CO在Cu上的吸附热测定
王文祥;徐杰;贺光鑫
Determination for Adsorption Heat of Carbon Monoxide on Copper
Wang Wen-Xiang; Xu Jie; He Guang-Xin
物理化学学报 . 1990, (02): 252 -256 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19900223