Ti 4+离子掺杂对Li 3V 2(PO 4) 3晶体结构与性能的影响
刘素琴;李世彩;黄可龙;陈朝晖
Effect of Doping Ti 4+ on the Structure and Performances of Li 3V 2(PO 4) 3
LIU Su-Qin; LI Shi-Cai; HUANG Ke-Long; CHEN Zhao-Hui
物理化学学报 . 2007, (04): 537 -542 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(07)60035-7