p-CH 3C 6H 4SR型硫醚与钯(II)配合物热分解反应动力学
王汉章;张德成;郭松山;包涵冰;杨立;陆振荣
The Kinetics on Thermal Decomposition Reaction of Palladium Complexes with Thioether p-CH 3C 6H 4SR
Wang Han-Zhang; Zhang De-Cheng; Guo Song-Shan; Bao Han-Bing; Yang Li; Lu Zhen-Rong
物理化学学报 . 1993, (01): 103 -106 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19930118