SiO2-AEO凝胶体系的织构特性
孙继红, 吴东, 孙予罕, 杨年华, 周建伟, 岳勇
Textural Characterization of SiO2-AEO Xerogels
Sun Ji-Hong, Wu Dong, Sun Yu-Han, Yang Nian-Hua, Zhou Jian-Wei, Yue Yong
物理化学学报 . 2000, (02): 121 -125 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000206