Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (5): 861-862    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201703201
亮点     
高效CO2还原至CO催化剂:核/壳结构Cu/SnO2纳米粒子
庄林
武汉大学化学与分子科学学院, 武汉 430072
High-Efficient Electrocatalysts for CO2 Reduction to CO: Core/Shell Cu/SnO2 Nanoparticles
ZHUANG Lin
College of Chemistry and Molecular Sciences, Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China
 全文: PDF(544 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-03-20
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
庄林

引用本文:

庄林. 高效CO2还原至CO催化剂:核/壳结构Cu/SnO2纳米粒子[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 861-862.

ZHUANG Lin. High-Efficient Electrocatalysts for CO2 Reduction to CO: Core/Shell Cu/SnO2 Nanoparticles. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(5): 861-862.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/CN/10.3866/PKU.WHXB201703201        http://www.whxb.pku.edu.cn/Jwk_wk/wlhx/CN/Y2017/V33/I5/861

(1) Costentin, C.; Robert, M.; Saveant, J. M. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 2423. doi: 10.1039/C2cs35360a
(2) Lu, Q.; Rosen, J.; Jiao, F. ChemCatChem 2015, 7, 38. doi: 10.1002/cctc.201402669
(3) Qiao, J. L.; Liu, Y. Y.; Hong, F.; Zhang, J. J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 631. doi: 10.1039/C3cs60323g
(4) Zhu, W.; Zhang, Y. J.; Zhang, H.; Lv, H.; Li, Q.; Michalsky, R.; Peterson, A. A.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16132. doi: 10.1021/Ja5095099
(5) Lu, Q.; Rosen, J.; Zhou, Y.; Hutchings, G. S.; Kimmel, Y. C.; Chen, J. G.; Jiao, F. Nat. Commun. 2014, 5, 3242. doi: 10.1038/Ncomms4242
(6) Gao, D.; Zhou, H.; Wang, J.; Miao, S.; Yang, F.; Wang, G.; Wang, J.; Bao, X. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4288. doi: 10.1021/jacs.5b00046
(7) Li, Q.; Fu, J.; Zhu, W.; Chen, Z.; Shen, B.; Wu, L.; Xi, Z.; Wang, T.; Lu, G.; Zhu, J.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2017, doi: 10.1021/jacs.7b00261

No related articles found!