N, N-双十二烷基壳聚糖/胆固醇混合单分子膜及自组装囊泡性质
李明春;苏盛;辛梅华
Mixed N, N-dilauryl Chitosan/Cholesterol Monolayer and Corresponding Vesicle Property
LI Ming-Chun; SU Sheng; XIN Mei-Hua
物理化学学报 . 2007, (08): 1291 -1295 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070830