CH3N3的光解—生成三线态CH3N自由基的光谱证据
应文明, 夏煜, 尚海蓉, 赵新生, 唐有祺
Photodissociation of CH3N3—Spectral Evidences for the Formation of Triplet CH3N Radical
Ying Wen-Ming, Xia Yu, Shang Hai-Rong, Zhao Xin-Sheng, Tang You-Qi
物理化学学报 . 1995, (11): 961 -964 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB19951101