BaKPbO和BaKPbBiO的熔盐阳极电结晶
张琳, 赵良仲, 张金彪, 徐翠英, 刘世宏
Anodic Electrocrystallization of BaKPbO and BaKPbBiO from Molten Salt
Zhang Lin, Zhao Liang-Zhong, Zhang Jin-Biao, Xu Cui-Ying, Liu Shi-Hong
物理化学学报 . 1999, (11): 1049 -1052 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19991118