Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (5): 861-862    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201703201
亮点     
高效CO2还原至CO催化剂:核/壳结构Cu/SnO2纳米粒子
庄林
High-Efficient Electrocatalysts for CO2 Reduction to CO: Core/Shell Cu/SnO2 Nanoparticles
Lin ZHUANG
 全文: PDF(544 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-03-20
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
庄林

引用本文:

庄林. 高效CO2还原至CO催化剂:核/壳结构Cu/SnO2纳米粒子[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 861-862.

Lin ZHUANG. High-Efficient Electrocatalysts for CO2 Reduction to CO: Core/Shell Cu/SnO2 Nanoparticles. Acta Physico-Chimica Sinca, 2017, 33(5): 861-862.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201703201        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2017/V33/I5/861

1 Costentin C. ; Robert M. ; Saveant J. M. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 2423.
doi: 10.1039/C2cs35360a
2 Lu Q. ; Rosen J. ; Jiao F. ChemCatChem 2015, 7, 38.
doi: 10.1002/cctc.201402669
3 Qiao J. L. ; Liu Y. Y. ; Hong F. ; Zhang J. J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 631.
doi: 10.1039/C3cs60323g
4 Zhu W. ; Zhang Y. J. ; Zhang H. ; Lv H. ; Li Q. ; Michalsky R. ; Peterson A. A. ; Sun S. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 16132.
doi: 10.1021/Ja5095099
5 Lu Q. ; Rosen J. ; Zhou Y. ; Hutchings G. S. ; Kimmel Y. C. ; Chen J. G. ; Jiao F. Nat. Commun. 2014, 5, 3242.
doi: 10.1038/Ncomms4242
6 Gao D. ; Zhou H. ; Wang J. ; Miao S. ; Yang F. ; Wang G. ; Wang J. ; Bao X. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4288.
doi: 10.1021/jacs.5b00046
7 Li Q. ; Fu J. ; Zhu W. ; Chen Z. ; Shen B. ; Wu L. ; Xi Z. ; Wang T. ; Lu G. ; Zhu J. ; Sun S. J. Am. Chem. Soc. 2017.
doi: 10.1021/jacs.7b00261
No related articles found!