CTAB/n-C5H11OH/H2O体系对青霉素G钾盐水解的抑制作用
钱俊红, 张晓红, 郭荣
Inhibition of Microemulsion of CTAB/n-C5H11OH/H2O System on the Hydrolysis of Penicillin-G Potassium
Qian Jun-Hong, Zhang Xiao-Hong, Guo Rong
物理化学学报 . 2000, (01): 80 -86 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000116