W. Electrochem. Commun. 2015, 60, 117. doi: 10.1016/j.elecom.2015.08.027
(157) Xu, F.; Xia, J.; Shi, W.; Cao, S. A. Mater. Chem. Phys. 2016, 169, 192. doi: 10.1016/j.matchemphys.2015.12.004
(158) Dai, Y.; Zhang, Y.; Gao, L.; Xu, G.; Xie, J. Electrochem. Solid- State Lett. 2010, 13, A22. doi: 10.1149/1.3276736
(159) Deng, W.; Liang, X.; Wu, X.; Qian, J.; Cao, Y.; Ai, X.; Feng, J.; Yang, H. Sci. Rep. 2013, 3, 2671. doi: 10.1038/srep02671
(160) Banda, H.; Damien, D.; Nagarajan, K.; Hariharan, M.; Shaijumon, M. M. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 10453. doi: 10.1039/C5TA02043C
(161) Shiratsuchi, T.; Okada, S.; Yamaki, J.; Nishida, T. J. Power Sources 2006, 159, 268. doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.04.047
(162) Zhao, J.; Jian, Z.; Ma, J.; Wang, F.; Hu, Y. S.; Chen, W.; Chen, L.; Liu, H.; Dai, S. ChemSusChem 2012, 5, 1495. doi: 10.1002cssc.201100844
(163) Liu, Y.; Xu, Y.; Han, X.; Pellegrinelli, C.; Zhu, Y.; Zhu, H.; Wan, J.; Chung, A. C.; Vaaland, O.; Wang, C. Nano Lett. 2012, 12, 5664. doi: 10.1021/nl302819f
(164) Fang, Y.; Xiao, L.; Qian, J.; Ai, X.; Yang, H.; Cao, Y. Nano Lett. 2014, 14, 3539. doi: 10.1021/nl501152f
(165) Xu, S.; Zhang, S.; Zhang, J.; Tan, T.; Liu, Y. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 7221. doi: 10.1039/C4TA00239C
(166) Wang, W.; Wang, S.; Jiao, H.; Zhan, P.; Jiao, S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 4551. doi: 10.1039/C4CP05764C
(167) Li, C.; Miao, X.; Chu, W.; Wu, P.; Tong, D. G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 8265. doi: 10.1039/C5TA01191D
(168) Uchaker, E.; Zheng, Y.; Li, S.; Candelaria, S.; Hu, S.; Cao, G.J. Mater. Chem. A 2014, 2, 18208. doi: 10.1039/C4TA03788J
(169) Fu, S. Y.; Li, Y. Z.; Chu, W.; Yang, Y. M.; Tong, D. G.; Le Zeng, Q. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 16716. doi: 10.1039C5TA04288G

[1] 张熙悦, 黄雅兰, 吴树炜, 曾银香, 于明浩, 程发良, 卢锡洪, 童叶翔. 碳布负载的缺氧型Na2Ti3O7纳米带阵列作为高性能柔性钠离子电池负极材料[J]. 物理化学学报, 2018, 34(2): 219-226.
[2] 何磊, 徐俊敏, 王永建, 张昌锦. LiFePO4包覆的Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2锂离子电池正极材料:增强的库伦效率和循环性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1605-1613.
[3] 张英杰, 朱子翼, 董鹏, 邱振平, 梁慧新, 李雪. LiFePO4电化学反应机理、制备及改性研究新进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1085-1107.
[4] 甘永平, 林沛沛, 黄辉, 夏阳, 梁初, 张俊, 王奕顺, 韩健峰, 周彩红, 张文魁. 表面活性剂对氧化铝修饰富锂锰基正极材料的影响[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1189-1196.
[5] 黄威, 邬春阳, 曾跃武, 金传洪, 张泽. 富锂正极材料Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2表面结构的电子显微分析[J]. 物理化学学报, 2016, 32(9): 2287-2292.
[6] 吴爱明, 夏国锋, 沈水云, 殷洁炜, 毛亚, 白清友, 解晶莹, 章俊良. 非水体系锂-空气电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 1866-1879.
[7] 罗雯, 黄磊, 关豆豆, 贺汝涵, 李枫, 麦立强. 空心碳球负载二硫化硒复合材料作为锂离子电池正极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 1999-2006.
[8] 张雪, 韩洋, 柴双志, 胡南滔, 杨志, 耿会娟, 魏浩. Cu2ZnSn(S,Se)4薄膜太阳电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1330-1346.
[9] 陈博才, 沈洋, 魏建红, 熊锐, 石兢. 基于g-C3N4的Z型光催化体系研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1371-1382.
[10] 黄威, 邬春阳, 曾跃武, 金传洪, 张泽. P2型钠离子电池正极材料Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2的表面重构及其演变的电子显微表征[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1489-1494.
[11] 杨泽, 张旺, 沈越, 袁利霞, 黄云辉. 下一代能源存储技术及其关键电极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(5): 1062-1071.
[12] 杨祖光, 滑纬博, 张军, 陈九华, 何凤荣, 钟本和, 郭孝东. 锆掺杂以提升LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正极材料的高温电化学性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(5): 1056-1061.
[13] 寇建文, 王昭, 包丽颖, 苏岳锋, 胡宇, 陈来, 徐少禹, 陈芬, 陈人杰, 孙逢春, 吴锋. 采用基于乙醇体系的一步草酸共沉淀法制备层状富锂锰基正极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(3): 717-722.
[14] 李婷, 龙志辉, 张道洪. Fe2O3/rGO纳米复合物的制备及其储锂和储钠性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(2): 573-580.
[15] 陈程成, 张宁, 刘永畅, 王一菁, 陈军. Na2Ti3O7纳米片原位制备与钠离子电池负极材料应用[J]. 物理化学学报, 2016, 32(1): 349-355.