MgSO 4-H 3BO 3-H 2O体系水热条件下结晶动力学
张丽清, 刘素兰, 朱建新, 姚淑华, 谢颖
Crystallization Dynamics of MgSO 4-H 3BO 3-H 2O System under Hydrothermal Condition
Zhang Li-Qing, Liu Su-Lan, Zhu Jian-Xin, Yao Shu-Hua, Xie Ying
物理化学学报 . 2000, (05): 468 -471 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000519