M(bpy)2+3(M=Fe,Ru,Os)电子结构与相关性质
郑康成, 匡代彬, 王菊平, 沈勇
Electronic Structure and Related Chemical Properties of Complexes M(bpy)2+3(M=Fe,Ru,Os)
Zheng Kang-Cheng, Kuang Dai-Bin, Wang Ju-Ping, Shen Yong
物理化学学报 . 2000, (07): 608 -612 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000707