注册
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
物理化学学报 >> 2017,Vol.33>> Issue(5)>> 1027-1032     doi: 10.3866/PKU.WHXB201702081         English Abstract
硫粉为硫源,多元醇辅助合成硫化钼纳米片
王辉1, 邹德春1,2
1 中国科学院北京纳米能源与系统研究所, 国家纳米科学中心, 北京 100083;
2 北京大学化学与分子工程学院, 北京 100871
Full text: PDF (2463KB) HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) Supporting Info

本文以普通硫粉和钼酸钠为原料,通过两相法在170-200 ℃下经8 h制备得到二硫化钼纳米片,同时基于聚集-聚并模型提出其三步法生长机理。其中,硫粉的再组装保证了其向H2S的转化,使钼酸钠得以还原,因此在本方法中起到关键作用。本法制备得到的硫化钼纳米片富含可能由于各种位错引起的未饱和硫原子,有利于其在催化加氢等领域的应用。此外,由于二维过渡金属硫族化合物结构相似,所以本方法及其机理可能同样适用于其他二维过渡金属硫族化合物。本方法为绿色、便捷制备二硫化钼纳米片提供了一个选择。关键词: 二硫化钼纳米片   硫粉   聚集和聚并模型   乙二醇   两相法  
收稿日期 2016-11-23 修回日期 2017-02-06 网出版日期 2017-02-08
通讯作者: 邹德春 Email: dczou@pku.edu.cn

基金资助: 国家顶尖千人计划,国家自然科学基金(51573004,91333107)及北京市自然科学基金(Z160002)资助项目

引用文本: 王辉, 邹德春. 硫粉为硫源,多元醇辅助合成硫化钼纳米片[J]. 物理化学学报, 2017,33(5): 1027-1032.
WANG Hui, ZOU De-Chun. Polyol-Mediated Synthesis of MoS2 Nanosheets Using Sulfur Powder as the Sulfur Source[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(5): 1027-1032.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201702081

(1) Radisavljevic, B.; Radenovic, A.; Brivio, J.; Giacometti, V.; Kis, A. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 147. doi: 10.1038/nnano.2010.279
(2) Mark, K. F.; He, K.; Shan, J.; Heinz, T. F. Nat. Nanotechnol.2012, 7, 494. doi: 10.1038/nnano.2012.96
(3) Splendiani, A.; Sun, L.; Zhang, Y.; Li, T.; Kim, J.; Chim, C. Y.; Galli, G.; Wang, F. Nano Lett. 2010, 10, 1271.doi: 10.1021/nl903868w
(4) Li, Y.; Wang, H.; Xie, L.; Liang, Y.; Hong, G.; Dai, H. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 7296. doi: 10.1021/ja201269b
(5) Dagge, M.; Chianelli, R. R. J. Catal. 1994, 149, 414.doi: 10.1006/jcat.1994.1308
(6) Jaramillo, T. F.; Jorgensen, K. P.; Bonde, J.; Nielsen, J. H.; Horch, S.; Chorkendorff, I. Science 2007, 317, 100.doi: 10.1126/science.1141483
(7) Karunadasa, H. I.; Montalvo, E.; Sun, Y.; Majda, M.; Long, J.R.; Chang, C. J. Science 2002, 335, 698. doi: 10.1126/science.1215868
(8) Benck, J. D.; Chen, Z.; Kuritzky, A. L.; Froman, A. J.; Jaramillo, T. F. ACS Catal. 2012, 2, 1916. doi: 10.1021/cs300451q
(9) Benchk, J. D.; Hellstern, T. R.; Kibsgaard, J.; Chakthranont, P.; Jaramillo, T. F. ACS Catal. 2014, 2, 3957. doi: 10.1021/cs500923c
(10) Kibsgarrd, J.; Chen, Z.; Beinecke, B. N.; Jaramillo, T. F. Nat.Mater. 2012, 11, 963. doi: 10.1038/nmat3439
(11) Xie, J.; Zhang, J.; Li, S.; Grote, F.; Zhang, X.; Zhang, H.; Wang, R.; Lei, Y.; Pan, B.; Xie, Y. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 17881.doi: 10.1021/ja408329q
(12) Xie, J.; Zhang, H.; Li, S.; Wang, R.; Sun, X.; Zhou, M.; Zhou, J.; Lou, X.W.; Xie, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 25, 5807.doi: 10.1039/C4SC02019G
(13) Lee, Y.; Zhang, X. Q.; Zhang, W.; Chang, M. T.; Lin, C. T.; Chang, K. D.; Yu, Y. C.; Wang, J. T.; Chang, C. S.; Li, L. J.; Lin, T.W. Adv. Mat. 2012, 24, 2320. doi: 10.1002/adma.201104798
(14) Novoselov, K. S.; Jiang, D.; Schedin, F.; Booth, T. J.; Khotkevich, V. V.; Morozov, S. V.; Geim, A. K. Proc. Natl.Acad. Sci. U. S. A. 2005, 102, 10451. doi: 10.1073/pnas.0502848102
(15) Zhan, Y.; Liu, Z.; Najmaei, S.; Ajayan, P. M.; Lou, J. Small 2012, 10, 966. doi: 10.1002/smll.201102654
(16) Bissessur, R.; Heising, J.; Hirpo, W.; Kanatzidis, M. Chem.Mater. 1996, 8, 318. doi: 10.1021/cm950378+
(17) Danot, M.; Mansot, J. L.; Golub, A. S.; Protzenko, G. A.; Fabritchnyi, P. B.; Novikov, Y. N.; Rouxel, J. Mater. Res. Bull.1994, 29, 833. doi: 10.1016/0025-5408(94)90003-5
(18) Golub, A. S.; Zubavichus, Y. V.; Slovokhotov, Y. L.; Novikov, Y.N.; Danot, M. Solid State Ionics 2000, 128, 151. doi: 10.1016/S0167-2738(99)00347-1
(19) Tachibana, H.; Yamanaka, Y.; Sakai, H.; Abe, M.; Matsumoto, M. Chem. Mater. 2000, 12, 854. doi: 10.1021/cm990664b
(20) Benavente, E.; Santa Ana, M. A.; Mendizabal, F.; Gonzalez, G.Coord. Chem. Rev. 2002, 224, 87. doi: 10.1016/S0010-8545(01)00392-7
(21) Coleman, J.; Lotya, M.; O'Neill, A.; Bergin, S. D.; King, P. J.; Khan, U.; Young, K.; Gaucher, A.; De, S.; Smith, R. J.; Shvets, I. V.; Arora, S.; Stanton, G.; Kim, H. Y.; Lee, K.; Kim, G. T.; Duesberg, G. S.; Hallam, T.; Boland, J. J.; Wang, J. J.; Donegan, J. F.; Grunlan, J.; Moriarty, G.; Shmeliov, A.; Nicholls, R. J.; Perkins, J. M.; Grieveson, E. M.; Theuwissen, K.; McComb, D.W.; Nellist, P. D.; Nicolosi, V. Science 2011, 331, 568.doi: 10.1126/science.1194975
(22) Zhou, K. G.; Mao, N. N.; Wang, H. X.; Peng, Y.; Zhang, H. L.Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10839. doi: 10.1002/ange.201105364
(23) O'Neill, A.; Khan, Umar; Coleman, J. N. Chem. Mater. 2012, 24, 2414. doi: 10.1021/cm301515z
(24) Voiry, D.; Salehi, M.; Silva, R.; Fujita, T.; Chen, M.; Asefa, T.; Shenoy, V. B.; Eda, G.; Chhowalla, M. Nano Lett. 2013, 13, 6222. doi: 10.1021/nl403661s
(25) Jawaid, A.; Nepal, D.; Park, K.; Jespersen, M.; Qualley, A.; Mirau, P.; Drummy, L. F.; Vaia, R. A. Chem. Mater. 2016, 28, 337. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b04224
(26) Zhou, W.; Zou, X. L.; Najmaei, S.; Zheng, L.; Shi, Y. M.; Kong, J.; Lou, J.; Ajayan, P. M.; Yakobson, B. I.; Idrobo, J. Nano Lett.2013, 13, 2615. doi: 10.1021/nl4007479
(27) Kalsin, A. M.; Fialkowski, M.; Paszewski, M.; Smoukov, S. K.; Bishop, K. J. M.; Grzybowski, B. A. Science 2006, 321, 420.doi: 10.1126/science.1125124
(28) Tang, Z. Y.; Zhang, Z. L.; Wang, Y.; Glotzer, S. C.; Kotov, N. A.Science 2006, 314, 274. doi: 10.1126/science.1128045
(29) Glotzer, S. C.; Solomon, M. J. Nat. Mater. 2007, 6, 557.doi: 10.1038/nmat1949
(30) Min, Y. J.; Akbulut, M.; Kristiansen, K.; Golan, Y.; Israelachvili, J. Nat. Mater. 2008, 7, 527. doi: 10.1038/nmat2206
(31) Schliehe, C.; Juarez, B. H.; Pelletier, M.; Jander, S.; Greshnykh, D.; Nagel, M.; Meyer, A.; Foerster, S.; Kornowski, A.; Klinke, C.; Weller, H. Science 2010, 329, 550. doi: 10.1126/science.1188035
(32) Xia, Y. S.; Nguyen, T. D.; Yang, M.; Lee, B.; Santos, A.; Podsiadlo, P.; Tang, Z. Y.; Glotzer, S. C.; Kotov, N. A. Nat.Nanotechnol. 2011, 6, 580. doi: 10.1038/nnano.2011.121
(33) Plote, J.; Erler, R.; Thunemann, A. F.; Emmerling, F.; Kraehnert, R. Chem. Commun. 2010, 46, 9209. doi: 10.1039/C0CC03238G
(34) Polte, J.; Ahner, T. T.; Delissen, F.; Sokolov, S.; Emmerling, F.; Thunemann, A. F.; Kraehnert, R. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 1296. doi: 10.1021/ja906506j
(35) Polte, J. CrystEngComm 2015, 17, 6809. doi: 10.1039/c5ce01014d
(36) Fairbrother, F.; Gee, G.; Merrall, G. T. J. Polym. Sci. 1955, 16, 459. doi: 10.1002/pol.1955.120168231
(37) Zheng, Y.; Cheng, Y.; Wang, Y.; Zhou, L.; Bao, F.; Jia, C.J. Phys. Chem. B 2006, 110 (16), 8284. doi: 10.1021/jp060351l
(38) Fei, L. F.; Lei, S. J.; Zhang, W. B.; Lu, W.; Lin, Z. Y.; Lam, C.H.; Chai, Y.; Wang, Y. Nat. Commun. 2016, 7, 1. doi: 10.1038/ncomms12206
(39) Yue, H. R.; Zhao, Y. J.; Gong, J. L. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 4218. doi: 10.1039/C2CS15359A
(40) Biacchi, A. J.; Schaak, R. E. ACS Nano 2011, 5, 8089.doi: 10.1021/nn2026758
(41) Fifvet, F.; Lagier, J. P.; Blin, B. Solid State Ionics 1989, 32, 198. doi: 10.1016/0167-2738(89)90222-1
(42) Silvert, P. V.; Tekaia-Elhsissen, K. Solid State Ionics 1995, 82, 53. doi: 10.1016/0167-2738(95)00198-F
(43) Bonet, F.; Delmas, V.; Grugeon, S.; Urina, H. R.; Silvert, P. Y.; Tekaia-Elhsissen, K. Nano Structured Material 1999, 11, 1277.doi: 10.1016/S0965-9773(99)00419-5
(44) Schmitt, P.; Brem, N.; Schunk, S.; Feldmann, C. Adv. Funct.Mater. 2011, 21, 3037. doi: 10.1002/adfm.201100655
(45) Feldmann, C. Adv. Funct. Mater. 2003, 13, 101. doi: 10.1002/adfm.200390014
(46) Sun, Y. G.; Xia, Y. N. Science 2002, 298, 2176. doi: 10.1126/science.1077229
(47) Chen, J. Y.; Herricks, T.; Geissler, M.; Xia, Y. N. J. Am. Chem.Soc. 2004, 126, 10854. doi: 10.1021/ja0468224
(48) Rusitskiy, A.; Xia, Y. N. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3161.doi: 10.1021/jacs.5b13163
(49) Akiya, N.; Savage, P. E. Chem. Rev. 2002, 102, 2725.doi: 10.1021/cr000668w
(50) Erickson, B. E.; Helz, G. R. Geochim. Cosmochim. Ac. 2000, 64, 1149. doi: 10.1016/S0016-7037(99)00423-8

1. 仇松柏, 翁育靖, 刘琪英, 马隆龙, 张琦, 王铁军.乙二醇促进制备高分散的Co/SiO2催化剂及其催化乳酸乙酯转化为1,2-丙二醇的气相加氢活性[J]. 物理化学学报, 2016,32(6): 1511-1518
2. 杨帆, 于鹏云, 赵娟, 赵岩, 王建平.乙二醇的分子间氢键结构动力学的飞秒非线性红外光谱[J]. 物理化学学报, 2015,31(7): 1275-1282
3. 胡立梅, 蔺存国, 王利, 苑世领.溶菌酶蛋白在聚合物防污膜表面的吸附[J]. 物理化学学报, 2014,30(11): 2149-2156
4. 许静, 强金凤, 王瑞娟, 牛文军, 沈明.复合软模板法可控制备红毛丹状AlOOH/Al2O3纳米材料[J]. 物理化学学报, 2013,29(10): 2286-2294
5. 夏娟, 宋乐新, 党政, 邵志成.聚乙二醇-四氧化三铁纳米粒子复合材料的结构、物理性质及应用[J]. 物理化学学报, 2013,29(07): 1524-1533
6. 左翔, 蔡烽, 刘晓敏, 杨晖, 沈晓冬.一种新型物理交联型凝胶聚合物电解质的制备与表征[J]. 物理化学学报, 2013,29(01): 64-72
7. 梁桂杰, 钟志成, 许杰, 张增常, 陈美华, 李在房, 和平, 候秋飞.基于新型交联聚合物电解质的准固态染料敏化太阳能电池[J]. 物理化学学报, 2012,28(12): 2852-2860
8. 郑华荣, 王晓韡, 林霞晖, 耿强, 陈旬, 戴文新, 王绪绪.聚乙二醇对TiO2薄膜光致亲水性的促进作用[J]. 物理化学学报, 2012,28(07): 1764-1770
9. 刘晶如, 徐洁, 董鸿超, 俞强.超支化聚酯对聚乙二醇非等温结晶行为的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(03): 528-535
10. 周晓玲, 黄瑞安, 吴肇聪, 杨斌, 戴永年.高倍率尖晶石型Li4Ti5Ol2/TiN 锂离子电池负极材料的合成及其电化学性能[J]. 物理化学学报, 2010,26(12): 3187-3192
11. 张晔, 樊光银, 王磊, 李瑞祥, 陈华, 李贤均.聚乙二醇稳定的RuB非晶态纳米催化剂对吡啶及其衍生物加氢反应[J]. 物理化学学报, 2009,25(11): 2270-2274
12. 樊友军 甄春花 陈声培 孙世刚.阴离子特性吸附和Pt(111)电极表面结构对乙二醇解离吸附动力学的影响[J]. 物理化学学报, 2009,25(05): 999-1003
13. 万丽华 颜克凤 李小森 樊栓狮.热力学抑制剂作用下甲烷水合物分解过程的分子动力学模拟[J]. 物理化学学报, 2009,25(03): 486-494
14. 吴壮志;王德志;徐兵.以聚乙二醇为模板剂制备MoS2空心微球[J]. 物理化学学报, 2008,24(10): 1927-1931
15. 张兰;张世超.聚(丙烯腈-甲氧基聚乙二醇单丙烯酸酯-丙烯酸锂)的制备与表征[J]. 物理化学学报, 2007,23(12): 1943-1947
16. 仪建华;赵凤起;徐司雨;高红旭;胡荣祖;郝海霞;裴庆;高茵.柠檬酸镧催化双基推进剂的非等温热分解反应动力学[J]. 物理化学学报, 2007,23(09): 1316-1320
17. 杨苏东 张校刚;黄建书;孙景玉.多壁碳纳米管负载Pd-Ni电催化剂对乙二醇的电催化氧化[J]. 物理化学学报, 2007,23(08): 1224-1228
18. 陈健;黄政仁;董绍明 江东亮.用热分析技术测定碳化硅粉体对聚乙二醇的吸附量[J]. 物理化学学报, 2007,23(06): 926-928
19. 宗晔;王宇;林昌健 .高负载率纳米Pt-Ru/C催化剂的制备和表征[J]. 物理化学学报, 2006,22(11): 1305-1309
20. 伍秋美;阮建明;周忠诚;黄伯云.SiO2/聚乙二醇非牛顿流体流变性能研究[J]. 物理化学学报, 2006,22(01): 48-52
21. 曲微丽;邬冰;孙芳;高颖;陆天虹;刘长鹏;邢巍.乙二醇在Pt-WO3/C上的电催化氧化[J]. 物理化学学报, 2005,21(07): 804-807
22. 侯海云;安学勤;沈伟国.水+甲酰胺+环己烷+二乙二醇丁醚拟三元系的三临界现象[J]. 物理化学学报, 2005,21(07): 813-816
23. 马会茹;官建国;卢国军;袁润章.PAn-PEG-PAn三嵌段共聚物的合成和表征[J]. 物理化学学报, 2005,21(06): 627-631
24. 高才;王文华;胡桐记;胥义;周国燕;华泽钊.不同结晶度的乙二醇及其水溶液玻璃化转变与焓松弛[J]. 物理化学学报, 2004,20(07): 701-706
25. 樊友军;范纯洁;甄春花;陈声培;孙世刚.Pt(111)单晶电极上乙二醇解离吸附反应动力学[J]. 物理化学学报, 2004,20(04): 382-385
26. 高才;周国燕;胥义;华泽钊.乙二醇和丙三醇水溶液冻结特性的研究[J]. 物理化学学报, 2004,20(02): 123-128
27. 梁焕珍;Kim Dong-Jin;Chung Hun S.;张洁;喻克宁;黎少华;李锐星.乙二醇中化学还原合成片状银粉[J]. 物理化学学报, 2003,19(02): 150-153
28. 王琴萍;吕殿祯;张莉;孙雪丽;杨家振.乙二醇和水混合溶剂多组分电解质热力学[J]. 物理化学学报, 2003,19(02): 115-119
29. 钟顺和, 高峰, 叶文强, 肖秀芬.激光促进甲醇氧化偶联表面反应的规律[J]. 物理化学学报, 2000,16(07): 601-607
30. 王庆国, 蔡力行, 刘波, 李光亚, 胡萍, 张瑜, 程镕时.淋洗剂凝胶渗透色谱法研究非缔合多组分溶液[J]. 物理化学学报, 1998,14(03): 267-269
31. 陆建立,蒋文华,韩世钧.粘度法预测聚乙二醇/壳聚糖体系的相容性[J]. 物理化学学报, 1997,13(04): 376-379
32. 贺占博,黄智,顾剔人.聚乙二醇对振荡反应的影响[J]. 物理化学学报, 1995,11(08): 741-745
33. 叶斌, 张健, 高才, 唐景春.双碳醇水溶液的1H NMR实验与理论分析[J]. 物理化学学报, 0,(): 0-0
版权所有 © 2006-2016 物理化学学报编辑部
地址:北京大学化学学院 邮政编码:100871
服务热线:(010)62751724 传真:(010)62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top