NH 2自由基与O 3反应机理的从头计算
李来才;周红平;田安民
Ab Initio Study on the Mechanism of Ozone and NH 2 Radicals Reaction
Li Lai-Cai;Zhou Hong-Ping;Tian An-Min
物理化学学报 . 2002, (09): 838 -840 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20020915