Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (1): 211-241    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201610111
综述     
钠离子电池正极材料研究进展
方永进1,陈重学2,艾新平1,杨汉西1,曹余良1,*()
1 武汉大学化学与分子科学学院,武汉430072
2 武汉大学动力与机械学院,武汉430072
Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries
Yong-Jin FANG1,Zhong-Xue CHEN2,Xin-Ping AI1,Han-Xi YANG1,Yu-Liang CAO1,*()
1 College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China
2 School of Power and Mechanical Engineering, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China
 全文: PDF(4164 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

近年来,钠离子电池由于资源丰富、价格低廉等特点,逐渐成为储能领域的研究热点。然而,钠离子具有较大的离子半径和较慢的动力学速率,成为制约储钠材料发展的主要因素,而发展高性能的嵌钠正极材料是提高钠离子电池比能量和推进其应用的关键。本文详细综述了目前钠离子电池研究的正极材料体系,包括过渡金属氧化物、聚阴离子类材料、普鲁士蓝类化合物、有机分子和聚合物、非晶材料等,并结合这几年我们课题组在正极方面的研究工作,探讨了材料的结构和电化学性能的关系,分析了提高正极材料可逆容量、电压、结构稳定性的可能途径,为钠离子电池电极材料的发展提供参考。

关键词: 钠离子电池正极材料研究进展储钠反应电化学反应机理    
Abstract:

Sodium ion batteries (SIBs) have attracted increasing attention for energy storage systems because of abundant and low cost sodium resources. However, the large ionic radius of sodium and its slow electrochemical kinetics are the main obstacles for the development of suitable electrodes for high-performance SIBs. The development of high-performance cathode materials is the key to improving the energy density of SIBs and facilitating their commercialization. Herein, we review the latest advances and progress of cathode materials for SIBs, including transition metal oxides, polyanions, ferrocyanides, organic materials and polymers, and amorphous materials. Additionally, we have summarized our previous works in this area, explore the relationship between structure and electrochemical performance, and discuss effective ways to improve the reversibility, working potential and structural stability of these cathode materials.

Key words: Sodium ion battery    Cathode material    Development    Sodium storage reaction    Electrochemical reaction mechanism
收稿日期: 2016-08-09 出版日期: 2016-10-11
中图分类号:  O647  
基金资助: 国家重点研发计划(2016YFB0901501);国家自然科学基金(21373155);国家自然科学基金(21333007);国家自然科学基金(21273090)
通讯作者: 曹余良     E-mail: ylcao@whu.edu.cn
作者简介: 方永进, 2011年本科毕业于湖北大学化学工程与工艺专业, 2016年博士毕业于武汉大学物理化学专业。主要研究方向为新型钠离子电池电极材料|陈重学, 2006年、2011年分别获武汉大学理学硕士、博士学位。现任武汉大学动力与机械学院讲师。主要研究方向为锂/钠离子电池电极材料、能源存储与转化|艾新平,现为武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师、国家863节能与新能源汽车重大专项立项评审与监理专家。主要研究领域为电化学能源材料及技术,如锂硫电池、硅负极材料等|杨汉西,现为武汉大学化学与分子科学学院教授,博士生导师,从事电化学能源转换领域新材料、新技术和新体系的应用基础研究,在锂/钠离子电池等化学电源方面有重要影响|曹余良, 2003年获得武汉大学博士学位, 2009-2011年,美国西北太平洋国家实验室访问学者。现为武汉大学化学与分子科学学院教授、博士生导师、教育部新世纪优秀人才。主要研究领域为钠离子电池电极材料和电解液相关研究
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
方永进
陈重学
艾新平
杨汉西
曹余良

引用本文:

方永进,陈重学,艾新平,杨汉西,曹余良. 钠离子电池正极材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 211-241, 10.3866/PKU.WHXB201610111

Yong-Jin FANG,Zhong-Xue CHEN,Xin-Ping AI,Han-Xi YANG,Yu-Liang CAO. Recent Developments in Cathode Materials for Na Ion Batteries. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(1): 211-241, 10.3866/PKU.WHXB201610111.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201610111        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2017/V33/I1/211

图1  钠离子电池反应原理图
图2  钠离子电池正极材料实际容量与电压图
图3  隧道、O3、P3、O2、P2相过渡金属氧化物的晶体结构示意图
图4  Na0.44MnO2纳米线的电化学性能13
图5  不同结构NaxMnO2的充放电曲线7
图6  Na0.67[Mn0.65Ni0.15Co0.2]O2和Na0.67[Mn0.65Ni0.15Co0.15Al0.05]O2材料的电化学性能24
图7  NaFeO2在不同截止电压下的电化学性能29
图8  P2-Na0.67Mn0.65Fe0.35O2和P2-Na0.67Mn0.65Fe0.2Ni0.15O2样品的电化学性能33
图9  NaFeO2、NaFe0.5Ni0.5O2、NaFe0.3Ni0.7O2样品的充放电曲线36
图10  O′3-NaNiO2的充放电曲线和结构演化40
图11  O3-NaNi0.5Mn0.5O2和P2-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2充放电曲线41
图12  (a) O3-NaNi0.5Mn0.5O2和(b) O3-NaFe0.2(Ni0.5Mn0.5)0.8O2充放电曲线42
图13  Na1-xLixNi0.5Mn0.5O2+σ随x的变化的XRD图49(b)
图14  Na3Ni2SbO6的电化学性能50
图15  P2-NaxCoO2的充放电曲线和现场XRD53
图16  (a) NaCrO2的充放电曲线、(b) NaCrO2的循环性能和(c)现场XRD59, 62(a)
图17  NaVO2和Na0.7VO2的充放电曲线和对应的微分曲线66
图18  NaFePO4的结构和电化学性能72(a)
图19  水溶液电化学法合成NaFePO4和对应的NaFePO4的电化学性能75
图20  Na3V2(PO4)3的结构示意图
图21  Na3V2(PO4)3电化学性能83
图22  Na2FeP2O7的晶体结构图(a)以及Na2FeP2O7 (b)和Na2MnP2O7 (c)的充放电曲线[88, 91(a)]
图23  Na2Fe2(SO4)3的晶体结构图和充放电曲线96
图24  Na2FePO4F的电化学性能105(a)
图25  Na3V2(PO4)2F3和Na3V2O2x(PO4)2F3-2x的充放电曲线[109b, 110]
图26  几类Na4M3(P2O7)4(PO4)的充放电曲线[118, 119, 122(b)]
图27  两类Na3MPO4CO3的充放电曲线124, 125
图28  普鲁士蓝结构图和充放电曲线126, 133
图29  Na2-δMnFe (CN)6的结构和充放电曲线135
图30  Na2CoFe (CN)6的电化学性能141
图31  以Na4DHTPA为正负极的全有机电池的电化学性能150
图32  几类聚合物的充放电曲线151, 152, 154
图33  非晶介孔FePO4的电化学性能164
MaterialAverage potential/V (vs Na/Na+)Reversible capacity/(mAh·g-1)Energy density/(Wh·kg-1)
Na0.44MnO22.8128358
Na (Ni0.5Mn0.5)xFe1-xO22.9130377
Na0.9Cu0.22Fe0.3Mn0.48O23.2100320
Na3V2(PO4)33.3115380
Na3V2(PO4)2F33.8130494
Na2Fe2(SO4)33.8102388
Na2FeFe (CN)63.2155496
Na2MnFe (CN)63.4150510
表1  几种钠离子电池正极材料电化学性能比较
1 Tarascon J. M. Nat. Chem 2010, 2, 510.
doi: 10.1038nchem.680
2 Fang Z. ; Cao Y. L. ; Hu Y. S. ; Chen L. Q. ; Huang X. J. Energy Storage Sci. Technol 2016, 5, 149.
doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2016.02.005
方铮; 曹余良; 胡勇胜; 陈立泉; 黄学杰. 储能科学与技术, 2016, 5, 149.
doi: 10.3969/j.issn.2095-4239.2016.02.005
3 Mizushima K. ; Jones P. C. ; Wiseman P. J. ; Goodenough J.B. Mater. Res. Bull 1980, 15, 783.
doi: 10.1016/0025-5408(80)90012-4
4 (a) Braconnier, J. J.; Delmas, C.; Fouassier, C.; Hagenmuller, P. Mater. Res. Bull. 1980, 15, 1797. doi: 10.1016/0025-5408(80)90199-3
(b)Delmas,C.;Braconnier,J.J.;Fouassier,C.;Hagenmuller,P.Solid State Ionics 1981,3-4,165.doi:10.1016/0167-2738(81)90076-X
5 Abraham K. M. Solid State Ionics 1982, 7, 199.
doi: 10.10160167-2738(82)90051-0
6 Braconnier J. J. ; Delmas C. ; Hagenmuller P. Mater. Res. Bull 1982, 17, 993.
doi: 10.1016/0025-5408(82)90124-6
7 Mendiboure A. ; Delmas C. ; Hagenmuller P. J.Solid State Chem 1985, 57, 323.
doi: 10.1016/0022-4596(85)90194-X
8 Yabuuchi N. ; Kubota K. ; Dahbi M. ; Komaba S. Chem. Rev 2014, 114, 11636.
doi: 10.1021/cr500192f
9 Delmas C. ; Fouassier C. ; Hagenmuller P. Physica B+C 1980, 99, 81.
doi: 10.1016/0378-4363(80)90214-4
10 Blangero M. ; Carlier D. ; Pollet M. ; Darriet J. ; Delmas C. ; Doumerc J. P. Phys. Rev. B 2008, 77, 184116.
doi: 10.1103PhysRevB.77.184116
11 Doeff M. M. ; Peng M. Y. ; Ma Y. ; De Jonghe L. C. J.Electrochem. Soc 1994, 141
doi: 10.1149/1.2059323
12 Sauvage F. ; Laffont L. ; Tarascon J. M. ; Baudrin E. Inorg. Chem 2007, 46, 3289.
doi: 10.1021/ic0700250
13 Cao Y. ; Xiao L. ; Wang W. ; Choi D. ; Nie Z. ; Yu J. ; Saraf L.V. ; Yang Z. ; Liu J. Adv. Mater 2011, 23, 3155.
doi: 10.1002adma.201100904
14 Kim H. ; Kim D. J. ; Seo D. H. ; Yeom M. S. ; Kang K. ; Kim D. K. ; Jung Y. Chem. Mater 2012, 24, 1205.
doi: 10.1021cm300065y
15 (a) Hosono, E.; Saito, T.; Hoshino, J.; Okubo, M.; Saito, Y.; Nishio-Hamane, D.; Kudo, T.; Zhou, H. J. Power Sources 2012, 217, 43. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.05.100
(b)Qiao,R.;Dai,K.;Mao,J.;Weng,T.C.;Sokaras,D.;Nordlund,D.;Song,X.;Battaglia,V.S.;Hussain,Z.;Liu,G.;Yang,W.Nano Energy 2015,16,186.doi:10.1016/j.nanoen.2015.06.024
(c)Wang,C.H.;Yeh,Y.W.;Wongittharom,N.;Wang,Y.C.;Tseng,C.J.;Lee,S.W.;Chang,W.S.;Chang,J.K.J.Power Sources 2015,274,1016.doi:10.1016/j.jpowsour.2014.10.143
(d)Demirel,S.;Oz,E.;Altin,E.;Altin,S.;Bayri,A.;Kaya,P.;Turan,S.;Avci,S.Mater.Charact.2015,105,104.doi:10.1016/j.matchar.2015.05.005
16 Guo S. ; Yu H. ; Liu D. ; Tian W. ; Liu X. ; Hanada N. ; Ishida M. ; Zhou H. Chem. Commun 2014, 50, 7998.
doi: 10.1039c4cc02362e
17 Jiang X. ; Liu S. ; Xu H. ; Chen L. ; Yang J. ; Qian Y. Chem. Commun 2015, 51, 8480.
doi: 10.1039/c5cc02233a
18 (a) Wang, Y.; Liu, J.; Lee, B.; Qiao, R.; Yang, Z.; Xu, S.; Yu, X.; Gu, L.; Hu, Y. S.; Yang, W.; Kang, K.; Li, H.; Yang, X. Q.; Chen, L.; Huang, X. Nat. Commun. 2015, 6. doi: 10.1038ncomms7401
(b)Wang,Y.;Mu,L.;Liu,J.;Yang,Z.;Yu,X.;Gu,L.;Hu,Y.S.;Li,H.;Yang,X.Q.;Chen,L.;Huang,X.Adv.Energy Mater.2015,doi:10.1002/aenm.201501005
19 Xu S. ; Wang Y. ; Ben L. ; Lyu Y. ; Song N. ; Yang Z. ; Li Y. ; Mu L. ; Yang H. T. ; Gu L. ; Hu Y. S. ; Li H. ; Cheng Z. H. ; Chen L. ; Huang X. Adv. Energy Mater 2015.
doi: 10.1002aenm.201501156
20 Ma X. ; Chen H. ; Ceder G. J.Electrochem. Soc 2011, 158, A1307.
doi: 10.1149/2.035112jes
21 Abakumov A. M. ; Tsirlin A. A. ; Bakaimi I. ; Van Tendeloo G. ; Lappas A. Chem. Mater 2014, 26, 3306.
doi: 10.1021cm5011696
22 Caballero A. ; Hernan L. ; Morales J. ; Sanchez L. ; SantosPena J. ; Aranda M. A. G. J.Mater. Chem 2002, 12, 1142.
doi: 10.1039/b108830k
23 Paulsen J. M. ; Dahn J. R. Solid State Ionics 1999, 126, 3.
doi: 10.1016/S0167-2738(99)00147-2
24 Yuan D. ; He W. ; Pei F. ; Wu F. ; Wu Y. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. J.Mater. Chem. A 2013, 1, 3895.
doi: 10.1039c3ta01430d
25 Yabuuchi N. ; Hara R. ; Kajiyama M. ; Kubota K. ; Ishigaki T. ; Hoshikawa A. ; Komaba S. Adv. Energy Mater 2014.
doi: 10.1002/aenm.201301453
26 Billaud J. ; Singh G. ; Armstrong A. R. ; Gonzalo E. ; Roddatis V. ; Armand M. ; Rojo T. ; Bruce P. G. Energy Environ. Sci 2014, 7, 1387.
doi: 10.1039/c4ee00465e
27 Yabuuchi N. ; Hara R. ; Kubota K. ; Paulsen J. ; Kumakura S. ; Komaba S. J.Mater. Chem. A 2014, 2, 16851.
doi: 10.1039c4ta04351k
28 Billaud J. ; Clément R. J. ; Armstrong A. R. ; Canales-Vázquez J. ; Rozier P. ; Grey C. P. ; Bruce P. G. J.Am. Chem. Soc 2014, 136, 17243.
doi: 10.1021/ja509704t
29 Yabuuchi N. ; Yoshida H. ; Komaba S. Electrochemistry 2012, 80, 716.
doi: 10.5796/electrochemistry.80.716
30 Zhao J. ; Zhao L. ; Dimov N. ; Okada S. ; Nishida T. J.Electrochem. Soc 2013, 160, A3077.
doi: 10.1149/2.007305jes
31 Lee E. ; Brown D. E. ; Alp E. E. ; Ren Y. ; Lu J. ; Woo J. J. ; Johnson C. S. Chem. Mater 2015, 27, 6755.
doi: 10.1021/acs.chemmater.5b02918
32 Yabuuchi N. ; Kajiyama M. ; Iwatate J. ; Nishikawa H. ; Hitomi S. ; Okuyama R. ; Usui R. ; Yamada Y. ; Komaba S. Nat. Mater 2012, 11, 512.
doi: 10.1038/nmat3309
33 Yuan D. ; Hu X. ; Qian J. ; Pei F. ; Wu F. ; Mao R. ; Ai X. ; Yang H. ; Cao Y. Electrochim. Acta 2014, 116, 300.
doi: 10.1016/j.electacta.2013.10.211
34 Thorne J. S. ; Dunlap R. A. ; Obrovac M. N. J. Electrochem. Soc 2013, 160, A361.
doi: 10.1149/2.058302jes
35 Singh G. ; Acebedo B. ; Cabanas M. C. ; Shanmukaraj D. ; Armand M. ; Rojo T. Electrochem. Commun 2013, 37, 61.
doi: 10.1016/j.elecom.2013.10.008
36 Wang X. ; Liu G. ; Iwao T. ; Okubo M. ; Yamada A. J.Phys. Chem. C 2014, 118, 2970.
doi: 10.1021/jp411382r
37 Singh G. ; Aguesse F. ; Otaegui L. ; Goikolea E. ; Gonzalo E. ; Segalini J. ; Rojo T. J.Power Sources 2015, 273, 333.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.09.050
38 (a) Miyazaki, S.; Kikkawa, S.; Koizumi, M. Synth. Met. 1983, 6, 211. doi: 10.1016/0379-6779(83)90156-X
(b)Molenda,J.;Stok?losa,A.Solid State Ionics 1990,38,1.doi:10.1016/0167-2738(90)90438-W
39 Vassilaras P. ; Ma X. ; Li X. ; Ceder G. J.Electrochem. Soc 2013, 160, A207.
doi: 10.1149/2.023302jes
40 Han M. H. ; Gonzalo E. ; Casas-Cabanas M. ; Rojo T. J.Power Sources 2014, 258, 266.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.02.048
41 (a) Komaba, S.; Yabuuchi, N.; Nakayama, T.; Ogata, A.; Ishikawa, T.; Nakai, I. Inorg. Chem. 2012, 51, 6211. doi: 10.1021/ic300357d
(b)Wang,H.;Yang,B.;Liao,X.Z.;Xu,J.;Yang,D.;He,Y.S.;Ma,Z.F.Electrochim.Acta 2013,113,200.doi:10.1016/j.electacta.2013.09.098
42 Yuan D. D. ; Wang Y. X. ; Cao Y. L. ; Ai X. P. ; Yang H. X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 8585.
doi: 10.1021acsami.5b00594
43 Yoshida H. ; Yabuuchi N. ; Kubota K. ; Ikeuchi I. ; Garsuch A. ; Schulz-Dobrick M. ; Komaba S. Chem. Commun 2014, 50, 3677.
doi: 10.1039/c3cc49856e
44 Yu H. ; Guo S. ; Zhu Y. ; Ishida M. ; Zhou H. Chem. Commun 2014, 50, 457.
doi: 10.1039/c3cc47351a
45 Shanmugam R. ; Lai W. ECS Electrochem. Lett 2014, 3, A23.
doi: 10.1149/2.007404eel
46 Gupta A. ; Buddie Mullins C. ; Goodenough J. B. J.Power Sources 2013, 243, 817.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.06.073
47 Saadoune I. ; Maazaz A. ; Ménétrier M. ; Delmas C. J.Solid State Chem 1996, 122, 111.
doi: 10.1006/jssc.1996.0090
48 Kim D. ; Kang S. H. ; Slater M. ; Rood S. ; Vaughey J. T. ; Karan N. ; Balasubramanian M. ; Johnson C. S. Adv. Energy Mater 2011, 1, 333.
doi: 10.1002/aenm.201000061
49 (a) Guo, S.; Liu, P.; Yu, H.; Zhu, Y.; Chen, M.; Ishida, M.; Zhou, H. Angew. Chem. 2015, 127, 5992. doi: 10.1002ange.201411788
(b)Lee,E.;Lu,J.;Ren,Y.;Luo,X.;Zhang,X.;Wen,J.;Miller,D.;DeWahl,A.;Hackney,S.;Key,B.;Kim,D.;Slater,M.D.;Johnson,C.S.Adv.EnergyMater.2014,doi:10.1002aenm.201400458
50 Yuan D. ; Liang X. ; Wu L. ; Cao Y. ; Ai X. ; Feng J. ; Yang H. Adv. Mater 2014, 26, 6301.
doi: 10.1002/adma.201401946
51 Ma J. ; Bo S. H. ; Wu L. ; Zhu Y. ; Grey C. P. ; Khalifah P. G. Chem. Mater 2015, 27, 2387.
doi: 10.1021/cm504339y
52 (a) Mu, L.; Xu, S.; Li, Y.; Hu, Y. S.; Li, H.; Chen, L.; Huang, X. Adv. Mater. 2015, 27, 6928. doi: 10.1002/adma.201502449
(b)Xu,S.Y.;Wu,X.Y.;Li,Y.M.;Hu,Y.S.;Chen,L.Q.Chin.Phys.B 2014,23,118202.doi;
(c)Li,Y.;Yang,Z.;Xu,S.;Mu,L.;Gu,L.;Hu,Y.S.;Li,H.;Chen,L.Adv.Sci.2015,doi:10.1002/advs.201500031
(d)Li,Y.;Hu,Y.S.;Qi,X.;Rong,X.;Li,H.;Huang,X.;Chen,L.Energy Storage Materials 2016,5,191.doi:10.1016/j.ensm.2016.07.006
53 Berthelot R. ; Carlier D. ; Delmas C. Nat. Mater 2011, 10, 74.
doi: 10.1038/nmat2920
54 Ding J. J. ; Zhou Y. N. ; Sun Q. ; Yu X. Q. ; Yang X. Q. ; Fu Z.W. Electrochim. Acta 2013, 87, 388.
doi: 10.1016/j.electacta.2012.09.058
55 Ma Y. ; Doeff M. M. ; Visco S. J. ; De Jonghe L. C. J.Electrochem. Soc 1993, 140, 2726.
doi: 10.1149/1.2220900
56 Yoshida H. ; Yabuuchi N. ; Komaba S. Electrochem. Commun 2013, 34, 60.
doi: 10.1016/j.elecom.2013.05.012
57 Carlier D. ; Cheng J. H. ; Berthelot R. ; Guignard M. ; Yoncheva M. ; Stoyanova R. ; Hwang B. J. ; Delmas C. Dalton Trans 2011, 40, 9306.
doi: 10.1039/c1dt10798d
58 (a) Chagas, L.; Buchholz, D.; Vaalma, C.; Wu, L.; Passerini, S.J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20263. doi: 10.1039/C4TA03946G
(b)Chen,X.;Zhou,X.;Hu,M.;Liang,J.;Wu,D.;Wei,J.;Zhou,Z.,J.Mater.Chem.A 2015,3,20708.doi:10.1039C5TA05205J
59 Komaba S. ; Takei C. ; Nakayama T. ; Ogata A. ; Yabuuchi N. Electrochem. Commun 2010, 12, 355.
doi: 10.1016/j.elecom.2009.12.033
60 Ding J. J. ; Zhou Y. N. ; Sun Q. ; Fu Z.W. Electrochem. Commun 2012, 22, 85.
doi: 10.1016/j.elecom.2012.06.001
61 (a) Nohira, T.; Ishibashi, T.; Hagiwara, R. J. Power Sources 2012, 205, 506. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.11.086
(b)Chen,C.Y.;Matsumoto,K.;Nohira,T.;Hagiwara,R.;Fukunaga,A.;Sakai,S.;Nitta,K.;Inazawa,S.J.PowerSources 2013,237,52.doi:10.1016/j.jpowsour.2013.03.006
62 (a) Zhou, Y. N.; Ding, J. J.; Nam, K.W.; Yu, X.; Bak, S. M.; Hu, E.; Liu, J.; Bai, J.; Li, H.; Fu, Z.W.; Yang, X. Q. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 11130. doi: 10.1039/c3ta12282d
(b)Kubota,K.;Ikeuchi,I.;Nakayama,T.;Takei,C.;Yabuuchi,N.;Shiiba,H.;Nakayama,M.;Komaba,S.J.Phys.Chem.C 2015,119,166.doi:10.1021/jp5105888
(c)Bo,S.H.;Li,X.;Toumar,A.J.;Ceder,G.Chem.Mater.2016,doi:10.1021/acs.chemmater.5b04626
63 Yu C. Y. ; Park J. S. ; Jung H. G. ; Chung K.Y. ; Aurbach D. ; Sun Y. K. ; Myung S. T. Energy Environ. Sci 2015, 8, 2019.
doi: 10.1039/c5ee00695c
64 Wang Y. ; Xiao R. ; Hu Y. S. ; Avdeev M. ; Chen L. Nat. Commun 2015, 6
doi: 10.1038/ncomms7954
65 (a) Masashige, O. J. Phys.: Condens. Matter 2008, 20, 145205. doi: 10.1088/0953-8984/20/14/145205
(b)McQueen,T.M.;Stephens,P.W.;Huang,Q.;Klimczuk,T.;Ronning,F.;Cava,R.J.Phys.Rev.Lett.2008,101,166402.doi:10.1103/PhysRevLett.101.166402
66 (a) Guignard, M.; Didier, C.; Darriet, J.; Bordet, P.; Elka?m, E.; Delmas, C. Nat. Mater. 2013, 12, 74. doi: 10.1038/nmat3478
(b)Didier,C.;Guignard,M.;Darriet,J.;Delmas,C.Inorg.Chem.2012,51,11007.doi:10.1021/ic301505e
67 Hamani D. ; Ati M. ; Tarascon J. M. ; Rozier P. Electrochem. Commun 2011, 13, 938.
doi: 10.1016/j.elecom.2011.06.005
68 Masquelier C. ; Croguennec L. Chem. Rev 2013, 113, 6552.
doi: 10.1021/cr3001862
69 (a) Zaghib, K.; Trottier, J.; Hovington, P.; Brochu, F.; Guerfi, A.; Mauger, A.; Julien, C. M. J. Power Sources 2011, 196, 9612. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.061
(b)Sun,A.;Manivannan,A.ECSTrans.2011,35,3.doi:10.1149/1.3655683
(c)Oh,S.M.;Myung,S.T.;Hassoun,J.;Scrosati,B.;Sun,Y.K.Electrochem.Commun.2012,22,149.doi:10.1016/j.elecom.2012.06.014
70 Le Poul N. ; Baudrin E. ; Morcrette M. ; Gwizdala S. ; Masquelier C. ; Tarascon J. M. Solid State Ionics 2003, 159, 149.
doi: 10.1016/S0167-2738(02)00921-9
71 Zhu Y. ; Xu Y. ; Liu Y. ; Luo C. ; Wang C. Nanoscale 2013, 5, 780.
doi: 10.1039/c2nr32758a
72 (a) Moreau, P.; Guyomard, D.; Gaubicher, J.; Boucher, F.Chem. Mater. 2010, 22, 4126. doi: 10.1021/cm101377h
(b)Galceran,M.;Saurel,D.;Acebedo,B.;Roddatis,V.V.;Martin,E.;Rojo,T.;Casas-Cabanas,M.Phys.Chem.Chem.Phys.2014,16,8837.doi:10.1039/c4cp01089b
(c)Casas-Cabanas,M.;Roddatis,V.V.;Saurel,D.;Kubiak,P.;Carretero-Gonzalez,J.;Palomares,V.;Serras,P.;Rojo,T.J.Mater.Chem.2012,22,17421.doi:10.1039/c2jm33639a
73 Lu J. ; Chung S. C. ; Nishimura S.I. ; Yamada A. Chem. Mater 2013, 25, 4557.
doi: 10.1021/cm402617b
74 Boucher F. ; Gaubicher J. ; Cuisinier M. ; Guyomard D. ; Moreau P. J.Am. Chem. Soc 2014, 136, 9144.
doi: 10.1021ja503622y
75 Fang Y. ; Liu Q. ; Xiao L. ; Ai X. ; Yang H. ; Cao Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 17977.
doi: 10.1021acsami.5b04691
76 Uebou Y. ; Kiyabu T. ; Okada S. ; YamakiJ. I. Rep. Inst. Adv. Mater. Study Kyushu Univ 2002, 16, 1.
doi: 10.15017/7951
77 Jian Z. ; Zhao L. ; Pan H. ; Hu Y. S. ; Li H. ; Chen W. ; Chen L. Electrochem. Commun 2012, 14, 86.
doi: 10.1016/j.elecom.2011.11.009
78 (a) Duan, W.; Zhu, Z.; Li, H.; Hu, Z.; Zhang, K.; Cheng, F.; Chen, J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 8668. doi: 10.1039c4ta00106k
(b)Jian,Z.;Han,W.;Lu,X.;Yang,H.;Hu,Y.S.;Zhou,J.;Zhou,Z.;Li,J.;Chen,W.;Chen,D.;Chen,L.Adv.EnergyMater.2013,3,156.doi:10.1002/aenm.201200558
(c)Li,S.;Dong,Y.;Xu,L.;Xu,X.;He,L.;Mai,L.Adv.Mater.2014,26,3545.doi:10.1002/adma.201305522
(d)Rui,X.;Sun,W.;Wu,C.;Yu,Y.;Yan,Q.Adv.Mater.2015,27,6670.doi:10.1002/adma.201502864
(e)Jiang,Y.;Yang,Z.;Li,W.;Zeng,L.;Pan,F.;Wang,M.;Wei,X.;Hu,G.;Gu,L.;Yu,Y.Adv.EnergyMater.2015,doi:10.1002/aenm.201402104
(f)Li,H.;Bai,Y.;Wu,F.;Li,Y.;Wu,C.J.PowerSources 2015,273,784.doi:10.1016/j.jpowsour.2014.09.153
79 (a) Jian, Z.; Yuan, C.; Han, W.; Lu, X.; Gu, L.; Xi, X.; Hu, Y.S.; Li, H.; Chen, W.; Chen, D.; Ikuhara, Y.; Chen, L. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4265. doi: 10.1002/adfm.201400173
(b)Lim,S.Y.;Kim,H.;Shakoor,R.A.;Jung,Y.;Choi,J.W.J.Electrochem.Soc.2012,159,A1393.doi:10.1149/2.015209jes
80 Saravanan K. ; Mason C.W. ; Rudola A. ; Wong K. H. ; Balaya P. Adv. Energy Mater 2013, 3, 444.
doi: 10.1002aenm.201200803
81 Zhu C. ; Song K. ; van Aken P. A. ; Maier J. ; Yu Y. Nano Lett 2014, 14, 2175.
doi: 10.1021/nl500548a
82 (a) Zhu, C.; Kopold, P.; van Aken, P. A.; Maier, J.; Yu, Y. Adv. Mater. 2016, doi: 10.1002/adma.201505943
(b)Plashnitsa,L.S.;Kobayashi,E.;Noguchi,Y.;Okada,S.;Yamaki,J.I.J.Electrochem.Soc.2010,157,A536.doi:10.1149/1.3298903
83 Fang Y. ; Xiao L. ; Ai X. ; Cao Y. ; Yang H. Adv. Mater 2015, 27, 5895.
doi: 10.1002/adma.201502018
84 Fang Y. ; Xiao L. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Huang Y. ; Yang H. Adv. Energy Mater 2016.
doi: 10.1002/aenm.201502197
85 Mason C.W. ; Gocheva I. ; Hoster H. E. ; Yu D. Y.W. ECS Trans 2014, 58, 41.
doi: 10.1149/05812.0041ecst
86 Lim S. J. ; Han D.W. ; Nam D. H. ; Hong K. S. ; Eom J. Y. ; Ryu W. H. ; Kwon H. S. J.Mater. Chem. A 2014, 2, 19623.
doi: 10.1039/c4ta03948c
87 Li H. ; Yu X. ; Bai Y. ; Wu F. ; Wu C. ; Liu L.Y. ; Yang X. Q. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 9578.
doi: 10.1039/c5ta00277j
88 Barpanda P. ; Ye T. ; Nishimura S. I. ; Chung S. C. ; Yamada Y. ; Okubo M. ; Zhou H. ; Yamada A. Electrochem. Commun 2012, 24, 116.
doi: 10.1016/j.elecom.2012.08.028
89 Barpanda P. ; Liu G. ; Ling C. D. ; Tamaru M. ; Avdeev M. ; Chung S. C. ; Yamada Y. ; Yamada A. Chem. Mater 2013, 25, 3480.
doi: 10.1021/cm401657c
90 Kim H. ; Shakoor R. A. ; Park C. ; Lim S. Y. ; Kim J. S. ; Jo Y.N. ; Cho W. ; Miyasaka K. ; Kahraman R. ; Jung Y. ; Choi J.W. Adv. Funct. Mater 2013, 23, 1147.
doi: 10.1002adfm.201201589
91 (a) Park, C. S.; Kim, H.; Shakoor, R. A.; Yang, E.; Lim, S. Y.; Kahraman, R.; Jung, Y.; Choi, J.W. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 2787. doi: 10.1021/ja312044k
(b)Barpanda,P.;Ye,T.;Avdeev,M.;Chung,S.C.;Yamada,A.J.Mater.Chem.A 2013,1,4194.doi:10.1039/c3ta10210f
92 (a) Barpanda, P.; Liu, G.; Mohamed, Z.; Ling, C. D.; Yamada, A. Solid State Ion. 2014, 268, Part B, 305. doi: 10.1016/j.ssi.2014.03.011
(b)Tealdi,C.;Ricci,M.;Ferrara,C.;Bruni,G.;Quartarone,E.;Mustarelli,P.Batteries 2016,2,1.doi:10.3390/batteries2010001
(c)Shakoor,R.A.;Park,C.S.;Raja,A.A.;Shin,J.;Kahraman,R.Phys.Chem.Chem.Phys.2016,18,3929.doi:10.1039/c5cp06836c
93 Barpanda P. ; Avdeev M. ; Ling C. D. ; Lu J. ; Yamada A. Inorg. Chem 2013, 52, 395.
doi: 10.1021/ic302191d
94 Barpanda P. ; Liu G. ; Avdeev M. ; Yamada A. ChemElectroChem 2014, 1, 1488.
doi: 10.1002celc.201402095
95 Kim J. ; Park I. ; Kim H. ; Park K. Y. ; Park Y. U. ; Kang K. Adv. Energy Mater 2016.
doi: 10.1002/aenm.201502147
96 Barpanda P. ; Oyama G. ; Nishimura S. I. ; Chung S. C. ; Yamada A. Nat. Commun 2014, 5
doi: 10.1038/ncomms5358
97 Oyama G. ; Nishimura S. I. ; Suzuki Y. ; Okubo M. ; Yamada A. ChemElectroChem 2015, 2, 1019.
doi: 10.1002celc.201500036
98 Meng Y. ; Yu T. ; Zhang S. ; Deng C. J.Mater. Chem. A 2016, 4, 1624.
doi: 10.1039/c5ta07696j
99 Wei S. ; Mortemard de Boisse B. ; Oyama G. ; Nishimura S.I. ; Yamada A. ChemElectroChem 2016, 3, 209.
doi: 10.1002celc.201500455
100 Singh P. ; Shiva K. ; Celio H. ; Goodenough J. B. Energy Environ. Sci 2015, 8, 3000.
doi: 10.1039/c5ee02274f
101 (a) Dwibedi, D.; Araujo, R. B.; Chakraborty, S.; Shanbogh, P.P.; Sundaram, N. G.; Ahuja, R.; Barpanda, P. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 18564. doi: 10.1039/c5ta04527d
(b)Reynaud,M.;Rousse,G.;Abakumov,A.M.;Sougrati,M.T.;VanTendeloo,G.;Chotard,J.N.;Tarascon,J.M.J.Mater.Chem.A 2014,2,2671.doi:10.1039/c3ta13648e
(c)Araujo,R.B.;Islam,M.S.;Chakraborty,S.;Ahuja,R.J.Mater.Chem.A 2016,4,451.doi:10.1039/c5ta08114a
102 (a) Padhi, A. K.; Nanjundaswamy, K. S.; Masquelier, C.; Okada, S.; Goodenough, J. B. J. Electrochem. Soc. 1997, 144, 1609. doi: 10.1149/1.1837649
(b)Padhi,A.K.;Manivannan,V.;Goodenough,J.B.J.Electrochem.Soc.1998,145,1518.doi:10.1149/1.1838513
103 Ellis B. L. ; Makahnouk W. R. M. ; Makimura Y. ; Toghill K. ; Nazar L. F. Nat. Mater 2007, 6, 749.
doi: 10.1038/nmat2007
104 Recham N. ; Chotard J. N. ; Dupont L. ; Djellab K. ; Armand M. ; Tarascon J. M. J.Electrochem. Soc 2009, 156, A993.
doi: 10.1149/1.3236480
105 (a) Kawabe, Y.; Yabuuchi, N.; Kajiyama, M.; Fukuhara, N.; Inamasu, T.; Okuyama, R.; Nakai, I.; Komaba, S. Electrochem. Commun. 2011, 13, 1225. doi: 10.1016/j.elecom.2011.08.038
(b)Langrock,A.;Xu,Y.;Liu,Y.;Ehrman,S.;Manivannan,A.;Wang,C.J.PowerSources 2013,223,62.doi:10.1016/j.jpowsour.2012.09.059
106 Le Meins J. M. ; Crosnier-Lopez M. P. ; Hemon-Ribaud A. ; Courbion G. J.Solid State Chem 1999, 148, 260.
doi: 10.1006jssc.1999.8447
107 (a) Gover, R. K. B.; Bryan, A.; Burns, P.; Barker, J. Solid State Ion. 2006, 177, 1495. doi: 10.1016/j.ssi.2006.07.028
(b)Barker,J.;Gover,R.K.B.;Burns,P.;Bryan,A.J.Electrochem.Solid-StateLett.2006,9,A190.doi:10.1149/1.2168288
(c)Song,W.;Liu,S.SolidStateSci.2013,15,1.doi:10.1016j.solidstatesciences.2012.09.012
108 Shakoor R. A. ; Seo D. H. ; Kim H. ; Park Y. U. ; Kim J. ; Kim S.W. ; Gwon H. ; Lee S. ; Kang K. J.Mater. Chem 2012, 22, 20535.
doi: 10.1039/c2jm33862a
109 (a) Liu, Z.; Hu, Y. Y.; Dunstan, M. T.; Huo, H.; Hao, X.; Zou, H.; Zhong, G.; Yang, Y.; Grey, C. P. Chem. Mater. 2014, 26, 2513. doi: 10.1021/cm403728w
(b)Bianchini,M.;Fauth,F.;Brisset,N.;Weill,F.;Suard,E.;Masquelier,C.;Croguennec,L.Chem.Mater.2015,27,3009.doi:10.1021/acs.chemmater.5b00361
110 Massa W. ; Yakubovich O. V. ; Dimitrova O. V. Solid State Sci 2002, 4, 495.
doi: 10.1016/S1293-2558(02)01283-9
111 Sauvage F. ; Quarez E. ; Tarascon J. M. ; Baudrin E. Solid State Sci 2006, 8, 1215.
doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2006.05.009
112 Serras P. ; Palomares V. ; Goni A. ; Gil de Muro I. ; Kubiak P. ; Lezama L. ; Rojo T. J.Mater. Chem 2012, 22, 22301.
doi: 10.1039/c2jm35293a
113 Peng M. ; Li B. ; Yan H. ; Zhang D. ; Wang X. ; Xia D. ; Guo G. Angew. Chem. Int. Ed 2015, 54, 6452.
doi: 10.1002anie.201411917
114 Qi Y. ; Mu L. ; Zhao J. ; Hu Y. S. ; Liu H. ; Dai S. Angew. Chem 2015, 127, 10049.
doi: 10.1002/ange.201503188
115 (a) Park, Y. U.; Seo, D. H.; Kim, H.; Kim, J.; Lee, S.; Kim, B.; Kang, K. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4603. doi: 10.1002adfm.201400561
(b)Xu,M.;Xiao,P.;Stauffer,S.;Song,J.;Henkelman,G.;Goodenough,J.B.Chem.Mater.2014,26,3089.doi:10.1021/cm500106w
(c)Park,Y.U.;Seo,D.H.;Kwon,H.S.;Kim,B.;Kim,J.;Kim,H.;Kim,I.;Yoo,H.I.;Kang,K.J.Am.Chem.Soc.2013,135,13870.doi:doi:10.1021/ja406016j
(d)Serras,P.;Palomares,V.;Alonso,J.;Sharma,N.;LópezdelAmo,J.M.;Kubiak,P.;Fdez-Gubieda,M.L.;Rojo,T.Chem.Mater.2013,25,4917.doi:10.1021/cm403679b
(e)Sharma,N.;Serras,P.;Palomares,V.;Brand,H.E.A.;Alonso,J.;Kubiak,P.;Fdez-Gubieda,M.L.;Rojo,T.Chem.Mater.2014,26,3391.doi:10.1021/cm5005104
116 (a) Barpanda, P.; Chotard, J. N.; Recham, N.; Delacourt, C.; Ati, M.; Dupont, L.; Armand, M.; Tarascon, J. M. Inorg. Chem. 2010, 49, 7401. doi: 10.1021/ic100583f
(b)Tripathi,R.;Gardiner,G.R.;Islam,M.S.;Nazar,L.F.Chem.Mater.2011,23,2278.doi:10.1021/cm200683n
(c)Ellis,B.L.;Makahnouk,W.R.M.;Rowan-Weetaluktuk,W.N.;Ryan,D.H.;Nazar,L.F.Chem.Mater.2010,22,1059.doi:10.1021/cm902023h
117 Kim H. ; Park I. ; Seo D. H. ; Lee S. ; Kim S.W. ; Kwon W. J. ; Park Y. U. ; Kim C. S. ; Jeon S. ; Kang K. J.Am. Chem. Soc 2012, 134, 10369.
doi: 10.1021/ja3038646
118 Kim H. ; Park I. ; Lee S. ; Kim H. ; Park K. Y. ; Park Y. U. ; Kim H. ; Kim J. ; Lim H. D. ; Yoon W. S. ; Kang K. Chem. Mater 2013, 25, 3614.
doi: 10.1021/cm4013816
119 Nose M. ; Nakayama H. ; Nobuhara K. ; Yamaguchi H. ; Nakanishi S. ; Iba H. J.Power Sources 2013, 234, 175.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.01.162
120 Nose M. ; Shiotani S. ; Nakayama H. ; Nobuhara K. ; Nakanishi S. ; Iba H. Electrochem. Commun 2013, 34, 266.
doi: 10.1016/j.elecom.2013.07.004
121 Wood S. M. ; Eames C. ; Kendrick E. ; Islam M. S. J.Phys. Chem. C 2015, 119, 15935.
doi: 10.1021/acs.jpcc.5b04648
122 (a) Deng, C.; Zhang, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 9111. doi: 10.1021/am501072j
(b)Zhang,S.;Deng,C.;Meng,Y.J.Mater.Chem.A 2014,2,20538.doi:10.1039/c4ta04499a
123 (a) Hautier, G.; Jain, A.; Chen, H.; Moore, C.; Ong, S. P.; Ceder, G. J. Mater. Chem. 2011, 21, 17147. doi: 10.1039c1jm12216a
(b)Jain,A.;Hautier,G.;Moore,C.;Kang,B.;Lee,J.;Chen,H.;Twu,N.;Ceder,G.J.Electrochem.Soc.2012,159,A622.doi:10.1149/2.080205jes
124 Chen H. ; Hao Q. ; Zivkovic O. ; Hautier G. ; Du L. S. ; Tang Y. ; Hu Y. Y. ; Ma X. ; Grey C. P. ; Ceder G. Chem. Mater 2013, 25, 2777.
doi: 10.1021/cm400805q
125 Huang W. ; Zhou J. ; Li B. ; Ma J. ; Tao S. ; Xia D. ; Chu W. ; Wu Z. Sci. Rep 2014, 4, 4188.
doi: 10.1038/srep04188
126 Qian J. ; Zhou M. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. Adv. Energy Mater 2012, 2, 410.
doi: 10.1002/aenm.201100655
127 Qian J. ; Zhou M. ; Cao Y. J. Electrochem 2012, 18, 108.
128 Lu Y. ; Wang L. ; Cheng J. ; Goodenough J. B. Chem. Commun 2012, 48, 6544.
doi: 10.1039/C2CC31777J
129 Wu X. ; Deng W. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. J.Mater. Chem. A 2013, 1, 10130.
doi: 10.1039/c3ta12036h
130 Liu Y. ; Qiao Y. ; Zhang W. ; Li Z. ; Ji X. ; Miao L. ; Yuan L. ; Hu X. ; Huang Y. Nano Energy 2015, 12, 386.
doi: 10.1016/j.nanoen.2015.01.012
131 You Y. ; Wu X. L. ; Yin Y. X. ; Guo Y. G. Energy Environ. Sci 2014, 7, 1643.
doi: 10.1039/c3ee44004d
132 You Y. ; Yu X. ; Yin Y. ; Nam K.W. ; Guo Y. G. Nano Res 2014, 8, 117.
doi: 10.1007/s12274-014-0588-7
133 (a) Wessells, C. D.; Peddada, S. V.; Huggins, R. A.; Cui, Y.Nano Lett. 2011, 11, 5421. doi: 10.1021/nl203193q
(b)Wang,L.;Song,J.;Qiao,R.;Wray,L.A.;Hossain,M.A.;Chuang,Y.D.;Yang,W.;Lu,Y.;Evans,D.;Lee,J.J.;Vail,S.;Zhao,X.;Nishijima,M.;Kakimoto,S.;Goodenough,J.B.J.Am.Chem.Soc.2015,137,2548.doi:10.1021/ja510347s
134 Wang L. ; Lu Y. ; Liu J. ; Xu M. ; Cheng J. ; Zhang D. ; Goodenough J. B. Angew. Chem. Int. Ed 2013, 52, 1964.
doi: 10.1002/anie.201206854
135 Song J. ; Wang L. ; Lu Y. ; Liu J. ; Guo B. ; Xiao P. ; Lee J. J. ; Yang X. Q. ; Henkelman G. ; Goodenough J. B. J.Am. Chem. Soc 2015, 137, 2658.
doi: 10.1021/ja512383b
136 Yang D. ; Xu J. ; Liao X. Z. ; He Y. S. ; Liu H. ; Ma Z. F. Chem. Commun 2014, 50, 13377.
doi: 10.1039/c4cc05830e
137 Li W. J. ; Chou S. L. ; Wang J. Z. ; Wang J. L. ; Gu Q. F. ; Liu H. K. ; Dou S. X. Nano Energy 2015, 13, 200.
doi: 10.1016/j.nanoen.2015.02.019
138 Lee E. ; Kim D. H. ; Hwang J. ; Kang J. S. ; Van Minh N. ; Yang I. S. ; Ueno T. ; Sawada M. J.Korean Phys. Soc 2013, 62, 1910.
doi: 10.3938/jkps.62.1910
139 Masamitsu T. ; Tomoyuki M. ; Yutaka M. Appl. Phys. Express 2013, 6, 025802.
doi: 10.7567/APEX.6.025802
140 Xie M. ; Xu M. ; Huang Y. ; Chen R. ; Zhang X. ; Li L. ; Wu F. Electrochem. Commun 2015, 59, 91.
doi: 10.1016/j.elecom.2015.07.014
141 Wu X. ; Wu C. ; Wei C. ; Hu L. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Wang J. ; Yang H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 5393.
doi: 10.1021/acsami.5b12620
142 You Y. ; Wu X. L. ; Yin Y. X. ; Guo Y. G. J.Mater. Chem. A 2013, 1, 14061.
doi: 10.1039/c3ta13223d
143 Yue Y. ; Binder A. J. ; Guo B. ; Zhang Z. ; Qiao Z. A. ; Tian C. ; Dai S. Angew. Chem 2014, 126, 3198.
doi: 10.1002ange.201310679
144 Okubo M. ; Li C. H. ; Talham D. R. Chem. Commun 2014, 50, 1353.
doi: 10.1039/c3cc47607c
145 Guo C. ; Zhang K. ; Zhao Q. ; Pei L. ; Chen J. Chem. Commun 2015, 51, 10244.
doi: 10.1039/c5cc02251g
146 Luo W. ; Allen M. ; Raju V. ; Ji X. Adv. Energy Mater 2014.
doi: 10.1002/aenm.201400554
147 Deng W. ; Shen Y. ; Qian J. ; Cao Y. ; Yang H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 21095.
doi: 10.1021acsami.5b04325
148 Yao M. ; Kuratani K. ; Kojima T. ; Takeichi N. ; Senoh H. ; Kiyobayashi T. Sci. Rep 2014, 4, 3650.
doi: 10.1038srep03650
149 Chihara K. ; Chujo N. ; Kitajou A. ; Okada S. Electrochim. Acta 2013, 110, 240.
doi: 10.1016/j.electacta.2013.04.100
150 Wang S. ; Wang L. ; Zhu Z. ; Hu Z. ; Zhao Q. ; Chen J. Angew. Chem. In. Ed 2014, 53, 5892.
doi: 10.1002/anie.201400032
151 Zhao R. ; Zhu L. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. X. Electrochem. Commun 2012, 21, 36.
doi: 10.1016/j.elecom.2012.05.015
152 Zhou M. ; Zhu L. ; Cao Y. ; Zhao R. ; Qian J. ; Ai X. ; Yang H. RSC Adv 2012, 2, 5495.
doi: 10.1039/c2ra20666h
153 Zhou M. ; Xiong Y. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. J. Polym. Sci., Part B: Polym. Phys 2013, 51, 114.
doi: 10.1002/polb.23184
154 Zhu L. ; Shen Y. ; Sun M. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Yang H. Chem. Commun 2013, 49, 11370.
doi: 10.1039/c3cc46642f
155 Wang H. G. ; Yuan S. ; Ma D. L. ; Huang X. L. ; Meng F. L. ; Zhang X. B. Adv. Energy Mater 2014.
doi: 10.1002aenm.201301651
156 Xu F. ; Xia J. ; Shi W. Electrochem. Commun 2015, 60, 117.
doi: 10.1016/j.elecom.2015.08.027
157 Xu F. ; Xia J. ; Shi W. ; Cao S. A. Mater. Chem. Phys 2016, 169, 192.
doi: 10.1016/j.matchemphys.2015.12.004
158 Dai Y. ; Zhang Y. ; Gao L. ; Xu G. ; Xie J. Electrochem. Solid-State Lett 2010, 13, A22.
doi: 10.1149/1.3276736
159 Deng W. ; Liang X. ; Wu X. ; Qian J. ; Cao Y. ; Ai X. ; Feng J. ; Yang H. Sci. Rep 2013, 3, 2671.
doi: 10.1038/srep02671
160 Banda H. ; Damien D. ; Nagarajan K. ; Hariharan M. ; Shaijumon M. M. J.Mater. Chem. A 2015, 3, 10453.
doi: 10.1039/C5TA02043C
161 Shiratsuchi T. ; Okada S. ; Yamaki J. ; Nishida T. J.Power Sources 2006, 159, 268.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2006.04.047
162 Zhao J. ; Jian Z. ; Ma J. ; Wang F. ; Hu Y. S. ; Chen W. ; Chen L. ; Liu H. ; Dai S. ChemSusChem 2012, 5, 1495.
doi: 10.1002cssc.201100844
163 Liu Y. ; Xu Y. ; Han X. ; Pellegrinelli C. ; Zhu Y. ; Zhu H. ; Wan J. ; Chung A. C. ; Vaaland O. ; Wang C. Nano Lett 2012, 12, 5664.
doi: 10.1021/nl302819f
164 Fang Y. ; Xiao L. ; Qian J. ; Ai X. ; Yang H. ; Cao Y. Nano Lett 2014, 14, 3539.
doi: 10.1021/nl501152f
165 Xu S. ; Zhang S. ; Zhang J. ; Tan T. ; Liu Y. J.Mater. Chem. A 2014, 2, 7221.
doi: 10.1039/C4TA00239C
166 Wang W. ; Wang S. ; Jiao H. ; Zhan P. ; Jiao S. Phys. Chem. Chem. Phys 2015, 17, 4551.
doi: 10.1039/C4CP05764C
167 Li C. ; Miao X. ; Chu W. ; Wu P. ; Tong D. G. J.Mater. Chem. A 2015, 3, 8265.
doi: 10.1039/C5TA01191D
168 Uchaker E. ; Zheng Y. ; Li S. ; Candelaria S. ; Hu S. ; Cao G. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 18208.
doi: 10.1039/C4TA03788J
169 Fu S. Y. ; Li Y. Z. ; Chu W. ; Yang Y. M. ; Tong D. G. ; Le Zeng Q. J.Mater. Chem. A 2015, 3, 16716.
doi: 10.1039C5TA04288G
[1] 赵明宇, 朱琳, 付博文, 江素华, 周永宁, 宋云. NiCo2S4六角片作为钠离子电池负极材料的电化学性能及储钠动力学[J]. 物理化学学报, 2019, 35(2): 193-199.
[2] 刘双,邵涟漪,张雪静,陶占良,陈军. 水系钠离子电池电极材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2018, 34(6): 581-597.
[3] 张熙悦,黄雅兰,吴树炜,曾银香,于明浩,程发良,卢锡洪,童叶翔. 碳布负载的缺氧型Na2Ti3O7纳米带阵列作为高性能柔性钠离子电池负极材料[J]. 物理化学学报, 2018, 34(2): 219-226.
[4] 何磊.,徐俊敏.,王永建.,张昌锦.. LiFePO4包覆的Li1.2Mn0.54Ni0.13Co0.13O2锂离子电池正极材料:增强的库伦效率和循环性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1605-1613.
[5] 甘永平,林沛沛,黄辉,夏阳,梁初,张俊,王奕顺,韩健峰,周彩红,张文魁. 表面活性剂对氧化铝修饰富锂锰基正极材料的影响[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1189-1196.
[6] 张英杰,朱子翼,董鹏,邱振平,梁慧新,李雪. LiFePO4电化学反应机理、制备及改性研究新进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(6): 1085-1107.
[7] 黄威,邬春阳,曾跃武,金传洪,张泽. 富锂正极材料Li1.2Mn0.54Co0.13Ni0.13NaxO2表面结构的电子显微分析[J]. 物理化学学报, 2016, 32(9): 2287-2292.
[8] 罗雯,黄磊,关豆豆,贺汝涵,李枫,麦立强. 空心碳球负载二硫化硒复合材料作为锂离子电池正极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 1999-2006.
[9] 吴爱明,夏国锋,沈水云,殷洁炜,毛亚,白清友,解晶莹,章俊良. 非水体系锂-空气电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(8): 1866-1879.
[10] 陈博才,沈洋,魏建红,熊锐,石兢. 基于g-C3N4的Z型光催化体系研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1371-1382.
[11] 黄威,邬春阳,曾跃武,金传洪,张泽. P2型钠离子电池正极材料Na0.66Mn0.675Ni0.1625Co0.1625O2的表面重构及其演变的电子显微表征[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1489-1494.
[12] 张雪,韩洋,柴双志,胡南滔,杨志,耿会娟,魏浩. Cu2ZnSn(S,Se)4薄膜太阳电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2016, 32(6): 1330-1346.
[13] 杨祖光,滑纬博,张军,陈九华,何凤荣,钟本和,郭孝东. 锆掺杂以提升LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2正极材料的高温电化学性能[J]. 物理化学学报, 2016, 32(5): 1056-1061.
[14] 杨泽,张旺,沈越,袁利霞,黄云辉. 下一代能源存储技术及其关键电极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(5): 1062-1071.
[15] 寇建文,王昭,包丽颖,苏岳锋,胡宇,陈来,徐少禹,陈芬,陈人杰,孙逢春,吴锋. 采用基于乙醇体系的一步草酸共沉淀法制备层状富锂锰基正极材料[J]. 物理化学学报, 2016, 32(3): 717-722.