Ba、Mn对Al2O3热稳定性和甲烷催化燃烧活性的影响
王军威;徐金光;田志坚;徐云鹏;徐竹生;林励吾
Effect of Introduction of Ba, Mn on Thermal Stability and Catalytic Activity to Methane Combustion of Al2O3
Wang Jun-Wei;Xu Jin-Guang;Tian Zhi-Jian;Xu Yun-Peng;Xu Zhu-Sheng;Lin Li-Wu
物理化学学报 . 2002, (11): 1018 -1022 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20021112