TiO2纳米粒子膜表面性质的研究
曹亚安, 谢腾峰, 张昕彤, 管自生, 马颍, 吴志芸, 白玉白, 李铁津, 姚建年
Investigation on Surface State of TiO2 Nanoprticulate Film
Cao Ya-An, Xie Teng-Feng, Zhang Xin-Tong, Guan Zi-Sheng, Ma Ying, Wu Zhi-Yun, Bai Yu-Bai, Li Tie-Jin, Yao Jian-Nian
物理化学学报 . 1999, (08): 680 -683 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19990803