NMR法研究Na+在二元混合溶剂中的溶剂化
黄忆宁;李芝芬;刘瑞麟
A STUDY ON THE SOLVATION OF Na+ IN BINARY MIXTURE OF SOLVENTS BY Na+-23 NMR
Huang Yining; Li Zhifen; Liu Ruilin
物理化学学报 . 1985, (02): 109 -110 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19850201