Bi 2MoO 6纳米薄膜的制备及其光电性能
满毅;宗瑞隆;朱永法
Preparation and Photoelectrochemical Properties of Bi 2MoO 6 Films
MAN Yi; ZONG Rui-Long; ZHU Yong-Fa
物理化学学报 . 2007, (11): 1671 -1676 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60080-1