C90-150+的质谱与结构分析
李文莹;庄马展;黄荣彬;丁少平;郑兰荪
Mass Spectrometry and Structure Studies of C90-150+
Li Wen-Ying; Zhuang Ma-Zhan; Huang Rong-Bin; Ding Shao-Ping; Zheng Lan-Sun
物理化学学报 . 1990, (05): 517 -518 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19900502