注册
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
物理化学学报 >> 2018,Vol.34>> Issue(2)>> 140-167     doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174         English Abstract
多功能纳米材料在肿瘤放疗增敏中的应用
龚林吉1,3, 谢佳妮1,3, 朱双1, 谷战军1,3, 赵宇亮1,2,3
1 中国科学院纳米生物效应与安全性重点实验室, 中国科学院高能物理研究所, 北京 100049;
2 中国科学院纳米科学卓越创新中心, 国家纳米科学中心, 北京 100190;
3 中国科学院大学, 北京 100049
Full text: PDF (4112KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS)

放射治疗是利用放射线治疗肿瘤的一种局部治疗方法,目前已成为临床上最常用、最有效的恶性肿瘤治疗手段之一。但放射治疗仍存在辐射剂量高、对健康组织副作用大,特别是肿瘤细胞放射抵抗性强等缺点。随着纳米医学的发展,多功能纳米放疗增敏剂为增强肿瘤细胞放射敏感性、提高放疗效果提供了新机遇。本文结合纳米材料在放疗增敏中的优势和潜能,概括了纳米放疗增敏剂的主要类型和目前已进入临床实验的一些实例,简述了多功能纳米放疗增敏剂在肿瘤放射治疗中的应用,并归纳了纳米材料增敏放疗的主要途径和影响因素。最后总结和展望了多功能纳米放疗增敏剂面临的挑战和发展前景。关键词: 放射治疗   纳米放疗增敏剂   放疗增敏机制   纳米医学  
收稿日期 2017-05-29 修回日期 2017-06-28 网出版日期 2017-07-17
通讯作者: 谷战军, 赵宇亮 Email: zjgu@ihep.ac.cn;zhaoyl@nanoctr.cn

基金资助: 国家重点基础研究发展计划(2016YFA0201600,2016YFA0202104,2015CB932104),国家自然科学基金(31571015,11621505,11435002,21320102003)及中国科学院青年创新促进会基金(2013007)资助

引用文本: 龚林吉, 谢佳妮, 朱双, 谷战军, 赵宇亮. 多功能纳米材料在肿瘤放疗增敏中的应用[J]. 物理化学学报, 2018,34(2): 140-167.
GONG Linji, XIE Jiani, ZHU Shuang, GU Zhanjun, ZHAO Yuliang. Application of Multifunctional Nanomaterials in Tumor Radiosensitization[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(2): 140-167.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201707174

(1) Chen, W.; Zheng, R.; Baade, P. D.; Zhang, S.; Zeng, H.; Bray, F.; Jemal, A.; Yu, X. Q.; He, J. CA Cancer J. Clin. 2016, 66, 115. doi: 10.3322/caac.21338
(2) Jaffray, D. A. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2012, 9, 688. doi: 10.1038/nrclinonc.2012.194
(3) Herrera, F. G.; Bourhis, J.; Coukos, G. CA Cancer J. Clin. 2017, 67, 65. doi: 10.3322/caac.21358
(4) Schaue, D.; McBride, W. H. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2015, 12, 527. doi: 10.1038/nrclinonc.2015.120
(5) Atun, R.; Jaffray, D. A.; Barton, M. B.; Bray, F.; Baumann, M.; Vikram, B.; Hanna, T. P.; Knaul, F. M.; Lievens, Y.; Lui, T. Y.; Milosevic, M.; O'Sullivan, B.; Rodin, D. L.; Rosenblatt, E.; Van Dyk, J.; Yap, M. L.; Zubizarreta, E.; Gospodarowicz, M. Lancet Oncol. 2015, 16, 1153. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00222-3
(6) Baumann, M.; Krause, M.; Overgaard, J.; Debus, J.; Bentzen, S. M.; Daartz, J.; Richter, C.; Zips, D.; Bortfeld, T. Nat. Rev. Cancer 2016, 16, 234. doi: 10.1038/nrc.2016.18
(7) Connell, P. P.; Hellman, S. Cancer Res. 2009, 69, 383. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-07-6871
(8) Detappe, A.; Kunjachan, S.; Sancey, L.; Motto-Ros, V.; Biancur, D.; Drane, P.; Guieze, R.; Makrigiorgos, G. M.; Tillement, O.; Langer, R.; Berbeco, R. J. Control. Release 2016, 238, 103. doi: 10.1016/j.jconrel.2016.07.021
(9) Babaei, M.; Ganjalikhani, M. Bioimpacts 2014, 4, 15. doi: 10.5681/bi.2014.003
(10) Dang, Y. Z.; Fei, J. X. J. Mod. Oncol. 2008, 16, 492. [党亚正, 费 晋秀. 现代肿瘤医学, 2008, 16, 492.] doi: 10.3969/j.issn.1672-4992.2008.03.072
(11) Liu, S.; Jiang, Y. X.; Xiong, W.; Fu, F. L. J. Int. Oncol. 2014, 41, 747. [刘珊, 蒋永新, 熊伟, 付凤莲. 国际肿瘤学杂志, 2014, 41, 747.] doi: 10.3760/cma.j.issn.1673-422X.2014.10.009
(12) Ogawa, Y. Cancers 2016, 8, 28. doi: 10.3390/cancers8030028
(13) Qian, Y.; Ma, J. F.; Cao, B. Q.; Shao, J. F. Shandong Med. J. 2013, 53, 79. [钱宇, 马建芬, 曹博强, 邵君飞. 山东医药, 2013, 53, 79.] doi: 10.3969/j.issn.1002-266X.2013.48.033
(14) Li, X. Y.; Liu, F. X.; Ren, Q. L.; Li, S. L. Mod. Prev. Med. 2011, 38, 3285. [李晓愚, 刘方欣, 任庆兰, 李少林. 现代预防医学, 2011, 38, 3285.]
(15) Xu, X. B.; Xu, Z. J.; Zhu, X. F. Med. Recapitulate 2011, 17, 3248. [许雪波, 徐志坚, 祝晓芬. 医学综述, 2011, 17, 3248.]
(16) Xu, J.; Gao, J. Q.; Wei, Q. C. J. Nanomater. 2016, 2016, 1. doi: 10.1155/2016/8507924
(17) Kunz-Schughart, L. A.; Dubrovska, A.; Peitzsch, C.; Ewe, A.; Aigner, A.; Schellenburg, S.; Muders, M. H.; Hampel, S.; Cirillo, G.; Iemma, F.; Tietze, R.; Alexiou, C.; Stephan, H.; Zarschler, K.; Vittorio, O.; Kavallaris, M.; Parak, W. J.; Madler, L.; Pokhrel, S. Biomaterials 2017, 120, 155. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.12.010
(18) Sehedic, D.; Cikankowitz, A.; Hindre, F.; Davodeau, F.; Garcion, E. Trends Pharmacol. Sci. 2015, 36, 236. doi: 10.1016/j.tips.2015.02.002
(19) Su, X. Y.; Liu, P. D.; Wu, H.; Gu, N. Cancer Biol. Med. 2014, 11, 86. doi: 10.7497/j.issn.2095-3941.2014.02.003
(20) Wang, Y.; Liang, R.; Fang, F. J. Nanosci. Nanotechnol. 2015, 15, 5487. doi: 10.1166/jnn.2015.10617
(21) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Anticancer Res. 2014, 34, 443.
(22) Withers, N. J.; Plumley, J. B.; Akins, B. A.; Rivera, A. C.; Medina, G.; Smolyakov, G. A.; Timmins, G. S.; Osinski, M. Radiation Sensitivity Enhancement in Cells Using High-Z Nanoparticles. In Conference on Colloidal Quantum Dots for Biomedical Applications V, San Francisco, California, United States, Jan 23– 25, 2010; Osinski, M., Parak, W. J., Jovin, T. M., Yamamoto, K. Eds.; 2010; p 75750Z. doi: 10.1117/12.848944
(23) Paunesku, T.; Gutiontov, S.; Brown, K.; Woloschak, G. E., Radiosensitization and Nanoparticles. In Nanotechnology-Based Precision Tools for the Detection and Treatment of Cancer; Mirkin, C. A., Meade, T. J., Petrosko, S. H., Stegh, A. H. Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2015; pp 151–171. doi: 10.1007/978-3-319-16555-4_7
(24) Kwatra, D.; Venugopal, A.; Anant, S. Transl. Cancer Res. 2013, 2, 330. doi: 10.3978/j.issn.2218-676X.2013.08.06
(25) Wang, A. Z.; Tepper, J. E. J. Clin. Oncol. 2014, 32, 2879. doi: 10.1200/JCO.2014.55.0699
(26) Al Zaki, A.; Cormode, D.; Tsourkas, A.; Dorsey, J. F., Increasing the Therapeutic Efficacy of Radiotherapy Using Nanoparticles. In Increasing the Therapeutic Ratio of Radiotherapy; Tofilon, P. J.; Camphausen, K., Eds.; Springer International Publishing: Cham, 2017; pp 241–265. doi: 10.1007/978-3-319-40854-5_10
(27) Mi, Y.; Shao, Z.; Vang, J.; Kaidar-Person, O.; Wang, A. Z. Cancer Nanotechnol. 2016, 7, 11. doi: 10.1186/s12645-016-0024-7
(28) Calugaru, V.; Magne, N.; Herault, J.; Bonvalot, S.; Le Tourneau, C.; Thariat, J. Bull. Cancer 2015, 102, 83. doi: 10.1016/j.bulcan.2014.10.002
(29) Retif, P.; Pinel, S.; Toussaint, M.; Frochot, C.; Chouikrat, R.; Bastogne, T.; Barberi-Heyob, M. Theranostics 2015, 5, 1030. doi: 10.7150/thno.11642
(30) Yang, X.; Yang, M.; Pang, B.; Vara, M.; Xia, Y. Chem. Rev. 2015, 115, 10410. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00193
(31) Hernandez-Rivera, M.; Kumar, I.; Cho, S. Y.; Cheong, B. Y.; Pulikkathara, M. X.; Moghaddam, S. E.; Whitmire, K. H.; Wilson, L. J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5709. doi: 10.1021/acsami.6b12768
(32) Popovtzer, A.; Mizrachi, A.; Motiei, M.; Bragilovski, D.; Lubimov, L.; Levi, M.; Hilly, O.; Ben-Aharon, I.; Popovtzer, R. Nanoscale 2016, 8, 2678. doi: 10.1039/C5NR07496G
(33) Li, M.; Zhao, Q.; Yi, X.; Zhong, X.; Song, G.; Chai, Z.; Liu, Z.; Yang, K. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 9557. doi: 10.1021/acsami.5b11588
(34) Rosa, S.; Connolly, C.; Schettino, G.; Butterworth, K. T.; Prise, K. M. Cancer Nanotechnol. 2017, 8, 2. doi: 10.1186/s12645-017-0026-0
(35) Lin, Y.; McMahon, S. J.; Paganetti, H.; Schuemann, J. Phys. Med. Biol. 2015, 60, 4149. doi: 10.1088/0031-9155/60/10/4149
(36) Yao, X.; Huang, C.; Chen, X.; Yi, Z.; Sanche, L. J. Biomed. Nanotechnol. 2015, 11, 478. doi: 10.1166/jbn.2015.1922
(37) Yi, X.; Chen, L.; Zhong, X.; Gao, R.; Qian, Y.; Wu, F.; Song, G.; Chai, Z.; Liu, Z.; Yang, K. Nano Res. 2016, 9, 3267. doi: 10.1007/s12274-016-1205-8
(38) Chang, Y.; He, L.; Li, Z.; Zeng, L.; Song, Z.; Li, P.; Chan, L.; You, Y.; Yu, X. F.; Chu, P. K.; Chen, T. ACS Nano 2017, 11, 4848. doi: 10.1021/acsnano.7b01346
(39) Ma, N.; Jiang, Y. W.; Zhang, X.; Wu, H.; Myers, J. N.; Liu, P.; Jin, H.; Gu, N.; He, N.; Wu, F. G.; Chen, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 28480. doi: 10.1021/acsami.6b10132
(40) Roa, W.; Zhang, X.; Guo, L.; Shaw, A.; Hu, X.; Xiong, Y.; Gulavita, S.; Patel, S.; Sun, X.; Chen, J.; Moore, R.; Xing, J. Z. Nanotechnology 2009, 20, 375101. doi: 10.1088/0957-4484/20/37/375101
(41) Chithrani, D. B.; Jelveh, S.; Jalali, F.; van Prooijen, M.; Allen, C.; Bristow, R. G.; Hill, R. P.; Jaffray, D. A. Radiat. Res. 2010, 173, 719. doi: 10.1667/RR1984.1
(42) Kim, M. S.; Lee, E. J.; Kim, J. W.; Chung, U. S.; Koh, W. G.; Keum, K. C.; Koom, W. S. Radiat. Oncol. J. 2016, 34, 230. doi: 10.3857/roj.2016.01788
(43) Her, S.; Jaffray, D. A.; Allen, C. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2017, 109, 84. doi: 10.1016/j.addr.2015.12.012
(44) Butterworth, K. T.; McMahon, S. J.; Currell, F. J.; Prise, K. M. Nanoscale 2012, 4, 4830. doi: 10.1039/c2nr31227a
(45) Jeremic, B.; Aguerri, A. R.; Filipovic, N. Clin. Transl. Oncol. 2013, 15, 593. doi: 10.1007/s12094-013-1003-7
(46) Hainfeld, J. F.; Dilmanian, F. A.; Slatkin, D. N.; Smilowitz, H. M. J. Pharm. Pharmacol. 2008, 60, 977. doi: 10.1211/jpp.60.8.0005
(47) Schuemann, J.; Berbeco, R.; Chithrani, D. B.; Cho, S. H.; Kumar, R.; McMahon, S. J.; Sridhar, S.; Krishnan, S. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2016, 94, 189. doi: 10.1016/j.ijrobp.2015.09.032
(48) Ma, N.; Wu, F. G.; Zhang, X.; Jiang, Y. W.; Jia, H. R.; Wang, H. Y.; Li, Y. H.; Liu, P.; Gu, N.; Chen, Z. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 13037. doi: 10.1021/acsami.7b01112
(49) Zhang, X. D.; Wu, D.; Shen, X.; Chen, J.; Sun, Y. M.; Liu, P. X.; Liang, X. J. Biomaterials 2012, 33, 6408. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.05.047
(50) Hainfeld, J. F.; Slatkin, D. N.; Smilowitz, H. M. Phys. Med. Biol. 2004, 49, N309. doi: 10.1088/0031-9155/49/18/N03
(51) Liu, P.; Huang, Z.; Chen, Z.; Xu, R.; Wu, H.; Zang, F.; Wang, C.; Gu, N. Nanoscale 2013, 5, 11829. doi: 10.1039/C3NR01351K
(52) Wu, H.; Lin, J.; Liu, P.; Huang, Z.; Zhao, P.; Jin, H.; Ma, J.; Wen, L.; Gu, N. Biomaterials 2016, 101, 1. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.05.031
(53) Liu, P.; Jin, H.; Guo, Z.; Ma, J.; Zhao, J.; Li, D.; Wu, H.; Gu, N. Int. J. Nanomed. 2016, 11, 5003. doi: 10.2147/ijn.s115473
(54) Wu, H.; Lin, J.; Liu, P.; Huang, Z.; Zhao, P.; Jin, H.; Wang, C.; Wen, L.; Gu, N. Biomaterials 2015, 62, 47. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.05.033
(55) Erika, P.; Samuel, L.; Hynd, R.; Noriko, U.; Katsumi, K.; Yoshiya, F.; Claude Le, S.; Sandrine, L. Nanotechnology 2010, 21, 085103. doi: 10.1088/0957-4484/21/8/085103
(56) Detappe, A.; Lux, F.; Tillement, O. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 997. doi: 10.2217/nnm.16.38
(57) Lux, F.; Sancey, L.; Bianchi, A.; Cremillieux, Y.; Roux, S.; Tillement, O. Nanomedicine (Lond) 2015, 10, 1801. doi: 10.2217/nnm.15.30
(58) Preihs, C.; Arambula, J. F.; Magda, D.; Jeong, H.; Yoo, D.; Cheon, J.; Siddik, Z. H.; Sessler, J. L. Inorg. Chem. 2013, 52, 12184. doi: 10.1021/ic400226g
(59) Detappe, A.; Kunjachan, S.; Rottmann, J.; Robar, J.; Tsiamas, P.; Korideck, H.; Tillement, O.; Berbeco, R. Cancer Nanotechnol. 2015, 6, 4. doi: 10.1186/s12645-015-0012-3
(60) Miladi, I.; Le Duc, G.; Kryza, D.; Berniard, A.; Mowat, P.; Roux, S.; Taleb, J.; Bonazza, P.; Perriat, P.; Lux, F.; Tillement, O.; Billotey, C.; Janier, M. J. Biomater. Appl. 2013, 28, 385. doi: 10.1177/0885328212454315
(61) Miladi, I.; Aloy, M. T.; Armandy, E.; Mowat, P.; Kryza, D.; Magne, N.; Tillement, O.; Lux, F.; Billotey, C.; Janier, M.; Rodriguez-Lafrasse, C. Nanomedicine 2015, 11, 247. doi: 10.1016/j.nano.2014.06.013
(62) Stefancikova, L.; Lacombe, S.; Salado, D.; Porcel, E.; Pagacova, E.; Tillement, O.; Lux, F.; Depes, D.; Kozubek, S.; Falk, M. J. Nanobiotechnol. 2016, 14, 63. doi: 10.1186/s12951-016-0215-8
(63) Dufort, S.; Le Duc, G.; Salome, M.; Bentivegna, V.; Sancey, L.; Brauer-Krisch, E.; Requardt, H.; Lux, F.; Coll, J. L.; Perriat, P.; Roux, S.; Tillement, O. Sci. Rep. 2016, 6, 29678. doi: 10.1038/srep29678
(64) Mowat, P.; Mignot, A.; Rima, W.; Lux, F.; Tillement, O.; Roulin, C.; Dutreix, M.; Bechet, D.; Huger, S.; Humbert, L.; Barberi-Heyob, M.; Aloy, M. T.; Armandy, E.; Rodriguez-Lafrasse, C.; Le Duc, G.; Roux, S.; Perriat, P. J. Nanosci. Nanotechnol. 2011, 11, 7833. doi: 10.1166/jnn.2011.4725
(65) Sancey, L.; Kotb, S.; Truillet, C.; Appaix, F.; Marais, A.; Thomas, E.; van der Sanden, B.; Klein, J. P.; Laurent, B.; Cottier, M.; Antoine, R.; Dugourd, P.; Panczer, G.; Lux, F.; Perriat, P.; Motto-Ros, V.; Tillement, O. ACS Nano 2015, 9, 2477. doi: 10.1021/acsnano.5b00552
(66) Verry, C.; Dufort, S.; Barbier, E. L.; Montigon, O.; Peoc'h, M.; Chartier, P.; Lux, F.; Balosso, J.; Tillement, O.; Sancey, L.; Le Duc, G. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 2405. doi: 10.2217/nnm-2016-0203
(67) Dufort, S.; Bianchi, A.; Henry, M.; Lux, F.; Le Duc, G.; Josserand, V.; Louis, C.; Perriat, P.; Crémillieux, Y.; Tillement, O.; Coll, J. L. Small 2015, 11, 215. doi: 10.1002/smll.201401284
(68) Butterworth, K. T.; Nicol, J. R.; Ghita, M.; Rosa, S.; Chaudhary, P.; McGarry, C. K.; McCarthy, H. O.; Jimenez-Sanchez, G.; Bazzi, R.; Roux, S.; Tillement, O.; Coulter, J. A.; Prise, K. M. Nanomedicine (Lond) 2016, 11, 2035. doi: 10.2217/nnm-2016-0062
(69) Coulter, J. A.; Butterworth, K. T.; Jain, S. Br. J. Radiol. 2015, 88, 20150256. doi: 10.1259/bjr.20150256
(70) Luchette, M.; Korideck, H.; Makrigiorgos, M.; Tillement, O.; Berbeco, R. Nanomedicine 2014, 10, 1751. doi: 10.1016/j.nano.2014.06.004
(71) Lux, F.; Detappe, A.; Dufort, S.; Sancey, L.; Louis, C.; Carme, S.; Tillement, O. Cancer Radiother. 2015, 19, 508. doi: 10.1016/j.canrad.2015.05.019
(72) Detappe, A.; Thomas, E.; Tibbitt, M. W.; Kunjachan, S.; Zavidij, O.; Parnandi, N.; Reznichenko, E.; Lux, F.; Tillement, O.; Berbeco, R. Nano Lett. 2017, 17, 1733. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b05055
(73) Sancey, L.; Lux, F.; Kotb, S.; Roux, S.; Dufort, S.; Bianchi, A.; Cremillieux, Y.; Fries, P.; Coll, J. L.; Rodriguez-Lafrasse, C.; Janier, M.; Dutreix, M.; Barberi-Heyob, M.; Boschetti, F.; Denat, F.; Louis, C.; Porcel, E.; Lacombe, S.; Le Duc, G.; Deutsch, E.; Perfettini, J. L.; Detappe, A.; Verry, C.; Berbeco, R.; Butterworth, K. T.; McMahon, S. J.; Prise, K. M.; Perriat, P.; Tillement, O. Br. J. Radiol. 2014, 87, 20140134. doi: 10.1259/bjr.20140134
(74) Fries, P.; Morr, D.; Mueller, A.; Lux, F.; Tillement, O.; Massmann, A.; Seidel, R.; Schaefer, T.; Menger, M. D.; Schneider, G.; Buecker, A. Rofo-Fortschr. Gebiet Rontgenstrahlen Bildgeb. Verfahr. 2015, 187, 1108. doi: 10.1055/s-0035-1553500
(75) Le Duc, G.; Roux, S.; Paruta-Tuarez, A.; Dufort, S.; Brauer, E.; Marais, A.; Truillet, C.; Sancey, L.; Perriat, P.; Lux, F.; Tillement, O. Cancer Nanotechnol. 2014, 5, 4. doi: 10.1186/s12645-014-0004-8
(76) Jayaraman, V.; Bhavesh, G.; Chinnathambi, S.; Ganesan, S.; Aruna, P. Mater. Express 2014, 4, 375. doi: 10.1166/mex.2014.1190
(77) Maggiorella, L.; Barouch, G.; Devaux, C.; Pottier, A.; Deutsch, E.; Bourhis, J.; Borghi, E.; Levy, L. Future Oncol. 2012, 8, 1167. doi: 10.2217/fon.12.96
(78) Dorvel, B. R.; Reddy, B., Jr.; Go, J.; Duarte Guevara, C.; Salm, E.; Alam, M. A.; Bashir, R. ACS Nano 2012, 6, 6150. doi: 10.1021/nn301495k
(79) McGinnity, T. L.; Dominguez, O.; Curtis, T. E.; Nallathamby, P. D.; Hoffman, A. J.; Roeder, R. K. Nanoscale 2016, 8, 13627. doi: 10.1039/c6nr03217f
(80) Maggiorella, L.; Barouch, G.; Devaux, C.; Pottier, A.; Deutsch, E.; Bourhis, J.; Borghi, E.; Levy, L. Eur. J. Cancer 2011, 47, S189. doi: 10.1016/s0959-8049(11)70959-5
(81) Bonvalot, S.; Le Pechoux, C.; De Baere, T.; Kantor, G.; Buy, X.; Stoeckle, E.; Terrier, P.; Sargos, P.; Coindre, J. M.; Lassau, N.; Ait Sarkouh, R.; Dimitriu, M.; Borghi, E.; Levy, L.; Deutsch, E.; Soria, J. C. Clin. Cancer Res. 2017, 23, 908. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-1297
(82) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Br. J. Radiol. 2015, 88. doi: 10.1259/bjr.20150171
(83) Marill, J.; Anesary, N. M.; Zhang, P.; Vivet, S.; Borghi, E.; Levy, L.; Pottier, A. Radiat. Oncol. 2014, 9, 150. doi: 10.1186/1748-717X-9-150
(84) Pottier, A.; Borghi, E.; Levy, L. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2015, 468, 471. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.09.027
(85) Kamaly, N.; He, J. C.; Ausiello, D. A.; Farokhzad, O. C. Nat. Rev. Nephrol. 2016, 12, 738. doi: 10.1038/nrneph.2016.156
(86) Bobo, D.; Robinson, K. J.; Islam, J.; Thurecht, K. J.; Corrie, S. R. Pharm. Res. 2016, 33, 2373. doi: 10.1007/s11095-016-1958-5
(87) Chen, M. H.; Hanagata, N.; Ikoma, T.; Huang, J. Y.; Li, K. Y.; Lin, C. P.; Lin, F. H. Acta Biomater. 2016, 37, 165. doi: 10.1016/j.actbio.2016.04.004
(88) Chu, S. H.; Karri, S.; Ma, Y. B.; Feng, D. F.; Li, Z. Q. Neuro-Oncology 2013, 15, 880. doi: 10.1093/neuonc/not030
(89) Liu, J.; Yang, Y.; Zhu, W.; Yi, X.; Dong, Z.; Xu, X.; Chen, M.; Yang, K.; Lu, G.; Jiang, L.; Liu, Z. Biomaterials 2016, 97, 1. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.04.034
(90) Oh, M. H.; Lee, N.; Kim, H.; Park, S. P.; Piao, Y.; Lee, J.; Jun, S. W.; Moon, W. K.; Choi, S. H.; Hyeon, T. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5508. doi: 10.1021/ja200120k
(91) Lee, N.; Cho, H. R.; Oh, M. H.; Lee, S. H.; Kim, K.; Kim, B. H.; Shin, K.; Ahn, T. Y.; Choi, J. W.; Kim, Y. W.; Choi, S. H.; Hyeon, T. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 10309. doi: 10.1021/ja3016582
(92) Liu, Y.; Bao, C.; Wismeijer, D.; Wu, G. Mater. Sci. Eng. C Mater. Biol. Appl. 2015, 49, 323. doi: 10.1016/j.msec.2015.01.007
(93) Lu, Y. C.; Yang, C. X.; Yan, X. P. Nanoscale 2015, 7, 17929. doi: 10.1039/c5nr05623c
(94) Morrison, R.; Thompson, J.; Bird, L.; Hill, M. A.; Townley, H. J. Mater. Sci. Mater. Med. 2015, 26, 218. doi: 10.1007/s10856-015-5549-5
(95) Crowder, J. M.; Bates, N.; Roberts, J.; Torres, A. S.; Bonitatibus, P. J. J. Anal. At. Spectrom. 2016, 31, 1311. doi: 10.1039/c5ja00446b
(96) Jin, Y.; Li, Y.; Ma, X.; Zha, Z.; Shi, L.; Tian, J.; Dai, Z. Biomaterials 2014, 35, 5795. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.03.086
(97) Jin, Y.; Ma, X.; Feng, S.; Liang, X.; Dai, Z.; Tian, J.; Yue, X. Bioconjug. Chem. 2015, 26, 2530. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.5b00551
(98) Rathnayake, S.; Mongan, J.; Torres, A. S.; Colborn, R.; Gao, D. W.; Yeh, B. M.; Fu, Y. Contrast Media Mol. Imaging 2016, 11, 254. doi: 10.1002/cmmi.1687
(99) Xiao, Q.; Bu, W.; Ren, Q.; Zhang, S.; Xing, H.; Chen, F.; Li, M.; Zheng, X.; Hua, Y.; Zhou, L.; Peng, W.; Qu, H.; Wang, Z.; Zhao, K.; Shi, J. Biomaterials 2012, 33, 7530. doi: 10.1016/j.biomaterials.2012.06.028
(100) Jin, Y.; Ma, X.; Zhang, S.; Meng, H.; Xu, M.; Yang, X.; Xu, W.; Tian, J. Cancer Lett. 2017, 397, 61. doi: 10.1016/j.canlet.2017.03.030
(101) Freedman, J. D.; Lusic, H.; Snyder, B. D.; Grinstaff, M. W. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2014, 53, 8406. doi: 10.1002/anie.201404519
(102) He, W. Y.; Ai, K. L.; Lu, L. H. Sci. China Chem. 2015, 58, 753. doi: 10.1007/s11426-015-5351-8
(103) Park, C.; Kim, S.; Kim, H. E.; Jang, T. S. Surf. Coat. Technol. 2016, 305, 139. doi: 10.1016/j.surfcoat.2016.08.014
(104) Brown, R.; Tehei, M.; Oktaria, S.; Briggs, A.; Stewart, C.; Konstantinov, K.; Rosenfeld, A.; Corde, S.; Lerch, M. Part. Part. Syst. Charact. 2014, 31, 500. doi: 10.1002/ppsc.201300276
(105) Song, G.; Chao, Y.; Chen, Y.; Liang, C.; Yi, X.; Yang, G.; Yang, K.; Cheng, L.; Zhang, Q.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8243. doi: 10.1002/adfm.201603845
(106) Song, G.; Chen, Y.; Liang, C.; Yi, X.; Liu, J.; Sun, X.; Shen, S.; Yang, K.; Liu, Z. Adv. Mater. 2016, 28, 7143. doi: 10.1002/adma.201602111
(107) Song, G.; Ji, C.; Liang, C.; Song, X.; Yi, X.; Dong, Z.; Yang, K.; Liu, Z. Biomaterials 2017, 112, 257. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.10.020
(108) Briand, G. G.; Burford, N. Chem. Rev. 1999, 99, 2601. doi: 10.1021/cr980425s
(109) Chellan, P.; Sadler, P. J. Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci. 2015, 373. doi: 10.1098/rsta.2014.0182
(110) Hossain, M.; Su, M. J. Phys. Chem. C 2011, 116, 23047. doi: 10.1021/jp306543q
(111) Yu, X.; Li, A.; Zhao, C.; Yang, K.; Chen, X.; Li, W. ACS Nano 2017, 11, 3990. doi: 10.1021/acsnano.7b00476
(112) Yong, Y.; Cheng, X.; Bao, T.; Zu, M.; Yan, L.; Yin, W.; Ge, C.; Wang, D.; Gu, Z.; Zhao, Y. ACS Nano 2015, 9, 12451. doi: 10.1021/acsnano.5b05825
(113) Qiu, J. J.; Xiao, Q. F.; Zheng, X. P.; Zhang, L. B.; Xing, H. Y.; Ni, D. L.; Liu, Y. Y.; Zhang, S. J.; Ren, Q. G.; Hua, Y. Q.; Zhao, K. L.; Bu, W. B. Nano Res. 2015, 8, 3580. doi: 10.1007/s12274-015-0858-z
(114) Gong, L.; Yan, L.; Zhou, R.; Xie, J.; Wu, W.; Gu, Z. J. Mater. Chem. B 2017, 5, 1873. doi: 10.1039/c7tb00195a
(115) Chao, Y.; Wang, G.; Liang, C.; Yi, X.; Zhong, X.; Liu, J.; Gao, M.; Yang, K.; Cheng, L.; Liu, Z. Small 2016, 12, 3967. doi: 10.1002/smll.201601375
(116) Cheng, L.; Yuan, C.; Shen, S. D.; Yi, X.; Gong, H.; Yang, K.; Liu, Z. ACS Nano 2015, 9, 11090. doi: 10.1021/acsnano.5b04606
(117) Wang, J.; Pang, X.; Tan, X.; Song, Y.; Liu, L.; You, Q.; Sun, Q.; Tan, F.; Li, N. Nanoscale 2017, 9, 5551. doi: 10.1039/c6nr09219e
(118) Alqathanni, M.; Blencowe, A.; Geso, M.; Ibbott, G. J. Biomed. Nanotechnol. 2016, 12, 464. doi: 10.1166/jbn.2016.2183
(119) Stewart, C.; Konstantinov, K.; McKinnon, S.; Guatelli, S.; Lerch, M.; Rosenfeld, A.; Tehei, M.; Corde, S. Phys. Med. 2016, 32, 1444. doi: 10.1016/j.ejmp.2016.10.015
(120) Yao, M. H.; Ma, M.; Chen, Y.; Jia, X. Q.; Xu, G.; Xu, H. X.; Chen, H. R.; Wu, R. Biomaterials 2014, 35, 8197. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.06.010
(121) Wang, S.; Li, X.; Chen, Y.; Cai, X.; Yao, H.; Gao, W.; Zheng, Y.; An, X.; Shi, J.; Chen, H. Adv. Mater. 2015, 27, 2775. doi: 10.1002/adma.201500870
(122) Ma, M.; Huang, Y.; Chen, H.; Jia, X.; Wang, S.; Wang, Z.; Shi, J. Biomaterials 2015, 37, 447. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.10.001
(123) Wang, Y.; Wu, Y. Y.; Liu, Y. J.; Shen, J.; Lv, L.; Li, L. B.; Yang, L. C.; Zeng, J. F.; Wang, Y. Y.; Zhang, L. S. W.; Li, Z.; Gao, M. Y.; Chai, Z. F. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 5335. doi: 10.1002/adfm.201601341
(124) Zhang, X. D.; Chen, J.; Min, Y.; Park, G. B.; Shen, X.; Song, S. S.; Sun, Y. M.; Wang, H.; Long, W.; Xie, J.; Gao, K.; Zhang, L.; Fan, S.; Fan, F.; Jeong, U. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 1718. doi: 10.1002/adfm.201302312
(125) Song, G.; Liang, C.; Gong, H.; Li, M.; Zheng, X.; Cheng, L.; Yang, K.; Jiang, X.; Liu, Z. Adv. Mater. 2015, 27, 6110. doi: 10.1002/adma.201503006
(126) Mao, F.; Wen, L.; Sun, C.; Zhang, S.; Wang, G.; Zeng, J.; Wang, Y.; Ma, J.; Gao, M.; Li, Z. ACS Nano 2016, 10, 11145. doi: 10.1021/acsnano.6b06067
(127) Song, G.; Liang, C.; Yi, X.; Zhao, Q.; Cheng, L.; Yang, K.; Liu, Z. Adv. Mater. 2016, 28, 2716. doi: 10.1002/adma.201504617
(128) Cheng, L.; Shen, S.; Shi, S.; Yi, Y.; Wang, X.; Song, G.; Yang, K.; Liu, G.; Barnhart, T. E.; Cai, W.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 2185. doi: 10.1002/adfm.201504810
(129) Li, A.; Li, X.; Yu, X.; Li, W.; Zhao, R.; An, X.; Cui, D.; Chen, X.; Li, W. Biomaterials 2017, 112, 164. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.10.024
(130) Du, J.; Zheng, X.; Yong, Y.; Yu, J.; Dong, X.; Zhang, C.; Zhou, R.; Li, B.; Yan, L.; Chen, C.; Gu, Z.; Zhao, Y. Nanoscale 2017, 9, 8229. doi: 10.1039/c7nr02213a
(131) Kobayashi, K.; Usami, N.; Porcel, E.; Lacombe, S.; Le Sech, C. Mutat. Res. 2010, 704, 123. doi: 10.1016/j.mrrev.2010.01.002
(132) Yong, Y.; Zhou, L. J.; Zhang, S. S.; Yan, L.; Gu, Z. J.; Zhang, G. J.; Zhao, Y. L. NPG Asia Mater. 2016, 8, e273. doi: 10.1038/am.2016.63
(133) Liu, Y.; Liu, Y.; Bu, W.; Xiao, Q.; Sun, Y.; Zhao, K.; Fan, W.; Liu, J.; Shi, J. Biomaterials 2015, 49, 1. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.01.028
(134) Xiao, Q.; Zheng, X.; Bu, W.; Ge, W.; Zhang, S.; Chen, F.; Xing, H.; Ren, Q.; Fan, W.; Zhao, K.; Hua, Y.; Shi, J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13041. doi: 10.1021/ja404985w
(135) Fan, W.; Bu, W.; Zhang, Z.; Shen, B.; Zhang, H.; He, Q.; Ni, D.; Cui, Z.; Zhao, K.; Bu, J.; Du, J.; Liu, J.; Shi, J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2015, 54, 14026. doi: 10.1002/anie.201504536
(136) Titus, D.; Samuel, E. J. J.; Roopan, S. M. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2016, 100, 4803. doi: 10.1007/s00253-016-7489-5
(137) Ai, F.; Ferreira, C. A.; Chen, F.; Cai, W. Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2016, 8, 619. doi: 10.1002/wnan.1386
(138) Huang, F. K.; Chen, W. C.; Lai, S. F.; Liu, C. J.; Wang, C. L.; Wang, C. H.; Chen, H. H.; Hua, T. E.; Cheng, Y. Y.; Wu, M. K.; Hwu, Y.; Yang, C. S.; Margaritondo, G. Phys. Med. Biol. 2010, 55, 469. doi: 10.1088/0031-9155/55/2/009
(139) Mazur, C. M.; Tate, J. A.; Strawbridge, R. R.; Gladstone, D. J.; Hoopes, P. J. Iron Oxide Nanoparticle Enhancement of Radiation Cytotoxicity. In Conference on Energy-Based Treatment of Tissue and Assessment VⅡ, San Francisco, California, United States, Feb 03–04, 2013; Ryan, T. P. Eds.; 2013; p. 85840J. doi: 10.1117/12.2007701
(140) Khoei, S.; Mahdavi, S. R.; Fakhimikabir, H.; Shakeri-Zadeh, A.; Hashemian, A. Int. J. Radiat. Biol. 2014, 90, 351. doi: 10.3109/09553002.2014.888104
(141) Mazur, C. M.; Strawbridge, R. R.; Thompson, E. S.; Petryk, A. A.; Gladstone, D. J.; Hoopes, P. J. Effect of Radiation Energy and Intracellular Iron Dose on Iron Oxide Nanoparticle Enhancement of Radiation Cytotoxicity. In Conference on Energy-Based Treatment of Tissue and Assessment VⅢ, San Francisco, California, United States, Feb 08–09, 2015; Ryan, T. P. Eds.; 2015; pp 93260P. doi: 10.1117/12.2082550
(142) Zhao, D.; Sun, X.; Tong, J.; Ma, J.; Bu, X.; Xu, R.; Fan, R. Acta Biochim. Biophys. Sin. 2012, 44, 678. doi: 10.1093/abbs/gms051
(143) Ma, P.; Xiao, H.; Yu, C.; Liu, J.; Cheng, Z.; Song, H.; Zhang, X.; Li, C.; Wang, J.; Gu, Z.; Lin, J. Nano Lett. 2017, 17, 928. doi: 10.1021/acs.nanolett.6b04269
(144) Wang, B.; Yin, J. J.; Zhou, X.; Kurash, I.; Chai, Z.; Zhao, Y.; Feng, W. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 383. doi: 10.1021/jp3101392
(145) Klein, S.; Sommer, A.; Distel, L. V.; Neuhuber, W.; Kryschi, C. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2012, 425, 393. doi: 10.1016/j.bbrc.2012.07.108
(146) Hauser, A. K.; Mitov, M. I.; Daley, E. F.; McGarry, R. C.; Anderson, K. W.; Hilt, J. Z. Biomaterials 2016, 105, 127. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.07.032
(147) Yan, L.; Gu, Z.; Zhao, Y. Chem.-Asian J. 2013, 8, 2342. doi: 10.1002/asia.201300542
(148) Klein, S.; Sommer, A.; Distel, L. V.; Hazemann, J. L.; Kroner, W.; Neuhuber, W.; Muller, P.; Proux, O.; Kryschi, C. J. Phys. Chem. B 2014, 118, 6159. doi: 10.1021/jp5026224
(149) Lima-Tenório, M. K.; Tenório-Neto, E. T.; Hechenleitner, A. A. W.; Fessi, H.; Pineda, E. A. G. J. Colloid Sci. Biotechnol. 2016, 5, 45. doi: 10.1166/jcsb.2016.1135
(150) Kim, D. H.; Nikles, D. E.; Johnson, D. T.; Brazel, C. S. J. Magn. Magn. Mater. 2008, 320, 2390. doi: 10.1016/j.jmmm.2008.05.023
(151) Fantechi, E.; Innocenti, C.; Albino, M.; Lottini, E.; Sangregorio, C. J. Magn. Magn. Mater. 2015, 380, 365. doi: 10.1016/j.jmmm.2014.10.082
(152) Ichiyanagi, Y.; Shigeoka, D.; Hiroki, T.; Mashino, T.; Kimura, S.; Tomitaka, A.; Ueda, K.; Takemura, Y. Thermochim. Acta 2012, 532, 123. doi: 10.1016/j.tca.2011.02.012
(153) Zhang, S. J.; Liu, X. H.; Zhou, L. P.; Peng, W. J. Mater. Lett. 2012, 68, 243. doi: 10.1016/j.matlet.2011.10.070
(154) Manjura Hoque, S.; Srivastava, C.; Venkatesha, N.; Anil Kumar, P. S.; Chattopadhyay, K. Philos. Mag. 2013, 93, 1771. doi: 10.1080/14786435.2012.755271
(155) Wang, Z.; Liu, J.; Li, T.; Liu, J.; Wang, B. J. Mater. Chem. B 2014, 2, 4748. doi: 10.1039/c4tb00342j
(156) Ereath Beeran, A.; Nazeer, S. S.; Fernandez, F. B.; Muvvala, K. S.; Wunderlich, W.; Anil, S.; Vellappally, S.; Ramachandra Rao, M. S.; John, A.; Jayasree, R. S.; Varma, P. R. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 4609. doi: 10.1039/c4cp05122j
(157) Hoque, S. M.; Hossain, M. S.; Choudhury, S.; Akhter, S.; Hyder, F. Mater. Lett. 2016, 162, 60. doi: 10.1016/j.matlet.2015.09.066
(158) Zhang, H.; Li, L.; Liu, X. L.; Jiao, J.; Ng, C. T.; Yi, J. B.; Luo, Y. E.; Bay, B. H.; Zhao, L. Y.; Peng, M. L.; Gu, N.; Fan, H. M. ACS Nano 2017, 11, 3614. doi: 10.1021/acsnano.6b07684
(159) Rana, S.; Gallo, A.; Srivastava, R. S.; Misra, R. D. Acta Biomater. 2007, 3, 233. doi: 10.1016/j.actbio.2006.10.006
(160) Hidayatullah, M.; Nurhasanah, I.; Budi, W. S. J. Phys.: Conf. Ser. 2016, 694, 012028. doi: 10.1088/1742-6596/694/1/012028
(161) Meidanchi, A.; Akhavan, O.; Khoei, S.; Shokri, A. A.; Hajikarimi, Z.; Khansari, N. Mater. Sci. Eng. C-Mater. Biol. Appl. 2015, 46, 394. doi: 10.1016/j.msec.2014.10.062
(162) Juzenas, P.; Chen, W.; Sun, Y. P.; Coelho, M. A.; Generalov, R.; Generalova, N.; Christensen, I. L. Adv. Drug. Deliv. Rev. 2008, 60, 1600. doi: 10.1016/j.addr.2008.08.004
(163) Bakalova, R.; Ohba, H.; Zhelev, Z.; Ishikawa, M.; Baba, Y. Nat. Biotechnol. 2004, 22, 1360. doi: 10.1038/nbt1104-1360
(164) Yang, W.; Read, P. W.; Mi, J.; Baisden, J. M.; Reardon, K. A.; Larner, J. M.; Helmke, B. P.; Sheng, K. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2008, 72, 633. doi: 10.1016/j.ijrobp.2008.06.1916
(165) Kleinauskas, A.; Rocha, S.; Sahu, S.; Sun, Y. P.; Juzenas, P. Nanotechnology 2013, 24, 325103. doi: 10.1088/0957-4484/24/32/325103
(166) Morita, K.; Miyazaki, S.; Numako, C.; Ikeno, S.; Sasaki, R.; Nishimura, Y.; Ogino, C.; Kondo, A. Free Radic. Res. 2016, 50, 1319. doi: 10.1080/10715762.2016.1241879
(167) Ghaemi, B.; Mashinchian, O.; Mousavi, T.; Karimi, R.; Kharrazi, S.; Amani, A. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 3123. doi: 10.1021/acsami.5b10056
(168) Sayes, C. M.; Wahi, R.; Kurian, P. A.; Liu, Y.; West, J. L.; Ausman, K. D.; Warheit, D. B.; Colvin, V. L. Toxicol. Sci. 2006, 92, 174. doi: 10.1093/toxsci/kfj197
(169) Kakinoki, K.; Yamane, K.; Teraoka, R.; Otsuka, M.; Matsuda, Y. J. Pharm. Sci. 2004, 93, 582. doi: 10.1002/jps.10575
(170) Rezaei-Tavirani, M.; Dolat, E.; Hasanzadeh, H.; Seyyedi, S. S.; Semnani, V.; Sobhi, S. Iran. J. Cancer Prev. 2013, 6, 37.
(171) Wang, J. X.; Fan, Y. B. Int. J. Mol. Sci. 2014, 15, 22258. doi: 10.3390/ijms151222258
(172) Nakayama, M.; Sasaki, R.; Ogino, C.; Tanaka, T.; Morita, K.; Umetsu, M.; Ohara, S.; Tan, Z.; Nishimura, Y.; Akasaka, H.; Sato, K.; Numako, C.; Takami, S.; Kondo, A. Radiat. Oncol. 2016, 11. doi: 10.1186/s13014-016-0666-y
(173) Mirjolet, C.; Papa, A. L.; Crehange, G.; Raguin, O.; Seignez, C.; Paul, C.; Truc, G.; Maingon, P.; Millot, N. Radiother. Oncol. 2013, 108, 136. doi: 10.1016/j.radonc.2013.04.004
(174) Preedia Babu, E.; Subastri, A.; Suyavaran, A.; Lokeshwara Rao, P.; Suresh Kumar, M.; Jeevaratnam, K.; Thirunavukkarasu, C. RSC Adv. 2015, 5, 62067. doi: 10.1039/C5RA09935H
(175) Townley, H. E.; Kim, J.; Dobson, P. J. Nanoscale 2012, 4, 5043. doi: 10.1039/C2NR30769C
(176) Zhang, C.; Zhao, K.; Bu, W.; Ni, D.; Liu, Y.; Feng, J.; Shi, J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2015, 54, 1770. doi: 10.1002/anie.201408472
(177) Zhang, H. J.; Patel, N.; Xiong, J.; Ding, S. RSC Adv. 2015, 5, 85720. doi: 10.1039/c5ra16880e
(178) Zhang, H.; Patel, N.; Ding, S.; Xiong, J.; Wu, P. Biomater. Sci. 2016, 4, 288. doi: 10.1039/C5BM00361J
(179) Grall, R.; Girard, H.; Saad, L.; Petit, T.; Gesset, C.; Combis-Schlumberger, M.; Paget, V.; Delic, J.; Arnault, J. C.; Chevillard, S. Biomaterials 2015, 61, 290. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.05.034
(180) Ni, J.; Wu, Q.; Li, Y.; Guo, Z.; Tang, G.; Sun, D.; Gao, F.; Cai, J. J. Nanopart. Res. 2007, 10, 643. doi: 10.1007/s11051-007-9295-6
(181) Yang, J. S.; Jing, X. G.; Li, W. J.; Hu, X. K.; Wei, W.; Wang, Z. Z. Gene Ther. Mol. Biol. 2008, 12, 247.
(182) Jia, Y. J.; Weng, Z. Y.; Wang, C. Y.; Zhu, M. J.; Lu, Y. S.; Ding, L. L.; Wang, Y. K.; Cheng, X. H.; Lin, Q.; Wu, K. J. Oncol. Lett. 2017, 13, 206. doi: 10.3892/ol.2016.5402
(183) Wang, N.; Feng, Y.; Zeng, L.; Zhao, Z.; Chen, T. ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 7, 14933. doi: 10.1021/acsami.5b03739
(184) Chaudhary, S.; Umar, A.; Mehta, S. K. Prog. Mater Sci. 2016, 83, 270. doi: 10.1016/j.pmatsci.2016.07.001
(185) Yu, B.; Liu, T.; Du, Y.; Luo, Z.; Zheng, W.; Chen, T. Colloids Surf. B. Biointerfaces 2016, 139, 180. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.11.063
(186) Tian, J.; Chen, J.; Ge, C.; Liu, X.; He, J.; Ni, P.; Pan, Y. Bioconjug. Chem. 2016, 27, 1518. doi: 10.1021/acs.bioconjchem.6b00168
(187) Wardman, P. Clin. Oncol. 2007, 19, 397. doi: 10.1016/j.clon.2007.03.010
(188) Castro Nava, A.; Cojoc, M.; Peitzsch, C.; Cirillo, G.; Kurth, I.; Fuessel, S.; Erdmann, K.; Kunhardt, D.; Vittorio, O.; Hampel, S.; Dubrovska, A. Int. J. Cancer 2015, 137, 2492. doi: 10.1002/ijc.29614
(189) Werner, M. E.; Cummings, N. D.; Sethi, M.; Wang, E. C.; Sukumar, R.; Moore, D. T.; Wang, A. Z. Int. J. Radiat. Oncol. Biol. Phys. 2013, 86, 463. doi: 10.1016/j.ijrobp.2013.02.009
(190) Jin, C.; Bai, L.; Wu, H.; Tian, F.; Guo, G. Biomaterials 2007, 28, 3724. doi: 10.1016/j.biomaterials.2007.04.032
(191) Negishi, T.; Koizumi, F.; Uchino, H.; Kuroda, J.; Kawaguchi, T.; Naito, S.; Matsumura, Y. Br. J. Cancer 2006, 95, 601. doi: 10.1038/sj.bjc.6603311
(192) Wang, A. Z.; Yuet, K.; Zhang, L.; Gu, F. X.; Huynh-Le, M.; Radovic-Moreno, A. F.; Kantoff, P. W.; Bander, N. H.; Langer, R.; Farokhzad, O. C. Nanomedicine (Lond) 2010, 5, 361. doi: 10.2217/nnm.10.6
(193) Shi, W.; Yuan, Y.; Chu, M.; Zhao, S.; Song, Q.; Mu, X.; Xu, S.; Zhang, Z.; Yang, K. J. Biomater. Appl. 2016, 30, 1127. doi: 10.1177/0885328215604081
(194) Werner, M. E.; Copp, J. A.; Karve, S.; Cummings, N. D.; Sukumar, R.; Li, C.; Napier, M. E.; Chen, R. C.; Cox, A. D.; Wang, A. Z. ACS Nano 2011, 5, 8990. doi: 10.1021/nn203165z
(195) Cui, F. B.; Li, R. T.; Liu, Q.; Wu, P. Y.; Hu, W. J.; Yue, G. F.; Ding, H.; Yu, L. X.; Qian, X. P.; Liu, B. R. Cancer Lett. 2014, 346, 53. doi: 10.1016/j.canlet.2013.12.002
(196) You, J.; Zhao, J.; Wen, X.; Wu, C.; Huang, Q.; Guan, F.; Wu, R.; Liang, D.; Li, C. J. Control. Release 2015, 202, 40. doi: 10.1016/j.jconrel.2015.01.031
(197) Setua, S.; Ouberai, M.; Piccirillo, S. G.; Watts, C.; Welland, M. Nanoscale 2014, 6, 10865. doi: 10.1039/c4nr03693j
(198) Fan, W.; Shen, B.; Bu, W.; Chen, F.; Zhao, K.; Zhang, S.; Zhou, L.; Peng, W.; Xiao, Q.; Xing, H.; Liu, J.; Ni, D.; He, Q.; Shi, J. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 6494. doi: 10.1021/ja312225b
(199) Rocca, J. D.; Werner, M. E.; Kramer, S. A.; Huxford-Phillips, R. C.; Sukumar, R.; Cummings, N. D.; Vivero-Escoto, J. L.; Wang, A. Z.; Lin, W. Nanomedicine 2015, 11, 31. doi: 10.1016/j.nano.2014.07.004
(200) Munaweera, I.; Shi, Y.; Koneru, B.; Saez, R.; Aliev, A.; Di Pasqua, A. J.; Balkus, K. J. Mol. Pharm. 2012, 12, 3588. doi: 10.1021/acs.molpharmaceut.5b00304 "
(201) Fan, W. P.; Shen, B.; Bu, W. B.; Zheng, X. P.; He, Q. J.; Cui, Z. W.; Zhao, K. L.; Zhang, S. J.; Shi, J. L. Chem. Sci. 2015, 6, 1747. doi: 10.1039/c4sc03080j
(202) He, L.; Lai, H.; Chen, T. Biomaterials 2015, 51, 30. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.01.063
(203) Shen, B.; Zhao, K.; Ma, S.; Yuan, D.; Bai, Y. Chem.-Asian J. 2015, 10, 344. doi: 10.1002/asia.201403117
(204) Zhang, K.; Li, P.; He, Y.; Bo, X.; Li, X.; Li, D.; Chen, H.; Xu, H. Biomaterials 2016, 99, 34. doi: 10.1016/j.biomaterials.2016.05.014
(205) Wang, E. C.; Min, Y.; Palm, R. C.; Fiordalisi, J. J.; Wagner, K. T.; Hyder, N.; Cox, A. D.; Caster, J. M.; Tian, X.; Wang, A. Z. Biomaterials 2015, 51, 208. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.02.015
(206) Girdhani, S.; Bhosle, S. M.; Thulsidas, S. A.; Kumar, A.; Mishra, K. P. J. Cancer Res. Ther. 2005, 1, 129. doi: 10.4103/0973-1482.19585
(207) Yu, X.; Tang, X.; He, J.; Yi, X.; Xu, G.; Tian, L.; Zhou, R.; Zhang, C.; Yang, K. Part. Part. Syst. Charact. 2017, 34, 1600296. doi: 10.1002/ppsc.201600296
(208) Li, M.; Zhang, Z.; Hill, D. L.; Wang, H.; Zhang, R. Cancer Res. 2007, 67, 1988. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-06-3066
(209) Eifel, P. J. Nat. Clin. Pract. Oncol. 2006, 3, 248. doi: 10.1038/ncponc0486
(210) Jin, C.; Bai, L.; Wu, H.; Teng, Z.; Guo, G.; Chen, J. J. Nanopart. Res. 2008, 10, 1045. doi: 10.1007/s11051-007-9336-1
(211) Liu, H.; Tao, X.; Ma, F.; Qiu, J.; Wu, C.; Wang, M. Oncol. Rep. 2012, 28, 1894. doi: 10.3892/or.2012.1979
(212) Huang, Y.; Luo, Y.; Zheng, W.; Chen, T. ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 6, 19217. doi: 10.1021/am505246w
(213) Wardman, P.; Rothkamm, K.; Folkes, L. K.; Woodcock, M.; Johnston, P. J. Radiat. Res. 2007, 167, 475. doi: 10.1667/RR0827.1
(214) Kondakova, I. V.; Tcheredova, V. V.; Zagrebelnaya, G. V.; Cherdyntseva, N. V.; Kagiya, T. V.; Choinzonov, E. L. Exp. Oncol. 2004, 26, 329.
(215) Menon, J. U.; Tumati, V.; Hsieh, J. T.; Nguyen, K. T.; Saha, D. J. Biomed. Mater. Res. Part A 2015, 103, 1632. doi: 10.1002/jbm.a.35300
(216) Park, S.-m.; Aalipour, A.; Vermesh, O.; Yu, J. H.; Gambhir, S. S. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 17014. doi: 10.1038/natrevmats.2017.14
(217) Dou, Y.; Yang, X.; Yang, W. T.; Guo, Y. Y.; Wu, M. L.; Liu, Y. J.; Li, X. D.; Zhang, X. N.; Chang, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 1263. doi: 10.1021/acsami.6b13493
(218) Wang, J.; Tan, X.; Pang, X.; Liu, L.; Tan, F.; Li, N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 24331. doi: 10.1021/acsami.6b08391
(219) Fan, W.; Shen, B.; Bu, W.; Chen, F.; He, Q.; Zhao, K.; Zhang, S.; Zhou, L.; Peng, W.; Xiao, Q.; Ni, D.; Liu, J.; Shi, J. Biomaterials 2014, 35, 8992. doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.07.024
(220) Kaur, P.; Hurwitz, M. D.; Krishnan, S.; Asea, A. Cancers 2011, 3, 3799. doi: 10.3390/cancers3043799
(221) Yang, Y.; Chao, Y.; Liu, J.; Dong, Z.; He, W.; Zhang, R.; Yang, K.; Chen, M.; Liu, Z. NPG Asia Mater. 2017, 9, e344. doi: 10.1038/am.2016.205
(222) Zhong, X.; Yang, K.; Dong, Z.; Yi, X.; Wang, Y.; Ge, C.; Zhao, Y.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 7327. doi: 10.1002/adfm.201503587
(223) Au, K. M.; Min, Y.; Tian, X.; Zhang, L.; Perello, V.; Caster, J. M.; Wang, A. Z. ACS Nano 2015, 9, 8976. doi: 10.1021/acsnano.5b02913
(224) Chen, Y.; Song, G.; Dong, Z.; Yi, X.; Chao, Y.; Liang, C.; Yang, K.; Cheng, L.; Liu, Z. Small 2017, 13, 1602869. doi: 10.1002/smll.201602869
(225) Bao, Z.; He, M.; Quan, H.; Jiang, D.; Zheng, Y.; Qin, W.; Zhou, Y.; Ren, F.; Guo, M.; Jiang, C. RSC Adv. 2016, 6, 35124. doi: 10.1039/C6RA03990A
(226) Zhou, Y.; Liang, X.; Dai, Z. Nanoscale 2016, 8, 12394. doi: 10.1039/C5NR07849K
(227) Cao, J. F.; Liu, H.; Xiong, K. P. Int. J. Med. Radiol. 2016, 39, 666. [曹金发, 刘宏, 熊康萍. 国际医学放射学杂志, 2016, 39, 666.] doi: 10.19300/j.2016.Z4048
(228) Hu, J.; Tang, Y. A.; Elmenoufy, A. H.; Xu, H. B.; Cheng, Z.; Yang, X. L. Small 2015, 11, 5860. doi: 10.1002/smll.201501923
(229) Kudinov, K.; Cooper, D.; Tyagi, P.; Bekah, D.; Bhattacharyya, D.; Hill, C.; Ha, J. K.; Nadeau, J.; Bradforth, S. Evidence of Energy Transfer in Nanoparticle-Porphyrins Conjugates for Radiation Therapy Enhancement. In Conference on Colloidal Nanoparticles for Biomedical Applications X, San Francisco, California, United States, Feb 07–09, 2015; Parak, W. J., Osinski, M., Liang, X. J. Eds.; 2015; pp 93380H. doi: 10.1117/12.2077985
(230) Zou, X.; Yao, M.; Ma, L.; Hossu, M.; Han, X.; Juzenas, P.; Chen, W. Nanomedicine (Lond) 2014, 9, 2339. doi: 10.2217/nnm.13.198
(231) Liu, Y.; Chen, W.; Wang, S.; Joly, A. G. Appl. Phys. Lett. 2008, 92, 043901. doi: 10.1063/1.2835701
(232) Morgan, N. Y.; Kramer-Marek, G.; Smith, P. D.; Camphausen, K.; Capala, J. Radiat. Res. 2009, 171, 236. doi: 10.1667/RR1470.1
(233) Chen, W.; Zhang, J. J. Nanosci. Nanotechnol. 2006, 6, 1159. doi: 10.1166/jnn.2006.327
(234) Chen, H.; Wang, G. D.; Chuang, Y. J.; Zhen, Z.; Chen, X.; Biddinger, P.; Hao, Z.; Liu, F.; Shen, B.; Pan, Z.; Xie, J. Nano Lett. 2015, 15, 2249. doi: 10.1021/nl504044p
(235) Wang, G. D.; Nguyen, H. T.; Chen, H.; Cox, P. B.; Wang, L.; Nagata, K.; Hao, Z.; Wang, A.; Li, Z.; Xie, J. Theranostics 2016, 6, 2295. doi: 10.7150/thno.16141
(236) Kudinov, K.; Bekah, D.; Cooper, D.; Shastry, S.; Hill, C.; Bradforth, S.; Nadeau, J. Lanthanum Fluoride Nanoparticles for Radiosensitization of Tumors. In Conference on Colloidal Nanoparticles for Biomedical Applications XI, San Francisco, California, United States, Feb 13–15, 2016; Parak, W. J., Osinski, M., Liang, X. J. Eds.; 2016; p. 97220V. doi: 10.1117/12.2213374
(237) Liu, Y.; Zhang, Y.; Wang, S.; Pope, C.; Chen, W. Appl. Phys. Lett. 2008, 92, 143901. doi: 10.1063/1.2908211
(238) Ma, L.; Zou, X.; Chen, W. J. Biomed. Nanotechnol. 2014, 10, 1501. doi: 10.1166/jbn.2014.1954
(239) Gaca, S.; Reichert, S.; Multhoff, G.; Wacker, M.; Hehlgans, S.; Botzler, C.; Gehrmann, M.; Roedel, C.; Kreuter, J.; Roedel, F. J. Control. Release 2013, 172, 201. doi: 10.1016/j.jconrel.2013.08.020
(240) Ping, Y. H.; Jian, Z.; Yi, Z.; Zhao, H. Y.; Feng, L.; Yang, Y. Q.; Liu, S. X. Med. Oncol. 2010, 27, 715. doi: 10.1007/s12032-009-9274-0
(241) Shen, L. F.; Chen, J.; Zeng, S.; Zhou, R. R.; Zhu, H.; Zhong, M. Z.; Yao, R. J.; Shen, H. Mol. Cancer Ther. 2010, 9, 2123. doi: 10.1158/1535-7163.MCT-09-1150
(242) Zhang, A. W.; Guo, W. H.; Qi, Y. H.; Wang, J. Z.; Ma, X. X.; Yu, D. X. Nanoscale Res. Lett. 2016, 11, 279. doi: 10.1186/s11671-016-1501-y
(243) Liu, X.; Zhang, X.; Zhu, M.; Lin, G.; Liu, J.; Zhou, Z.; Tian, X.; Pan, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 279. doi: 10.1021/acsami.6b15183
(244) Deng, Y.; Li, E.; Cheng, X.; Zhu, J.; Lu, S.; Ge, C.; Gu, H.; Pan, Y. Nanoscale 2016, 8, 3895. doi: 10.1039/c5nr09102k
(245) Zhou, M.; Chen, Y.; Adachi, M.; Wen, X.; Erwin, B.; Mawlawi, O.; Lai, S. Y.; Li, C. Biomaterials 2015, 57, 41. doi: 10.1016/j.biomaterials.2015.04.013
(246) Zhou, M.; Zhao, J.; Tian, M.; Song, S.; Zhang, R.; Gupta, S.; Tan, D.; Shen, H.; Ferrari, M.; Li, C. Nanoscale 2015, 7, 19438. doi: 10.1039/c5nr04587h
(247) Yi, X.; Yang, K.; Liang, C.; Zhong, X.; Ning, P.; Song, G.; Wang, D.; Ge, C.; Chen, C.; Chai, Z.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 4689. doi: 10.1002/adfm.201502003
(248) Kascakova, S.; Giuliani, A.; Lacerda, S.; Pallier, A.; Mercere, P.; Toth, E.; Refregiers, M. Nano Res. 2015, 8, 2373. doi: 10.1007/s12274-015-0747-5
(249) Ma, L.; Zou, X.; Bui, B.; Chen, W.; Song, K. H.; Solberg, T. Appl. Phys. Lett. 2014, 105, 013702. doi: 10.1063/1.4890105
(250) Rossi, F.; Bedogni, E.; Bigi, F.; Rimoldi, T.; Cristofolini, L.; Pinelli, S.; Alinovi, R.; Negri, M.; Dhanabalan, S. C.; Attolini, G.; Fabbri, F.; Goldoni, M.; Mutti, A.; Benecchi, G.; Ghetti, C.; Iannotta, S.; Salviati, G. Sci. Rep. 2015, 5, 7606. doi: 10.1038/srep07606
(251) Min, Y.; Caster, J. M.; Eblan, M. J.; Wang, A. Z. Chem. Rev. 2015, 115, 11147. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00116
(252) Anselmo, A. C.; Mitragotri, S. Bioengineering & Transla. Med. 2016, 1, 10. doi: 10.1002/btm2.10003
(253) Caster, J. M.; Patel, A. N.; Zhang, T.; Wang, A. Wiley Interdiscip. Rev. Nanomed. Nanobiotechnol. 2017, 9. doi: 10.1002/wnan.1416
(254) Choi, H. S.; Frangioni, J. V. Mol. Imaging 2010, 9, 291.
(255) Wicki, A.; Witzigmann, D.; Balasubramanian, V.; Huwyler, J. J. Control. Release 2015, 200, 138. doi: 10.1016/j.jconrel.2014.12.030
(256) Al-Jamal, W. T.; Kostarelos, K. Acc. Chem. Res. 2011, 44, 1094. doi: 10.1021/ar200105p
(257) Kotb, S.; Detappe, A.; Lux, F.; Appaix, F.; Barbier, E. L.; Vu-Long, T.; Plissonneau, M.; Gehan, H.; Lefranc, F.; Rodriguez-Lafrasse, C.; Verry, C.; Berbeco, R.; Tillement, O.; Sancey, L. Theranostics 2016, 6, 418. doi: 10.7150/thno.14018
(258) Ngwa, W.; Korideck, H.; Kassis, A. I.; Kumar, R.; Sridhar, S.; Makrigiorgos, G. M.; Cormack, R. A. Nanomed. Nanotechnol. Biol. Med. 2013, 9, 25. doi: 10.1016/j.nano.2012.09.001
(259) Wu, Z. X.; He, F. Anat. Res. 2015, 37, 228. [吴周雪, 何芬. 解 剖学研究, 2015, 37, 228.]
(260) Mesbahi, A.; Jamali, F.; Garehaghaji, N. Bioimpacts 2013, 3, 29. doi: 10.5681/bi.2013.002
(261) Zhang, X. D.; Luo, Z.; Chen, J.; Song, S.; Yuan, X.; Shen, X.; Wang, H.; Sun, Y.; Gao, K.; Zhang, L.; Fan, S.; Leong, D. T.; Guo, M.; Xie, J. Sci. Rep. 2015, 5, 8669. doi: 10.1038/srep08669
(262) Klein, S.; Dell'Arciprete, M. L.; Wegmann, M.; Distel, L. V. R.; Neuhuber, W.; Gonzalez, M. C.; Kryschi, C. Biochem. Biophys. Res. Commun. 2013, 434, 217. doi: 10.1016/j.bbrc.2013.03.042

版权所有 © 2006-2016 物理化学学报编辑部
地址:北京大学化学学院 邮政编码:100871
服务热线:(010)62751724 传真:(010)62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top