He(23S)与含氢卤代甲烷传能反应中产生的CH(A2Δ,ν'=0)的新生态转动分布
郭敬忠;顾月姝;刘传朴;李保中;印永嘉;蔡继业;曹德兆
Study on the Structure Defect of Electrodeposited Tin Using Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy
Guo Jing-Zhong; Gu Yue-Shu; Liu Chuan-Pu; Li Bao-Zhong; Yin Yong-Jia; Cai Ji-Ye; Cao De-Zhao
物理化学学报 . 1991, (02): 211 -214 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19910216