[Li…X]e-[1](X=FH, OH2, NH3)的光电性质从头算
王洪涛;韩奎;李艳
Ab Initio Study on Optoelectronic Properties of [Li…X]e-[1] (X=FH, OH2, NH3)
WANG Hong-Tao; HAN Kui; LI Yan
物理化学学报 . 2007, (09): 1468 -1472 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20070931