Please wait a minute...
物理化学学报  2018, Vol. 34 Issue (6): 559-560    DOI: 10.3866/PKU.WHXB201711133
亮点     
金属纳米颗粒中的单原子穿梭
李杲()
Controlled Doping of a Metal Nanocluster by Hollowing and Refilling
Gao LI()
 全文: PDF(568 KB)   HTML 输出: BibTeX | EndNote (RIS) |
出版日期: 2017-11-13
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
RSS
作者相关文章  
李杲

引用本文:

李杲. 金属纳米颗粒中的单原子穿梭[J]. 物理化学学报, 2018, 34(6): 559-560, 10.3866/PKU.WHXB201711133

Gao LI. Controlled Doping of a Metal Nanocluster by Hollowing and Refilling. Acta Phys. -Chim. Sin., 2018, 34(6): 559-560, 10.3866/PKU.WHXB201711133.

链接本文:

http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/10.3866/PKU.WHXB201711133        http://www.whxb.pku.edu.cn/CN/Y2018/V34/I6/559

  通过构建单原子孔穴以及同族原子填充的方式实现银(或铜)原子的逐一掺入以避免产物分散性
1 Zeng C. ; Chen Y. ; Kirschbaum K. ; Lambright K. J. ; Jin R. Science 2016, 354, 1580.
doi: 10.1126/science.aak9750
2 Jin R. ; Zeng C. ; Zhou M. ; Chen Y. Chem. Rev. 2016, 116, 10346.
doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00703
3 Zhuang S. ; Liao L. ; Li M. ; Yao C. ; Zhao Y. ; Dong H. ; Li J. ; Deng H. ; Li L. ; Wu Z. Nanoscale 2017, 9, 14809.
doi: 10.1039/C7NR05239A
4 Negishi Y. ; Kurashige W. ; Niihori Y. ; Iwasab T. ; Nobusada K. Phys. Chem. Chem. Phys. 2010, 12, 6219.
doi: 10.1039/b927175a
5 Qian H. ; Jiang D. ; Li G. ; Gayathri C. ; Das A. ; Gil R. ; Jin R. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 16159.
doi: 10.1021/ja307657a
6 Wang S. ; Song Y. ; Jin S. ; Liu X. ; Zhang J. ; Pei Y. ; Meng X. ; Chen M. ; Li P. ; Zhu M. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 4018.
doi: 10.1021/ja511635g
7 Liao L. ; Zhou S. ; Dai Y. ; Liu L. ; Yao C. ; Fu C. ; Yang J. ; Wu Z. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9511.
doi: 10.1021/jacs.5b03483
8 Wang S. ; Meng X. ; Das A. ; Li T. ; Song Y. ; Zhu T. ; Zhu M. ; Jin R. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 2376.
doi: 10.1002/anie.201307480
9 Wang S. ; Abroshan H. ; Liu C. ; Luo T. ; Zhu M. ; Kim H. ; Rosi N. ; Jin R. Nat. Commun. 2017, 8, 848.
doi: 10.1038/s41467-017-00939-0
No related articles found!