LiMn2O4基锂离子动力电池的应用研究
范茂松;雷向利;吴宁宁;其鲁
Electrochemical Performance of LiMn2O4 Power Battery
FAN Mao-Song; LEI Xiang-Li; WU Ning-Ning; QI Lu
物理化学学报 . 2007, (Supp): 36 -39 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp09