NMR 法研究Na +在二元混合溶剂中的溶剂化
黄忆宁;李芝芬;刘瑞麟
A STUDY ON THE SOLVATION OF Na IN BINARY MIXTURE OF SOLVENTS BY Na-23 NMR
Huang Yining; Li Zhifen; Liu Ruilin
物理化学学报 . 1986, (02): 133 -140 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19860206