PbO 2阳极在硫酸溶液中的析氧失活行为
曹江林;吴祖成;李红霞;张鉴清
Inactivation of PbO 2 Anodes during Oxygen Evolution in Sulfuric Acid Solution
CAO Jiang-Lin; WU Zu-Cheng; LI Hong-Xia; ZHANG Jian-Qing
物理化学学报 . 2007, (10): 1515 -1519 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20071006