注册
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
物理化学学报 >> 0,Vol.>> Issue()>> 0-0     doi: 10.3866/PKU.WHXB201709111         English Abstract
RbCl和CsCl水溶液结构的X射线散射及经验势结构精修模拟
周永全1, 曾我良枝2, 山口敏男2, 房艳1, 房春晖1
1 中国科学院青海盐湖研究所, 青海 西宁 810008;
2 福冈大学理学院化学系, 日本 福冈 814-0180
Full text: PDF (1940KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS)

采用X射线散射法研究了RbCl和CsCl水溶液的结构,利用基于经验势的结构精修(EPSR)方法获得了溶液中的水合Cl-、Rb+、Cs+、离子缔合及本体水的对径向分布函数、配位数分布及空间密度分布(3D结构)等结构信息。在水溶液中,Cl-具有相对稳定的6水合结构,其水合距离为0.321 nm,外加阳离子对其水合作用的影响不明显。7.3±1.4个水分子与Rb+水合,其特征水合距离为0.297 nm,8.4±1.6个水分子与Cs+水合其水合距离为0.312 nm。Cs+不具有第二水合层,而Rb+表现出了更强的水合能力,具有较明显的第二水合层。Cl-、Rb+及Cs+常被认为是“结构破坏”型离子。从微观角度来看这种所谓的“结构破坏”主要体现在破坏了本体水分子的第二水合层保持四面体构型的趋势。RbCl和CsCl水溶液中部分存在着Rb-Cl和Cs-Cl直接接触离子对,在1.0 mol·dm-3的溶液中Rb-Cl及Cs-Cl的特征距离分别为0.324和0.336 nm,溶剂分割离子对的距离则都在0.6 nm左右。相对于Cs+,Rb+与Cl-离子之间表现出了更强的缔合能力。关键词: RbCl   CsCl   溶液结构   X射线散射   EPSR  
收稿日期 2017-08-07 修回日期 2017-09-03 网出版日期 2017-09-11
通讯作者: 房春晖 Email: fangch@isl.ac.cn

基金资助: 青海省自然科学基金(2015-ZJ-945Q)和中国科学院青年创新促进会((2017467)资助项目

引用文本: 周永全, 曾我良枝, 山口敏男, 房艳, 房春晖. RbCl和CsCl水溶液结构的X射线散射及经验势结构精修模拟[J]. 物理化学学报, 0,(): 0-0.
ZHOU Yongquan, SOGA Yoshie, YAMAGUCHI Toshio, FANG Yan, FANG Chunhui. Structure of Aqueous RbCl and CsCl Solutions Using X-Ray Scattering and Empirical Potential Structure Refinement Modelling[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201709111

(1) Xu, C.; Wang, J. C.; Chen, J. Solvent Extr. Ion Exc. 2012, 30, 623. doi: 10.1080/07366299.2012.700579
(2) Lei, H.; Li, S.; Zhai, Q.; Zhang, H.; Jiang, Y.; Hu, M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2012, 28, 1599. [雷红, 李淑妮, 翟全国, 张晖英, 蒋育澄, 胡满成. 物理化学学报, 2012, 28, 1599.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201204281
(3) Zhang, H.; Wang, S.; Wang, R.; Lin, C.; Zhang, X.; Wang, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2000, 16, 952. [张惠源, 王淑兰, 王榕树, 林灿生, 张先业, 王孝荣. 物理化学学报, 2000, 16, 952.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20001016
(4) Izatt, R. M.; Rytting, J. H.; Nelson, D. P.; Haymore, B. L. Science 1969, 164, 443. doi: 10.1126/science.164.3878.443
(5) Maleknia, S.; Brodbelt, J. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 2837. doi: 10.1021/ja00060a034
(6) Glendening, E. D.; Feller, D.; Thompson, M. A. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 10657. doi: 10.1021/ja00102a035
(7) Inokuchi, Y.; Ebata, T.; Rizzo, T. R.; Boyarkin, O. V. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 1815. doi: 10.1021/ja4086066
(8) Rodriguez, J. D.; Vaden, T. D.; Lisy, J. M. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 17277. doi: 10.1021/ja906185t
(9) Inokuchi, Y.; Boyarkin, O. V.; Kusaka, R.; Haino, T.; Ebata, T.; Rizzo, T. R. J. Phys. Chem. A 2012, 116, 4057. doi: 10.1021/jp3011519
(10) Richens, D. T. The Chemistry of Aqua Ions: Synthesis, Structure and Reactivity: A Tour Through the Periodic Table of the Elements; Wiley: Chichester, UK, 1997; pp. 24–68.
(11) Fawcett, W. R. Liquids, Solutions, and Interfaces from Classical Macroscopic Descriptions to Modern Microscopic Details; Oxford Univesity Press: New York, USA, 2004; pp. 204–254.
(12) Hao, L.; Zhao, Y.; Zhao, J.; Jiang, X.; Yang, Z.; Zhao, D. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2921. [赫兰兰, 郭宇, 赵健, 姜新蕊, 杨忠志, 赵东霞. 物理化学学报, 2016, 32, 2921.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201609193]
(13) Galib, M.; Baer, M. D.; Skinner, L. B.; Mundy, C. J.; Huthwelker, T.; Schenter, G. K.; Benmore, C. J.; Govind, N.; Fulton, J. L. J. Chem. Phys. 2017, 146, 084504. doi: 10.1063/1.4975608
(14) Ohtaki, H.; Radnai, T. Chem. Rev. 1993, 93, 1157. doi: 10.1021/cr00019a014
(15) Cummings, S.; Enderby, J. E.; Neilson, G. W.; Newsome, J. R.; Howe, R. A.; Howells, W. S.; Soper, A. K. Nature 1980, 287, 714. doi: 10.1038/287714a0
(16) Smirnov, P. R.; Trostin, V. N. Russ. J. Gen. Chem. 2007, 77, 2101. doi: 10.1134/S1070363207120043
(17) Du, H.; Rasaiah, J. C.; Miller, J. D. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 209. doi: 10.1021/jp064659o
(18) Mile, V.; Gereben, O.; Kohara, S.; Pusztai, L. J. Phys. Chem. B 2012, 116, 9758. doi: 10.1021/jp301595m
(19) Ramos, S.; Barnes, A. C.; Neilson, G. W.; Capitan, M. J. Chem. Phys. 2000, 258, 171. doi: 10.1016/S0301-0104(00)00132-4
(20) Ildikó, H.; László, P. J. Phys.: Condens. Matter 2007, 19, 335208. doi: 10.1088/0953-8984/19/33/335208
(21) Mile, V.; Pusztai, L.; Dominguez, H.; Pizio, O. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 10760. doi:10.1021/jp900092g
(22) Buda, A.; Ali, S. M. J. Mol. Liq. 2013, 179, 34. doi: doi/abs/10.1021/ic030310t
(23) Ikeda, T.; Boero, M. J. Chem. Phys. 2012, 137, 041101. doi: 10.1063/1.4742151
(24) Mähler, J.; Persson, I. Inorg. Chem. 2011, 51, 425. doi: 10.1021/ic2018693
(25) Ling, L.; Fang, C.; Fang, Y. Salt Lake Res. 2006, 15, 45. [林联君, 房春晖, 房艳, 秦绪锋. 盐湖研究, 2006, 15, 45.]
(26) Ansell, S.; Barnes, A. C.; Mason, P. E.; Neilson, G. W.; Ramos, S. Biophys. Chem. 2006, 124, 171. doi: 10.1016/j.bpc.2006.04.018
(27) Neilson, G. W.; Mason, P. E.; Ramos, S.; Sullivan, D. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A 2001, 359, 1575. doi: 10.1098/rsta.2001.0866
(28) Zhou, Y.; Fang, C.; Fang Y.; Zhu, F.; Tao, S.; Xu, S. Russ. J. Phys. Chem. A 2012, 86, 1236. doi: 10.1134/S0036024412060349
(29) Thorpe, S. J. L.; Thorpe, M. F. Local Structure from Diffraction; Kluwer Academic Publishers: New York, USA, 2002; pp. 59–85.
(30) Soper, A. K. Chem. Phys. 1996, 202, 295. doi: 10.1016/0301-0104(95)00357-6
(31) Soper, A. K. Phys. Rev. B 2005, 72, 104204. doi: 10.1103/PhysRevB.72.104204
(32) Soper, A. K. Mol. Simul. 2012, 38, 1171. doi: 10.1080/08927022.2012.732222
(33) Yamaguchi, T.; Fujimura, K.; Uchi, K.; Yoshida, K.; Katayama, Y. J. Mol. Liq. 2012, 176, 44. doi: 10.1016/j.molliq.2012.08.021.
(34) Shalaev, E.; Soper, A. K. J. Phys. Chem. B 2016, 120, 7289. doi: 10.1021/acs.jpcb.6b06157
(35) Mancinelli, R.; Botti, A.; Bruni, F.; Ricci, M. A.; Soper, A. K. J. Phys. Chem. B 2007, 111, 13570. doi: 10.1021/jp075913v
(36) Bowron, D. T.; Moreno, S. D. Coord. Chem. Rev. 2014, 277, 2. doi: 10.1021/jp202961t
(37) Krogh-Moe, J. Acta Crystallogr. 1956, 9, 951. doi: 10.1107/S0365110X56002655
(38) Norman, N. Acta Crystallogr. 1957, 10, 370. doi: 10.1107/S0365110X57001085
(39) Prince, E. International Tables for Crystallography; Kluwer Academic Publishers: London, UK, 2004; pp. 230–235, 255, 555–556, 658.
(40) Hubbell, J. H.; Veigele, W. J.; Briggs, E. A.; Brown, R. T.; Cromer, D. T.; Howerton, R. J. J. Phys. Chem. Ref. Data 1975, 4 (3), 471. doi: 10.1063/1.555523
(41) Kaplow, R.; Strong, S. L.; Averbach, B. L. Phys. Rev. 1965, 138, A1336. doi: 10.1103/PhysRev.138.A1336
(42) Johansson, G.; Sandström M. Chemica Scripta 1973, 4, 195. doi: 10.1107/S0021889875009594
(43) Zhou, Y.; Fang, C.; Fang, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 2323. [周永全, 房春晖, 房艳. 物理化学学报, 2010, 26, 2323.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20100903
(44) Yamaguchi, T.; Lee, K.; Yamauchi, M.; Fukuyama, N.; Yoshida, K. Bunseki Kagaku 2015, 64, 295. doi: 10.2116/bunsekikagaku.64.295
(45) Jensen, K. P.; Jorgensen, W. L. J. Chem. Theory Comput. 2006, 2, 1499. doi: 10.1021/ct600252r
(46) D'Angelo, P.; Persson, I. Inorg. Chem. 2004, 43, 3543. doi: 10.1021/ic030310t
(47) Smirnov, P. R.; Grechin, O. V. Russ. J. Coord. Chem. 2013, 39, 685. doi: 10.1134/S1070328413090078
(48) Soper, A. K. Chem. Phys. 2000, 258, 121. doi: 10.1016/S0301-0104(00)00179-8
(49) Soper, A. K. J. Chem. Phys. 1994, 101, 6888. doi: 10.1063/1.468318
(50) Marcus, Y. Chem. Rev. 2009, 109, 1346. doi: 10.1021/cr8003828.
(51) Chen, T.; Hefter, G.; Buchner, R. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 4025. doi: 10.1021/jp026429p

1. 袁俊生, 刘子禹, 李非, 李申予.利用X射线衍射和拉曼光谱法对KCl和NaCl混合溶液微观结构的研究[J]. 物理化学学报, 2016,32(5): 1143-1150
2. 柴晓燕, 朱才镇, 何传新, 张广照, 刘剑洪.液态丙烯腈低聚物修复聚丙烯腈基碳纤维微孔缺陷[J]. 物理化学学报, 2014,30(4): 753-760
3. 周永全, 房春晖, 房艳.过饱和五硼酸钠溶液结构[J]. 物理化学学报, 2010,26(09): 2323-2330
4. 黄飞娟, 杜为红, 王保怀.含有D型氨基酸的新型毒肽——芋螺马芬在pH 5的溶液结构[J]. 物理化学学报, 2008,24(09): 1558-1562
5. 冯望生;房艳;徐继香;房春晖;贾全杰;王焕华;姜晓明.高斯多峰拟合在径向分布函数中的应用[J]. 物理化学学报, 2008,24(03): 497-501
6. 隋震鸣;陈晓;王庐岩;许丽梅;杨春杰.溶致液晶中金属纳米粒子的掺杂及其作用机制研究[J]. 物理化学学报, 2006,22(06): 737-743
7. 庄文昌;陈晓;杨春杰;王庐岩;柴永存.小角X射线散射表征AOT/水层状溶致液晶的有序性[J]. 物理化学学报, 2005,21(09): 1055-1058
8. 徐华;徐耀;李志宏.PVP改性氧化硅溶胶的微结构和流变性[J]. 物理化学学报, 2005,21(03): 300-305
9. 徐耀;李志宏;王俊;范文浩;吴东;董宝中;孙予罕.TEOS-MTES基SiO2溶胶微结构的SAXS研究[J]. 物理化学学报, 2002,18(09): 781-785
10. 石磊, 张小岗, 张喜丰, 杨冠英, 韩布兴, 闫海科.混合超临界流体的密度及分子间相互作用[J]. 物理化学学报, 2000,16(01): 31-35
11. 李林尉, 褚德萤, 刘瑞麟.RbCl由H2O至混合溶剂(H2O-DMF)标准迁移熵的测定[J]. 物理化学学报, 1999,15(03): 265-268
12. 李林尉, 褚德萤, 刘瑞麟.RbCl在H2O-DMF混合溶剂中活度系数的测定[J]. 物理化学学报, 1998,14(08): 691-697
13. 韩甫田,陈济舟,王俊桥,伍宣池,宾仁茂.用对称透射二维WAXS强度研究PET取向非晶态结构[J]. 物理化学学报, 1996,12(01): 39-43
14. 程兆年,丁弘,雷雨,许立.RbCl熔解的分子动力学模拟研究[J]. 物理化学学报, 1995,11(10): 890-895
15. 朱小蕾,金安定.原子结构参数的改进Xa法计算[J]. 物理化学学报, 1995,11(07): 659-662
16. 任吉民;牛春吉;裴奉奎;王文韵;倪嘉缵.双甘肽稀土配合物溶液结构的13C和1H NMR研究[J]. 物理化学学报, 1992,8(02): 270-273
17. 姚松年;曹连欣.NaCl、KCl、Na2CO3、K2CO3等电解质溶液对含水卵磷脂液晶结构影响的SAXS研究[J]. 物理化学学报, 1991,7(01): 117-120
版权所有 © 2006-2016 物理化学学报编辑部
地址:北京大学化学学院 邮政编码:100871
服务热线:(010)62751724 传真:(010)62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top