CF 2HCI在金属钨表面上的反应动力学
穆国融;任廉伟;李长林
KINETICS OF UNIMOLECULAR REACTION OF CF 2HCl ON W SURFACE
Mu Guorong; Ren Lianwei; Li Changlin
物理化学学报 . 1986, (03): 284 -287 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19860315