Please wait a minute...
物理化学学报  2017, Vol. 33 Issue (12): 2359-2376    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201706094
综述     
无机多孔材料的合成及其在环境催化领域的应用
王斓懿1, 于学华1, 赵震1,2
1 沈阳师范大学化学化工学院, 能源与环境催化研究所, 沈阳 110034;
2 中国石油大学(北京)重质油国家重点实验室, 北京 102249
Synthesis of Inorganic Porous Materials and Their Applications in the Field of Environmental Catalysis
WANG Lan-Yi1, YU Xue-Hua1, ZHAO Zhen1,2
1 Institute of Catalysis for Energy and Environment, College of Chemistry and Chemical Engineering, Shenyang Normal University, Shenyang 110034, P. R. China;
2 State Key Laboratory of Heavy Oil Processing, China University of Petroleum Beijing, Beijing 102249, P. R. China
 全文: PDF(1653 KB)   输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
摘要:

无机多孔材料因其具有特殊的物化性能在化工、能源、环保等相关领域被广泛应用。本文总结了无机多孔材料的当前研究进展,详细介绍了微孔、介孔、大孔材料和大孔-介孔、大孔-微孔、介孔-微孔以及大孔-介孔-微孔等复合孔材料的制备方法,并介绍了无机多孔材料在室内、外等环保催化领域的应用,特别介绍了多孔材料对于消除移动源污染的应用。最后,对当前无机多孔材料在制备方面存在的问题进行了总结,并对今后无机多孔材料的制备方法和研究方向进行了展望。

关键词: 无机多孔材料合成应用环保展望    
Abstract:

Inorganic porous materials have been widely applied in the field of chemical industry, energy, environmental protection and other fields owing to their special physicochemical properties. In this paper, the current research progress on inorganic porous materials was summarized. The detailed preparation methods for macroporous, mesoporous, microporous materials and macro-mesoporous, macro-microporous, meso-microporous, macro-meso-microporous materials have been discussed in detail. The indoor and outdoor applications of inorganic porous materials for environmental protection were described and the application of inorganic porous materials in the field of removing mobile source pollution was particularly introduced. Finally, the existing problems about the preparation of inorganic porous materials were summarized and the future research directions for the preparation and application of inorganic porous materials were also prospected.

Key words: Porous Materials    Synthesis    Application    Environmental protection    Prospect
收稿日期: 2017-04-21 出版日期: 2017-06-09
中图分类号:  O643  
基金资助:

国家自然基金项目(21603149,91545117),辽宁省博士启动项目(201601150),沈阳师范大学校内项目(XNL2016005),辽宁省高校重大科技平台“能源与环境催化工程技术研究中心”资助

通讯作者: 赵震,Email:zhaozhen@synu.edu.cn,zhenzhao@cup.edu.cn;Tel.:+86-24-86579800;于学华,Email:yuxuehua1986@163.com;Tel:+86-24-86578356     E-mail: zhaozhen@synu.edu.cn,zhenzhao@cup.edu.cn;yuxuehua1986@163.com
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
王斓懿
于学华
赵震

引用本文:

王斓懿, 于学华, 赵震. 无机多孔材料的合成及其在环境催化领域的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(12): 2359-2376.

WANG Lan-Yi, YU Xue-Hua, ZHAO Zhen. Synthesis of Inorganic Porous Materials and Their Applications in the Field of Environmental Catalysis. Acta Phys. -Chim. Sin., 2017, 33(12): 2359-2376.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201706094        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2017/V33/I12/2359

(1) Qin, J.; Che, Q.; Yang, C.; Huang, Y. J. Alloys Compd. 2016, 654, 39. doi:10.1016/j.jallcom.2015.09.148
(2) Davis, M. E. Nature 2002, 417
(6891), 813. doi:10.1002/chin.200240245
(3) Parlett, C. M.; Karen, W.; Lee, A. F. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 3876. doi:10.1039/c2cs35378d
(4) Khin, M. M.; Nair, A. S.; Babu, V. J.; Murugan, R.; Ramakrishna, S. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 8075. doi:10.1039/C2EE21818F
(5) Sun, Wei.; Huang, Y. X.; Nokhrin, S.; Pan, Y. M.; Mi, J. X. Cryst. Growth Des. 2015, 15, 3594. doi:10.1021/cg5017438
(6) Gao, D. W.; Duan, A. J.; Zhang, X.; Zhao, Z.; Hong, E.; Qin, Y. C.; Xu, C. M. Chem. Eng. J. 2015, 270, 176. doi:10.1016/j.cej.2015.02.015
(7) Duan, A. J.; Li, T. S.; Niu, H.; Yang, X.; Wan, Z. G.; Zhao, Z.; Jiang, G.Y.; Liu, J.; Wei, Y. C.; Pan, H. F. Catal. Today 2015, 245, 163. doi:10.1016/j.cattod.2014.05.030
(8) Feng, G. D.; Cheng, P.; Yan, W. F.; Boronat, M.; Li, X.; Su, J. H.; Wang, J. Y.; Li, Y.; Corma, A.; Xu, R.; Yu, J. H. Science 2016, 351, 1188. doi:10.1126/science.aaf1559.
(9) Jamil, A. K.; Muraza, O.; Al-Amer, A. M. J. Ind. Eng. Chem. 2015, 29, 112. doi:10.1016/j.jiec.2015.03.023
(10) Xu, W. Y.; Dong, J. X.; Li, J. P.; Li, J. Q.; Wu, F. J. Chem. Soc. Chem. Commun. 1990, 10, 755. doi:10.1039/c39900000755
(11) Zhou, H. L.; Gu, J.; Wu, Y. J.; Wang, J. J. Porous Mater. 2013, 20, 523. doi:10.1007/s10934-012-9624-8
(12) Cooper, E. R.; Andrews, C. D.; Wheatley, P. S.; Webb, P. B.; Wormald, P.; Morri, R. E. Nature 2004, 430, 1012. doi:10.1038/nature02860
(13) Zhao, X. H.; Zhao, J. B.; Chiang, C.Y.; Li, Z. S.; Zhao, Y.; Zhou, W. Z. N. J. Chem. 2016, 40, 2444. doi:10.1039/C5NJ03006D
(14) Ren, L. M.; Wu, Q. M.; Yang, C. G.; Zhu, L. F.; Li, C. J.; Zhang, P. L.; Zhang, H. Y.; Meng, X. J.; Xiao, F. S. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 15173. doi:10.1021/ja3044954
(15) Wang, Q.; Wu, Y. J.; Wang, J.; Lin, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28
(9), 2108.[王 琦, 吴雅静, 王 军, 林 晓. 物理化 学学报, 2012, 28
(9), 2108.] doi:10.3866/PKU.WHXB201206181
(16) Kim, J. F.; Jung, J. T.; Wang, H. H.; Lee, S. Y.; Moore, T.; Sanguineti, A.; Drioli, E.; Lee, Y. M. J. Mater. Sci. 2016, 509, 94. doi:10.1016/j.memsci.2016.02.050
(17) Shi, H. RSC Adv. 2015, 5, 38330. doi:10.1039/c5ra15590h
(18) Kim, Y. W.; Kim, S. H.; Wang, C. J. Am. Ceram. Soc. 2010, 86, 2231. doi:10.1111/j.1151-2916.2003.tb03641.x
(19) Schitco, C.; Bazarjani, M. S.; Riedel, R.; Gurlo, A. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 805. doi:10.1039/C4TA01509F
(20) Yanagisawa, T.; Shimizu, T.; Kuroda, K.; Kato, C. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990, 63, 988. doi:10.1246/bcsj.63.988
(21) Beck, J. S.; Vartuli, J. C.; Roth, W. J.; Leonowicz, M. E.; Kresge, C. T.; Schmitt, K. D.; Chu, C. T. W.; Olson, D. H.; Sheppard, E. W.; McCullen, S. B.; Higgins, J. B.; Schlenker, J. L. J. Am. Chem. Soc. 1992, 114, 10834. doi:10.1021/ja00053a020
(22) Li, Y.; Zou, L. L.; Li, J.; Guo, K.; Dong, X. W.; Li, Xiao, W.; Xue, X, Z.; Zhang, H. F.; Yang, H. Electrochim. Acta 2014, 129, 14. doi:10.1016/j.electacta.2014.02.070
(23) Fan, X. Q.; Li, J. M.; Zhao, Z.; Wei, Y. C.; Liu, J.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. J. Energ. Chem. 2014, 23, 171. doi:10.1021/ie500666m
(24) Zhao, R.; Wang, L.; Gu, Z. J.; Yuan, L. Y.; Xiao, C. L.; Zhao, Y. L.; Chai, Z. F.; Shi, W. Q. Radiochim. Acta 2014, 102, 813. doi:10.1515/ract-2013-2232
(25) Du, Y. C.; Meng, Q.; Wang, J. S.; Yan, J.; Fan, H. G.; Liu, Y. X.; Dai, H. X. Microporous Mesoporous Mater. 2012, 162, 199. doi:10.1016/j.micromeso.2012.06.030
(26) Liu, Y. X.; Dai, H. X.; Deng, J. G.; Xie, S. H.; Yang, H. G.; Tan, W.; Han, W.; Jiang, Y.; Guo, G. S. J. Catal. 2014, 309, 408. doi:10.1016/j.jcat.2013.10.019
(27) Bai, B.; Li, J.; Hao, J. Appl. Catal. B Environ. 2015, 164, 241. doi:0.1016/j.apcatb.2014.08.044
(28) Jiang, H. X.; Wang, C. X.; Wang, H. Q.; Zhang, M. H. Mater. Lett. 2015, 168, 17. doi:10.1016/j.matlet.2015.12.150
(29) Wang, W. X.; Deng, S. X.; Shi, C. X.; Sun, P. C.; Chen, T. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2015, 31
(4), 707.[王文轩, 邓绍新, 史成 香, 孙平川, 陈铁红. 物理化学学报, 2015, 31
(4), 707.] doi:10.3866/PKU.WHXB201503027
(30) Zhao, H. M.; Lin, Dan.; Yang, G.; Chun, Y.; Xu, Q. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28
(4), 985.[赵会民, 林 丹, 杨 刚, 淳 远, 须沁华. 物理化学学报, 2012, 28
(4), 985.] doi:10.3866/pku.whxb201202071
(31) Liu, J.; Yu, L. H.; Zhao, Z.; Chen, Y. S.; Zhu, P.; Wang, C.; Luo, Y.; Xu, C. M.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. J. Catal. 2012, 285
(1), 134. doi:10.1016/j.jcat.2011.09.029
(32) Wei, J.; Liu, Y. Y.; Chen, J.; Li, Y. H.; Yue, Q.; Pan, G. X.; Yu, Y. L.; Deng, Y. H.; Zhao, D. Y. Adv. Mater. 2014, 26, 1782. doi:10.1002/adma.201305104
(33) Roy, M.; Basak, S.; Naskar, M. K. PCCP 2016, 18, 5253. doi:10.1039/c5cp07295f
(34) Gao, D. W.; Duan, A. J.; Zhang, X.; Zhao, Z.; Hong, E.; Li, J. M.; Wang, H. Appl. Catal. B Environ. 2015, 165, 269. doi:10.1016/j.apcatb.2014.10.034
(35) Zhou, X. F.; Duan, A. J.; Zhao, Z.; Gong, Y. J.; Wu, H. D.; Li, J. M.; Wei, Y. C.; Jiang, G. Y.; Liu, J.; Zhang, Y. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 6823. doi:10.1039/C3TA14859A
(36) Cao, Z. K.; Duan, A. J.; Zhao, Z.; Li, J. M.; Wei, Y. C.; Jiang, G. Y.; Liu, J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 19738. doi 10.1039/C4TA03691C
(37) Tian, H.; He, J.; Zhang, X.; Zhou, L.; Wang, D. Microporous Mesoporous Mater. 2011, 138
(1-3), 118. doi:10.1016/j.micromeso.2010.09.022
(38) Zhang, F. Q.; Meng, Y.; Gu, D.; Yan, Y.; Chen, Z. X.; Tu, B.; Zhao, D. Y. Chem. Mater. 2007, 18, 5279. doi:10.1021/cm061400+
(39) Ehsan, A.; Mehran, R.; Behzad, N. J. Porous Mater. 2015, 22, 481. doi:10.1007/s10934-015-9917-9
(40) Wang, Z. G.; Fu, J. Y.; Deng, Y. C.; Duan, A. J.; Zhao, Z.; Jiang, G. Y.; Liu, J.; Wei, Y. C.; Zhao, S. Q. RSC Adv. 2015, 5, 5221. doi:10.1039/C4RA10777B
(41) Wei, H.; Lv, Y. Y.; Han, L.; Tu, B.; Zhao, D. Y. Chem. Mater. 2011, 23, 2353. doi:10.1021/cm2000182
(42) Liu, Y.; Che, R. C.; Chen, G.; Fan, J. W.; Sun, Z. K.; Wu, Z. X.; Wang, M. H.; Li, B.; Wei, J.; Wei, Y.; Wang, G.; Guan, G. Z.; Elzatahry, A. A.; Bagabas, A. A.; Al-Enizi, A. M.; Deng, Y. H.; Peng, H. S.; Zhao, D. Y. Sci. Adv. 2015, 1, e1500166. doi:10.1126/sciadv.1500166
(43) Liu, D.; Hu, Y. Y.; Zeng, C.; Qu, D. Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32
(12), 2826.[刘 丹, 胡艳艳, 曾 超, 屈德宇. 物理 化学学报, 2016, 32
(12), 2826.] doi:10.3866/PKU.WHXB201609141
(44) Liu, B. X.; Wang, J. S.; Li, H. Y.; Wu, J. S.; Li, Z. F. Chin. J. Inorg. Chem. 2012, 28, 465.[刘柏雄, 王金淑, 李洪义, 吴俊书, 李志飞. 无机化学学报, 2012, 28, 465.]
(45) Zhou, Y.; Hu, X. C.; Li, L. Q.; Chen, X. R. Acta Phys. -Chim. Sin. 2014, 30
(1), 83.[周 阳, 胡仙超, 李立清, 陈喜蓉. 物理化 学学报, 2014, 30
(1), 83.] doi:10.3866/pkuPKU.whxb201311012
(46) Velev, O. D.; Jede, T. A.; Lobo, R. F.; Lenhoff, A, M. Nature 1997, 389, 447. doi:10.1038/38921
(47) Velev, O. D.; Lenhoff, A. M. Curr. Opin. Coll. Int. Sci. 2000, 5, 56. doi:10.1016/S1359-0294
(00)00039-X

(48) Stein, A.; Li, F.; Denny, N. R. Chem. Mater. 2008, 20, 649. doi:10.1002/chin.20081622
(49) Velev, O. D.; Kaler, E. W. Adv. Mater. 2000, 12, 531. doi:10.1002/
(SICI)1521-4095
(200004)12:73.0.CO;2-S

(50) Li, Z. Q.; W, T. H.; LI, X. Y.; Zhang, Y. Q.; Ji, M. Acta Phys.-him. Sin. 2015, 31
(4), 743.[李浙齐, 王特华, 李秀媛, 张雅琴, 纪 敏. 物理化学学报, 2015, 31
(4), 743.] doi:10.3866/PKU.WHXB201503025
(51) Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Jiao, J. Q.; Liu, J.; Duan, A.J.; Jiang, G. Y. Catal. Today 2015, 245, 37. doi:10.1016/j.cattod.2014.07.023
(52) Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Liu, J.; Xu, C M.; Jiang, G.Y.; Duan, A. J. Small 2013, 9, 3957. doi:10.1002/smll.201301027
(53) Jin, B. F.; Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Liu, J.; Yu, X. H.; Li, Y. Z.; Li, J. M. Catal. Today 2015, 258, 487. doi:0.1016/j.cattod.2015.01.021
(54) Yu, X. H.; Li, J. M.; Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Liu, J.; Jin, B. F.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 9653. doi:10.1021/ie500666m
(55) Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Li, T.; Liu, J.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. Appl. Phys. B Environ. 2014, 146, 57. doi:10.1016/j.apcatb.2013.03.019
(56) Zhang, G. Z.; Zhao, Z.; Liu, J.; Jiang, G. Y.; Duan, A. J.; Zheng, J. X.; Chen, S. L.; Zhou, R. X. Chem. Commun. 2010, 46, 457. doi:10.1039/b915027g
(57) Xu, J. F.; Liu, J;. Zhao, Z.; Xu, C. M.; Zheng, J. X.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. J. Catal. 2011, 282, 1. doi:10.1016/j.jcat.2011.03.024
(58) Feng, N. J.; Wu, Y.; Meng, J.; Chen, C.; Wang, L.; Wan, H.; Guan, G. F. RSC Adv. 2015, 5, 91609. doi:10.1039/C5RA14997E
(59) Wei, Y. C.; Liu, J.; Zhao, Z.; Chen, Y. S.; Xu, C. M.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y.; He, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 2326. doi:10.1002/anie.201006014
(60) Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Jin, B. F.; Yu, X. H.; Jiao, J.Q.; Li, K. X.; Liu, J. Catal. Today 2015, 251, 103. doi:10.1016/j.cattod.2014.08.034
(61) Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Liu, J.; Liu, S. T.; Xu, C. M.; Duan, A. J.; Jiang, G. Y. J. Catal. 2014, 317, 62. doi:10.1016/j.jcat.2014.05.014
(62) Jin, B. F.; Wei, Y. C.; Zhao, Z.; Liu, J.; Jiang, G.; Duan, A. J. Chin. J. Catal. 2016, 37
(6), 923. doi:10.1016/S1872-2067
(15)61094-4

(63) Li, S.; Du, C. C.; Zhao, D. F.; Liu, H. F.; Wang, Y. Q. J. Porous Mater. 2014, 21, 939. doi:10.1007/s10934-014-9842-3
(64) Xie, S. H.; Deng, J. G.; Zang, S. M.; Yang, H. G.; Guo, G. S.; Arandiyan, H.; Dai, H. X. J. Catal. 2015, 322, 38. doi:10.1016/j.jcat.2014.09.024
(65) Jiang, P.; Ostojic, G. N.; Narat, R.; Mittleman, D. M.; Colvin, V. L. Adv. Mater. 2001, 13, 389. doi:10.1002/1521-4095
(200103)13:63.0.CO;2-L

(66) Cui, H. F.; Du, L.; Guo, P. B.; Zhu, B.; Luong, J. H. T. J. Power Sources 2015, 283, 46. doi:10.1016/j.jpowsour.2015.02.088
(67) Li, X. N.; Zhu, C. L.; Wei, Y. Z.; Lu, Z. J. Coll. Polym. Sci. 2014, 292, 115. doi:10.1007/s00396-014-3334-5
(68) Lin, H. M.; Ma, J. Y.; Li, X. F.; Wu, X.; Qu, F. Y. J. Sol-Gel Sci. Technol. 2012, 62, 170. doi:10.1007/s1071-012-2705-y
(69) Liu, D.; Yuan, P.; Tan, D. Y.; Liu, H. M.; Wang, T.; Fan, M. D.; Zhu, J. X.; He, H. P. J. Coll. Interf. Sci. 2012, 388, 176. doi:10.1016/j.jcis.2012.08.023
(70) Jacobsen, C. J. H.; Madsen, C.; Houzvicka, J.; Schmidt, I.; Carlsson, Anna. JACS 2000, 122, 7116. doi:10.1021/ja000744c
(71) Tao, Y. S.; Kanoh, H.; Kaneko, K. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 6044. doi:10.1021/ja0299405
(72) Zhao, S.; Sheng, X. L.; Zhou, Y. M.; He, M.; Fu, X. Q.; Zhang, Y. W. J. Porous Mater. 2015, 22, 1. doi:10.1007/s10934-014-9872-x
(73) Liu, S. Y.; Ren, J.; Zhang, H. K.; Lv, E. J.; Yang, Y.; Li, Y. W. J. Catal. 2016, 335, 11. doi:10.1016/j.jcat.2015.12.009
(74) Qi, D. H.; Duan, A. J.; Zhao, Z.; Wu, H. D.; Fan, H. L.; Fang, H.; Li, J. M.; Jiang, G. Y.; Liu, J.; Wei, Y. C.; Zhang, X. J. Porous Mater. 2015, 22, 127. doi:10.1007/s10934-014-9879-3
(75) Miyazawa, K.; Inagaki, S. Chem. Commun. 2000, 2121. doi:10.1039/b005128o
(76) Parfenov, V. A.; Ponomarenko, I. V.; Zharkov, S. M.; Kirik, S. D. Glass Phys. Chem. 2014, 40, 69. doi:10.1134/S1087659614010179
(77) Li, T. S.; Duan, A. J.; Zhao, Z.; Liu, B. J.; Jiang, G. Y.; Liu, J.; Wei, Y. C.; Pan, H. F. Fuel 2014, 117, 974. doi:10.1016/j.fuel.2013.10.035
(78) Duan, A. J.; Li, T. S.; Zhao, Z.; Liu, B. J.; Jiang, G. Y.; Liu, J.; Wei, Y. C. Appl. Catal. B:Environ. 2015, 165, 763. doi:10.1016/j.apcatb.2014.10.034
(79) Zhang, H.; Zhang, L.; Deng, J. G.; Liu, Y. X.; Jiang, H, Y.; Shi, F. J.; Ji, K. M.; Dai, H. X. Chin. J. Catal. 2011, 32, 842. doi:10.1016/S1872-2067
(10)60215-X

(80) Deng, Y. H.; Liu, C.; Yu, T.; Liu, F.; Zhang, F. Q.; Wan, Y.; Zhang, L. J.; Wang, C. C.; Tu, B.; Webley, P. A.; Wang, H. T.; Zhao, D. Y. Chem. Mater. 2007, 19, 3271. doi:10.1021/cm070600y
(81) Arandiyan, H.; Dai, H. X.; Ji, K. M.; Sun, H. Y.; Zhao, Y. Y.; Li, J. H. Small 2015, 11, 2366. doi:10.1002/small.201402951
(82) Deng, W. H.; Toepke, M. W.; Shanks, B. H. Adv. Funct. Mater. 2003, 13, 61. doi:10.1002/adfm.200390007
(83) Wang, X. C.; Yu, J. C.; Ho, C. M.; Hou, Y. D.; Fu, X. Z. Langmuir 2005, 21, 2552. doi:10.1021/la047979c
(84) Liu, Z. T.; Fan, T. X.; Zhang, W.; Zhang, D. Microporous Mesoporous Mater. 2005, 85, 82. doi:10.1016/j.micromeso.2005.06.021
(85) Yu, X. H.; Zhao, Z.; Wei, Y. C.; Liu, J. Sci. Rep. 2017, 7, 43894. doi:10.1038/srep43894
(86) Dong, A. G.; Wang, Y. J.; Tang, Y.; Ren, N.; Zhang, Y. H.; Gao, Z. Chem. Mater. 2002, 14, 3217. doi:10.1002/1521-4095
(20021016)14:203.0.CO;2-Z

(87) Dong, A. G.; Wang, Y. J.; Tang, Y,.; Zhang, Y. J.; Ren, N.; Gao, Z. Adv. Mater. 2002, 14, 1506. doi:10.1021/cm025577p
(88) Yu, J. H.; Xi, D. Y.; Sun, Q. M. The Preparation Method and Application Macro-Microporous Composite Type SAPO-34 Molecular Sieve, 103523797A, 2014.[于吉红, 喜冬阳, 孙启明. 大孔微孔复合型结构的 SAPO-34 分子筛、制备方法及其应用:中 国, 103523797A[P]. 2014.]
(89) Zhang, B.; Davis, S. A.; Mann, S. Chem. Mater. 2002, 14, 1369. doi:10.1021/cm011251p
(90) Song, F.; Su, H. L.; Chen, J. J.; Moon, W. J.; Lau, W, M.; Zhang, D. J. Mater. Chem. 2011, 22, 1121. doi:10.1039/C1JM14459F
(91) He, X. H.; Qi, L. H.; Wang, J. B.; Shen, M. Q.; Chang, W.; Fu, C.; Yang, M. G.; Su, X. L. Bull. Mater. Sci. 2011, 34, 1157. doi:10.1007/s12034-011-0112-6
(92) Liu, J.; Jiang, G. Y.; Liu, Y.; Di, J. C.; Wang, Y. J.; Zhao, Z.; Sun, Q. Y.; Xu, C. M.; Gao, J. S.; Duan, A. J.; Liu, J.; Wei, Y. C. Sci. Rep. 2014, 4, 7276. doi:10.1038/srep07276
(93) Zhou, Y.; Antonietti, M. Chem. Commun. 2003, 2564. doi:10.1039/B307444G
(94) Kuang, D.; Brezesinski, T.; Smarsly, B. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 10534. doi:10.1021/ja0470618
(95) Chen, L. H.; Li, X. Y.; Tian, G.; Li, Yu.; Rooke, J. C.; Zhu, G. S.; Qiu, S. L.; Yang, X. Y.; Su, B. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 11156. doi:10.1002/anie.201105678
(96) Li, X. Y.; Chen, L. H.; Rooke, J. C.; Deng, Z.; Hu, Z. Y.; Wang, S. Z.; Wang, L.; Li, Y.; Alain, K.; Su, B. L. J. Coll. Interf. Sci. 2012, 394, 252. doi:10.1016/j.jcis.2012.12.002
(97) Suzuki, K.; Ikari, K.; Imai, H. J. Mater. Chem. 2003, 13, 1812. doi:10.1039/b302466k
(98) Chen, L. H.; Li, X. Y.; Tian, G.; Li, Y.; Tan, H. Y.; Tendeloo, G. V.; Zhu, G. S.; Qiu, S. L.; Yang, X. Y.; Su, B. L. ChemSusChem 2011, 4, 1452. doi:10.1002/cssc.201100181
(99) Nie, P.; Shen, L. F.; Chen, L.; Su, X. F.; Zhang, X. G.; Li, H. S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27
(9), 2123.[聂 平, 申来法, 陈 琳, 苏晓飞, 张校刚, 李洪森. 物理化学学报, 2011, 27(9), 2123.] doi:10.3866/pku.whxb20110902
(100) Veksha, A.; Sasaoka, E.; Uddin, M. A. Carbon 2009, 47, 2371. doi:10.1016/j.carbon.2009.04.028
(101) Huang, Y. Y.; He, Y. F.; Wang, L.; Liu, J.; Wang, R. M. Ind. Water Treat. 2015, 35
(1), 1.[黄一君, 何玉凤, 王 丽, 刘 洁, 王荣 民. 工业水处理, 2015, 35
(1), 1.] doi:10.11894/1005-829x.2015.35
(1).001

(102) Chen, T.; Wang, T.; Wang, D. J.; Zhao, J. Q.; Ding, X. C.; Wu, S. C.; Xue, H. R.; He, J. P. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26
(12), 3249.[陈 田, 王 涛, 王道军, 赵建庆, 丁晓春, 吴士超, 薛 海荣, 何建平. 物理化学学报, 2010, 26
(12), 3249.] doi:10.3866/PKU.WHXB20101134
(103) Giraldo, L.; Moreno-Piraján, J. C. J. Anal. Appl. Pyrolysis 2014, 106, 41. doi:10.1016/j.jaap.2013.12.007
(104) Tontisirin, S. J. Porous Mater. 2015, 22, 1. doi:10.1007/s10934-015-9912-1
(105) Tang, X. J.; Bai, Y.; Duong, A.; Smith, M. T.; Li, L. Y.; Zhang, L. P. Environ. Int. 2009, 35, 1210. doi:10.1016/j.envint.2009.06.002
(106) Meyer, B. Kottes A. B. A.; Reinhardt, R. M. Anal. Chem. 1986, 58, 1364A. doi:10.1177/004051758805800502
(107) Domingo-García, M. D.; Morales, I.F.; Garzon, F. J. L.; Castilla, C. M.; Mendoóza, M. P. Langmuir 1999, 15
(9), 3226. doi:10.1021/la9815190
(108) Boonamnuayvitaya, V.; Saeung, S.; Tanthapanichakoon, W. Sep. Purif. Technol. 2005, 42
(2), 159. doi:10.1016/j.seppur.2004.07.007
(109) Sekine, Y.; Nishimura, A. Atmos. Environ. 2001, 35, 2001. doi:10.1016/S1352-2310
(00)00465-9

(110) Sekine, Y. Atmos. Environ. 2002, 36, 5543. doi:10.1016/S1352-2310(02) 00 670-2
(111) Tang, W. X.; Wu, X. F.; Li, S. D.; Li, W. H.; Chen, Y. F. Catal. Commun. 2014, 56, 134. doi:10.1016/j.catcom.2014.07.023
(112) Yang, P.; Shi, Z. N.; Yang, S. S.; Zhou, R. X. Chem. Eng. Sci. 2015, 126, 361. doi:10.3109/00207454.2015.1004573
(113) Liu, Y. X.; Deng, J. G.; Xie, S. H.; Wang, Z. W.; Dai, H. X. Chin. J. Catal. 2016, 37, 1193. doi:10.1016/S1872-2067
(16)62457-9

(114) Wickramaratne, N. P.; Jaroniec, M. Adsorption 2013, 20, 1. doi:10.1007/s10450-013-9572-x
(115) Xiao, Y. H.; Wang, S. D.; Wu, D. Y.; Yuan, Q. J. Hazard. Mater. 2008, 153, 1193. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.09.081
(116) Wagner, T.; Waitz, T.; Roggenbuck, J.; Fröba, M.; Kohl, C. D.; Tiemann, M. Thin Solid Films 2007, 515, 8360. doi:10.1016/j.tsf.2007.03.021
(117) Sohot, M. R.; Umi, S. J.; Muhd, R. S. Adv. Mater. Res. 2014, 875- 877, 213. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.875-877.213
(118) Lian, Z. H.; Liu, F. D.; He, H.; Liu, K. RSC Adv. 2015, 5, 37675. doi:10.1039/c5ra02752g
(119) Schuster, M. E.; Hävecker, M.; Arrigo, R.; Blume, R.; Knauer, M.; Ivleva, N. P.; Su, D. S.; Niessner, R.; Schlögl, R. J. Phys. Chem. A 2011, 115, 2568. doi:10.1021/jp1088417
(120) http://www.honestjohn.co.uk/faq/diesel-particulate-filters/(Available online:6 December 2013).
(121) Xiao, P.; Zhong, L. Y.; Zhu, J. J.; Hong, J. P.; Li, J.; Li, H. L.; Zhu, Y. J. Catal. Today 2015, 258, 660. doi:10.1016/j.cattod.2015.01.007
(122) Cheng, Y.; Liu, J.; Zhao, Z.; Wei, Y. C.; Song, W. Y.; Xu, C. M. Environ. Sci. Nano 2017, 4, 1168. doi:10.1039/C7EN00170C

[1] 刘金龙, 林亮珍, 胡锦凤, 白明洁, 陈良贤, 魏俊俊, 黑立富, 李成明. 微波法制备纳米碳点反应机制与发光机理[J]. 物理化学学报, 2018, 34(1): 92-98.
[2] 宁红岩, 杨其磊, 杨晓, 李鹰霞, 宋兆钰, 鲁逸人, 张立红, 刘源. 碳纤维负载Rh-Mn紧密接触的催化剂及其合成气制乙醇催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(9): 1865-1874.
[3] 廖珮懿, 张辰, 张丽君, 杨彦章, 钟良枢, 郭晓亚, 王慧, 孙予罕. Cu含量对以水滑石为前驱体的Cu/Co/Mn/Al催化剂高级醇合成性能的影响[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1672-1680.
[4] 王晓强, 刘江, 谢永敏, 蔡位子, 张亚鹏, 周倩, 于方永, 刘美林. 可用作便携式电源的高性能直接碳固体氧化物燃料电池组[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1614-1620.
[5] 郑芳芳, 李倩, 张宏, 翁维正, 伊晓东, 郑燕萍, 黄传敬, 万惠霖. 抗烧结Rh-Sm2O3/SiO2催化剂的制备和表征及其甲烷部分氧化制合成气性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(8): 1689-1698.
[6] 范其瑭, 朱俊发. 利用表面模板调控低维有机纳米材料的拓扑结构[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1288-1296.
[7] 鞠广凯, 陶占良, 陈军. α-MnO2纳米管自组装微球的可控制备及电化学性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1421-1428.
[8] 胡雪娇, 高冠斌, 张明曦. 金纳米棒——从可控制备与修饰到纳米生物学与生物医学应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1324-1337.
[9] 尹璐, 梁程, 陈可先, 赵琛烜, 姚加, 李浩然. 含TEMPO配合物的合成、表征、谱学性质及光猝灭机理[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1390-1398.
[10] 阮毛毛, 宋乐新, 王青山, 夏娟, 杨尊, 滕越, 许哲远. 纳米片自组装的(BiO)2CO3单分散微米绒球的绿色可控合成及其光催化性能[J]. 物理化学学报, 2017, 33(5): 1033-1042.
[11] 贺雷, 张向倩, 陆安慧. 二维炭基多孔材料的合成及应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(4): 709-728.
[12] 刘帅, 姚路, 章琴, 李路路, 胡南滔, 魏良明, 魏浩. 高性能锂硫电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(12): 2339-2358.
[13] 朱晋潇, 刘晓东, 薛敏钊, 陈长鑫. 磷烯的制备、结构、性质及器件应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(11): 2153-2172.
[14] 李路路, 刘帅, 章琴, 胡南滔, 魏良明, 杨志, 魏浩. 共价有机框架材料研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(10): 1960-1977.
[15] 侯静菲, 杨延莲, 王琛. 纳米材料-蛋白质界面相互作用的分子机制[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 63-79.