Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (5): 853-854    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201703171
亮点     
自下而上法制备硫掺杂石墨烯薄膜应用于微型超级电容器
刘忠范
Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors
Zhong-Fan LIU
 全文: PDF(681 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-03-17
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
刘忠范

引用本文:

刘忠范. 自下而上法制备硫掺杂石墨烯薄膜应用于微型超级电容器[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 853-854, 10.3866/PKU.WHXB201703171

Zhong-Fan LIU. Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films for Micro-Supercapacitors. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(5): 853-854, 10.3866/PKU.WHXB201703171.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201703171        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2017/V33/I5/853

1 Chmiola J. ; Largeot C. ; Taberna P. L. ; Simon P. ; Gogotsi Y. Science 2010, 328, 480.
doi: 10.1126/science.1184126
2 Wu Z. S. ; Feng X. ; Cheng H. M. Natl. Sci. Rev. 2014, 1, 277.
doi: 10.1093/nsr/nwt003
3 Wen L. ; Li F. ; Cheng H. M. Adv. Mater. 2016, 28, 4306.
doi: 10.1002/adma.201504225
4 Gao W. ; Singh N. ; Song L. ; Liu Z. ; Reddy A. L. M. ; Ci L. J. ; Vajtai R. ; Zhang Q. ; Wei B. Q. ; Ajayan P. M. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 496.
doi: 10.1038/nnano.2011.110
5 Jeon I. Y. ; Zhang S. ; Zhang L. ; Choi H. J. ; Seo J. M. ; Xia Z. ; Dai L. ; Baek J. B. Adv. Mater. 2013, 25, 6138.
doi: 10.1002/adma.201302753
6 Zhi L. ; Müllen K. J. Mater. Chem. 2008, 18, 1472.
doi: 10.1039/B717585J
7 Wu Z. S. ; Tan Y. Z. ; Zheng S. ; Wang S. ; Parvez K. ; Qin J. ; Shi X. ; Sun C. ; Bao X. H. ; Feng X. ; Müllen K. J. Am. Chem. Soc. 2017.
doi: 10.1021/jacs.7b00805
No related articles found!