注册
ISSN 1000-6818CN 11-1892/O6CODEN WHXUEU
物理化学学报 >> 0,Vol.>> Issue()>> 0-0     doi: 10.3866/PKU.WHXB201709131         English Abstract
基于苝二酰亚胺类非富勒烯受体共混体系凝聚态结构调控
韩杰1, 梁秋菊2,3, 曲轶1,4, 刘剑刚2, 韩艳春2
1 长春理工大学, 高功率半导体激光国家重点实验室, 长春 130022;
2 中国科学院长春应用化学研究所, 高分子物理与化学国家重点实验室, 长春 130022;
3 中国科学院大学, 北京 100049;
4 海南师范大学物理与电子工程学院, 海口 571158
Full text: PDF (1830KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS)

非富勒烯太阳能电池具有给受体能级可调、吸收范围宽及可溶液加工等优势,已经成为太阳能电池领域发展趋势。在高性能材料开发及器件结构优化的推动下,能量转换效率已经突破11%。其中,苝二酰亚胺(PDI)类分子价格低廉且具有良好的稳定性及较高的电子迁移率,已经发展成为重要的非富勒烯受体材料。然而,PDI类材料刚性稠环结构使得分子间具有强烈的π-π相互作用(受体-受体分子间及给体-受体分子间),导致共混体系相分离尺寸可控性差,给受体分子间共混程度难于调控,从而发生严重的成对以及非成对电荷复合。本文从分子间作用力入手(溶剂-溶质、给体-受体分子间作用力)详述了非富勒烯共混体系相分离结构、相区尺寸及共混相含量调节的相关原理及方法。研究表明基于PDI共混体系,固-液相分离及分子扩散能力是决定相分离结构的本质因素,通过调控给受体比例及热退火温度实现了孤岛及互穿网络结构的构筑。同时,通过平衡受体分子间π-π作用及给受体间电荷转移,实现了低相容性及高相容性共混体系相区尺寸的可控调节。在此基础上,利用添加剂手段通过调节溶剂与溶质分子间的溶度参数差值,实现了薄膜内共混相的可控调节,并针对具有不同相容性共混体系给出了添加剂的选择原则。关键词: 太阳能电池   非富勒烯   形貌调控   相分离结构   相区尺寸   共混相  
收稿日期 2017-08-11 修回日期 2017-09-07 网出版日期 2017-09-13
通讯作者: 曲轶, 刘剑刚, 韩艳春 Email: 2686566673@qq.com;niitawh@ciac.ac.cn;ychan@ciac.ac.cn

基金资助: 国家自然科学基金(51573185,21334006,21474113)和中国科学院战略性先导科技专项(B类)(XDB12020300)资助项目

引用文本: 韩杰, 梁秋菊, 曲轶, 刘剑刚, 韩艳春. 基于苝二酰亚胺类非富勒烯受体共混体系凝聚态结构调控[J]. 物理化学学报, 0,(): 0-0.
HAN Jie, LIANG Qiuju, QU Yi, LIU Jiangang, HAN Yanchun. Morphology Control of Non-fullerene Blend Systems Based on Perylene Diimide Acceptors[J]. Acta Phys. -Chim. Sin., 0, (): 0-0.    doi: 10.3866/PKU.WHXB201709131

(1) He, Z. C.; Zhong, C. M.; Su, S. J.; Xu, M.; Wu, H. B.; Cao, Y. Nat. Photon. 2012, 6, 591. doi: 10.1038/Nphoton.2012.190
(2) You, J. B.; Dou, L. T.; Yoshimura, K.; Kato, T.; Ohya, K.; Moriarty, T.; Emery, K.; Chen, C. C.; Gao, J.; Li, G.; Yang, Y. Nat. Commun. 2013, 4, 1446. doi: 10.1038/ncomms2411
(3) Li, G. F.; Zuo, Y.; Chen, L.; Zhang, J. D.; Yan, D. H.; Qin, D. S. Acta Polym. Sin. 2013, 13, 183. [李贵芳, 左阳, 陈磊, 张吉东, 闫东航, 秦大山. 高分子学报, 2013, 13, 183.] doi: 10.3724/SP.J.1105.2013.12190
(4) Feng, Y.; Su, Z. X.; Sun, L.; liu, S. G.; Diao, K. S.; Zhang, W. M. Acta Polym. Sin. 2014, 1613. [冯宇, 苏智兴, 孙丽, 刘绍刚, 刁开盛, 张卫民. 高分子学报, 2014, 1613.] doi: 10.11777/j.issn1000-3304.2014.14110
(5) Li, Y. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 447. [李永舫. 物理化学 学报, 2017, 33, 447.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201702132
(6) Luo, H. W.; Liu, Z. T. Chin.Chem.Lett. 2016, 27, 1283. doi: 10.1016/j.cclet.2016.07.003
(7) Shen, X. X.; Han, G. C.; Yi, Y. P. Chin.Chem.Lett. 2016, 27, 1453. doi: 10.1016/j.cclet.2016.05.030
(8) Qin, Y. P.; Chen, Y.; Cui, Y.; Zhang, S. Q.; Yao, H. F.; Huang, J.; Li, W.N.; Zheng, Z.; Hou, J. H. Adv. Mater. 2017, 29, 1606340 doi: 10.1002/adma.201606340
(9) Zhao, W. C.; Li, S. S.; Zhang, S. Q.; Liu, X. Y.; Hou, J. H. Adv. Mater. 2017, 29, 1604359. doi: 10.1002/adma.201604059
(10) Kim, Y.; Cook, S.; Tuladhar, S. M.; Choulis, S. A.; Nelson, J.; Durrant, J. R.; Bradley, D. D. C.; Giles, M.; Mcculloch, I.; Ha, C. S.; Ree, M. Nature Mater. 2006, 5, 197. doi: 10.1038/nmat1574
(11) Bijleveld, J. C.; Zoombelt, A. P.; Mathijssen, S. G. J.; Wienk, M. M.; Turbiez, M.; de Leeuw, D. M.; Janssen, R. A. J. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16616. doi: 10.1021/ja907506r
(12) Reshma, L.; Santhakumar, K. Org. Electron. 2017, 47, 35. doi: 10.1016/j.orgel.2017.05.002
(13) Bi, P. Q.; Zheng, F.; Yang, X. Y.; Niu, M. S.; Feng, L.; Qin, W.; Hao, X. T. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 12120. doi: 10.1039/c7ta01557g
(14) Chen, S. S.; Yao, H. T.; Li, Z. K.; Awartani, O. M.; Liu, Y. H.; Wang, Z.; Yang, G. F.; Zhang, J. Q.; Ade, H.; Yan, H. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1602304. doi: 10.1002/aenm.201602304
(15) Baran, D.; Ashraf, R. S.; Hanifi, D. A.; Abdelsamie, M.; Gasparini, N.; Rohr, J. A.; Holliday, S.; Wadsworth, A.; Lockett, S.; Neophytou, M.; Emmott, C. J.; Nelson, J.; Brabec, C. J.; Amassian, A.; Salleo, A.; Kirchartz, T.; Durrant, J. R.; McCulloch, I. Nat. Mater. 2017, 16, 363. doi: 10.1038/nmat4797
(16) Zhao, W. C.; Li, S. S.; Yao, H. F.; Zhang, S. Q.; Zhang, Y.; Yang, B.; Hou, J. H. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 7148. doi: 10.1021/jacs.7b02677
(17) Tang, C. W. Appl. Phys. Lett. 1986, 48, 183. doi: 10.1063/1.96937
(18) Wei, Z. X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 2119. [魏志祥. 物理化 学学报, 2017, 33, 2119.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201706141
(19) Mazzio, K. A.; Luscombe, C. K. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 78. doi: 10.1039/c4cs00227j
(20) Nielsen, C. B.; Holliday, S.; Chen, H. Y.; Cryer, S. J.; McCulloch, I. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 2803. doi: 10.1021/acs.accounts.5b00199
(21) Li, Y. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 268. [李永舫. 物理化学 学报, 2017, 33, 268.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201701031
(22) Min, J.; Kwon, O. K.; Cui, C. H.; Park, J. -H.; Wu, Y.; Park, S. Y.; Li, Y. F.; Brabec, C. J. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 14234. doi: 10.1039/c6ta05303c
(23) Fu, Y. Y.; Wang, B.; Qu, J. F.; Wu, Y.; Ma, W.; Geng, Y. H.; Han, Y. C.; Xie, Z. Y. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 5922. doi: 10.1002/adfm.201601880
(24) Bloking, J. T.; Han, X.; Higgs, A. T.; Kastrop, J. P.; Pandey, L.; Norton, J. E.; Risko, C.; Chen, C. E.; Brédas, J. -L.; McGehee, M. D.; Sellinger, A. Chem. Mater. 2011, 23, 5484. doi: 10.1021/cm203111k
(25) Zhou, Y.; Ding, L.; Shi, K.; Dai, Y. Z.; Ai, N.; Wang, J.; Pei, J. Adv. Mater. 2012, 24, 957. doi: 10.1002/adma.201103927
(26) Zhou, Y.; Dai, Y. Z.; Zheng, Y. Q.; Wang, X. Y.; Wang, J. Y.; Pei, J. Chem. Commun. 2013, 49, 5802. doi: 10.1039/c3cc41803k
(27) Winzenberg, K. N.; Kemppinen, P.; Scholes, F. H.; Collis, G. E.; Shu, Y.; Singh, T. B.; Bilic, A.; Forsyth, C. M.; Watkins, S. E. Chem. Commun. 2013, 49, 6307. doi: 10.1039/c3cc42293c
(28) Lin, Y. Z.; Li, Y. F.; Zhan, X. W. Adv. Energy Mater. 2013, 3, 724. doi: 10.1002/aenm.201200911
(29) Lin, Y. Z.; Zhang, Z. G.; Bai, H. T.; Wang, J. Y.; Yao, Y. H.; Li, Y. F.; Zhu, D. B.; Zhan, X. W. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 610. doi: 10.1039/c4ee03424d
(30) Lin, Y. Z.; Wang, J. Y.; Zhang, Z. G.; Bai, H. T.; Li, Y. F.; Zhu, D. B.; Zhan, X. W. Adv. Mater. 2015, 27, 1170. doi: 10.1002/adma.201404317
(31) Zhao, W. C.; Qian, D. P.; Zhang, S. Q.; Li, S. S.; Inganas, O.; Gao, F.; Hou, J. H. Adv. Mater. 2016, 28, 4734. doi: 10.1002/adma.201600281
(32) Rajaram, S.; Shivanna, R.; Kandappa, S. K.; Narayan, K. S. J. Phys. Chem. Lett. 2012, 3, 2405. doi: 10.1021/jz301047d
(33) Zhang, X.; Zhan, C. L.; Yao, J. N. Chem. Mater. 2015, 27, 166. doi: 10.1021/cm504140c
(34) Zang, Y.; Li, C. Z.; Chueh, C. C.; Williams, S. T.; Jiang, W.; Wang, Z. H.; Yu, J. S.; Jen, A. K. Adv. Mater. 2014, 26, 5708. doi: 10.1002/adma.201401992
(35) Zhong, Y.; Trinh, M. T.; Chen, R.; Wang, W.; Khlyabich, P. P.; Kumar, B.; Xu, Q.; Nam, C. Y.; Sfeir, M. Y.; Black, C.; Steigerwald, M. L.; Loo, Y. L.; Xiao, S.; Ng, F.; Zhu, X. Y.; Nuckolls, C. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 15215. doi: 10.1021/ja5092613
(36) Chiu, M. Y.; Jeng, U. S.; Su, M. S.; Wei, K. H. Macromolecules 2010, 43, 428. doi: 10.1021/ma901895d
(37) Alam, M. M.; Tonzola, C. J.; Jenekhe, S. A. Macromolecules 2003, 36, 6577. doi: 10.1021/ma0346299
(38) Sepe, A.; Rong, Z. X.; Sommer, M.; Vaynzof, Y.; Sheng, X. Y.; Muller-Buschbaum, P.; Smilgies, D. M.; Tan, Z. K.; Yang, L. F., R. H.; Steiner, U.; Huttner, S. ENERG ENVIRON SCI 2014, 7, 1725. doi: 10.1039/c3ee44125c
(39) Wolfer, P.; Schwenn, P. E.; Pandey, A. K.; Fang, Y.; Stingelin, N.; Burn, P. L.; Meredith, P. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 5989. doi: 10.1039/c3ta10554g
(40) Ren, G. Q.; Ahmed, E.; Jenekhe, S. A. Adv. Energy Mater. 2011, 1, 946. doi: 10.1002/aenm.201100285
(41) Ye, L.; Jiang, W.; Zhao, W. C.; Zhang, S. Q.; Qian, D. P.; Wang, Z. H.; Hou, J. H. Small 2014, 10, 4658. doi: 10.1002/smll.201401082
(42) Sharenko, A.; Proctor, C. M.; van der Poll, T. S.; Henson, Z. B.; Nguyen, T. Q.; Bazan, G. C. Adv. Mater. 2013, 25, 4403. doi: 10.1002/adma.201301167
(43) Ye, T.; Singh, R.; Butt, H. J.; Floudas, G.; Keivanidis, P. E. ACS Appl. Mat. Interfaces 2013, 5, 11844. doi: 10.1021/am4035416
(44) Singh, R.; Giussani, E.; Mróz, M. M.; Di Fonzo, F.; Fazzi, D.; Cabanillas-González, J.; Oldridge, L.; Vaenas, N.; Kontos, A. G.; Falaras, P.; Grimsdale, A. C.; Jacob, J.; Müllen, K.; Keivanidis, P. E. Org. Electron. 2014, 15, 1347. doi: 10.1016/j.orgel.2014.03.044
(45) Fu, Y. Y.; Yang, Q. Q.; Deng, Y. F.; Jiang, W.; Wang, Z. H.; Geng, Y. H.; Xie, Z. Y. Org. Electron. 2015, 18, 24. doi: 10.1016/j.orgel.2015.01.008
(46) Liang, Q. J.; Han, J.; Song, C. P.; Wang, Z. Y.; Xin, J. M.; Yu, X. H.; Xie, Z. Y.; Ma, W.; Liu, J. G.; Han, Y. C. J. Mater. Chem. C 2017, 5, 6842. doi: 10.1039/c7tc01763d
(47) Kamm, V.; Battagliarin, G.; Howard, I. A.; Pisula, W.; Mavrinskiy, A.; Li, C.; Müllen, K.; Laquai, F. Adv. Energy Mater. 2011, 1, 297. doi: 10.1002/aenm.201000006
(48) Zhao, J. B.; Li, Y. K.; Lin, H. R.; Liu, Y. H.; Jiang, K.; Mu, C.; Ma, T. X.; Lin Lai, J. Y.; Hu, H. W.; Yu, D. M.; Yan, H. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 520. doi: 10.1039/c4ee02990a
(49) Zhang, X.; Lu, Z. H.; Ye, L.; Zhan, C. L.; Hou, J. H.; Zhang, S. Q.; Jiang, B.; Zhao, Y.; Huang, J. H.; Zhang, S. L.; Liu, Y.; Shi, Q.; Liu, Y. Q.; Yao, J. N. Adv. Mater. 2013, 25, 5791. doi: 10.1002/adma.201300897
(50) Lu, Z. H.; Jiang, B.; Zhang, X.; Tang, A. L.; Chen, L. L.; Zhan, C. L.; Yao, J. N. Chem. Mater. 2014, 26, 2907. doi: 10.1021/cm5006339
(51) Lin, Y. Z.; Wang, Y. F.; Wang, J. Y.; Hou, J. H.; Li, Y. F.; Zhu, D. B.; Zhan, X. W. Adv. Mater. 2014, 26, 5137. doi: 10.1002/adma.201400525
(52) Liu, Y. H.; Mu, C.; Jiang, K.; Zhao, J. B.; Li, Y. K.; Zhang, L.; Li, Z. K.; Lai, J. Y. L.; Hu, H. W.; Ma, T. X.; Hu, R. R.; Yu, D. M.; Huang, X. H.; Tang, B. Z.; Yan, H. Adv. Mater. 2015, 27, 1015. doi: 10.1002/adma.201404152
(53) Chen, W. Q.; Yang, X.; Long, G. K.; Wan, X. J.; Chen, Y. S.; Zhang, Q. C. J. Mater. Chem. C 2015, 3, 4698. doi: 10.1039/c5tc00865d
(54) Sun, D.; Meng, D.; Cai, Y. H.; Fan, B. B.; Li, Y.; Jiang, W.; Huo, L. J.; Sun, Y. M.; Wang, Z. H. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11156. doi: 10.1021/jacs.5b06414
(55) Rajaram, S.; Armstrong, P. B.; Kim, B. J.; chet, J. M. J. F. Chem. Mater. 2009, 21, 1775. doi: 10.1021/cm900911x
(56) Li, M. G.; Wang, L.; Liu, J. G.; Zhou, K.; Yu, X. H.; Xing, R. B.; Geng, Y. H.; Han, Y. C. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 4528. doi: 10.1039/c3cp55075c
(57) Wiatrowski, M.; Dobruchowska, E.; Maniukiewicz, W.; Pietsch, U.; Kowalski, J.; Szamel, Z.; Ulanski, J. Thin Solid Films 2010, 518, 2266. doi: 10.1016/j.tsf.2009.08.037
(58) Yang, C.; Orfino, F. P.; Holdcroft, S. Macromolecules 1996, 29, 6510. doi: 10.1021/ma9604799
(59) Wu, F. C.; Hsu, S. W.; Cheng, H. L.; Chou, W. Y.; Tang, F. C. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 8691. doi: 10.1021/jp400849x
(60) Liu, J. G.; Chen, L.; Gao, B. R.; Cao, X. X.; Han, Y. C.; Xie, Z. Y.; Wang, L. X. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 6216. doi: 10.1039/c3ta10629b
(61) Liang, Y. Y.; Xu, Z.; Xia, J. B.; Tsai, S. -T.; Wu, Y.; Li, G.; Ray, C.; Yu, L. P. Adv. Mater. 2010, 22, E135. doi: 10.1002/adma.200903528
(62) Chu, T. Y.; Lu, J.; Beaupre, S.; Zhang, Y.; Pouliot, J. R.; Wakim, S.; Zhou, J.; Leclerc, M.; Li, Z.; Ding, J.; Tao, Y. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 4250. doi: 10.1021/ja200314m
(63) Guo, X.; Cui, C. H.; Zhang, M. J.; Huo, L. J.; Huang, Y.; Hou, J. H.; Li, Y. F. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 7943. doi: 10.1039/c2ee21481d
(64) Howard, I. A.; Laquai, F. d. r.; Keivanidis, P. E.; Friend, R. H.; Greenham, N. C. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 21225. doi: 10.1021/jp907633g
(65) Yang, B.; Zhang, S. Q.; Chen, Y.; Cui, Y.; Liu, D. L.; Yao, H. F.; Zhang, J. Q.; Wei, Z. X.; Hou, J. H. Macromolecules 2017, 50, 1453. doi: 10.1021/acs.macromol.6b02733
(66) Zhang, S. Q.; Hou, J. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 0001. [张少青, 侯剑辉. 物理化学学报, 2017, 33, 0001.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201706161
(67) Li, M. G.; Liang, Q. J.; Zhao, Q. Q.; Zhou, K.; Yu, X. H.; Xie, Z. Y.; Liu, J. G.; Han, Y. C. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 10095. doi: 10.1039/c6tc03061k
(68) Burke, T. M.; McGehee, M. D. Adv. Mater. 2014, 26, 1923. doi: 10.1002/adma.201304241
(69) Westacott, P.; Tumbleston, J. R.; Shoaee, S.; Fearn, S.; Bannock, J. H.; Gilchrist, J. B.; Heutz, S.; deMello, J.; Heeney, M.; Ade, H.; Durrant, J.; McPhail, D. S.; Stingelin, N. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 2756. doi: 10.1039/c3ee41821a
(70) Collins, B. A.; Tumbleston, J. R.; Ade, H. J. Phys. Chem.Lett. 2011, 2, 3135. doi: 10.1021/jz2014902
(71) Groves, C. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1546. doi: 10.1039/c3ee24455e
(72) Sweetnam, S.; Graham, K. R.; Ngongang Ndjawa, G. O.; Heumuller, T.; Bartelt, J. A.; Burke, T. M.; Li, W.; You, W.; Amassian, A.; McGehee, M. D. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 14078. doi: 10.1021/ja505463r
(73) Bloking, J. T.; Giovenzana, T.; Higgs, A. T.; Ponec, A. J.; Hoke, E. T.; Vandewal, K.; Ko, S.; Bao, Z.; Sellinger, A.; McGehee, M. D. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1301426. doi: 10.1002/aenm.201301426
(74) Jamieson, F. C.; Domingo, E. B.; McCarthy-Ward, T.; Heeney, M.; Stingelin, N.; Durrant, J. R. Chem. Sci. 2012, 3, 485. doi: 10.1039/c1sc00674f
(75) Shaw, P. E.; Wolfer, P.; Langley, B.; Burn, P. L.; Meredith, P. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 13460. doi: 10.1021/jp503150u
(76) Zhou, E.; Cong, J.; Hashimoto, K.; Tajima, K. Adv. Mater. 2013, 25, 6991. doi: 10.1002/adma.201303170
(77) Vongsaysy, U.; Pavageau, B.; Wantz, G.; Bassani, D. M.; Servant, L.; Aziz, H. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1300752. doi: 10.1002/aenm.201300752
(78) Liu, J. G.;Shao, S. Y.; Wang, H. F.; Zhao, K.; Xue, L.J.; Gao, X.; Xie, Z. Y.; Han, Y. C. Org. Electron. 2010, 11, 775. doi: 10.1016/j.orgel.2010.01.017
(79) Dang, M. T.; Wuest, J. D. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 9105. doi: 10.1039/c3cs35447d
(80) Lee, J. K.; Ma, W. L.; Brabec, C. J.; Yuen, J.; Moon, J. S.; Kim, J. Y.; Lee, K.; Bazan, G. C.; Heeger, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 3619. doi: 10.1021/ja710079w
(81) Graham, K. R.; Wieruszewski, P. M.; Stalder, R.; Hartel, M. J.; Mei, J.; So, F.; Reynolds, J. R. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 4801. doi: 10.1002/adfm.201102456
(82) Su, M. S.; Kuo, C. Y.; Yuan, M. C.; Jeng, U. S.; Su, C. J.; Wei, K. H. Adv. Mater. 2011, 23, 3315. doi: 10.1002/adma.201101274
(83) Salim, T.; Wong, L. H.; Bräuer, B.; Kukreja, R.; Foo, Y. L.; Bao, Z.; Lam, Y. M. J. Mater. Chem. 2011, 21, 242. doi: 10.1039/c0jm01976c
(84) Li, M. G.; Liu, J. G.; Cao, X. X.; Zhou, K.; Zhao, Q. Q.; Yu, X. H.; Xing, R. B.; Han, Y. C. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 26917. doi: 10.1039/c4cp04161e
(85) Wurthner, F. Chem. Commun. 2004, 1564. doi: 10.1039/b401630k
(86) Chen, Z.; Stepanenko, V.; Dehm, V.; Prins, P.; Siebbeles, L. D.; Seibt, J.; Marquetand, P.; Engel, V.; Wurthner, F. Chem. Eur. J. 2007, 13, 436. doi: 10.1002/chem.200600889
(87) Balakrishnan, K.; Datar, A.; Oitker, R.; Chen, H.; Zuo, J.; Zang, L. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10496. doi: 10.1021/ja052940v
(88) Love, J. A.; Proctor, C. M.; Liu, J.; Takacs, C. J.; Sharenko, A.; van der Poll, T. S.; Heeger, A. J.; Bazan, G. C.; Nguyen, T. -Q. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 5019. doi: 10.1002/adfm.201300099
(89) Verlaak, S.; Beljonne, D.; Cheyns, D.; Rolin, C.; Linares, M.; Castet, F.; Cornil, J.; Heremans, P. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 3809. doi: 10.1002/adfm.200901233
(90) Ye, L.; Jiao, X. C.; Zhou, M.; Zhang, S. Q.; Yao, H. F.; Zhao, W. C.; Xia, A. D.; Ade, H.; Hou, J. H. Adv. Mater. 2015, 27, 6046. doi: 10.1002/adma.201503218
(91) Zhang, H.; Ye, L.; Hou, J. H. Polym. Int. 2015, 64, 957. doi: 10.1002/pi.4895
(92) Ye, L.; Jiao, X. C.; Zhang, H.; Li, S. S.; Yao, H. F.; Ade, H.; Hou, J. H. Macromolecules 2015, 48, 7156. doi: 10.1021/acs.macromol.5b01537

1. 黄杨, 孙庆德, 徐文, 何垚, 尹万健.卤化钙钛矿太阳能电池材料理论研究进展[J]. 物理化学学报, 2017,33(9): 1730-1751
2. 李重杲, 卢天, 高恒, 张庆, 李敏杰, 任伟, 陆文聪.苯并噻二唑衍生物作为铆接基团提高染料敏化太阳能电池效率[J]. 物理化学学报, 2017,33(9): 1789-1795
3. 顾津宇, 齐朋伟, 彭扬.无机非铅钙钛矿太阳能电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2017,33(7): 1379-1389
4. 夏锐, 王时茂, 董伟伟, 方晓东.量子点敏化太阳能电池对电极研究进展[J]. 物理化学学报, 2017,33(4): 670-690
5. 廖春荣, 熊峰, 李贤军, 吴义强, 罗勇锋.导电聚合物在纤维状能源器件中的应用进展[J]. 物理化学学报, 2017,33(2): 329-343
6. 张少青, 侯剑辉.面向非富勒烯型有机光伏电池的聚合物给体材料设计[J]. 物理化学学报, 2017,33(12): 2327-2338
7. 刘继翀, 唐峰, 叶枫叶, 陈琪, 陈立桅.利用扫描开尔文探针显微镜观察薄膜光电器件能级排布[J]. 物理化学学报, 2017,33(10): 1934-1943
8. 翁小龙, 王艳, 贾春阳, 万中全, 陈喜明, 姚小军.新型四硫富瓦烯-三苯胺类光敏染料理论研究[J]. 物理化学学报, 2016,32(8): 1990-1998
9. 刘艳苹, 吴义室, 付红兵.单重态激子裂分的研究进展[J]. 物理化学学报, 2016,32(8): 1880-1893
10. 黄长水, 李玉良.二维碳石墨炔的结构及其在能源领域的应用[J]. 物理化学学报, 2016,32(6): 1314-1329
11. 胥国成, 邓先云, 李军丽, 张睿, 谢云鹏, 屠国力, 夏江滨, 卢兴.碘化铅作为空穴传输层在P3HT:PC61BM聚合物太阳能电池中的增强效果[J]. 物理化学学报, 2016,32(6): 1307-1313
12. 史继富, 黄启章, 万青翠, 徐雪青, 李春生, 徐刚.硫基离子液体电解质拓宽量子点敏化太阳能电池的应用温度范围[J]. 物理化学学报, 2016,32(4): 822-827
13. 王丽娟, 李琦, 郝彦忠, 申世刚, 徐东升.CdS/CdSe/TiO2多级空心微球光阳极中量子点覆盖度的提高[J]. 物理化学学报, 2016,32(4): 983-989
14. 赫荣安, 曹少文, 余家国.铋系光催化剂的形貌调控与表面改性研究进展[J]. 物理化学学报, 2016,32(12): 2841-2870
15. 卫会云, 王国帅, 吴会觉, 罗艳红, 李冬梅, 孟庆波.量子点敏化太阳能电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2016,32(1): 201-213
16. 侯丽梅, 温智, 李银祥, 胡华友, 阚玉和, 苏忠民.含中氮茚有机太阳能电池染料敏化剂的分子设计[J]. 物理化学学报, 2015,31(8): 1504-1512
17. 李辉, 刘向鑫, 张玉峰, 杜忠明, 杨彪, 韩俊峰, BESLAND Marie-Paule.一种在室温合成具有宽带隙CdS的简单方法[J]. 物理化学学报, 2015,31(7): 1338-1344
18. 武娜, 骆群, 吴振武, 马昌期.电极界面缓冲层对P3HT:PC61BM太阳能电池热稳定性的影响[J]. 物理化学学报, 2015,31(7): 1413-1420
19. 寇艳蕾, 曲胜春, 刘孔, 池丹, 卢树弟, 李彦沛, 岳世忠.Cd基化合物纳米晶-有机聚合物杂化太阳能电池研究进展[J]. 物理化学学报, 2015,31(5): 807-816
20. 王育乔, 王盼盼, 卢静, 白一超, 顾云良, 孙岳明.基于MWCNT/TiO2对电极和硫醇盐/二硫化物非碘氧化还原电对的染料敏化太阳能电池性能[J]. 物理化学学报, 2015,31(3): 448-456
21. 白晓功, 史彦涛, 王开, 董庆顺, 邢玉瑾, 张鸿, 王亮, 马廷丽.少铅钙钛矿CH3NH3SrxPb(1-x)I3的合成及其在全固态薄膜太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2015,31(2): 285-290
22. 张敬波, 李盼, 杨辉, 赵飞燕, 唐光诗, 孙丽娜, 林原.高活性硫化铅电极的制备及在量子点敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2014,30(8): 1495-1500
23. 高素雯, 兰章, 吴晚霞, 阙兰芳, 吴季怀, 林建明, 黄妙良.基于TiO2纳米管阵列的高效正面透光型染料敏化太阳能电池的制备及其光电性能[J]. 物理化学学报, 2014,30(3): 446-452
24. 陈喜明, 贾春阳, 万中全, 姚小军.四硫富瓦烯作为染料敏化太阳能电池有机染料电子给体的理论研究[J]. 物理化学学报, 2014,30(2): 273-280
25. 朱德华, 钟蓉, 曹宇, 彭志辉, 冯爱新, 向卫东, 赵家龙.CuInS2量子点敏化太阳能电池中尺寸依赖的电子注入和光电性质[J]. 物理化学学报, 2014,30(10): 1861-1866
26. 朱磊, 强颖怀, 赵宇龙, 顾修全, 宋端鸣, 宋昌斌.简易合成Cu2SnSe3作染料敏化太阳能电池对电极[J]. 物理化学学报, 2013,29(11): 2339-2344
27. 李闻哲, 王立铎, 高瑞, 董豪鹏, 牛广达, 郭旭东, 邱勇.通过S2-中间态将CdSe量子点有机配体转化为ZnS保护层及其器件光伏特性[J]. 物理化学学报, 2013,29(11): 2345-2353
28. 郭旭东, 马蓓蓓, 王立铎, 高瑞, 董豪鹏, 邱勇.CdSe/ZnS量子点敏化太阳能电池电子注入与光伏性能表征[J]. 物理化学学报, 2013,29(06): 1240-1246
29. 杨桂军, 王棽睿, 张永昌, 王刚, 陈慧媛, 南辉, 申何萍, 林红.pH值对金莲花染料敏化太阳能电池性能的影响[J]. 物理化学学报, 2013,29(03): 539-545
30. 王海, 徐雪青, 史继富, 徐刚.阴离子为羧酸根和芳环共轭的离子液体在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2013,29(03): 525-532
31. 王莎莎, 芦姗, 苏佳, 郭正凯, 李学敏, 张雪华, 何声太, 贺涛.聚合时间对染料敏化太阳能电池中聚苯胺对电极结构和性能的影响[J]. 物理化学学报, 2013,29(03): 516-524
32. 詹卫伸, 李睿, 潘石, 郭英楠, 张毅.染料敏化太阳能电池中染料分子共轭π桥的扩展[J]. 物理化学学报, 2013,29(02): 255-262
33. 郭薇, 王开, 沈艺花, 张贺, 翁韬, 马廷丽.简易模板剂法制备多级介孔TiO2微球及其在染料敏化太阳能电池中的性能[J]. 物理化学学报, 2013,29(01): 82-88
34. 戴玉华, 栗晓杰, 方艳艳, 史秋飞, 林原, 杨明山.电化学阻抗谱研究聚合物凝胶电解质对染料敏化太阳能电池性能的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(11): 2669-2675
35. 蒋礼林, 卢喜银, 宋云飞, 刘伟龙, 杨延强.染料敏化TiO2纳晶体系激发态振动相干效应对光致电子转移速率的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(11): 2589-2596
36. 焦淑红, 徐东升, 许荔芬, 张晓光.金属氧化物纳米材料的电化学合成与形貌调控研究进展[J]. 物理化学学报, 2012,28(10): 2436-2446
37. 梁桂杰, 钟志成, 许杰, 徐卫林, 陈美华, 张增常, 李文联.原位交联杂化型聚合物电解质膜的形成机理、结构模型及其电化学性能[J]. 物理化学学报, 2012,28(09): 2057-2064
38. 梁桂杰, 钟志成, 陈美华, 许杰, 徐卫林, 和平, 候秋飞, 李在房.给电子基团对吲哚染料电子结构和吸收光谱的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(08): 1885-1891
39. 储玲玲, 高玉荣, 武明星, 王琳琳, 马廷丽.附着性能优异的碳对电极的制备及其在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2012,28(07): 1739-1744
40. 李晓宁, 白守礼, 杨文胜, 陈霭璠, 孙丽娜, 林原, 张敬波.一维带状SnO2的电子传输性能[J]. 物理化学学报, 2012,28(07): 1797-1802
41. 常萌蕾, 李新军.TiO2纳米片/巢状分级结构纳米阵列薄膜的制备及其在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2012,28(06): 1368-1372
42. 李丹, 梁然, 岳鹤, 王鹏, 付立民, 张建平, 艾希成.给受体共混质量比对P3HT:PCBM薄膜结构和器件性能的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(06): 1373-1379
43. 王慧, 席燕燕, 周剑章, 林仲华.纳米硫化镉在对氨基苯硫酚自组装单层修饰金电极上的电化学合成[J]. 物理化学学报, 2012,28(06): 1398-1404
44. 张仁开, 孙喆, 谢焕焕, 梁茂, 薛松.新型梳状共聚物在准固态染料敏化太阳能电池中的应用及其对电子复合的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(05): 1139-1145
45. 周伟, 黄其煜, 王晓晨, 齐芳艺, 焦方, 郑一胄.聚乙烯醇缩丁醛准固态电解质薄膜的制备和性能表征[J]. 物理化学学报, 2012,28(05): 1134-1138
46. 史继富, 樊晔, 徐雪青, 徐刚, 陈丽华.制备条件对Cu2S光阴极性能的影响[J]. 物理化学学报, 2012,28(04): 857-864
47. 郭学益, 易鹏飞, 王惟嘉, 杨英.染料敏化太阳能电池用琼脂糖基磁性聚合物电解质的电化学性能[J]. 物理化学学报, 2012,28(03): 585-590
48. 肖尧明, 吴季怀, 岳根田, 林建明, 黄妙良, 范乐庆, 兰章.单晶二氧化钛纳米线的制备及其在柔性染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2012,28(03): 578-584
49. 詹卫伸, 潘石, 王乔, 李宏, 张毅.有机染料D-SS和D-ST用于染料敏化太阳能电池光敏剂的比较[J]. 物理化学学报, 2012,28(01): 78-84
50. 王信春, 胡彬彬, 王广君, 杨光红, 万绍明, 杜祖亮.以乙醇作溶剂电沉积制备CIGS薄膜[J]. 物理化学学报, 2011,27(12): 2826-2830
51. 蔡倩, 梁晓娟, 钟家松, 邵明国, 王芸, 赵肖为, 向卫东.溶剂热法制备球状Cu2ZnSnS4纳米晶及其表征[J]. 物理化学学报, 2011,27(12): 2920-2926
52. 林逍, 武明星, 安江, 苗青青, 覃达, 马廷丽.大面积全柔性染料敏化太阳能电池光电性能优化[J]. 物理化学学报, 2011,27(11): 2577-2582
53. 李靖, 孙明轩, 张晓艳, 崔晓莉.染料敏化太阳能电池对电极[J]. 物理化学学报, 2011,27(10): 2255-2268
54. 史继富, 万青翠, 徐刚, 徐雪青, 樊晔.温度对多硫电解质及量子点敏化太阳能电池性能的影响[J]. 物理化学学报, 2011,27(10): 2360-2366
55. 刘润花, 张森, 夏新元, 云大钦, 卞祖强, 赵永亮, .TiO2纳米晶复合纳米棒染料敏化太阳能电池[J]. 物理化学学报, 2011,27(07): 1701-1706
56. 史继富, 徐刚, 苗蕾, 徐雪青.p-型和pn-型染料敏化太阳能电池[J]. 物理化学学报, 2011,27(06): 1287-1299
57. 李欢欢, 陈润锋, 马琮, 张胜兰, 安众福, 黄维.阳极氧化法制备二氧化钛纳米管及其在太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2011,27(05): 1017-1025
58. 卓祖亮, 张福俊, 许晓伟, 王健, 卢丽芳, 徐征.退火处理提高P3HT:PCBM聚合物太阳能电池光伏性能[J]. 物理化学学报, 2011,27(04): 875-880
59. 劳春峰, 初增泽, 邹德春.3-氨基丙基三甲氧基硅烷自组装提高染料敏化太阳能电池的效率[J]. 物理化学学报, 2011,27(02): 419-424
60. 陈东坡, 张晓丹, 魏长春, 刘彩池, 赵颖.TiCl4水解法制备的阻挡层对染料敏化太阳能电池光电性能的影响[J]. 物理化学学报, 2011,27(02): 425-431
61. 高瑞, 马蓓蓓, 王立铎, 史彦涛, 董豪鹏, 邱勇.电化学阻抗谱研究染料/Al2O3交替组装结构的光伏特性及作用机理[J]. 物理化学学报, 2011,27(02): 413-418
62. 刘佳, 杨浩田, 张敬波, 周晓文, 林原.室温合成金红石TiO2及其在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 2011,27(02): 408-412
63. 王耀琼, 魏子栋, 蔡洪英, 张骞, 赵巧玲.溅射-置换法制备染料敏化太阳能电池对电极Pt/FTO[J]. 物理化学学报, 2010,26(11): 2957-2961
64. 钱迪峰, 张青红, 万钧, 李耀刚, 王宏志.二氧化钛纳米晶溶胶内渗透电极对染料敏化太阳能电池的光伏性能的提高[J]. 物理化学学报, 2010,26(10): 2745-2751
65. 汪文立, 林红, 张罗正, 李鑫, 崔柏, 李建保.电泳法制备TiO2纳米管/纳米颗粒复合薄膜的电化学阻抗谱分析[J]. 物理化学学报, 2010,26(05): 1249-1253
66. 詹卫伸, 潘石, 李源作, 陈茂笃.用于染料敏化太阳能电池的D5同类物分子设计[J]. 物理化学学报, 2010,26(05): 1408-1416
67. 詹卫伸, 潘石, 李源作, 陈茂笃.二氢吲哚类染料用于染料敏化太阳能电池光敏剂的比较[J]. 物理化学学报, 2009,25(10): 2087-2092
68. 杨术明, 寇慧芝, 汪玲, 王红军, 付文红.N3敏化Ho3+离子修饰TiO2纳米晶电极的光电化学性质[J]. 物理化学学报, 2009,25(06): 1219-1224
69. 李卫华, 郝彦忠, 乔学斌, 张莉, 杨迈之, 蔡生民.纳米结构ZnO/染料/聚吡咯光阳极的光电化学性质[J]. 物理化学学报, 1999,15(10): 905-910
70. 戴松元,王瑜,邬钦崇,王孔嘉,霍裕平.阳极氧化水解法制备TiO2纳米膜[J]. 物理化学学报, 1996,12(08): 758-760
71. 周士超, 冯贵涛, 夏冬冬, 李诚, 武永刚, 李韦伟.萘酰亚胺-卟啉星型电子受体分子的构筑及其在非富勒烯太阳能电池中的应用[J]. 物理化学学报, 0,(): 0-0
版权所有 © 2006-2016 物理化学学报编辑部
地址:北京大学化学学院 邮政编码:100871
服务热线:(010)62751724 传真:(010)62756388 Email:whxb@pku.edu.cn
^ Top