PuH 2气态分子热力学稳定性的理论研究
李权;徐成刚;王红艳;朱正和
Thermodynamic Stability of PuH 2 (g) Molecules
Li Quan;Xu Cheng-Gang;Wang Hong-Yan;Zhu Zheng-He
物理化学学报 . 2002, (10): 952 -955 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20021018