Pt/C催化剂的硅钼酸电化学修饰
李莉;武刚;叶青;邓炜;徐柏庆
Electrochemical Modification of Pt/C Catalyst by Silicomolybdic Acid
LI Li;WU Gang;YE Qing;DENG Wei;XU Bo-Qing
物理化学学报 . 2006, (04): 419 -423 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60013-2