KCl在甲醇-非电解质的混合溶剂中溶解度和溶剂化
杨家振;梁春馀;初明晨;吕吉斌;万奎
THE SOLUBILITY AND SOLVATION OF KCI IN MIXED SOLVENTS
Yang Jiazhen; Liang Chunyu; Chu Mingchen; Lu Jibien; Wan Kui
物理化学学报 . 1985, (02): 169 -176 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19850208