V2 .1TiNi 0.4Zr 0.06Cu x( x=0-0.12)储氢合金的微结构及电化学性能
刘飞烨;陈立新;李露;贾彦敏;雷永泉
Microstructure and Electrochemical Properties of V2.1TiNi0.4Zr0.06Cux (x=0-0.12) Hydrogen Storage Alloys
LIU Fei-Ye; CHEN Li-Xin; LI Lu; JIA Yan-Min; LEI Yong-Quan
物理化学学报 . 2008, (09): 1694 -1698 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20080929