D2EHDTPA-TOA反协同萃取镉的速率方程
张大力;卢立柱;柯家骏
Rate Equation of Antisynergic Extraction of Cadmium with D2EHDTPA-TOA
Zhang Da-Li;Lu Li-Zhu;Ke Jia-Jun
物理化学学报 . 2004, (03): 275 -279 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20040312