PHEV用LiMn2O4锂离子电池电化学性能
安洪力;吴宁宁;雷向利;徐金龙;其鲁
Electrochemical Performance of LithiumIon Battery for Plug-in Hybrid Electric Vehicle Applications
AN Hong-Li; WU Ning-Ning; LEI Xiang-Li; XU Jin-Long; QI Lu
物理化学学报 . 2007, (Supp): 60 -66 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB2007Supp14