35Cl NMR研究溶液中离子对和离子缔合
李芝芬;荆军平;孙赋;刘瑞麟
35Cl NMR Study on Ion Pair and Ionic Solvation in Solution
Li Zhi-Fen; Jiang Jun-Ping; Sun Bin; Liu Rui-Lin
物理化学学报 . 1992, (06): 772 -777 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19920611