Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (10): 1923-1924    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201705023
亮点     
非晶态镍钴配合物与1T相二硫化钼复合材料的合成及其电化学全解水性能研究
张志成*,张华*
Amorphous Nickel-Cobalt Complexes Hybridized with 1T Phase Molybdenum Disulfide for Enhanced Overall Water Splitting Electrocatalysis
Zhicheng ZHANG*,Hua ZHANG*
 全文: PDF(597 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-06-02
通讯作者: 张志成,张华   
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
张志成
张华

引用本文:

张志成,张华. 非晶态镍钴配合物与1T相二硫化钼复合材料的合成及其电化学全解水性能研究[J]. 物理化学学报, 2017, 33(10): 1923-1924, 10.3866/PKU.WHXB201705023

Zhicheng ZHANG,Hua ZHANG. Amorphous Nickel-Cobalt Complexes Hybridized with 1T Phase Molybdenum Disulfide for Enhanced Overall Water Splitting Electrocatalysis. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(10): 1923-1924, 10.3866/PKU.WHXB201705023.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201705023        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2017/V33/I10/1923

1 Mallouk T. E. Nat. Chem. 2013, 5, 362.
doi: 10.1038/nchem.1634
2 Jiao Y. ; Zheng Y. ; Jaroniec M. ; Qiao S. Z. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2060.
doi: 10.1039/c4cs00470a
3 Yan Y. ; Xia B. Y. ; Zhao B. ; Wang X. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 17587.
doi: 10.1039/c6ta08075h
4 Zhang J. ; Wang T. ; Pohl D. ; Rellinghaus B. ; Dong R. H. ; Liu S. H. ; Zhuang X. D. ; Feng X. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 128, 6814.
doi: 10.1002/anie.201602237
5 Li H. Y. ; Chen S. C. ; Jia X. F. ; Xu B. ; Lin H. F. ; Yang H. Z. ; Li S. ; Wang X. Nat. Commun. 2017, 8, 15377.
doi: 10.1038/ncomms15377
6 Tan C. L. ; Cao X. H. ; Wu X. J. ; He Q. Y. ; Yang J. ; Zhang X. ; Chen J. Z. ; Zhao W. ; Han S. K. ; Nam G. H. ; Sindoro M. ; Zhang H. Chem. Rev. 2017, 117, 6225.
doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00558
7 Zhang X. ; Liu S. W. ; Zang Y. P. ; Liu R. R. ; Liu G. Q. ; Wang G. Z. ; Zhang Y. X. ; Zhang H. M. ; Zhao H. J. Nano Energy 2016, 30, 93.
doi: 10.1016/j.nanoen.2016.09.040
No related articles found!