SO2-4/ZrO2-SiO2催化剂的结构及其形成过程
廖世军, 王乐夫, 杨兆禧, 梁路一, 黄新晖
Structure and Forming Process of Catalyst SO2-4/ZrO2-SiO2
Liao Shi-Jun, Wang Le-Fu, Yang Zhao-Xi, Liang Lu-Yi, Huang Xin-Hui
物理化学学报 . 2000, (03): 278 -283 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20000317