L-苏糖酸镁的制备及标准生成焓
高胜利;杨旭武;陈三平;俱战锋
Synthesis and Standard Enthalpy of Formation of Magnesium L-Threonate
Gao Sheng-Li;Yang Xu-Wu;Chen San-Ping;Ju Zhan-Feng
物理化学学报 . 2002, (11): 994 -997 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20021107