Rh(acac)(CO) 2的振动光谱及其简正坐标分析
刘省明;林政炎;殷元骐
Vibrational Spectrum and Normal Coordinate Analysis on Rh(acac)(CO) 2
Liu Sheng-Ming; Lin Zheng-Yan; Yin Yuan-Qi
物理化学学报 . 1992, (04): 530 -535 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19920421